İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI MBA Programına kayıt yaptırabilmek için, bir lisans derecesine sahip öğrenci adaylarımızın Lisans Üstü Eğitim Sınavı (LES)’dan en az 45 puan almış olmaları gerekmektedir. İşletme ve İktisat alanı dışında makine, elektrik mühendisliği gibi alanlarda lisans derecesine sahip olan adayların Program’ı izleme konusunda karşılaşabilecekleri güçlükleri ortadan kaldırmak ve bir alt yapı oluşturmak amacıyla, transkripleri ve derslerinin içeriğine göre belirlenen bir Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmaktadırlar. Temel işletmecilik derslerinin verildiği bu programın süresi en fazla iki yarıyıl olmakta, Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programına katılmaktadırlar.
 • Program tanımları

  İşletme Yüksek Lisans Programı
  ’nın amacı Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmek ve öğrencilere ABD ve dünyanın önde gelen yüksek lisans programları ile eş değer düzeyde uzmanlık sağlamaktır. Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinimini duydukları analitik eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılasabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmaktır.

  T.C.Haliç Üniversitesi’nin bünyesinde yer alan MBA Programı, yönetici adaylarına, problem çözücü, yetenek geliştirici ve uygulamaya dönük bir uzmanlık eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.

  PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ

  İşletme Yüksek Lisans Programını ;

      * Lisans eğitimlerini İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yapmış olanlar,
      * İktisadi ve İdari Bilimler alanının dışında makine mühendisliği, elektrik mühendisliği gibi farklı lisans alanlarından mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde meslek arayanlar ve bir mesleğe sahip olup da çalıştıkları alanlarda kariyerlerini ilerletmek isteyen üniversite mezunları,
      * Bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli özel ve kamu sektörü yöneticileri,
      * Teknik alanlarda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi çalışanlar, meslek değişikliğine gitmek isteyenler, yeni iş başvurusu yapanlar veya daha geniş anlamda yönetici kademelerine yükselmek isteyenler seçebilir.

  EĞİTİM

  T.C.Haliç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programını, teorik bilgileri güncel ve pratik tecrübelerle birleştirerek öğrencilere aktarmayı başarabilen çok yönlü, konusunda uzman, nitelikli ve seçkin akademisyen kadrosu ile öğretimi gerçekleştirmektedir.

  Bilişim teknolojileri hakkında ve işletme bilimi ışığında eğitim internet bağlantılı, teknoloji ve dünya literatürünü kapsayan veri tabanı destekli bilgisayar laboratuarları ve görsel eğitim araçları ile zenginleştirilmiştir.

  T.C.Haliç Üniversitesi, işletme, finans, muhasebe, yönetim, pazarlama, ekonomi gibi tüm işletme alanlarında güncel, süreli ve süresiz yayınlar bakımından güçlü ve zengin kütüphanesini Yüksek Lisans öğrencilerinin maksimum düzeyde faydalanmasına uygun bir şekilde donatmıştır.

  PROGRAMIN SÜRESİ VE SAATLERİ

  İşletme Yüksek Lisansı (Master) programlarımızı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı olarak iki şekilde tamamlamak olanağı bulunmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programımızın süresi iki yarıyılda olmaktadır. Toplam 24 kredilik derslerden oluşan Program, 7 zorunlu ders, 1 seçmeli ders ve 1 seminerle tamamlanmakta, Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, bir öğretim üyesinin danışmanlığında Yüksek Lisans Tezi hazırlamaktadırlar.

  Toplam 32 kredilik derslerden oluşan Tezsiz Yüksek Lisans Programımız ise, 3 yarıyılda tamamlanabilmektedir. Bu Program, 7 zorunlu ders, 4 seçmeli ders ve 1 seminerden oluşmaktadır. Öğrenciler, Finansman-Muhasebe, Pazarlama, Yönetim-Organizasyon Bölümleri arasından istedikleri uzmanlık alanlarına göre seçmeli ders tercihinde bulunabilmektedirler. Programı tamamlayan öğrenciler, bir öğretim üyesi danışmanlığında bir Dönem Tezi hazırlamaktadırlar.

  Yüksek Lisans öğrencilerinin önemli bir kesiminin çalışanlardan oluşması göz önünde bulundurularak, derslerimiz haftanın günlerine yayılmış olarak, hafta içi Saat:18’de başlamaktadır.

  EĞİTİM DİLİ

  Yüksek Lisans Programımızın eğitim dili Türkçe’dir.

  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
  İşletme İstatistiği
  Finansal Muhasebe
  İşletme Finansı
  Pazarlama İlkeleri
  İşletme Yönetimi
      
  YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

  I. Yarıyıl
  Pazarlama Uygulamaları
  İşletme Politikası ve Stratejileri
  Kurumsal Finans
  Ekonomik Analiz

  II. Yarıyıl
  Araştırma Yöntemleri    
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  İşletme Kararlarında Yöneylem Uygulamaları
  Seçmeli Ders
  Seminer

  YÜKSEK LİSANS SEÇMELİ DERSLERİ

  Yatırım Anal.ve Portföy Yön.    
  Para ve Sermaye Piyasaları
  Uluslararası Pazarlama
  Pazarlama Araştırması
  Toplam Kalite Yönetimi
  Örgütsel Tasarım
  Uluslararası İşletmecilik Yönet.

  BİLİMSEL HAZIRLIK DERS İÇERİKLERİ


  İşletme İstatistiği
  İstatistiğin metodolojisi, veri toplama ve düzenleme teknikleri, merkezi eğilim ölçüleri, dağılma, değişkenlik ölçüleri, standart normal dağılım, indeksler, zaman serileri analizi, zaman serilerinde aylık tahminler, mevsim ve konjonktür faktörlerinin incelenmesi, regresyon ve korelasyon analizi, hipotez testi ve student dağılımı.

  Finansal Muhasebe
  Finansal muhasebenin tanımı, temel kavramlar, finansal tablolar, bilanço kavramı ve çift yanlı kayıt düzeni, tek düzen hesap planı, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişi ve örneklemeler, mizanlar, dönem sonu işlemleri.

  İşletme Finansı
  Finans kavramı, işletmelerde alınacak kararların finansal fonksiyonları, enflasyonun finansal yönetim üzerindeki etkileri, finansal analiz yöntemleri, rasyo analizi uygulamaları, finansal planlama ve bütçeleme kavramları ve teknikleri, kısa süreli finansman, genel anlamda finansal kurumlar, kredilendirme süreci ve kredi türleri.

  Pazarlama İlkeleri
  Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, modern pazarlama anlayış uygulamaları, pazarlama çevresi ve önemi, pazarlamayı etkileyen çevre faktörleri, stratejik planlama, pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışları, tüketici satın alma karar süreci, endüstriyel pazarlar ve endüstriyel alıcı davranışları, pazar bölümlendirme, hedef pazar seçimi stratejileri, pazarlama değerlendirmesi ve satış tahminleri.

  İşletme Yönetimi
  İşletme kavramı, işletme hakkında genel bilgiler, işletmenin fonksiyonları, işletme yönetiminin temelleri, klasik, neo-klasik, modern yönetim ve örgüt teorileri, yöneticiliğe etki eden değişim ve gelişmeler, planlamanın koşulları, süreçleri, emir-komuta, kontrol.

  İŞLETME YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

  I.DÖNEM :

  Pazarlama Uygulamaları
  Pazarlama stratejilerinin kavramları, pazarlama bileşenleri ve önemi, pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi, yeni ürün geliştirme süreci, pazar araştırması, stratejik pazarlama yönetimi kavramı, durum analizi, pazar analizleri, halkla ilişkiler, reklamcılık ve satış yönetimi kavramları ve uygulama örnekleri.

  İşletme Politikası ve Stratejileri
  Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi, modern yönetim yaklaşımları, işletmelerde çatışma yönetimi, zaman ve kriz kavramları ve yönetimleri, işletmelerde motivasyon ve örgütsel iletişim, toplam kalite yönetimi kavramı, kariyer yönetimi ve kariyer planlama, işletmelerde strateji kavramı ve rekabet yönetimi, işletme politikalarına yaklaşımlar.

  Kurumsal Finans
  Stratejik finansal planlama ve bütçeleme, belirsizlik koşullarında sermaye bütçelemesi ve maliyeti, kar payı politikaları, nakit bütçelemesi ve nakit döngüsü, borçla finansmanın sermaye bütçelemesi, aktif-pasif yönetimi ve finansal etkileri, kredi standartları ve standart değişikliklerinin etkileri, alacaklara yapılan yatırımların karlılık etkilerinin ölçülmesi, stok yönetimi ve stok yönetim politikaları, kaldıraç türleri ve kaldıraç etkisinin ölçülmesi, sermayenin ağırlıklı ortalama maliyetinin hesaplanması.

  Ekonomik Analiz
  Ekonomik teorinin temel kavramlarının karar verme sürecine etkileri, talep, arz ve denge, fırsat maliyeti kavramı, piyasa yapıları ve fiyatlandırma stratejileri, oligopol ve oyun kuramı, risk ve belirsizlik, bilgi ekonomisi, yatırım ve yatırım hacmindeki değişikliklerin makroekonomik etkileri, ödemeler dengesi, cari açık kavramı ve makroekonomik etkileri, global piyasalardaki değişimler ve etkileri.

  II.DÖNEM :

  Araştırma Yöntemleri
  Araştırma yöntemleri, araştırma sürecinin aşamaları, veri toplama ve değerlendirme teknikleri, bilimsel yöntemlerle veri hazırlama, tez yazım ve sunum kurallarının uygulanması.

  İnsan Kaynakları Yönetimi
  İnsan kaynakları yönetimine giriş, tarihsel gelişim ve temel kavramlar, çağdaş insan kaynakları uygulamaları, stratejik insan kaynakları planlaması, iş analizi, personel seçme ve yerleştirme, eğitim, geliştirme ve ödüllendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve geliştirme, ücret yönetimi, motivasyon, iş güvenliği, insan kaynakları sistemleri.

  İşletme Kararlarında Yöneylem Uygulamaları
  Karar verme süreci ve modeller, üretim yönetimi ve işletme biliminde doğrusal programlama, problem çözümünde simpleks yöntemi ve alternatif uygulamalar, duyarlılık analizleri, ulaştırma problemleri, atama problemleri, şebeke analizi problemleri, oyun kuramı, bekleme hattı modelleri, dinamik programlama, tam sayılı programlama, yatırım projelerinin değerlendirmeleri üzerinde analizler ve uygulamalar.

  Seminer
  Seminer dersinde öğrenciler iş yaşamı veya uzmanlık istedikleri konularda çeşitli projeler alarak, çalışmalar yapacaklardır. Seminer dersleri içinde proje ve bilimsel araştırmalarda uygulanacak teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır.

  SEÇMELİ DERSLER

  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
  Yatırımlar, yatırım türleri, kurumlar ve bireylerin nasıl ve niçin yatırım yaptıklarının vurgulanması, risk ve getirilerin ölçümlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve piyasa kavramları, sermaye piyasası faaliyetleri, aracı kurumlar, anonim şirketler ve sermaye yapıları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, sermaye piyasası araçları, hisse senetleri piyasası, vadeli işlemler, risk-getiri ilişkisi, temel analiz, firma analizi, firma değerlemesi, teknik analiz, finansal matematik, sabit getirili enstrümanlar, yatırım stratejileri, portföy oluşturma ve etkin yönetme teknikleri.

  Para ve Sermaye Piyasaları
  Finansal varlıklar ve piyasalar, para ve sermaye piyasası araçları, sermaye piyasasının getirdiği yenilikler ve faaliyetleri, menkul yatırımlarında beklenen getiri ve risk, sermaye artırımı ve hisse senetlerine etkileri, çoklu büyüme oranı varsayımı, risk türleri ve ölçülmesi, fiyat-kazanç oranı yaklaşımı, piyasa değeri-defter değeri yaklaşımı, teknik analiz göstergeleri.

  Uluslararası Pazarlama
  Dış ticarete ilişkin temel kavramlar, uluslararası ticaret ve ekonomi teorilerinden sonuçlar çıkarılması ve alternatif pazarlara giriş stratejileri, uluslararası pazarlamada ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma ile ilgili kararlar, ihracat lisans, ortak yatırım ve ihracat belgeleri, pazarlama teslim ve ödeme türleri, küresel pazarlama kavramı, uluslararası pazarlama yönetimi, uluslararası pazarlara giriş şekilleri.

  Pazarlama Araştırması
  Pazarlama araştırmasının tanımı, kapsamı, yarar ve işlevleri, pazarlama araştırma süreci, pazarlama araştırmasının uygulama alanları, pazarlama araştırmasında başlıca veri toplama metotları ve değerlendirilmesi, satış tahmin teknikleri, tüketici davranışlarının ölçülmesi, Pazar araştırmalarında yeni teknolojilerin kullanılması ve uygulamadan örnekler.

  Toplam Kalite Yönetimi
  Temel toplam kalite yönetimi kavramları ve toplam kalite felsefesinin tarihsel gelişimi, çağdaş trendleri, sürekli gelişim, verimlilik, Pazar payı ve kar, kaliteyi geliştirmek için gereken stratejiler, rekabet ve kazan-kazan ilkelerinin ürün ve hizmetler üzerindeki etkileri, kalite kontrolünde temel ilkeler, kalite kontrol organizasyonu, olasılık dağılımları, standartlar, denetim ve örnekleme, kalite çemberleri, toplam kalite ve standartları.

  Örgütsel Tasarım
  Örgüt tasarımının temel ilkeleri, örgütsel etkinlik, örgütsel yapının öğeleri örgütte güç dağılımı örgüt ve dış çevresi, çevresel ve örgütsel kültürün örgütlerin işleyişine etkileri, takım çalışması, örgüt tasarımı ve işletme stratejileri, örgüt tasarımında meydana gelen yenilikler, çok uluslu ve küresel şirketlerin tasarımları.

  Uluslararası İşletmecilik Yönetimi
  Uluslararası işletmecilik tanımı ve içeriği, tarihsel gelişimi, globalleşme, uluslararası ticaretin global pazarlama, finansman ve yönetim yönlerinden değerlendirilmesi, çok uluslu işletmelerin faaliyetleri ve gelişimi, çokuluslaşma süreci, çokuluslu işletmelerin yönetimi, planlama ve organizasyon biçimleri, uluslararası işletmecilikte pazarlama stratejileri, ürün politikaları, fiyatlama, dağıtım kanalları, çokuluslu işletmelerde finansal yapı ve insan kaynakları yönetimi, Türkiye’de ve dünyada ticari uygulama karşılaştırmaları.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |