Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının amacı, hukuk biliminin ekonomik ve uluslararası boyutu hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesidir.

  Özellikle küreselleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların ele alınmasında gerekli olan “disiplinlerarası” bakış açısının öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir.

  Dersler, uzman akademisyenler ve uygulamacılar tarafından verilmektedir.

  Bu programla amaçlanan, sadece bugünün değil yarının sorunlarına da çözüm üretebilecek hukukçuların yetiştirilmesidir.

  Ders Listesi

  Yeni Sigortacılık Kanunu’nun Esasları     
  TTK Tasarısında Sigorta Hukukuna İlişkin Düzenlemeler    
  İflas Hukukundaki Güncel Gelişmeler    
  Rekabet Hukuku    
  Seminer    
  Tez    
  Borçlar Hukuku Özel Konular I    
  Borçlar Hukuku Özel Konular II    
  Medeni Hukuk Özel Konular I    
  Medeni Hukuk Özel Konular II    
  Ticaret Hukuku Özel Konular I    
  Ticaret Hukuku Özel Konular II    
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Özel Konular I    
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Özel Konular II    
  Spor Hukuku    
  İş Hukuku    
  Ticaret Hukuku

  Ders Tanımları

  Yeni Sigortacılık Kanunu’nun Esasları
  Sigorta sektörünün faaliyetlerini düzenleyen ve denetleyen Sigorta Murakabe Kanunu, 2007 yılında yerini 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na bırakmıştır. Sektör açısından oldukça uzun yıllardır beklenmekte olan bu kanun beraberinde birtakım yeni düzenlemeler de getirmiştir. Bu derste Sigortacılık Kanunu, mülga Sigorta Murakabe Kanunu ile karşılaştırılarak incelenecek, kanunun getirdiği yenilikler ve uygulamalar ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

  TTK Tasarısında Sigorta Hukukuna İlişkin Düzenlemeler
  Bu derste, kısa bir süre içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın Sigorta Hukuku kitabına ilişkin getirdiği düzenlemeler ele alınacaktır. Söz konusu düzenlemeler halen yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemeleri ile karşılaştırılarak incelenecek, tasarı; öğreti ve içtihatlar kapsamında irdelenecektir.

  İflas Hukukundaki Güncel Gelişmeler
  Bu dersin kapsamında öncelikle iflas hukukunun genel hükümleri incelenecek, iflas hukukunda bir tacirin nasıl iflas ettirileceğine ilişkin usuller ve özelikle konkordato ele alınacaktır. Nitekim 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 4949, 5092, 5219, 5311 ve 5358 sayılı kanunlarla değiştirilerek, özellikle konkordatoya ilişkin pek çok maddede yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bununla birlikte " iflasın ertelenmesi, "malvarlığının terki suretiyle konkordato, "sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yeniden yapılandırılması gibi Türk hukukuna yeni kurum ve kavramlar getirilmiş olup, anılan ders kapsamında bu kavramlar karşılaştırmalı olarak inceleme konumuzu oluşturacaktır.

  Rekabet Hukuku
  Bu derste Rekabet Hukuku düzenlemeleri ve uygulamadaki içtihadi gelişim, Avrupa ve Amerikan Rekabet Hukuku ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

  Seminer
  Öğrenciyi teze hazırlayan ve öğrencinin seçtiği tez konusuna yönelik araştırma ve okumalar yaptığı süreçtir.

  Tez

  Tez öğrencinin seçtiği alandaki bakış açısını belirler. Tezin amacı, her öğrencinin metodolojik bir yaklaşımla düşüncelerini ve yaptığı çalışmayı geniş bilimsel bir çerçeveye oturtmasını sağlar. Tezin önemli bir özelliği de her öğrencinin okuma ve anlama becerisni geliştirerek güçlü bir içselleştirme yaratmaktır.

  Borçlar Hukuku Özel Konular I

  Bu ders dahilinde sözleşmelerin kurulması, hükümleri, tiplerine göre çeşitleri incelenecektir.

  Borçlar Hukuku Özel Konular II
  Bu ders dahilinde sözleşmelerin kurulması, hükümleri, tiplerine göre çeşitleri incelenecektir.

  Medeni Hukuk Özel Konular I
  Türk Medeni Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan son değişiklikler bu dersin konusu olarak incelenecektir.

  Medeni Hukuk Özel Konular II
  Bu derste Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulamasındaki değişiklik ve gelişmeler incelenecektir.

  Ticaret Hukuku Özel Konular I
  Yasalaşması beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Ortaklıklar Hukuku'nda çok önemli değişiklikler öngörülmüş bulunmaktadır. Ders kapsamında Tasarı'nın tamamen ticaret hukuku sisteminden çıkardığı kurumlar ve öngördüğü değişiklikler ele alınacaktır. Bu bağlamda, özellikle anonim ortaklıklarda ultra vires kuralı, anonim ortaklıklarda tedrici kuruluş gibi çıkartılan kurumlar ile tek kişilik anonim ortaklık, tek kişilik limited ortaklık, yönetim kurulu kararlarının butlanının tespiti davası gibi getirilen yepyeni kurumlar yanı sıra var olan kurumlardaki değişiklikler ders kapsamını oluşturacaktır. Bu yönde anonim ortaklıkta yönetim kurulunun işleyişi ve yönetim kurulu üyelerinin yükümlülükleri, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin yenilikler , genel kurul kararlarının butlanının tespiti davası , güçlendirilen ve yeni eklenen azınlık ve bireysel pay sahipliği hakları, imtiyazlı paylara ilişkin değişiklikler, oy hakkı ve kullanılması ile ilgili olarak proxy, bağımsız denetim sistemi, bağlı nama yazılı payların devri, hukuki sorumluluğa ilişkin ortak hükümler, kurumsal yönetim ilkelerinin görünüm biçimleri, ticaret ortaklıklarının birleşme ve bölünmelerine ilişkin hükümler, şirketler topluluğu, hakim şirket, yavru şirket kavramları ele alınacaktır.

  Ticaret Hukuku Özel Konular II
  Bu derste, sermaye piyasası hukukunun temel kavramları, menkul kıymetler, özellikle hisse senetleri ve satışı, oydan yoksun hisse senetleri, tahviller, halka arz aşamaları, kayıtlı sermaye sistemi, kayıtlı sermaye sistemine tâbi olan şirketler, özellikle holding şirketler, bu şirketlerde yönetim kuruluna tanınmış yetkiler, kamunun aydınlatılması ilkesi ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde inceleme konusu edilecektir.

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Özel Konular I
  Globalleşen dünyada, ülkeler arası ekonomik rekabet ve işsizlik sorunu ülkelerde İş Hukukunun giderek istihdam hukukuna dönüşmesine neden olmaktadır. Bu çerçeve içinde bu derste 4857 sayılı İş Kanunu ile ilk defa İş Hukukuna giren iş güvencesi konuları ile zorunlu çalıştırma konuları, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve de kamuoyunda istihdam paketi olarak adlandırılan 15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı Kanunla getirilen istihdamı teşvik önlemleri ele alınacaktır.

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Özel Konular II
  Bu ders kapsamında sosyal güvenlik sistemimizi tek çatı altında toplamak, norm ve standart birliği sağlamayı amaçlamak üzere çıkarılan 5510 sayılı Kanun ile getirilen sistem ele alınacaktır. Yasayı daha yürürlüğe girmeden önemli ölçüde değiştiren 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihini 1 Ekim 2008 olarak belirlemiş olup, bu kanunla getirilen değişiklikler de incelenecektir.

  Spor Hukuku
  Bu ders spor ve eğlence yönetimine dair ve öğrencilere legal konular ve süreçleri tanıtmak ve ana legal problemlerini incelemek ve tanımak amacını taşımaktadır. Bu anlamda spor ve eğlence aktivitelerinin hukuki zorunlulukları ve yükümlülüklerinin profesyonel alanlardaki vakkalarda incelenmesini ve anlaşılmasını hedeflemektedir.

  İş Hukuku
  Bu derste ele alınacak konu başlıkları: İş hukukunun temel kavramları ve ilkeleri; Bireysel düzeyde işçi - işveren ilişkileri; Hizmet sözleşmesi; Hizmet sözleşmesinden doğan borçlar; İş Güvencesi, İhbar ve Kıdem Tazminatı; İşin düzenlenmesi ile ilgili iş kanunu hükümleri:; Çalışma süreleri, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil, yıllık ücretli izin.

  Ticaret Hukuku
  Ticari işletme, ticari işler ve sonuçları, ticaret unvanı, haksız rekabet ve marka hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku konuları bu dersin konularının oluşturmaktadır.

Özel hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |