Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

  Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, kendi içinde uzmanlaşmayı sağlayan 6 adet alt programdan oluşmaktadır. Bu programlar, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sermaye Şirketleri Hukuku, Bilişim ve Telekomünikasyon Hukuku, Sağlık Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Spor Hukuku başlıklarını taşımaktadır.

  Eğitim dili Türkçe'dir. 

  DERS İÇERİKLERİ


  GÜZ DÖNEMİ

  A. Fikri Mülkiyet Hukuku Programı
  1. Tasarımların Çoklu Korunması

  Amaç ve İçerik
  Bu ders kapsamında, tasarım kavramı, tasarımların 554 Sayılı EndTasKHK, 5846 Sayılı FSEK, 556 Sayılı MarKHK ve haksız rekabet hükümleri ile korunması ele alınacak olup, ayrıca çoklu koruma ile ilgili uygulamadan örnekler ve mahkeme kararları da incelenecektir.
     
  2. Patent ve Faydalı Model Hukuku
  Amaç ve İçerik
  Bu derste, patent, faydalı model, marka, tasarım ve coğrafi işaret kavramlarının tanımlanması, sağlanan korumaların kapsamları, hak ihlali halinde açılabilecek hukuk ve ceza davaları ile bu konularla ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler ayrıntılı olarak incelenecektir.

  3. Eser Üzerindeki Hakların Devrine İlişkin Sözleşmeler
  Amaç ve İçerik
  Bu ders kapsamında, eser üzerindeki malî hakkın devrine ilişkin sözleşmeler, bu sözleşmelerin özellikleri, tarafları, çeşitleri, sözleşmeden doğan hak ve borçlar ve sözleşmenin sona ermesi üzerinde durulacaktır.
     
  4. Eser Üzerindeki Hakların İhlâlinden Doğan Tazminat Davaları
  Amaç ve İçerik
  Bu ders kapsamında, öncelikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre  eser  kavramı, eser türleri, eser sahibi, eser üzerindeki haklar üzerinde durulduktan sonra, eser üzerindeki hakların ihlâli, ihlâl sayılmayan durumlar ve hakların ihlâli halinde başvurulabilecek hukukî yollar ayrıntılı olarak işlenecektir. Eser üzerindeki hakların ihlâlinde açılabilecek davalar ve özellikleri, uygulamada karşılaşılan örneklerle zenginleştirilerek anlatılacaktır.
     
  5. İnternet Ortamında Fikri Hakların Korunması
  Amaç ve İçerik
  Dersin amacı, Gelişen teknoloji ile birlikte artan fikri hak ihlali sorunları ve çözüm önerilerinin araştırılmasıdır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte fikri hakların ihlal edilebilmesi son derece kolaylaşmıştır. Bir tuş yardımı ile bir müzik parçası ya da bir kitap elektronik ortamda binlerce kez çoğaltılabilmektedir. Burada eser ve eser üzerinde hak sahiplerinin haklarının yeniden teknolojik gelişimi de engellemeyecek şekilde korunmasının yolları araştırılmalıdır. Bu derste sorunlar ve çözüm önerileri tartışmaya açılmaktadır.

  6. Haksız Rekabet Hukuku
  Amaç ve İçerik

  Bu derste, ekonomik rekebetin her türlü kötüye kullanımı olarak nitelendirilebilecek olan  haksız rekabet e ilişkin temel konular ele alınacaktır. Ayrıca, yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısında haksız rekabete ilişkin hükümlerde yapılan değişiklikler de incelenecektir.
   

  B. Sermaye Şirketleri Programı
  1. Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu
  Amaç ve İçerik
  Bu dersin kapsamında, yönetim kurulu üyeliği için gerekli koşullar yönetim kurulu üyeliğinin kazanılması ve kaybedilmesi, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri, yönetim kurulunun S.P.K. dan doğan görev ve yetkileri, yönetim kurulu üyelerinin hakları, borçları ve sorumlulukları gibi konular ele alınacaktır.
  2. Ekonomiyi Düzenleyen Üst Kurullar Ve Bu Kurulların İşlemlerinin Yargısal Denetimi
  Amaç ve İçerik
  Özellikle son yirmi yıl içerisinde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin finans piyasalarında, iç ve dış ekonomik ve siyasi gelişmelerin bir sonucu olarak bağımsız düzenleme kurumlarının ve üst kurulların ortaya çıktığı görülmektedir. Son yıllarda ülkemizde kurulan ve kurulması amaçlanan üst kurullar da, yalnızca piyasalarda yaşanan krizlerin sonucu değil; aynı zamanda uluslararası gelişmelerin bir ürünüdür. Bu kurumların amaç ve işlevleri, yeni teknolojiler ile yeni finansal araç ve manipülasyonların yaratabileceği tehdit ve ihlallere karşı ekonomik düzeni koruma ve kollamaktır. Bu derste, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Üst Kurulu gibi kurulların faaliyetlerinin ve almış oldukları kararların yargısal denetimi üzerinde durulacaktır.
   
  3. Yabancı Sermaye Kanunundaki Yeni Yasal Düzenlemeler
  Amaç ve İçerik
  Bugüne kadar doğrudan yabancı yatırımların hukuksal altyapısını oluşturan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, günün ihtiyaçlarına cevap vermekte ve yabancı yatırımcıların haklarının uluslararası standartlarda korunmasını sağlamada yetersiz görülünce, yerine 4875 sayılı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" yürürlüğe konmuştur. Bu derste, sermaye ve yabancı sermaye kavramları, yabancı sermaye yatırımlarının tarihsel gelişimi, yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin teorik ve hukuki çerçeve, Türk Hukuku ve karşılaştırmalı hukuk bakımından ayrıntılı olarak incelenecektir.

  4. Rekabet Hukuku nun Temel Konuları I
  Amaç ve İçerik
  Bu derste, rekabet hukukuna hakim olan sistemler, teşebbüs, hakim durum, muafiyet, birleşme ve devralmalar gibi temel konuların yanında, soruşturma usulü, Rekabet Kanunu na aykırılık halinde öngörülen özel hukuka ilişkin yaptırımlar incelenecektir. Ticari işletmeler ve özellikle sermaye şirketleri, rekabet hukukunun sujeleri olarak kabul edilmektedir. Bu yönüyle rekabet hukuku dersi, ticaret hukuku bilgilerinin tamamlayıcısı konumundadır. Ders, teorik konu anlatımlarının yanı sıra Rekabet Kurulu nun kararları incelenerek tartışılması yöntemiyle işlenecektir.

  5. Anonim Şirketlerde Azınlık Haklarının Korunması
  Amaç ve İçerik
  Bu derste, Türk Ticaret Hukuku nda  azınlık pay  kavramı, azınlık pay sahipleri için öngörülen bireysel korumanın şartları, kapsamı ve hukuki sonuçları tüm boyutlarıyla ele alınacaktır.

  6. Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Ana Sözleşme
  Amaç ve İçerik
  Bu dersin kapsamında, anonim şirketlerin kuruluş aşamaları ve ana sözleşme değişiklikleri mevcut hukuk kuralları; özellikle Türk Ticaret Kanunu ve İç Ticaret Tüzüğü çerçevesinde ele alınacaktır.
   
  7. Haksız Rekabet Hukuku
  Amaç ve İçerik
  Bu derste, ekonomik rekebetin her türlü kötüye kullanımı olarak nitelendirilebilecek olan  haksız rekabet e ilişkin temel konular ele alınacaktır. Ayrıca, yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısında haksız rekabete ilişkin hükümlerde yapılan değişiklikler de incelenecektir.

  C.  Sağlık Hukuku Programı
  1. Sorumluluk Hukukunun Temel İlkeleri I
  Amaç ve İçerik
  Sorumluluk , hem özel hukukun hem de kamu hukukunun temel konusudur. Bu dersin içeriği özel hukuk alanı ile sınırlı tutulacak; Borçlar Kanunu çerçevesinde kusurlu-kusursuz sorumluluğun esasları, unsurları, ilkeleri, ve uygulamada konuya ilişkin Yargıtay kararları, dersin temel konusunu oluşturacaktır. Kuşkusuz çok geniş bir alan olan konu, içerik olarak lisans eğitimi ile temel bilgiyi almış olan öğrencilerin yaptıkları yüksek lisans eğitimi amaçları doğrultusunda sınırlanacak ve bu amaca hizmet edecek şekilde belirlenecektir.

  2. Sağlık Hukuku ve Etik I
  Amaç ve İçerik
  Tıp ilminin uygulayıcıları olan doktorlar hukukun koruduğu insan sağlığı ve yaşama alanı içerisinde görevlerini hukukun çizdiği sınırlar içinde yapmak zorundadırlar.Hekim,yetersiz bilgiden kötü niyete dek uzanan bir  hata edebilme alanı içerisindedir.Tıptaki bilimsel ve teknik ilerlemeler her geçen gün bu alanı genişletmekte ve hekimin sorumluluğunu artırmaktadır.Hasta karşısında,hekimin sorumluluğu söz konusu olduğunda,ilk değerlendirilecek nokta hekimin davranışının meslek etiğine uygun olup olmadığıdır.Hekimin davranışı  tıbbi fiil sonucu doğan sorumluluk ahlak ve vicdan sınırlarının dışında suç oluşturursa  yasal sorumluluk ortaya çıkar.

  3. Hasta Hakları
  Amaç ve İçerik
  Bu derste, önce genel olarak kişilik hakları üzerinde durulduktan sonra, hasta hakları konusu, Hasta Hakları Yönetmeliği temel alınarak incelenecektir. Bu yönetmelikte hastalara tanınan hakların incelenmesinin yanında, hasta-hekim ilişkisinin hukuki niteliği, hekimin görevleri ve hukuki sorumluluğu üzerinde de durulacaktır.

  4. Biyoteknoloji Hukuku na Giriş   Sigorta-Patent ve Kişilik Hukuku
  Amaç ve İçerik
  Biyoteknolojik gelişmeler, insan  sağlığını ilgilendirdiği kadar, kişiliğin hukuk alanında özel olarak korunmasını da gerektirmektedir; zira elde edilen biyolojik veriler, sigorta sözleşmelerinde, aynı zamanda işe alma ve terfilerde de kullanılabilmektedir. Genetik veriler ayrıca kişinin genetik ayrımcılığa tabi tutulması sonucunu da doğurabilir. Bu ders kapsamında bu sorunlar ele alınacak ve tartışılacaktır.

  5. Hekimin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü (Aydınlatılmış Onam)
  Amaç ve İçerik
  Tıp etiği açısından hasta hekim ilişkisinin temel öğelerinden biri olan  aydınlatılmış onam  kavramı ve tarihi gelişimi, hukuki dayanakları, şartları, istisnaları, özel görünüm şekilleri, mevzuatta ve uygulamada yer alan şekli başta olmak üzere, tüm yönleri ile incelenecektir.

  6. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluluğu I
  Amaç ve İçerik
  TC Anayasası ve sağlık mevzuatımız ve uluslar arası sözleşmeler gereği  yaşama ve sağlık hakkı  en temel insan hakkıdır. Bu hakların sağlık hizmetlerine uygulanması bağlamında da, gerek Devletin ve gerekse sağlık hizmeti sunumu yapan, kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu mevcuttur. Sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu  sağlık hukuku  alanında önemli yer tutmaktadır. Dersimizde konu ayrıntılı olarak irdelenerek; sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık kurum ve kuruluşların kurulmasında ve çalışmasında uygulanacak kurallar, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının türleri, sağlık sigortasına göre verilen sağlık hizmetlerinde sorumluluk, SS ve GSS yasasını değiştiren 5754 sayılı yasa karşısında hasta ve hekim hakları ile sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların durumu, hekim ile sağlık kurum ve kuruluşu arasındaki hizmet ilişkisi, hasta ya da hasta yakınlarının hekim ve sağlık kurum ve kuruluşlarına karşı hak arama yolları,konuya ilişkin adli ve idari mahkeme kararları ile Yargıtay ve Danıştay kararlarının incelenmesi,başlıkları ile sunulacaktır.

   7. İdari Yargı Mekanizmaları I
  Amaç ve İçerik
  Hekim ve yardımcı personel ile ilgili idari denetim mekanizmaları ve bu mekanizmaların işleyiş ve çalışma prensipleri üzerinde durulacaktır. Bu amaçla;
  Tabip Odaları Onur Kurulları  ve TBB Yüksek Onur Kurulu çalışmaları ve müracaat yolları , Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastahanelerde kurulan Hasta Hakları Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları çalışma prensipleri ve müracaat yolları ; Memur (Hekim ve Hastahane Personeli)  Disiplin Hukuku konuları  örnek uygulamalar ile birlikte işlenecektir. Aynı zamanda idari yargı denetimi açısından devlet hastahanelerinde yapılan tıbbi tedavi ve girişimlerden doğan hukuki sorumluluk ve yargılama usülü ile tazminat esasları ve hesaplama yöntemleri örnek kararlar ile anlatılacaktır.

  8. Hekimin Cezai Sorumluluğu I
  Amaç ve İçerik
  Hekim, icra ettiği mesleğinin gereği olarak, kişilerin vücut bütünlüğüne ve sağlığına yönelik bir takım müdahalelerde bulunmaktadır. Bu müdahaleler sırasında amacı, söz konusu değerler açısından bir tehlike yaratmak, onlara zarar vermek değil, tam aksine bu menfaatleri korumak, daha da iyileştirmektir. Tıbbi faaliyetlerin temelini oluşturan bu amaç, belli koşullar altında hekimin sorumsuzluğunu ortaya çıkartır. Ancak bu sorumsuzluğun sınırsız olmadığı bilinmelidir. Yapılan kasti veya taksirli bir hareket sonucu meydana gelen bir netice hekimin sorumluluğunun doğuracaktır. Bu sorumluluk medeni hukuk anlamında tazminat biçiminde belirirken ceza hukuku bakımından işlemiş olduğu fiilin karşılığı olan cezaya mahkum edilme şeklinde gerçekleşecektir. Dersimiz kapsamında hekimin sorumluluğunun cezai boyutunu incelemeye çalışacağız.

  9. Hekimin Hukuki Sorumluluğu I
  Amaç ve İçerik
  Bu derste, genel sorumluluk esasları çerçevesinde hekimin sorumluluğunun temel ve ayırt edici özellikleri ele alınacaktır.

   D. Spor Hukuku Programı

  1. Spor Felsefesi ve Sosyolojisi
  Amaç ve İçerik:
  Bu ders kapsamında özellikle; spor ve beden eğitiminin tarihçesi, spor felsefesi, toplumsal bir davranış olarak, toplumsal bir kurum olarak ve toplumsal değerlerin bir yansıması olarak spor, sporda şiddet ve holiganizm gibi konular üzerinde durulacaktır.
  Kaynaklar:  Abdullah Dinçkol: Sosyolojiye Giriş, 2001; Attilla Erdemli: Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi, 2002; İbrahim Balcıoğlu: Sporun Sosyolojisi ve Psikolojisi, 2003; SHAUM: Spor Hukuku Dersleri, İstanbul, 2007; SHAUM: Spor Hukuku Tezleri, Istanbul, 2007.
  Başvuru Şartları    

  2. Ulusal ve Uluslararası Spor Yapılanması I
  Amaç ve İçerik:
  Bu ders kapsamında özellikle; ulusal spor yapılanması içinde yer alan TFF, diğer federasyonlar, GSGM, TMOK gibi kurulusların yapıları, statüleri ve ilgili yasal düzenlemeler ile FIFA, UEFA, IOC, WADA gibi uluslararası spor organizasyonlarının yapıları, statüleri ve ilgili uluslararası düzenlemeler üzerinde durulacaktır.
  Kaynaklar: SHAUM: Türk Spor Mevzuatı, İstanbul, 2007; SHAUM: Spor Hukuku Dersleri, İstanbul, 2007; SHAUM: Spor Hukuku Tezleri, İstanbul, 2007.

  3. Spor ve Ticaret Hukuku I
  Amaç ve İçerik:
  Bu ders kapsamında özellikle; spor kulüplerinin sirketler hukuku bakimindan statüsü; fikri mülkiyet hukuku nda spor ve sigorta hukuku nda spor gibi konular üzerinde durulacaktır:

  4. Sporcuların Hukuki Statüsü
  Amaç ve İçerik:
  Bu ders kapsamında özellikle; amatör ve profesyonel sporcu ayrımı; amatör sporcu sözleşmelerine ve profesyonel futbolcu sözleşmesine uygulanacak kurallar; sözleşmenin kurulması, tarafların hak ve yükümlülükleri ve sözleşmenin feshi; FIFA ve TFF Mevzuatı uyarınca transfer sistemi; sosyal güvenlik hukuku; sporda sendikalaşma ve FiFPro örneği üzerinde durulacaktır.

  5. Sporda Sözleşmeler Hukuku ve Hukuki Sorumluluk
  Amaç ve İçerik:
  Bu ders kapsamında özellikle; menajerlik (oyuncu temsilciliği) sözleşmeleri, imaj hakları, kişilik haklarının korunması ve tazminat talepleri, sporcu yaralanmalarından ve ölümlerinden dogan hukuki sorumluluk, müsabaka organizatörlerinin hukuki sorumluluğu, lisans sözleşmeleri, merchandising, sponsorluk sözleşmeleri ve medya hakları gibi konular üzerinde durulacaktır.

  6. Spora İlişkin Uyuşmazlıkların Düzenlenmesi ve Çözümü I
  Amaç ve İçerik:
  Bu ders kapsamında özellikle; spor yargilamasina hakim olan genel ilkeler; ulusal ve uluslararasi hukuktaki düzenlemeler,  çözüm mercileri ve uygulamalar konular üzerinde durulacaktır.

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Programı
  1. İş Güvencesi ve İşe İade Davaları I

  Amaç ve İçerik: Dersin amacı, iş güvencesi ve işe iade davalarına ilişkin uygulama sorunları, Yargıtay'ın konuya ilişkin görüş ve yerleşik kararlarının öğretilmesidir.

  Bu derste, Yargıtay'ın iş güvencesi ve işe iade davalarına ilişkin kararları ve uygulamaya yön veren içtihatları incelenmektedir.

  İş sözleşmesinin fesih usulü, işe iade davasının koşulları, feshin mahkemece geçersiz sayılmasının ve işe iadeye karar verilmesinin hüküm ve sonuçları, işçinin işe başlamak için süresinde müracaat etmesinin ve etmemesinin sonuçları, kesinleşen mahkeme kararından sonra işverenin işçiyi işe başlatması veya başlatmamasının hukuki sonuçları, yargılama süreci içerisindeki gelişmeler örnek Yargıtay kararları ile incelenmektedir.

  2. Sendika Özgürlüğü ve Güvencesi
  Amaç ve İçerik:
  Derste sendika özgürlüğünün endüstriyel ilişkiler sistemi açısından önemi, bireysel ve kolektif sendika özgürlüğü ayırımı ile Yargıtay içtihadı ışığında sendika özgürlüğünün güvencesi üzerinde durulacaktır.

  3. Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması Ve Uygulanması

  Amaç ve İçerik:
  Dersin amacı toplu iş hukukunun güncel korularından biri olan toplu iş sözleşmesinin yapılması ve uygulanması hakkındaki sorunları Yargıtay kararları ışığında incelemektir.
  Toplu iş sözleşmesi, toplu iş hukukunun her zaman güncel konularından biridir. Nitekim, toplu iş sözleşmesinin yapılması ve uygulanması ile ilgili çok sayıda yargı kararı mevcuttur. Derste öncelikle toplu iş sözleşmesinin yapılması prosedürü incelenecektir. Bu noktada toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi üzerinde durulacaktır. Daha sonra, toplu iş sözleşmesinin uygulanması ve bundan doğan sorunlar doktrin ve yargı kararları ışığında ele alınarak incelenecektir.

  4. İşverenin İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu
  Amaç ve İçerik:
  Derste, öncelikle iş kazası ve meslek hastalığı kavramı üzerinde durulacaktır. Ayrıca işverenin işçiyi gözetme borcu, bu borca aykırılığın hukuki yaptırımları, bu konuda öğreti ve Yargıtay kararlarında ortaya konulan görüşler incelenecektir. Derste üzerinde durulacak bir diğer konuda bu tazminatın kapsamıdır. İşverenin ödemesi gereken tazminatın kapsamına nelerin girdiği, tazminatta indirim yapılmasını gerektiren nedenler, özellikle Yargıtay kararları ışığında açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır.

   5. Genel Sağlık Sigortası
  Amaç ve İçerik:
  Genel sağlık sigortası sağlık hakkının gerçekleştirilmesinde sigorta yöntemini benimsemiş ülkelerde uygulanan bir sigorta dalıdır. Amaç herkesi sağlık açısından belli bir güvenceye kavuşturmaktır. Bazı ülkeler bu konuda ilgilinin katkısını aramadan Ulusal Sağlık Sistemi oluşturmakta, bir kısmı ise ilgililerin belli oranda katkısının arandığı sosyal sigorta sistemini benimsemektedir. Türkiye da sağlık konusunda karma (hatta karmaşık) bir sitem uyguladıktan sonra 2006 yılında, 5510 sayılı Kanunla Genel Sağlık Sigortasına geçmiştir.

  6. Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Emeklilik Sistemi

  Amaç ve İçerik: 1999 yılında 4447 sayılı Kanun ile sosyal güvenlikte reform amacıyla emeklilik yaşı ve prim konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır.  Bu yasayla ilgili geçiş süreci devam ederken 8 Mayıs 2008 de Resmi Gazete de yayınlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile işçi, bağımsız çalışan ve kamu görevlilerinin emekliliklerinde yine değişiklikler yapılmış ve bu grupların emeklilikleriyle ilgili bir geçiş süreci öngörülmüştür.
  Dersin içeriği; işçilerin emekliliği, bağımsız çalışanların emekliliği, kamu görevlilerinin emekliliği, tarım işçilerinin emekliliği, hizmetlerin birleştirilmesi, askerlik borçlanması, yurt dışı hizmet borçlanması, emekli aylıklarının hesaplanması, işsizlik sigortası ve yapılan yardımlar, sosyal yardım ve sosyal hizmetler, bireysel emeklilik sistemidir.

  BAHAR DÖNEMİ
  A. Fikri Mülkiyet Hukuku Programı

  1. Uygulamada Tasarım İhlalleri ve Davalar
  Amaç ve İçerik:
  Bu derste; tasarım kavramı ile tasarımların 554 Sayılı EndTasKHK, 5846 sayılı FSEK ve 556 sayılı MarKHK uyarınca ve haksız rekabet hükümlerince korunmasına, özellikle çoklu koruma ile ilgili uygulama örneklerine ve bu konudaki mahkeme kararlarına değinilecektir.

  2. Lisans Sözleşmeleri
  Amaç ve İçerik:
  Fikri ve sınai mülkiyet hukukunda en çok rastlanılan sözleşme tipi, lisans sözleşmeleridir. Bu derste; esas olarak, lisans sözleşmelerinin kuruluşu, türleri ve lisans sözleşmelerinde tarafların yükümlülükleri üzerinde durulacaktır.

  3. Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları
  Amaç ve İçerik:
  Bu derste; fikri ve sınai mülkiyet haklarından biri olan marka hakkının 556 sayılı MarKHK kapsamında tescil edilerek korumaya tabi tutulması halinde açılabilecek olan  markanın hükümsüzlüğü davası  incelenecektir. Bu çerçevede, MarKHK nın 42. maddesi uyarınca markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi için gerekli olan şartlar, nispi hükümsüzlük kararı, hükümsüzlük talebinde bulunabilecek kişiler, hükümsüzlük davası sonucunda bu kişilere tanınacak hukuki korumanın özellikleri ve hükümsüzlük kararının etkileri gibi konular, uygulamadan örnekler de incelenerek ele alınacaktır.

  4. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda Eser Üzerinde Hak Sahipliği
  Amaç ve İçerik: Bu derste; FSEK e göre eser üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan kişiler incelenecektir. Bu çerçevede, eser üzerindeki hakları sözleşmeyle ve kanun gereği iktisap edenler ayrı ayrı değerlendirilecek ve özellikle, eser sahibi, eser sahibinin küllî halefleri, hakkın kendisini veya kullanma yetkisini sözleşmeyle devralanlar, eser sahiplerini çalıştıran veya tayin edenlerin durumu ile meslek birliklerinin hak takip yetkisi işlenecektir. Konu, uygulamada karşılaşılan örneklerle zenginleştirilerek anlatılacaktır. Toplam 14 hafta devam edecek olan bu derste, öncelikle temel konular öğretim üyesi tarafından öğrenciye aktarılacak, ardından öğrencilere, pratik bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla temel bilgilerin kullanılacağı seminer yazdırılacak ve karar incelemesi yaptırılacaktır.

  5. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda Bağlantılı Hak Sahipliği
  Amaç ve İçerik: Bu derste; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar incelenecektir. Bu çerçevede, icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları, radyo - televizyon kuruluşları ve film yapımcıları ile bunların sahip oldukları haklar ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ayrıca, eser sahibinin haklarıyla bağlantılı haklar arasındaki ilişki üzerinde durulacak ve konu, uygulamada karşılaşılan örneklerle zenginleştirilerek anlatılacaktır. Toplam 14 hafta devam edecek olan bu derste, öncelikle temel konular öğretim üyesi tarafından öğrenciye aktarılacak, ardından öğrencilere, pratik bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla temel bilgilerin kullanılacağı seminer yazdırılacak ve karar incelemesi yaptırılacaktır.

  6. İnternet Hukuku
  Amaç ve İçerik: Bu derste; internet kullanımından kaynaklanan sorunlara hukukun getirdiği çözümler üzerinde durulacaktır. Bilhassa kişilik hakkı, fikri ve sınai hak ihlalleri ile ilgili ortaya çıkan yeni sorunlar inceleme konusu yapılacaktır. Ders, her gün artan güncelliği ile, örnek olaylarla birlikte desteklenecektir.

  B. Sermaye Şirketleri Programı

  1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
  Amaç ve İçerik:
  Bu derste; yönetim kurulu üyeliği için gerekli olan şartlar, yönetim kurulu üyeliğinin kazanılması ve kaybedilmesi, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri, yönetim kurulunun Sermaye Piysası Kanunu ndan doğan görev ve yetkileri, yönetim kurulu üyelerinin hakları, borçları ve sorumlulukları gibi konular ele alınacaktır.

  2. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Kilitlenmesi
  Amaç ve İçerik:
  Bu derste; anonim şirketlerde yönetim kurulunun kilitlenmesi kavramı, türleri, görünüş şekilleri ve ayrıca, anonim şirkette yönetim kurulunun kilitlenmesinin sonuçları, önlenmesi ve sona erdirilmesi olanakları üzerinde durulacaktır.

  3. Halka Açık Anonim Şirket
  Amaç ve İçerik:
  Şirketlerin sermayelerini ortaklarından temin etmesi çözümü, pazarın büyüdüğü ve büyük yatırım gerektiren ekonomilerde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, halka açık anonim şirketlerin kurulabilmesi, önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şirket modeli ile halkın atıl duran birikimlerinin de yatırıma dönüştürülebilmesi ve şirketlerin dışarıdan da sermaye toplayabilmesi mümkün olmaktadır. Böylece, büyük işler ve yatırımlar yapabilecek şirket sermayesi sağlanacaktır. Bu derste; şirket ile ona yatırım yapanlar arasındaki menfaatlerin dengelenmesi ve sorunların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

  4. Yatırım Ortaklıkları
  Amaç ve İçerik:
  Bu derste; genel anlamda yatırım ortaklıkları ele alınıp, yabancı hukuklar ve Türk Sermaye Piyasası Hukukunda yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler yatırım ortaklığı, hisse senetlerinin yatırım ortaklığı, değişken sermayeli yatırım ortaklığı ile yatırım ortaklığının kurumsal yatırımcı olarak yatırım yaptığı işletmeler üzerindeki etkisi incelenecektir.
     
  5. Rekabet Hukuku II
  Amaç ve İçerik:
  Bu derste; rekabet hukukuna hakim olan sistemler, teşebbüs, hakim durum, muafiyet, birleşme ve devralmalar gibi temel konuların yanında, soruşturma usulü, Rekabet Kanunu na aykırılık halinde öngörülen özel hukuka ilişkin yaptırımlar incelenecektir. Ticari işletmeler ve özellikle sermaye şirketleri, rekabet hukukunun özneleri olarak kabul edilmektedir. Bu yönüyle bu ders, ticaret hukuku bilgilerinin tamamlayıcısı konumundadır ve teorik konu anlatımlarının yanı sıra Rekabet Kurulu nun kararları incelenerek tartışılması yöntemiyle işlenecektir.

  6. Uluslararası Ticaret Hukuku
  Amaç ve İçerik:
  Bu derste; uluslararası ticari sözleşmeler, uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekilleri, kambiyo mevzuatı açısından ihracat ve ithalat hesaplarının kapatılması, uluslararası ticarette kullanılan teslim şekilleri, dış ticarette finansman teknikleri, milletlerarası uygulamada banka teminat mektupları, dış ticaret ile ilgili şirket modelleri ve uluslararası ticarette kullanılan belgeler ele alınacaktır.

  7. Hukukçular İçin Temel Muhasebe ve Finans Bilgileri
  Amaç ve İçerik:
  Bu derste; muhasebe sisteminin genel yapısı, finansal tablolar, muhasebede kayıt sistemi ve kuralları, kasa, menkul kıymetler, stoklar, alacaklar, duran varlıklar, borçlar ve öz sermaye hesaplarının muhasebeleştirilmesi gibi konular üzerinde durulacaktır.

  8. Uluslararası Ticaret Hukukunda Çarter Sözleşmeleri
  Amaç ve İçerik:
  Bu dersin amacı; yüksek lisans eğitimi yaparak ticaret hukukunun farklı alt dallarında bilimsel ve mesleki bilgilerini ve tecrübelerini arttırmak isteyen öğrenciler için son yıllarda Türkiye açısından denizci iş gücü ihtiyacının artması ve bu iş gücünün geliştirilerek yurtdışına ihracına yönelik çalışma programları önerileri, Türk donatanlarının da dünya deniz filosu hacmindeki yerinin gelişmesine da katkı sağlamaya yönelik faaliyetleri, deniz sözleşmelerinin de mesleki ve bilimsel anlamdaki gelişmelere açık olması bu sözleşmelerin öğrenilmesindeki açık faydayı da ortaya koymaktadır.

  Bu derste;  Çarter Sözleşmeleri  başlığı altında  deniz yoluyla eşya taşıma sözleşmeleri  ile birlikte  denizde gemi tahsis sözleşmeleri nin hukuki mahiyetleri, kurulması, tarafları, tarafların borç ve yükümlülükleri, süreleri, uygulanacak hukuk ve yargı yeri konuları, bu sözleşmelere bağlı olarak denizcilik sigorta konuları ve deniz kazaları durumunda denize özgü hukuksal yaklaşımlar incelenecek ve değerlendirilecektir. Bu anlamda, Bare Boat Charter, Demise Charter, Voyage Charter, Time Charter sözleşmeleri tanıtılmaya çalışılacak, muntazam hat taşımacılığı (Liner Contracts) ile mukayesesi yapılacak, geminin limandaki bekleme süreleri (laytime ve demurrage) ve emin liman (safe port) klozunun uygulanması hakkında bilgi verilecektir. Cesser kloz, Himalaya kloz, Carrier s Identity kloz ve Scopic kloz gibi kavramlar ile  off-hire  hali değerlendirilecektir.

  C. Sağlık Hukuku Programı

  1. Sorumluluk Hukukunun Temel İlkeleri II
  Amaç ve İçerik: 
  Sorumluluk , hem özel hukukun hem de kamu hukukunun temel konusudur. Bu dersin içeriği özel hukuk alanı ile sınırlı tutulacaktır. Borçlar Kanunu çerçevesinde kusurlu - kusursuz sorumluluğun esasları, unsurları, ilkeleri, uygulamada Yargıtay kararları da dikkate alınarak dersin konusunu oluşturacaktır. Kuşkusuz, çok geniş bir alan olan konu, içerik olarak lisans eğitimi ile temel bilgiyi almış olan öğrencilerin yaptıkları yüksek lisans eğitimi amaçları doğrultusunda sınırlanacak ve bu amaca hizmet edecek şekilde belirlenecektir.

  2. Sağlık Hukuku ve Etik II
  Amaç ve İçerik:
  Tıp ilminin uygulayıcıları olan hekimler, hukukun koruduğu insan sağlığı ve yaşama alanı içerisinde görevlerini hukukun çizdiği sınırlar içinde yapmak zorundadırlar. Hekim, yetersiz bilgiden kötü niyete dek uzanan bir  hata edebilme alanı  içerisindedir. Tıptaki bilimsel ve teknik ilerlemeler, her geçen gün bu alanı genişletmekte ve hekimin sorumluluğunu artırmaktadır. Hasta karşısında hekimin sorumluluğu söz konusu olduğunda, ilk değerlendirilecek nokta, hekimin davranışının meslek etiğine uygun olup olmadığıdır. Hekimin davranışı  tıbbi fiil sonucu doğan sorumluluk ahlak ve vicdan sınırlarının dışında suç oluşturursa  yasal sorumluluk ortaya çıkar.

  3. Sağlık Hakkı
  Amaç ve İçerik:
  Sağlık hakkı, kişinin sahip olduğu hakların başında gelmekte ve adeta diğer hakların varlığının ve kullanılabilmesinin önkoşulunu oluşturmaktadır. Sağlık hakkı ve yaşam hakkı iç içedir. Anayasal bir temel hak olan yaşam hakkı, ancak sağlık hakkının varlığı ile anlam ve uygulama kazanır. Bu nedenle, hemen herülkede, sağlık hakkı, o ülkenin ekonomik ve kültürel düzeyine göre belli ölçüde güvenceye kavuşturulmuştur. Bu derste; sağlık konusuna giriş, sağlık ve hastalık, sağlık hakkı ve yaşam hakkı, sağlık hizmetleri, sağlık sistemleri, ulusal sağlık sistemi, sosyal sigorta sistemi, liberal sağlık sistemi, sağlık sistemlerinde reform, Türkiye nin sağlık sistemi ve sağlık hizmetlerinde hak ve sorumluluklar konuları işlenecektir.

  4. Hekimlik Sözleşmesi
  Amaç ve İçerik:
  Hekimlik sözleşmesi, hasta ile hekim arasında yapılan ve hastanın tedavisi ana edimini hedefleyen, tam iki tarafa borç yükleyen atipik bir sözleşmedir. Kanunlarda, bu ad altında doğrudan doğruya düzenlenmiş bir sözleşme bulunmamaktadır. Bu yüzden, bu sözleşmenin hükümlerini belirlerken yerine göre istisna akdinden, hizmet akdinden yararlanmak söz konusu olabilmekle birlikte, asıl olarak bu sözleşme vekalet akdinin özel bir görünümü gibi ele alınacaktır.

  5. İdari Yargı ve Denetim Mekanizmaları II
  Amaç ve İçerik:
  Bu derste; hekim ve yardımcı personel ile ilgili idari denetim mekanizmaları ve bu mekanizmaların işleyiş ve çalışma prensipleri üzerinde durulacaktır. Bu amaçla, Tabip Odaları Onur Kurulları  ve TBB Yüksek Onur Kurulu çalışmaları ve müracaat yolları, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerde kurulan Hasta Hakları Birimleri ve Hasta Hakları Kurulları çalışma prensipleri ve müracaat yolları, Memur (Hekim ve Hastane Personeli)  Disiplin Hukuku konuları,  örnek uygulamalar ile birlikte işlenecektir. Aynı zamanda, idari yargı denetimi açısından devlet hastanelerinde yapılan tıbbi tedavi ve girişimlerden doğan hukuki sorumluluk ve yargılama usulü ile tazminat esasları ve hesaplama yöntemleri, örnek kararlar ile anlatılacaktır.

  6. Hekimin Hukuki Sorumluluğu II
  Amaç ve İçerik:
  Bu derste; genel sorumluluk esasları çerçevesinde, hekimin sorumluluğunun temel ve ayırt edici özellikleri ele alınacaktır.

  7. Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları
  Amaç ve İçerik: Bu derste; temel hukuk kavramları, hukuk-tıp ilişkisi, hekim-hasta ilişkisinde hasta hakları, hasta haklarının unsurları, devlet-birey ilişkisinde hasta hakları, hastane hizmetlerinde hasta hakları, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının hukuki sorumlulukları hasta haklarıyla ilgili temel uluslararası bildirgeler ve mevzuat incelenerek, hasta haklarının gelişimi ve uygulaması konuları ele alınacaktır.

  8. Hekimin Cezai Sorumluluğu II

  Amaç ve İçerik:
  Hekim, icra ettiği mesleğinin gereği olarak, kişilerin vücut bütünlüğüne ve sağlığına yönelik bir takım müdahalelerde bulunmaktadır. Bu müdahaleler sırasında amacı, söz konusu değerler açısından bir tehlike yaratmak, onlara zarar vermek değil, tam aksine bu menfaatleri korumak, daha da iyileştirmektir. Tıbbi faaliyetlerin temelini oluşturan bu amaç, belli koşullar altında hekimin sorumsuzluğunu ortaya çıkarır. Ancak, bu sorumsuzluğun sınırsız olmadığı bilinmelidir. Yapılan kasti veya taksirli bir hareket sonucu meydana gelen bir netice, hekimin sorumluluğunun doğuracaktır. Bu sorumluluk medeni hukuk anlamında tazminat biçiminde belirirken, ceza hukuku bakımından işlemiş olduğu fiilin karşılığı olan cezaya mahkum edilme şeklinde gerçekleşecektir. Bu derste; hekimin sorumluluğunun cezai boyutu incelenmeye çalışılacaktır.

  9. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sorumluluğu II
  Amaç ve İçerik: TC Anayasası, sağlık mevzuatımız ve uluslararası sözleşmeler uyarınca  yaşama ve sağlık hakkı , en temel insan hakkıdır. Bu hakların sağlık hizmetlerine uygulanması bağlamında da, gerek Devletin ve gerekse sağlık hizmeti sunumu yapan, kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu mevcuttur. Sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu,  sağlık hukuku  alanında önemli yer tutmaktadır. Bu ders; sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulmasında ve çalışmasında uygulanacak kurallar, özel sağlık kurum ve kuruluşlarının türleri, sağlık sigortasına göre verilen sağlık hizmetlerinde sorumluluk, SS ve GSS yasasını değiştiren 5754 sayılı Yasa karşısında hasta ve hekim hakları ile sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların durumu, hekim ile sağlık kurum ve kuruluşu arasındaki hizmet ilişkisi, hasta ya da hasta yakınlarının hekim ve sağlık kurum ve kuruluşlarına karşı hak arama yolları, konuya ilişkin adli, idari mahkeme kararları ile Yargıtay ve Danıştay kararlarının incelenmesi başlıkları altında ele alınacaktır.

  D. Spor Hukuku Programı
  1. Sporun Ulusal ve Uluslararası Yapılanması II
  Amaç ve İçerik: Bu derste; ulusal spor yapılanması içinde yer alan TFF, diğer federasyonlar, GSGM, TMOK gibi kuruluşların yapıları, statüleri ve ilgili yasal düzenlemeler ve FIFA, UEFA, IOC, WADA gibi uluslararası spor organizasyonlarının yapıları, statüleri ve ilgili uluslararası düzenlemeler üzerinde durulacaktır.

  2. Spor Hukukunda Uyuşmazlık Çözümü II
  Amaç ve İçerik: Bu derste; öncelikle, sportif yapılanma ve spor kurumları bünyesindeki uyuşmazlık çözüm mercileri incelenecek; uyuşmazlıkların niteliklerine göre oluşan kurullar değerlendirilecek; TFF bünyesindeki Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu yapıları gözden geçirilecek ve örnek dosyalar kapsamında pratik çalışmalar yapılacaktır. Daha sonra, uluslararası konfederasyonların yapıları ve bir örnek olarak UEFA disiplin sistemi incelenecektir. Akabinde, uluslararası federasyonlar ve bir örnek olarak FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve son olarak, CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) hakkında çalışma yapılacaktır. Tüm kurulların statü ve talimatları ile vermiş oldukları örnek kararlar bir arada değerlendirilecek ve uygulamaya yönelik pratikler yapılacaktır.

  3. Spor ve Ticaret Hukuku II
  Amaç ve İçerik: Bu derste; özellikle spor kulüplerinin şirketler hukuku bakımından statüsü, fikri mülkiyet hukukunda spor ve sigorta hukukunda spor gibi konular üzerinde durulacaktır.

  4. Spor Hukukunda Emsal Kararlar
  Amaç ve İçerik: Bu derste; sporun aktörleri olan kulüpler ile teknik direktör, antrenör ve sporcular arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar somut olaylar çerçevesinde irdelenecektir. Bu çerçevede, iç hukuk düzeninde alınan kararlar dışında yabancı ülke mahkeme kararları ve uluslararası yargılama organları tarafından verilen kararlar da incelenecektir.
   
  5. Spor ve Avrupa Birliği Hukuku
  Amaç ve İçerik: Bu derste; özellikle, Avrupa Birliği nde spor siyaseti, Avrupa Spor Hukuku nun doğumu ve gelişimi, AB de ve Türkiye de rekabet hukuku ve siyaseti, sporda yayın hakları, bilet satışına ilişkin düzenlemeler ve merchandising konularının rekabet hukuku bakımından değerlendirilmesi ile ulusal ve uluslararası rekabet otoritelerinin spora ilişkin örnek kararları üzerinde durulacaktır.

   E. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Programı

  1. İş Sözleşmesi ve Türleri
  Amaç ve İçerik: Bu derste; İş Hukuku nda sözleşme serbestisinin sınırları, iş sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, yorumlanması ve çeşitli türleri incelenecektir. Sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri, belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri, tam ve kısmi süreli iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma, deneme süreli iş sözleşmeleri, takım sözleşmesi ve geçici iş ilişkisi gibi konular ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.


  Kaynaklar: Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri; Sarper Süzek, İş Hukuku.

   2. İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri
  Amaç ve İçerik: Bu derste; alt işveren - asıl işveren arasındaki ilişkiler, geçici (ödünç) iş ilişkileri, işyerinin devri ve hizmet sözleşmesinin devri konuları tüm boyutlarıyla incelenecektir.

  3. İş Güvencesi ve İşe İade Davaları II

  Amaç ve İçerik: Bu derste; İş Kanunu nda öngörülen iş güvencesinin kapsamı ve bu güvenceden yararlanma koşulları, iş sözleşmelerinin feshinde usul, haklı ve geçerli fesih sebepleri, toplu işçi çıkarmada usul, sendikal güvenceler, geçersiz ve haksız feshin sonuçları davaları incelenecektir. Ayrıca, işe iade davaları ve uygulamada karşılaşılan çeşitli sorunlar ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.

  Kaynaklar: Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri; Sarper Süzek, İş Hukuku.

  4. İş Hukukunda Rekabet Yasağı
  Amaç ve İçerik: Bu derste; kanundan ve sözleşmeden doğan rekabet yasakları, hukuki nitelikleri, kapsamları ve yaptırımları ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.

  Kaynaklar: Nuri Çelik, İş Hukuku Dersleri; Sarper Süzek, İş Hukuku.

  5. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kapsamında İşverenlerin Yükümlülükleri
  Amaç ve İçerik: Bu derste; Türk iş ve sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca işyerinde çalışan işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için işverenler tarafından alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar incelenecektir.


  Kaynak: Ali Güzel/Ali Rıza Okur/Nurşen Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku.

  6. İşverenin Sosyal Sigorta Yükümlülükleri
  Amaç ve İçerik: Bu derste; Türk iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ve özellikle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca işveren tarafından yerine getirilmesi gereken işyerinin bildirilmesi, sigortalıların bildirilmesi, primlerin ödenmesi gibi yükümlülükler, ayrıntılı bir biçimde incelenecektir.

  Kaynak: Ali Güzel/Ali Rıza Okur/Nurşen Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku.


Özel hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |