Información

DOĞUŞ HAKKINDA

Geçmişten Bugüne Doğuş


Doğuş Eğitim Kurumları , öğrencilerini Atatürkçü, çağdaş, laik, demokratik ve özgür düşünen bireyler olarak yetiştirmek ve onlara ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci ve gücü kazandırmak amacıyla 1974' te lise olarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Daha sonra Anaokulları, İlköğretim Okulu, Fen Lisesi, IB World School’u da açarak ilköğretim ve ortaöğretimin her kademesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Doğuş Eğitim Kurumları tarafından 1995’te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı’nın başarılı çalışmaları sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Doğuş Üniversitesi, kamu tüzel kişiliğine sahip kâr gayesi gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak yüksek öğrenim kurumları arasındaki yerini almıştır.

Kuruluşu’nun 10. yılını kutlayan Doğuş Üniversitesi’nde bugün, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde toplam yirmi lisans programı ile Meslek Yüksekokulu’nda dokuz ön lisans programı bulunmaktadır. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sekiz, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ise üç yüksek lisans programı vardır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Çalışmaları Programı, Doğuş Üniversitesi dahil beş Avrupa üniversitesinden oluşan ve 2006/2007 akademik yılında faaliyete geçen IMPREST (International Masters Programme in European Studies) Konsorsiyumundan yararlanmaktadır.

2003/2004 akademik yılı bahar yarıyılı içinde ERASMUS üyeliğini (Erasmus University Charter) elde eden Doğuş Üniversitesi’nin öğrencileri 2004/2005 akademik yılından itibaren Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışındaki otuzu aşkın üniversite ile imzalanan İkili Anlaşmalar (Bilateral Agreement) uyarınca öğrenci değişiminden yararlanmaktadır.

Doğuş Üniversitesi’nde öğrencilere verilen eğitim – öğretimin yüksek kalitesi ve derinliği üzerinde, öğretim üyelerinin “hocalık” yetenekleri kadar üst düzeydeki deneyimleri, birikimleri ve devamlı olarak araştırma – geliştirme ile bilgi üreterek bilime katkı sağlamaları etkili olmaktadır. Öğrencilerimizin hayata mümkün olduğunca eksiksiz katılmalarını sağlamaya, onları doğru şekilde yönlendirmeye gayret eden değerli öğretim üyelerimizin araştırma-geliştirme ve yayın faaliyetleri üniversitemizce sürekli teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. 2006 yılında öğretim üyesi başına düşen (SCI+SSCI+AHCI indekslerinde yer alan) yayın sayısına göre Doğuş Üniversitesi sıralamaya giren 78 (toplam 93) üniversite arasında 14. sıraya yükselmiştir.


Vizyonumuz

Değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip, araştırma, hayat boyu öğrenme ve insan odaklı eğitim sistemine dayalı bir dünya üniversitesi olmaktır.

Misyonumuz
 1. Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında Türk toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan, demokrasinin değerlerine sahip çıkan, bağımsız, analitik ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış, entelektüel merak sahibi, girişimci, yenilikçi, yaratıcı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, dürüst, ahlâklı, yetkin, öz güven sahibi, katılımcı, insan haklarına saygılı, tarafsız bakış açısına sahip, hoşgörülü, kendisi ve çevresiyle barışık, çağdaş mezunlar ve sorumlu vatandaşlar yetiştirmek,
 2. Sosyal, beşeri ve fen bilimleri alanlarında, teknolojide ve yaratıcı sanat alanında yapılan çalışmalarla bilgiye ulaşmak, üretmek; geliştirmek ve yaymak suretiyle bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak,
 3. Barış, adalet, özgürlük, eşitlik ve dayanışma gibi evrensel olarak kabul edilmiş değerleri korumak ve geliştirmeye yardımcı olmak,
 4. Öğrencilerinin, mezunlarının, öğretim elemanlarının, tüm çalışanlarının ve toplumun beklentilerine cevap veren bir üniversite olmaktır.

Eğitim Amaç ve Hedeflerimiz

Doğuş Üniversitesi'nin amacı, dünya standartlarında, yaşayarak ve uygulayarak öğrenmeye dayalı bir eğitim-öğretim aracılığı ile;

 • Fiziksel, sosyal, entelektüel, estetik ve duygusal yetenekleri ahenkli bir şekilde gelişmiş,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri; sosyal, kültürel ve ekonomik değişimleri izleyen,
 • Özgür, sorgulayıcı, araştırmacı ve yaratıcı,
 • İş dünyasının gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip,
 • Kendine güvenen ve girişimci,
 • Hoşgörülü, katılımcı ve ekip bilinci olan,
 • En az bir yabancı dili çok iyi düzeyde bilen,
 • Öğrenmeyi ömür boyu bir süreç kabul eden ve kendini sürekli geliştirebilen,
 • Atatürk ilkelerine gönülden bağlı gençler yetiştirmektir.

İlkelerimiz

Kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olan Doğuş Üniversitesi,


 • Türkiye Cumhuriyeti'ni en değerli varlığımız; onun kurucusu ulu önder Atatürk 'ü en büyük gurur kaynağımız kabul eder.
 • İnsanlığın bugün erişmiş olduğu uygarlık düzeyini erdem ve yüksek ahlak değerleri ile birlikte yüceltilmesine katkıda bulunmayı görev sayar.
 • Üniversite yönetiminin başarılı olması için her türlü desteği sağlayan Türk Milli Eğitimi’ne 1974 yılından beri, Anaokulu’ndan Fen Lisesi’ne kadar her düzeyde hizmet vermekte olan Doğuş Eğitim Kurumları'nın kurucuları ile Türkiye'nin ünlü bilim adamları, eğitimcileri ve iş adamlarından oluşmuş bir Mütevelli Heyeti'ne sahiptir.
 • Eğitim programlarının, çağdaş gelişmelere uygun disiplinler arası nitelikte olmasına özen gösterir.
 • Eğitim - öğretimi temelde İngilizce dilinde sunar.
 • İkinci bir yabancı dil (Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Çince ve Japonca) öğrenme imkanı verir.
 • Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları arasında ülke ihtiyaçları ve piyasa talebinin gerektirdiği dengeleri kurar.
 • Niteliği, niceliğe tercih eden ve gerçekçi bir büyüme hedefler.
 • 25 - 30 kişilik sınıflarda modern eğitim araç gereçleriyle donanmış etkili bir eğitim-öğretim sağlar.
 • Uluslararası teknik, bilimsel ve akademik iş birliği çalışmalarına önem verir.
 • Bilime evrensel düzeyde katkılar yapan kaliteli ve öğrencileriyle çok iyi diyalog kurabilen bir akademik kadroya sahiptir.
 • Eğitim-öğretim kalitesini, toplam kalite yönetimi anlayışıyla sürekli denetler.
 • Üniversitelerin temel işlevi ve öğretim elemanlarının temel içgüdüsü olan bilimsel araştırmaları teşvik eder ve destekler.
 • Toplumsal hizmetlerin çağdaş üniversitelerin vazgeçilmez bir işlevi olduğuna inanarak bu alanda da nitelikli çalışmalar yapar.
 • Öğrencilerinin bireysel gelişimini sağlayacak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri destekler.
 • Kütüphane, laboratuvarlar ve gerekli her türlü alt yapının çağdaş imkanlarla donatılmasını sağlar.
 • Öğrencilerin iş'e ve yaşam'a hazır olmaları için iş dünyası ile sürekli iş birliği yapar.Eğitim teklifi

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |