İşletme (Almanca) Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme (Almanca) Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Dışa açılan Türk ekonomisinin Avrupa Birliğine girme hazırlıklarıyla birlikte yabancı dil bilen işletmeciye duyulan gereksinim son yıllarda oldukça artmıştır. İşletmeler dış piyasalarla olan ilişkilerini güçlendirmek için yabancı dil bilen elemanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle büyüyen ihtiyaca karşılık vermek için Avrupa'da en geçerli olan almanca dil bilgisini almış olan öğrenciler piyasada alanlarıyla ilgili istedikleri işte çalışabilme olanağı bulmaktadırlar. Bunlardan birkaç örnek şöyle sıralanabilir:

  Yüksek lisans yapan insanlar değişik kurumlarda işe girebilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler. Bu yöndeki eğilim giderek artmaktadır. Zaten bir çok insan da Yüksek lisansı kariyerlerine yeni bir yön verebilmek için istemektedirler.

  Uluslararası bir kariyer yapmak, bir makam sahibi olmak, yöneticisi olunan şirketin fonksiyonlarını daha iyi anlamak, daha iyi kontrol edebilmek yüksek lisans mezunlarının hedefleri arasında yer almaktadır. Yüksek lisans öğrencileri mezun olduktan sonra Türkiye'nin en büyük 800 firmasında orta ve üst düzey yönetici kadrolarında çalışma olanağı kazanmaktadırlar.

  Bölümün amacı, master öğrencilerine, bilgi çağının gerektirdiği yüksek kalitede ve dünya standartlarında eğitim olanağı sağlamak, profesyonel yöneticilik kariyerine hazırlamak ve onların entelektüel ve profesyonel yeteneklere sahip birer yönetici olarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

  Almanca Genel İşletme Yüksek Lisans Programı, gerek ülke ekonomisinin, gerekse Avrupa Birliği'ne girme sürecinin ve küreselleşmenin gerektirdiği alanlarda ve standartlarda yenilikçi ve öncü olacak biçimde ve Alman üniversitelerinin öğretim programları dikkate alınarak düzenlenmiştir.Takım çalışmasını seven, finans, pazarlama ve yöneticilik konularına ilgili, işletme eğitiminde verilen teorik uygulamaları pratik hayata uygulayabilecek olan çalışkan ve disiplinli öğrencilerin tercih ettiği bir bölümdür.

  Almanca Genel İşletme Yüksek Lisans Programının genel felsefesi, bölümde okuyan öğrencileri iş yaşamına hazırlamak ve onları mesleki ve kişilik açısından iş hayatından beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmektir. Almanca işletme eğitim yöntemleri tek bir alana yönelik olmaktan çıkıp, öğrencilere iş yaşamını tamamıyla anlayabilecekleri yönünde bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

  Almanca İşletme Bölümünde Yüksek lisans yapmayı düşünen adaylar LES sınavından en az 45 almaları ve yeterli almanca bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.Bunun dışında İ.İ.B.F mezunları dışındakiler bilimsel hazırlık dersleri alırlar.Yüksek lisans programlarımız tezli ve tezsiz olmak üzere iki bölümde yürütülür.Tez yazmak isteyen adaylar almaları gereken dersleri aldıktan sonra akademik eğitimini tamamlamak için pratik örneklerinde içinde yer aldığı danışman bir hoca tarafından verilecek ve takibi yapılacak bir master tezi hazırlamak zorundadır. Burada amaçlanan öğrencinin araştırma ve veri toplama becerisini geliştirmesi, teorik ve pratik becerilerini birleştirip yüksek lisans eğitiminde edindiği bilgileri ne denli ortaya koyabildiğini görmektir.Tezsiz master yapmak isteyenler ise master programını bitirmek için almak zorunda oldukları derslerin üzerine 3 ders daha alarak programı bitirirler...

  GENEL İŞLETME MASTER PROGRAMI (ALMANCA)

  Her anabilim dalı beş ve üzeri öğrenci sayısı içün açılacaktır.

   ZORUNLU DERSLER
  1.     BWL 504     Araştırma Veri Yöntemleri
  2.     BWL 511     Pazarlama Stratejileri
  3.     BWL 518     Rekabet Teorileri
  4.     BWL 519      Finansal Muhasebe
   
  FİNASMAN ANA BİLİM DALI
  1.     BWL 512      Finansal Yönetim
  2.     BWL 514     Mali Tablolar Analizi
  3.     BWL 511     Uluslararası Muhasebe Standartları
  4.     BWL 520     Controlling
   
  YÖNETİM ANA BİLİM DALI
  1.     BWL 517     İşletme Kültürü
  2.     BWL 521      Oyun ve Karar Verme Teorileri
  3.     BWL 522     Personel Yönetimi
  4.     BWL 523      Yönetim Ekonomisi
   
  ALINACAK + 3 DERS
  1.     BWL 524      Uluslar arası Ticaret
  2.     BWL 510     Proje Seminerleri
  3.     BWL 506     Lojistik Yönetimi

  DERS İÇERİKLERİ

  BWL 504 Araştırma Yöntemleri  ve Veri Analizi

  Bu dersin amacı, araştırma ile ilgili temel kavramları yerleştirme, araştırmanın nasıl planlandığını ve yürütüldüğünü uygulamalı olarak göstermedir. Bunun sonunda araştırma sorunlarının tespiti ve ön veri toplama işlemleri, teorik çerçevenin tasarımı, araştırmanın tasarımı, veri toplanması, analizi ve yorumlanması, araştırma raporunun hazırlanması anlatılmaktadır.

  BWL 511 Pazarlama Stratejileri

  Pazarlama kavramı, tüketici davranışı, segmentasyon, pazarlama araştırması, rekabet analizi, ürün, fiyat, dağıtım ve promosyonla ilgili pazarlama kararları. Analitik, stratejik ve kara vermeye vurgu yapılarak, uygulamaya dönük örnek olaylar kullanılmaktadır.

  BWL 518  Rekabet Teorisi

  Rekabet politikalarının değerlendirilmesi, fiyat ve kalite alanında rekabet konuları, güncel konularla desteklenerek anlatılmaktadır.

  BWL 519 Finansal Muhasebe

  Dersin amacı, finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen faktörlerin muhasebe açısından kavranmasını sağlamaktır. Bu bağlamda muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, temel mali tablolar, muhasebede kayıt yöntemleri, muhasebede hesap kavramı ve hesapların gruplandırılması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan defterler, muhasebede kullanılan fiş ve belgeler, aktif ve pasifte yer alan hesapların açıklanması ve kayıtlarda izlenmesi, KDV muhasebe işlemleri, mizanlar, Gelir Tablosu hesapların açıklanması ve kayıtlarda izlenmesi açıklanmaktadır. Ders, uygulamalarla desteklenmektedir

  BWL 512 Finansal Yönetim

  Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de finansal piyasalarda ve işletmelerin finans yönetiminde önemli değişimler yaşanmaktadır. Dersin amacı, ağırlıklı olarak işletmelerin nasıl sermaye sağladıklarını ve bu sermayeyi nerelere yatırdıklarını incelemektir. Bu bağlamda yatırım projeleri, sermaye maliyeti ve finansman modelleri ayrıntısıyla anlatılmaktadır. Bu konuların yanında finansal analiz ve planlama, işletme sermayesi yönetimi, alacak yönetimi, stok yönetimi, kar dağıtım politikaları ve finansal türev araçları incelenmektedir. Ayrıca finans piyasaların temel özellikleri ve işletmelerin ihraç edebileceği menkul kıymetler de tanıtılmaktadır

  BWL 514 Mali Tablolar Analizi:

  Dersin temel içeriği: Mali Tablolara Genel Bakış, Mali Tabloların Tahliline Genel Bakış, Bilanço ve Gelir Tablosunun Tahlili, Fon Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Net İşletme Sermayesi ve Net İşletme Sermayesindeki Değişim Tablosunun Düzenlenmesi ve Tahlili, Tahlil Sonuçlarını Değerleme ve Rapor Yazma, Fiyatlar Genel Düzeyindeki Yükselişler Karşısında Mali Tabloların Düzeltilmesi ve Tahlili. Ders, uygulamalı olarak farklı şirketlerin mali tablolarının analizi ile desteklenmektedir.

  BWL 511 Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS)

  Uluslararası muhasebenin tanıtımı, Kuzey Amerika (ABD – Kanada) ve Avrupa’da uygulanmakta olan muhasebe standartları ile, bu standartlar çerçevesindeki mali raporlama sistemlerinin kuruluş ve işleyişleri örneklerle açıklanmaktadır. İÇERİĞİ: Uluslararası Muhasebe Kavramı ve Muhasebenin Çokuluslu Boyutları, UM Standartları Komitesi Tarafından Tespit Edilen ve Uygulanan Standartlar, UMS Uyumlaştırma Çalışmaları AT Tarafından Yayınlanan Yönergeler, Finansal Tabloların Yabancı Para Cinsinden Hazırlanması, IAS 21 Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS)'nın Kapsamı, Finansal Tabloların Yabancı Para Cinsinden Hazırlanması İle İlgili Genel Bilgi, Kullanılabilecek Çeşitli Yöntemler, Bilanço Kalemlerinin Çevirisinde Uygulanacak Kurlar, Gelir Tablosu Kalemlerinin Çevirisinde Uygulanacak Kurlar, IAS 21 Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi Uygulamaları, Finansal Tabloların Konsolidasyonu (IAS 27), IAS 27'nin Kapsamı, Holding Topluluklar, Finansal Tablolar, Konsolide Tablolara Genel Bakış, Konsolide Tablolar

  BWL 520 Controlling

  Yönetimi destekleyen önemli bir fonksiyon olan controlling’in stratejik ve opertaif alanda ele alınması dersin temek içeriğini teşkil etmektedir.  

  BWL 517 İşletme Kültürü   

  İşletmelerde kültürü belirleyen belli başlı faktörler ve farklı işletme kültürleri bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

  BWL 521 Oyun ve Karar Verme Teorileri

  Oyunların tanımı ve sınıflandırılması. Oyunların normal ve yaygın biçimleri. Sıfır toplamlı oyunlar, pozitif toplamlı oyunlar. Oyunların çözümleri: Minimaks teoremi, Cournot-Nash dengesi, karma stratejilerde denge. Oyun teorisinin ekonomik, toplumsal ve politik uygulamaları: mahkumların ikilemi, mera sorunu, folk teoremi. Karar verme kavramı. Belirlilik, belirsizlik ve risk ortamında karar verme. Bir ve birden çok aşamalı karar problemleri (Karar Ağaçları/Dinamik Programlama). Bir ve birden çok kriterli karar problemleri (Çokamaçlı Programlama/Analitik Hiyerarşi Yöntemi/Veri Zarflama Analizi).Rakibin Söz Konusu Olduğu Karar Problemleri (Oyun Teorisi). Markov süreçleri.

  BWL 522 Personel Yönetimi

  Personel yönetimi ile ilgili temel kavramlar personel işlevinin geleneksel yapısı ve uğraş alan-ları, örgütlenmesi, personel politikası ve ilkeleri, işgücü planlaması, personel yönetiminde temel teknikler, iş analizi ve tanımı, iş gören bulma ve seçme, iş gören eğitimi ve değerlemesi, ücretleme, psikoteknik, işletmelerde personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine ge-çişte ortaya çıkan yeni yaklaşımlar ve uygulamalar.

  BWL 523 Yönetim Ekonomisi

   Talep fonksiyonunun ampirik olarak incelenmesi. Talep ön tahmini. Talep esnekliklerinin hesaplanması. Üretim fonksiyonlarının ampirik olarak belirlenmesi. Maliyet fonksiyonlarının ampirik olarak belirlenmesi. Kârın ölçülmesi, planlanması ve kontrol edilmesi. Çeşitli piyasa şartları altında fiyatlama ve üretim miktarını belirleme kararlarının alınması

  BWL 524 Uluslararası Ticaret      

  Ticaret kavram ve yöntemlerinin uluslararası ticarete uygulanması. Uluslararası pazarlamada çevresel faktörler. İhracat pazarlarının seçimi. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri. Uluslararası pazar karmasının belirlenmesi. İhracatta gerekli dokümanlar ve banka işlemleri.

  510 Proje-Seminerleri (Tezsiz Master Programı)

  Master tezi yazmayan öğrenciler, ilgi alanlarına göre bir konu seçerek, bu konu ile ilgili proje hazırlayıp seminer olarak da sunmaktadır.

  BWL 506 Lojistik Yönetimi

  Bu derste lojistik alanında karşılaşılan tipik problem yapıları, analizlere, planlamanın ilk adımına dönüştürme ve pratik uygulamalara dönüştürme, öğrencilere anlatılmaktadır. Malzeme, insan ve finans kaynaklarının nasıl bir araya getirilerek örgütsel rekabet üstünlüğünü yaratılabileceği anlatılır. Öğrenciler, hem hizmet hem de imalat sektörlerinden verilen örneklerle; dağıtım, üretim, çizelgeleme, stok yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |