İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Doğuş Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Kayıt Kabul Şartları 1. Kabul sınavları için araranan minimum dereceler * ALES ALES : Eşit Ağırlıklı 55 * GRE : Sözel +Sayısal bölümlerde 950 ve Analitik yazımda 3,5 GMAT: 550 2. İngilizce yeterlilik için aranan minimum dereceler * TOEFL : 550 * Bilgisayarlı TOEFL : 213 * IELTS : 6,5 * CPE, CAE: PASS * DUIYES (Doğuş Universitesi İngilizce Sınavı) : 60 3. Mülakat Mülakat Komisyonu adayın ALES sınav puanını, Lisans Başarı notunu ve mülakat sonucunu değerlendirerek karar verir.
 • Program tanımları
  MBA programının temel felsefesi, dünyayla bütünleşme süreci 21. yüzyılda daha da hızlanacak olan Türkiye'nin, global vizyona sahip gelecek kuşak yöneticilerinin yetişmesine ciddi bilimsel ve mesleki katkıda bulunmaktır. Doğuş Üniversitesi'nin MBA adaylarında aradığı temel nitelikler; değişime ayak uydurma, sorumluluk yüklenme, iş dünyasına ilgi duyma ve düşünce üretme yeteneğidir.

  Doğuşta tezsiz veya tezli MBA yapılabilmektedir. Tezsiz MBA 30 kredi (10 ders) ile MBA projesinden oluşan bir yüksek lisans programıdır. Tezli MBA programı ise 24 kredi(8 ders) ile yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Bir akademik yılda her biri 11 haftalık 3 dönem olup her dönem en az 6 en fazla 12 kredilik ders alınması tavsiye edilmektedir. Program 4-6 dönemde tamamlanmaktadır.

  Doğuş-MBA, teknik becerilerden çok, orta ve üst kademe yöneticilerin sahip olması gereken liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik bir program olup katılımcılara finans, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve uluslararası işletmecilik alanlarında belirli ölçüde derinlik kazanma olanağı da sunmaktadır.

  Ders İçerikleri

  İstatistik (Kredisiz Bilimsel Hazırlık Dersi)
  Olasılık ile ilgili temel kavramlar; tesadüfi değişkenler ve tesadüfi değişkenlerin olasılık dağılımları; örnekleme teorisi; tahmin; hipotez testleri; regresyon ve korelasyon analizi; doğrusal çoklu bağlantı, değişken varyans, ve otokorelasyon sorunları; iki değerli değişkenler; zaman serisi analizi.

  Muhasebe (Kredisiz Bilimsel Hazırlık Dersi)
  Muhasebenin tanımı ve işlevi; finansal tablolar; muhasebede kayıt düzeni; dönem karının ölçülmesi, yıl sonu işlemleri; ticari işletmelerde muhasebe; dönen, duran ve diğer varlıkların muhasebeleştirilmesi; kısa ve uzun süreli borçların muhasebeleştirilmesi; ortaklıklar ve anonim şirketlerde sermaye hesaplarının muhasebeleştirilmesi; genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri; Türk tekdüzen muhasebe sistemi ve uygulamaları; nakit akışı tabloları; maliyet kavramı ve maliyet muhasebesinin temel ilişkileri; enflasyon muhasebesi.

  Yönetim Muhasebesi

  Yönetim muhasebesinin tanımı ve kapsamı bu alandaki yeni gelişmeler; maliyet kavramı, maliyetlerin tasnifi; sipariş, safha ve işlem maliyeti sistemleri; faaliyet tabanlı maliyetleme ve toplam kalite yönetimi; sabit ve değişken maliyetlerin analizi ve maliyet fonksiyonlarının tahmini; maliyet-hacim-kar ilişkileri; değişken maliyetleme; geçerli maliyetler ve işletme kararları ; bütçeleme; standart maliyet sistemi ve sapma analizi; esnek bütçeler ve genel üretim maliyetlerinin analizi; bölüm performansının ölçülmesi ve raporlanması; transfer fiyatlaması.

  Ön Koşul : Muhasebe

  Araştırma Yöntemleri

  Araştırmanın anlamı ve önemi, araştırma türleri, teori ve varsayımın anlamı ve araştırmalardaki yeri, bilimsel yöntem, araştırma sürecinin aşamaları, veri toplamaya yönelik araştırma tasarımları, veri ve enformasyon sistemleri, inceleme ve değerlendirme araştırmaları, deneklerle iletişim, gözlem yöntemleri, ölçme ve ölçekleme kavramları, anket formlarının tasarımı, örnekleme teknikleri, arazi çalışmaları ve türleri, veri analizi temelleri, deneysel araştırma ve deney tasarımı, korelasyon ölçümlerinde parametrik yöntemler, çok değişkenli yöntemler, araştırma sonuçlarının sunumu, yazım esasları, araştırma etiği.

  Çağdaş Yönetim
  Yönetim kavramı; Yönetim anlayışının temelleri, çevre ve şirket kültürü, organizasyon amaçlarının belirlenmesi ve planlama, yönetimde karar verme, organize etmenin temelleri, stratejik amaçlara ulaşmada yapısal tasarımın kullanımı, organizasyonlarda liderlik, motivasyon, kalite kontrol ve üretkenlik, yönetim kontrol sistemleri.

  İnsan Kaynakları Yönetimi

  İnsan kaynakları yönetimine genel bakış, İş analizleri, İnsan Kaynakları planlaması ve işe alım, Personel seçimi, Mülakatlar, Eğitim, Kariyer geliştirme, İş değerlendirme, Performans değerlendirme, Dolaylı ve dolaysız ödemeler.

  İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi
  İş analizleri, iş tanımları, sayısal ve niteliksel açıdan personel planlama norm kadro oluşturma teknikleri; personel araştırma ve iş ilanları verilmesi; personel seçimi süreçleri;testler, mülakatlar; personeli işe alma ve yerleştirme.

  Üretim ve İşlem Yönetimi
  Üretim çeşitleri ve üretim yönetimi stratejileri; Üretim yönetimi stratejilerinin gelişme süreci; İş etüdü; Proje yönetimi; Toplam Kalite Yönetimi ve istatistiksel kalite kontrolu; Tam zamanında üretim; Envanter yönetimi; Toplu planlama; Ana üretim programı ve malzeme ihtiyaç planlaması; İş sıralama ve çizelgeleme; Yeni yaklaşımlar.

  Stratejik Yönetim
  Stratejik yönetimin anlamı ve kapsamı; stratejik liderlik ve karar verme; kurum kültürü ve değerler; durum değerlendirmesi; durum analizi; stratejik kaynaklar ve mukayeseli üstünlük; şirket stratejisindeki değişiklikler; stratejilerin uygulanması.

  İnsan Kaynakları Eğitim ve Geliştirmesi
  Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; öğrenme teorileri; eğitim programların hazırlanması; eğitim yürütülmesi; eğitim yöntemleri, eğitimde yeni teknikler; eğitim programlarının değerlendirilmesi; kariyer planlaması ve yönetimi; gelecekte insan kaynaklarının eğitimi ve gelişimi.

  İşçi-İşveren İlişkileri
  Çalışanların ve işverenlerin karşılıklı hizmet akitlerinden doğan yükümlülükler; iş kanunu hükümleri ve işyerlerinde uygulanması; sendikal yapımızın diğer ülkelerle karşılaştırılması ve Türkiye'de sendikalar; toplu pazarlık toplu iş sözleşmesi, grev lokavt hakları, toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları.

  Performans Değerleme & Ücret ve Maaş Yönetimi
  Performans değerleme sisteminin kurulması, performans değerleme yöntemleri, performansın geliştirilmesi teknikleri, koçluk yönteminin performans geliştirmede yeri ve önemi, işletmelerde ücret sistemi ve yapısı oluşturma, özendirici ücret sistemleri, performansa dayalı ücretlendirme, ücret ve maaş sistemi için iş değerlendirme ve iş değerlendirme yöntemleri.

  İş Dünyasında Güncel Konular
  Bu seminer dersi işletme yönetimi ve iş dünyasındaki güncel konuları ve uygulamaları içerecektir. Yüksek lisans öğrencilerine bizzat iş dünyasındaki deneyimli üst düzey uzman ve yöneticilerle birlikte yapacakları çalışmalarla, diğer derslerde edindikleri teorik bilgileri somut örnekler ve uygulamalarla birlikte ele alma fırsatını verip analiz etme ve senteze ulaşma yeteneğini kazandıracaktır.

  3.çeyrek yıldan itibaren kayıt olan öğrenciler için zorunlu mevcut öğrenciler için seçmeli derstir.

  Pazarlama Yönetimi
  Pazarlama kavramı, Pazarlama çerçevesi, Pazarlama karışımı, Pazarlama karışımını oluşturan öğelerin tanınması, Bilgi gereksinimi, Pazarlama karışımının öğelerini geliştirmek için pazar araştırması.

  Pazarlama Araştırması
  Pazarlamada bilgi ihtiyacı; firma içinden ve firma dışından sağlanan veriler; veri toplama; anket yöntemleri; anket formlarının tasarımı; nicel ve nitel verilerin analizi ve yorumlanması; endüstriyel pazarlarda pazarlama araştırması; uluslararası pazarlarda pazarlama araştırması; deneysel araştırmalar; pazar analizi için yapılan araştırmalar.

  Reklam ve Promosyon Yönetimi
  Satın alma davranışı açısından pazarlama iletişimin rolü ve önemi. Promosyon yöntem ve araçları. Promosyon tutundurmada lineer ve non-lineer modeller ve yaklaşımlar. Pazarlama iletişim sisteminin entegrasyonu. İletişim amaçlarının belirlenmesi ve ölçülmesi.

  Uluslararası Pazarlama
  Küresel iş çevresi ve uluslararası pazarlama; global pazarların kültürel alt yapısı; global pazar fırsatlarının değerlendirilmesi; global pazarlama stratejilerinin belirlenmesi; global pazarlamanın finansal boyutu.

  Stratejik Pazarlama
  Strateji ve stratejik pazarlama kavramları; SWOT analizi pazarlama etkililiğinin gözden geçirilmesi; strateji formulasyonunda yapısal, pazarla ilgili ve çevresel değişkenlerin analizi; mamul fiyatlandırma; promosyon cve dağıtım politikalarına yönelik stratejik seçimlerin yapılması; alternatiflerin stratejik değerlendirilmesi; stratejilerin uygulanması ve uygulama sonuçlarının denetimi.

  Tüketici Davranışı
  Bu dersin amacı temel olarak öğrencilerde tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl aldıkları ve tüketici karar alma sürecine etki eden temel faktörlerin öğrenilmesidir. Derste tüketici davranışının pazarlamada ve genel olarak işletmede uygulamaları konusunda analizler ve sentezler yapılmaktadır. Ders kavramsal temellerini sosyal bilimlerden almaktadır. Derste işlenen temel konular: Tüketici Davranışına Giriş, Algılama, Öğrenme ve Hafıza, Motivasyon (Güdülenme) ve Değerler, Benlik, Kişilik ve Yaşam Biçimleri, Tutumlar, Tutum Değişikliği ve İnteraktif İletişim, Bireysel Karar Alma, Satın Alma ve Ürünün Elden Çıkarılması, Tüketici Davranışında Grup Etkisi ve Kanaat Önderliği, Organizasyonel ve Hanehalkı Karar Alma Durumları, Tüketici Davranışında Gelir, Sosyal Sınıf, Irk, Din, Yaş vb Alt Kültürleri, Tüketiciler ve Kültür.

  Not:Derste örnek olay uygulamaları yapılacaktır.

  Proje
  Bu ders, Tezsiz Yüksek Lisans Programında bulunan öğrencilerin mezuniyet öncesi yapmaları gereken son çalışmadır. Öğrenci, derecesini alabilmek için bir öğretim üyesi gözetiminde kendi ilgi alanında bir çalışmayı kaleme almaktadır.

  Seminer

  Araştırma yöntemleri ile ilgili bu ders öğrencilere yüksek lisans düzeyinde tezlerini yazarken yapacakları araştırmalarda gerekli olan çeşitli araçları tanıtmaktadır. Niceliksel analiz, veri analizi, verilerin işlenmesi ve yorumlanması gibi konular ele alınmaktadır. Seminer dersi tez yazmak isteyen öğrencilere konu seçenekleri sunmaktadır ve ilgili konularda onlara bir dizi seminerle destek olmaktadır.

  Yüksek Lisans Tezi

  Bir öğretim üyesinin danışmanlığında tamamlanan ve öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgiler edindiğini, bu bilgileri değerlendirip bazı bulgulara ulaştığını kanıtlayan ve jüri önünde savunulması gereken tez.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |