Özel Hukuk Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Doktora Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Özel Hukuk, hukuk biliminin ulusal ve uluslararası alanda en fazla ve en hızla gelişen alanını oluşturmaktadır. Özellikle son elli yılda; başta Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve bu bağlamda ekonomik ağırlıklı hukuki ilişkilerin ağırlık kazandığı atipik sözleşmeler hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku alanlarında ulusal hukukun yanı sıra uluslararası ve uluslarüstü boyutta önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Söz konusu gelişim ve evrim süreci devam etmektedir. Kısaca “Özel Hukuk Bilimleri” olarak nitelenebilecek anılan bilim alanlarında ayrıntılı, derinlemesine ve bilime katkı niteliğinde özgün monografik tez ve araştırma programlarını gerçekleştirmeye muktedir yetkin hukukçuları yetiştirmek “Özel Hukuk Doktora Programı”nın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda verilen eğitim aracılığıyla, genç hukukçuların çağdaş ve evrensel bir bakış açısında çeşitli hukuksal sorunları akla, mantığa, sağduyuya ve en başta adalete uygun olarak çözebilmeleri gerçekleştirilmiş olacaktır.

  Süre
  Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 (dört) Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
  Lisans derecesi ile kabul edilenler için 5 (beş) Akademik Yıl ( 10 Yarıyıl)

  Diğer Koşullar
  • Özel Hukuk Doktora Programına Lisans Eğitimini Hukuk Fakültesinde tamamlamış olanlar başvurabilir.
  • Program Dili Türkçe’dir.
  • Programa Yüksek Lisans Derecesi ile kabul edilenler için toplam 21 kredi / saattir.
  • Programın ders yükü Yüksek Lisans Derecesi ile kabul edilenler için, ilk iki yarıyıl için 1 zorunlu ders ve 7 seçmeli ders ile birlikte toplam 8 derstir.
  • Programa Lisans Derecesi ile kabul edilenler İçin toplam 42 kredi / saattir.
  • Programın ders yükü Lisans Derecesi ile kabul edilenler için, ilk 4 yarıyıl bir zorunlu ders ve 14 seçmeli ders ile birlikte toplam 15 derstir.
  • Öğrencilerin mezun olabilmeleri için normal ders yüküne ek olarak yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamış olmaları gerekir.
  • Program hafta içi yürütülür.
  • Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak,
  • Herhangi Bir Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hukuk Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak (Yüksek Lisans Derecesi ile başvuranlar için),
  • Yüksek Lisans Derecesi ile başvuranlar için ALES sınavına geçtiğimiz 3 yıl içinde girip, EA grubundan minimum 55 puan almış olmak,
  • Lisans mezunlarının doktora programına kayıt yaptırabilmeleri için ALES sınavına geçtiğimiz iki yıl içinde girip, EA puan grubundan en az 70 puan ve Yabancı Dil 5,5 (UDS veya muadili bir puan) almış olmak,
  Program Açılma Dönemleri
  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

  DERS PROGRAMI

   l.Yarıyıl Ders Programı
  Seminer
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  II.Yarıyıl Ders Programı

  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  3. ve 4. Yarıyıl
  Yüksek Lisans Tezi
   
  I.Yarıyıl Seçmeli Dersler
  İfa Engelleri
  Uluslararası Tahkim
  Medeni Usul Hukukunda Deliller
  Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk
  Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim (Ad Hoc Tahkim ile Çeşitli Kurumsal Tahkim Sistemlerinin Karşılaştırmalı olarak Açıklanması ve Tahkim Alanındaki Son Gelişmeler)
  Anonim Şirketlerde Hisse Devri
  Sosyal Güvenlik Hukukundaki Son Gelişmeler
  Sorumluluk Hukukundaki Gelişmeler
  Kara aşımalarında Taşıcıyının Sorumluluğu
  İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
  Medeni Yargılama Hukukunda Kanun Yolları
  Patent ve Faydalı Model Hukuku
     
  II.Yarıyıl Seçmeli Dersler
  Finansal Kiralama Sözleşmesi
  Çek Hukuku
  Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi
  Tatil Amaçlı Sözleşmeler ve Tüketicinin Korunması
  Toplu İş Uyuşmazlıkları
  Uluslararası Hukukta Yabancının Konumu
  Ticari İşletme Hukukundaki Yeni Gelişmeler
  Marka Hukuku

  DERS İÇERİKLERİ

  l. YARIYIL
   
  TRAFİK KAZALARINDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK (HDO 021)
  1)Başta, Karayolları Trafik Kanunu, TCK, Karayolları Trafik Yönetmeliği, konuya ilişkin diğer kanunlar ve 
     yönetmeliklerin konuya ait hükümlerinin soyut olarak açıklanması
  2)Mahkemelere intikal eden olaylarda, ceza dosyasının oluşması, trafik kazası tespit tutanağı, çeşitli
   aşamalardaki sanık, mağdur, tanık beyanları (hazırlık, savcılık, sorgu, celse, keşif), varsa dosyadaki kusur
   dağılımına ilişkin bilirkişi raporu ve raporları, mahkeme kararı, mevcut ise Yargıtay ilgili Daire’sinin kararı
  3)Trafik kazalarında, ceza ve hukuk dosyalarında, taraflar arasında kusur dağılımının belirlenmesi, özellikleri, 
      farkları
  4)Mahkeme kararları ve Yargıtay içtihatları
  5)Konuya ilişkin, öğrencilerin de katılacağı genel değerlendirmeler
   
  ULUSLARARASI TAHKİM HUKUKU (HDO 019)
  ·          Milletlerarası Tahkim Mevzuatı
  ·          Milletlerarası Tahkim Kuruluşları
  ·          Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 517-536. maddelerinin incelenmesi
  ·          Milletlerarası Tahkim Kanunu
  ·          Milletlerarası Ticari Tahkime ilişkin Cenevre Konvansiyonu
  ·          Yabancı yatırım uyuşmazlıkları ve tahkim
  ·          Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi.
   
  SORUMLULUK HUKUKUNDA GELİŞMELER (HDO 044)
  Tekniğin ve sosyal alanda oluşan yeni gelişmeler sonucu kusur ve özellikle kusursuz sorumlulukta büyük çapta yeniliklerle karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. Bunların içinde tehlike sorumluluğu, bir hakkaniyet sorumluluğu yeni bir anlayışla ele alınmakta ve fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi gibi yeni sorumluluk ilkeleri doğmuş bulunmaktadır. Anılan hususlar ve bununla bağlantılı diğer konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
   
  SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAKİ SON GELİŞMELER (HDO 050)
  Sosyal Güvenlik Hukuku alanında son zamanlarda yaşanan gelişmelerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, bu bağlamda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun incelenmesi ve uygulamada sorun yaratan diğer mevcut düzenlemelerin incelenmesi. Örneğin; hizmet tespit davaları, Genel Sağlık Sigortası, itibari hizmet süresi vb.
   
  ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ (HDO 052)
  Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı dikkate alınarak anonim şirketlerde pay devrinin hukuki niteliği, şekli, tarafların hakları ve borçları, pay devrinde yasa ve ana sözleşmeden kaynaklanan sınırlamalar ve bu sınırlamalara uyulmamasının müeyyideleri ve pay devir prosedürü incelenecektir.
   
  TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE TAHKİM (HDO 024)
  Belli başlı kurumsal tahkim sistemlerinde (Milletlerarası Ticaret Odası, Viyana Ticaret Odası, Milletlerarası Londra Tahkim Divanı, Alman Tahkim Enstitüsü, Milano Ticaret Odası, AAA vb.) tahkim ve arabuluculuk kurallarının incelenmesi ve UNCITRAL Model Kanunu ve UNCITRAL tahkim kuralarının revizyonuna ilişkin bilgiler.
   
  İFA ENGELLERİ (HDO 051)
  Çeşitli sözleşme ilişkilerinde söz konusu olan borca aykırılık hallerine (temerrüt, imkansızlık, kötü ifa, akdin müspet ihlali) ilişkin esaslar ve söz konusu ifa edilmeme hallerinin koşulları ile doğurduğu sonuçlar incelenmektedir.
   
  TAKİP HUKUKU DAVALARI (HDO 049)
  “Takip Hukuku Davları” adlı doktora dersi çerçevesinde hem ilmi hem de kazai yönden şu konular incelenecektir: İtirazın iptali davası, itirazın kaldırılması, borçtan kurtulma davası, menfi tespit ve istirdat davaları, icra takibinin iptali ve taliki, istihkâk davası, ihalenin feshi, iflâs davası ve iptal davaları.

  ll. YARIYILBAHAR DÖNEMİ
   
  FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
  Finansal Kiralama Sözleşmesinin hukuki niteliği, tarafları, kuruluşu, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile sözleşmenin sona ermesinin 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nu ve yirmi yıllık uygulama çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmesi.
   
  BANKALARIN DENETİMİ
  Denetimin Amacı, Bankaların İç Denetimi, İç Denetime Yetkili Birimler, Bankaların Dış Denetimi, Dış Denetime Yetkili Birimler, Denetime Bağlanacak Hukuki Sonuçlar (Alınacak Tedbirler)
   
  KARA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ SORUMLULUĞU (HDO 027)
  Taşıma sözleşmesinin hukuki niteliği, taşıyıcının sorumluluğu, mala gelen gecikmeden, hasar ve ziyadan doğan sorumluluk, CMR kuralları, CMR’a göre taşıyıcının ziya ve hasardan sorumluluğu ve sorumluluğun hukuki niteliği.
   
  TOPLU İŞ HUKUKUNDA SÖZLEŞME SERBESTİSİ İLKESİNE GETİRİLEN SINIRLAMALAR (HDO 053)
  Toplu İş Hukukunda yer alan kuralların işveren ve işçiler açısından özellikle toplu iş sözleşmesi konusunda akit yapma serbestisini hangi ölçüde sınırladığı, bu sınırlamaların amacı ve hukuki sonuçlarının incelenmesi.
   
  ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (HDO 033)
  Eser sözleşmesinin gerek Borçlar Hukuku genel hükümlerindeki imkansızlık, sözleşmeden dönme ve ikale gibi sona erme halleri gerekse bu sözleşmeye özgü tazminat karşılığı fesih (haksız fesih) ve müteahhidin ölümü veya işi yapmaktan aciz kalması gibi sona erme halleri, bu sözleşmenin ani edimli veya sürekli edim içeren nitelikte sayılması tartışmasına bağlı olarak ayrı ayrı ele alınarak incelenmektedir.
   
  PATENT VE FAYDALI MODEL HUKUKU (HDO 042)
  Fikri mülkiyet hukukunun genel ilkeleri incelenip patent ve faydalı modelin tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır.
  a)   buluşun tanımlanması
  b)   patentle koruma buluşları
     aa) korunabilirliğin koşulları
     bb) incelemeli ve incelemesiz patent
     cc) patentin gasbı ve patante yönelik tecavüzler
     dd) patente tecavüz hallerinde açılacak hukuk ve ceza davaları
     ee) pantentin hükümsüzlüğü nedenleri ve davaları
  c)   faydalı modelin korunması koşulları
     i)faydalı modele yapılan tecaüzler
     ii)tecavüzde açılacak hukuk ve ceza davaları
     iii)faydalı modelin hükümsüzlüğü 
  konuları incelenecektir.
   
  TATİL AMAÇLI SÖZLEŞMELER VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI (HDO 035)
  Tüketici işlemlerinin önemli bir bölümünü oluşturan seyehat sözleşmeleri, devre tatil sözleşmeleri ve devre mülk anlaşmaları tüketicilerin özel olarak korunmalarını gerekli kıldığı için Tüketici Hukukunda da özel olarak düzenlenmişlerdir. Dersimizin konusunu tüketicinin tatil amacıyla gerçekleştirdiği bu tip hukuksal ilişkiler ve bunlardan doğan sorunlar oluşturmaktadır.
   
  ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI (HDO 054)
  Türk ve Mukayeseli hukukta öneme sahip “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları” doktora dersi çerçevesinde şu konular ele alınacaktır: Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı, amacı ve tanımı; alternatif uyuşmazlık çözümü anlayışının tarihsel gelişimi ve alternatif yöntemlerle çözümlenen uyuşmazlıklar; alternatif uyuşmazlık yöntemleri ve özellikle “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı Taslağı” çerçevesinde arabuluculuk.
   
  MEDENİ USÛL HUKUKUNDA DELİLLER (HDO 047)
  “Medenî Usûl Hukukunda Deliller” adlı doktora dersi çerçevesinde şu konular ele alınacaktır: Delil sistemleri, delil türleri(kesin deliller ve takdiri deliller), delil sözleşmesi, delil gösterilmesi ve hukuka aykırı deliller.
   
   

Özel hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |