e-MBA Yüksek Lisans Programı - Online Eğitim

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar e-MBA Yüksek Lisans Programı - Online

 • Program tanımları
  Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermesi planlanan ve internet üzerinden erişilen, uzaktan öğretim tekniğine dayanan  “İnternet Üzerinden İşletme” Yüksek Lisans Programını açma gerekçesinin verildiği bu bölümde eş zamanlı olarak Uzaktan Öğretimin yükseköğretimdeki yeri ve son yıllarda bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet üzerinden web tabanlı eğitim sistemini oluşturan kaynak ve öğeler değerlendirilerek, bu sistemin bireye sağlayacağı katkılar üzerinde durulmuştur.

  Üniversitelerin geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin sınırlandırıcı etkisini aşmak ve çağa uyum sağlamak amacıyla  başlatılan değişik, yeni ve alternatif öğrenme/öğretme teknikleri bulmanın temelinde telekomünikasyon ve bilişim teknolojilerinde yaşanan başdöndürücü gelişmeler ve ileri teknolojinin eğitim ve bilgiye ulaşmada da kullanılma zorunluluğu yatmaktadır. 

  e-MBA Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans derecesi almak için toplam 30 kredilik 10 dersten başarılı olmak ve proje dersini başarı ile tamamlamak gereklidir. Üç dönemde alınması zorunlu dersler aşağıda gösterilmiştir. Bu derslerin yanı sıra, seçimlik olarak alınabilecek dersler de tablonun devamında belirtilmiştir. Öğrenciler proje çalışmasını 4. dönemde de alabilirler. 


  Ders Planı

  1.yarıyıl

  Çağdaş Yönetim Teknikleri          
  Pazarlama Yönetimi    
  Araştırma Yöntemleri    
  Yönetim Ekonomisi    

  2.Yarıyıl

  İnsan Kaynakları Yönetimi    
  Muhasebe ve Finans    
  Üretim ve Süreç Yönetimi    
  Seçmeli Ders 
    
  3. ve 4. Yarıyıl

  Stratejik Yönetim
  Proje    
  Seçmeli Ders

  SEÇMELİ DERSLER:
  Örgütsel Davranış    
  Marka Yönetimi    
  Bütünleşik Pazarlama İletişimi    
  Satış Yönetimi ve Müşteri İlişkileri    
  Küreselleşme    
  Makroekonomi    
  Türkiye Ekonomisi
  Finansal Yönetim
  Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi    
  İtibar Yönetimi
     
  Ders Tanımları

  Makroekonomi
  Bu derste okutulacak konu başlıkları şu şekildedir: ulusal gelir muhasebesi, enflasyon, büyüme, işsizlik, Tasarruf/Yatırım, IS-LM modelleri, Para ve Maliye Politikaları

  Türkiye Ekonomisi
  Bu ders, Türk ekonomisinin kuramsal ve ampirik temellerini vurgulayacaktır. Türk ekonomisinin geçirdiği krizler; bu krizlerin sebepleri ve sonuçları ele alınarak açıklanacaktır. Ülkemiz ekonomisinin büyüme ve verimlilik konusundaki belirleyici faktörlerine işaret edilecek; gelir eşitsizliği, eğitim ve insan sermayesi birikimi, şirketlerin kontrolü ve devlet; ve en son olarak da devletin ekonomideki performansı ele alınacaktır. Avrupa Birliğine üye olma çabalarının yoğunlaştığı günümüzde ekonomide oluşan değişikliklerden de bahsedilecektir.

  Finansal Yönetim
  Yönetimsel kararların alınmasında finansal yöne ağırlık verilerek kurum finansmanı ve sermaye piyasaları. Sabit varlıklar ve finansal kaynakların değerlemesi, risk yönetimi ve finansal türevler, risk ile beklenen kar arasında karar verme. Yönetimsel kararlar verilirken yapılacak amprik araştırmalar.

  Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi
  Bu ders kapsamında işlenecek başlıca konular: Finansal pazarlar, kurumlar ve düzenlemeler; Yatırım Araçları; Türev Araçlar-Vadeli işlemler; Menkul Kıymet Değerlemesi; Portföy Yönetimi; Geleneksel Portföy Yönetimi; Portföye Alınacak Pay Senetlerinin Belirlenmesi; Temel Analiz Yöntemi; Teknik Analiz Yöntemi; Modern Portföy Yönetimi; Risk ve Getiri Analizi; Şirketler, Varlıklar Arasında Çeşitlendirme; Optimal Portföy; Etkin Set (Sınır) ve Borçlanma Olanakları; Finansal Varlık Fiyatlama Modeli; Arbitraj Fiyatlama Modeli; Etkin Pazar Kuramı ve Rassal Yürüyüş Modeli; Portföy Sigortası

  Çağdaş Yönetim Teknikleri
  Derste işlenecek temel konular; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi; Bunun yanı sıra, iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik.

  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tespiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.

  Stratejik Yönetim
  Üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması. İş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanması. Öğrencilere: (i) stratejik yönetim sürecinin temel ögelerini açıklayabilme; (ii) sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilme; (iii) rekabet avantajı yaratabilmek için firma kaynaklarının nasıl değerlendirileceği; (iv) firmaların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve (v) internet çağında yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi kazandırılması.

  Örgütsel Davranış
  Bu derste işlenecek konu başlıkları: birey, grup, örgüt ve çevre kavramlarının açıklanması; örgütsel davranışın tarihsel gelişimi ve yaklaşımlar.; Örgütsel davranışın araştırma teknikleri; Örgütsel davranış biliminde yöntem; Örgütlerde grup çalışması teknikleri; grubun önemi ve çeşitleri, örgütlerde grupla çalışma teknikleri, çağdaş grupla çalışma biçimleri; Örgütlerde motivasyon; Örgütlerde liderlik; Örgütlerde çatışma.

  Pazarlama Yönetimi
  Temel pazarlama yaklaşımları, pazarlama kavramlarının uygulanması; pazarlama yönetimi öğelerinin farklı bağlam ve organizasyonlar çerçevesinde ele alınması; Pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyon yapılarındaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; toplumsal ve kişisel etkenlerin etkileri; markalama, bölümlendirmenin rolü; hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögelerinin ele alınması.

  Marka Yönetimi
  İşletmeler her geçen gün daha çok marka konusu üzerine odaklanmaktalar. Bu dersin amacı modern rekabetçi Pazar koşullarında marka konumlandırması ve marka sadakat programları gibi pek çok konuda donanımlı öğrenciler yetişmektir. Ayrıca işletmelerle ajanslar arasında köprü kurma görevini üstlenen marka yöneticilerinin marka yönetiminde pazar araştırmaları konusunda deneyim kazanması amaçlanır. Marka yönetimi ve marka değeri konuları da bu derste derinlemesine incelenir.

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi
  Dersin Amacı Bu dersin ilk ve en önemli amacı giriş seviyesinde öğrencilere pazarlama iletişimi hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmaktır. Dersin İçeriği: Promosyon Yönetimi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimine (BPI) Giriş, Pazarlama Süreçlerinde BPI ve rolü, Reklam ve Promosyon Faaliyetlerinin Organizasyon İçindeki yeri, Tüketici Davranışı ve BPI, Yaratıcı Stratejiler: Kaynak, mesaj ve kanal faktörleri, Hedef Belirleme ve Bütçeleme, Yaratıcı Stratejiler: Planlama, geliştirme ve uygulama, Medya Planlaması ve Stratejisi, Basılı, Görsel ve İşitsel Medyanın ve Satış Promosyonlarının Değerlendirilmesi, Promosyon Aktivitelerinin Etkinliginin Ölçülmesi, Uluslararası Reklamlar ve Promosyon Aktiviteleri

  Satış Yönetimi ve Müşteri İlişkileri
  Günümüzün rekabetçi iş dünyasında satış, işletmelerin en önemli fonksiyonlarından biri haline geldi. Satış yönetimi; müşteri ihtiyaçlarının tespitinden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsamaktadır. Satış organizasyonlarının kurulması, yönetimi ve motivasyonu, satış ekibinin ve yöneticilerinin görevleri, tüketici ve endüstriyel pazarlarda müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, kişisel satış ve satış promosyonu teknikleri hep bu dersin kapsamı içersinde incelenecek konulardan bazılarıdır. Ders güncel örnekler ve görsel malzemelerle zenginleştirilmiş olarak işlenecektir.

  Küreselleşme
  Küreselleşme, dünya üzerindeki ekonomilerin ve toplumların bütünleşmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, günümüzün en çok tartışılan konularından biridir. Bu derste, öğrencilere uluslararası ticaret, yatırım ve finans konuları hakkında bilgi verilecek; küreselleşmenin dünyada yarattığı eşitsizlik konusuna vurgu yapılacaktır. Küreselleşmenin hem riskler hem de fırsatlar anlamına geldiği ifade edilecek ve buna bağlı olarak , toplumlarda küreselleşmenin getirdiği risklerle başa çıkabilme; fırsatlardan ise uluslararası arenada olumlu olarak yararlanabilme koşulları anlatılacaktır. Dersin anahtar kelimeleri sürdürülebilir büyüme, fakirliğin azaltılması, küresel finansal denge, uluslararası sermaye, ve uluslararası gelişme amaçları olacaktır.

  Araştırma Yöntemleri
  Sırasıyla; araştırma sorusunun geliştirilmesi, araştırma sorusu ya da durumunun tanımlanması, araştırma tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri. Öğrencilere iletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın önemini kavratılması. Temel araştırma kavramlarının üzerinde durulduktan sonra her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konuların ele alınması.

  Muhasebe ve Finans
  Muhasebenin temel kavram ve ilkelerine giriş; gelir tablosu ve bilaço gibi mali tabloların hazırlanması; temel hesapların ayrıntılı olarak açıklanması; malzeme maliyetinin, iş gücü maliyetinin ve genel üretim giderlerinin saptanması ve kontrolü, maliyet belirleme sistemleri, sipariş maliyeti sistemi, safha maliyeti sistemi; kara geçiş ve maliyet-miktar-kar analizleri.

  Üretim ve Süreç YönetimiMal ve hizmetlerin üretimine yönelik stratejik ve taktik unsurlar, tasarım, kestirim, tesis yer seçimi, tesis düzenleme, kapasite ve üretim planlaması, envanter planlaması, kalite ve tedarik zincirinin yönetimi, kaynakların etkin kullanımı, dersin kapsamı içindeki konuların belli başlılarıdır.

  Proje
  Uzmanlık programı öğrencilerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.

  İtibar Yönetimi
  Günümüzde kurumsal itibar oldukça önemli bir kavram halini almıştır. İtibar yönetimi bir kurumun ürünü, artan hissedar desteği, gelişen iş performansı ve amaçlarını kurumun itibarına bağlama yeteneğidir. Kurum itibarı hem algılama hem de gerçeğin bir kombinasyonudur. Kurumsal itibar müşterilerin, yatırımcıların, çalışanların ve genel kamuoyunun kurum hakkındaki iyi veya kötü, zayıf veya güçlü gibi duygusal ve etkileyici tepkilerini ifade eder.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |