Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Hukuk biliminin ulusal niteliğini ön planda tutarken uluslararası ve uluslarüstü boyutunu ihmal etmeden özel hukuk alanında yer alan tüm bilim dallarının bilimsel anlayışla ele alınıp öğretilmesi ve nesnel bir değerlendirmeye bağlı kılınmasıdır. Özellikle Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, başta Ticaret Hukuku olmak üzere ekonomi hukukunun içeriğini oluşturan Rekabet Hukuku, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku alanlarında meydana gelen değişim ve gelişmeleri izleyebilecek, söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları akla ve adalete uygun düşecek tarzda çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları eğitmek programın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır.

  Süre

  2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

  Diğer Koşullar
  • Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına Hukuk Fakültesi Mezunları başvurabilir.
  • Program Dili Türkçe’dir.
  • Program toplam 21 kredi / saattir ve tezlidir.
  • Programın ders yükü ilk iki yarıyıl için bir zorunlu ders ve yedi seçmeli ders ile birlikte toplam 8 derstir.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadırlar.
  • Program hafta içi yürütülür.
  • Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz 3 yıl içinde girip, EA grubundan minimum 55 puan almış olmak,
  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

  DERS PROGRAMI

  l.Yarıyıl Ders Programı

  Seminer
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  II.Yarıyıl Ders Programı
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  3. ve 4. Yarıyıl
  Yüksek Lisans Tezi

  I.Yarıyıl Seçmeli Dersler
  BK,TTK ve TKHK Hükümlerine Göre Satım Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül
  Hukuksal İşlemlerde Temsil
  Ticari İşletme Hukukundaki Yeni Gelişmeler
  Çek Hukuku
  Konsolosluk Hukuku
  Kefalet Sözleşmesi
  Kara Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu

  II. Yarıyıl Seçmeli Dersler

  Mülkiyet Hakkının Gelişimi
  Rekabet Hukukundaki Dikey Sınırlamalar
  Uluslararası Ticaret Hukuku
  Sorumluluk Hukukundaki Gelişmeler
  Takip Hukuku Davaları
  Çalışma Süreleri ve Dinlenme Hakkı
  Hukuk Yargısında İstinafdaki
  Marka Hukuku
  Ticari İşletme Hukukundaki Yeni Gelişmeler

  DERS İÇERİKLERİ

  GÜZ DÖNEMİ
   
  KEFALET SÖZLEŞMESİ (HYO 040)
  Kefalet Sözleşmesinin kuruluşu, tarafların karşılıklı hak ve borçları ile sözleşmenin sona ermesinin gerek şuanda yürürlükte olan 818 Sayılı Borçlar Kanunu gerekse Yeni Türk Borçlar Kanunu Ön Tasarısı hükümleri çerçevesinde incelenmesi.
   
  KARA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ SORUMLULUĞU (HYO 027)
  Taşıma sözleşmesinin hukuki niteliği, taşıyıcının sorumluluğu, mala gelen gecikmeden, hasar ve ziyadan doğan sorumluluk, CMR kuralları, CMR’a göre taşıyıcının ziya ve hasardan sorumluluğu ve sorumluluğun hukuki niteliği.
   
  ÇEK HUKUKU (HYO 050)
  Çekin hukuki mahiyeti, ekonomik işlevleri,       şekil şartları ve müeyyidesi,    çek sözleşmesi,
  karşılık, provizyon, karşılıksız çek, çekin tedavülü, çekten cayma, ödemeden men, çekte ödeme şekilleri, çekin ödenmemesi ve müracaat hakkı, zamanaşımı
   
  İŞ SÖZLEŞMELERİNDE SÖZLEŞME SERBESTİSİ İLKESİNİN SINIRLARI (HYO 057)
  Bireysel İş Hukukunda yer alan kuralların işveren ve işçiler    açısından akit yapma serbestisini hangi ölçüde sınırladığı, bu sınırlamaların amacı ve hukuki sonuçlarının incelenmesi.
    
  TİCARİ İŞLETME HUKUKUNDAKİ YENİ GELİŞMELER (HYO 049)
  Ticari işletme, ticaret ünvanı, ticaret sicili, haksız rekabet ve acentayla ilgili yapılan değişiklikler üzerinde durulup Türk Ticaret Kanunu’nun 1-135. maddeler arasındaki terminolojik ve şekli değişiklikler incelenecektir.
   
  ULUSLARARASI ANTLAŞMALARIN TÜRK HUKUK UYGULAMASINDAKİ YERİ (HYO 058)
  -Genel olarak, uluslararası antlaşmaların niteliği, türleri ve iç hukuk üzerindeki etkileri
  -Türk hukukunda Uluslararası Antlaşmaların tarihçesi, anayasalar, mahkeme kararları
   
  HUKUKSAL İŞLEMLERDE TEMSİL (HYO 056)
  Hukukta kişiler hukuksal işlemleri bizzat kendileri yapabilecekleri gibi bir temsilci vasıtasıyla da aynı sonuca yönelebilirler. Temsilcinin yapmış olduğu hukuksal işlemler temsil olunan için sonuç doğuracağı gibi bu işlem sonucunda üçüncü kişiler de işleme taraf olacaklardır. İşte “Hukuksal İşlemlerde Temsil” konusu ile bu hukuksal sorunlar incelenmektedir.
   
  BORÇLAR KANUNU, TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIM SÖZLEŞMESİNDE AYIBA KARŞI TEKEFFÜL (HYO 030)
  Satım sözleşmelerinde satıcının ayıplı mal veya hizmet dolayısıyla sorumluluğu, adi satım sözleşmeleri açısından Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri, ticari satımlar açısından Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve tüketici işlemleri açısından da Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükmü ele alınarak karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.
   
  HUKUK YARGISINDA İSTİNAF (HYO 047)
  “Hukuk Yargısında İstinaf” adlı yüksek lisans dersi çerçevesinde şu konular ele alınacaktır: İstinaf kavramı, istinafın leh ve aleyhindeki görüşler, istinaf mahkemelerinin kuruluşu ve oluşumu, istinaf mahkemelerinin görevleri, istinaf kanun yolunun kabulünün genel gerekçesi, istinaf sistemine egemen olan genel ilkeler, aleyhine istinaf yoluna başvurulabilecek kararlar, istinaf sebepleri, istinaf yoluna başvurabilecek kişiler, istinaf başvurusu, istinaf incelemesi, istinaf incelemesi sonunda verilen karar ve bu karara karşı izlenmesi gereken yol.
   
  BAHAR DÖNEMİ
   
  ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU (HYO 038)
  I.       Dış Ticaret Mevzuatı
           1. Gümrük Mevzuatı
           2. İhracat Mevzuatı
           3. İthalat Mevzuatı
           4. Serbest Bölgeler Mevzuatı
  II. Dış Ticaret Rejimleri
  1. İhracat Rejimi
              2. İthalat Rejimi
              3. Dahilde İşleme Rejimi
              4. Hariçte İşleme Rejimi
              5. Antrepo Rejimi
  III.        İhracat Mevzuatı
  1.         İhracatçı Kavramı
  2.         İhracat Türleri
  a. Özelliği Olmayan İhracat
  b. Özellik Gösteren İhracat
  IV.        Türkiye-AB Gümrük Birliği
  V.         İhracat ve İthalat Hesaplarının Kapatılması
  VI.        Kambiyo Mevzuatı Açısından İhracat ve İthalata Bağlı Suçlar
              1. Kambiyo Mevzuatı
              2. Genel Olarak Kambiyo Suçları
              3. İhracat ve İthalat Hesaplarına İlişkin Kambiyo Suçları
              4. Kambiyo Suçlarının Failleri
              5. Kambiyo Suçlarında Yargılama Usulü
              6. Kambiyo Cezaları
  VII.     Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
   
  MÜLKİYET HAKKININ SINIRLARI (HYO 035)
  1)Mülkiyet üzerine tarihi bilgi
  2)Mülkiyet kavramı ve kavramdaki gelişmeler
  3)Mülkiyet hakkının kapsamı ve sınırları
     A)Taşınmaz Mülkiyeti
     B)Özel Hukuk Sınırlamaları (Komşuluk İlişkileri)
     C)Kamu Hukuku Sınırlamaları
  4)Mülkiyet hakkının Ortaçağ’daki durumu ve Modern Hukuklardaki kavram
  5)Kavramın ve sınırlamaların Türk Hukukundaki etkileri
   
  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI (HYO 052)
  Ders İçeriği: İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanında çıkarılması düşünülen yeni yasa tasarısında işçilerin yanın sıra devlet memurları ve bağımsız çalışanlarında kapsama alınması, yeni tasarıyla getirilen diğer yenilikler ve mevcut yasal düzenlemelerin ayrıntılı olarak incelenmesi. Örneğin; işverenin sorumluluğu, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların çalıştırılması, işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü vb.
   
  HİSSEDARLAR SÖZLEŞMESİ (KARŞILAŞTIRMALI HUKUK BAĞLAMINDA) (HYO 054)
  Gerek şirket kuruluşunda gerekse pay devrinde sıklıkla rastlanan bir sözleşme türü olan hissedarlar (ortaklar arası, pay sahipleri) sözleşmesinin hukuki niteliği, tarafları, tarafların hak ve yükümlülükleri, yükümlülüklere uyulmamasının müeyyideleri, uygulamadan örnekler de verilmek suretiyle Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku kuralları dikkate alınarak özellikle Alman ve İsviçre hukuk sistemi ile karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
   
  REKABET HUKUKUNDAKİ DİKEY SINIRLAMALAR (HYO 036)
  Rekabet hukukundaki dikey sınırlamalarla ilgili olarak Topluluk Kartel Hukuku’nda ve Amerikan Antitrust Hukukunda ve Türk Rekabet Hukukunda dikey rekabet kısıtlamalarıyla ilgili düzenlemeler ve gelişmeler hakkında incelemeler.
   
  VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKU ALANINDAKİ GELİŞMELER (HYO 055)
  -Türk Hukuku bakımından sorunlar, çözümler, konu ile ilgili mahkeme içtihatları
  -Uluslararası insan hakları sözleşmelerinde ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yabancıların durumu ile ilgili düzenlemeler
   
  ATİPİK SÖZLEŞMELER (HYO 053)
  Halihazırda Borçlar Kanunu ve diğer herhangi bir kanun tarafından düzenlemeye konu olmamış, ancak uygulamada sıkça karşılaşılan ve önemli sorunlar doğuran sözleşme tipleri incelenmektedir.
   
  GEÇİCİ HUKUKİ HİMAYE TEDBİRLERİ (HYO 051)
  Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri” adlı yüksek lisans dersi çerçevesinde şu konular incelenecektir: İhtiyati haciz kavramı, ihtiyati haczin şartları, ihtiyati haciz yargılaması, ihtiyati haciz kararı, ihtiyati haciz kararının icrası, ihtiyati haciz kararının kaldırılması, ihtiyati haczi tamamlayıcı merasim, ihtiyati hacizden kaynaklanan tazminat davası, ihtiyati tedbir kavramı, amacı ve uygulama alanı, ihtiyati tedbir yargılaması, ihtiyati tedbir kararının uygulanması, ihtiyati tedbir kararına karşı konulması, ihtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davaları, delil tespiti, delil tespitinin şartları ve usûlü. 

Özel hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |