Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul - Işık Üniversitesi - I365

Home>MBA>İşletme>Şişli>Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul
 
Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program Türü: MBA
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Işık Üniversitesi

Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - İşletme MBA:
Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul
Program Tanımları:

Yöneticiler İçin İşletme


Program Başkanı Toker Dereli


Öğretim Üyeleri
Toker Dereli, Murat Ferman, Emre Gönensay, Gamze Karayaz, Mehmet Kaytaz, Özlem İnanç, Aydın Yüksel, Pınar Falcıoğlu, Hakan Yüksel, Pınar Soykut Sarıca

Sosyal Bilimler Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı, Executive MBA Yüksek Lisans Programı

Işık Üniversitesi Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı, deneyimli ve kariyerinde mükemmelik arayışı içinde olan yöneticilere yüksek kalitede bir lisansüstü eğitim sunmak amacı ile oluşturulmuştur.
Program, adayların çalıştıkları firma ve kuruluşlarda lider olarak üstlenecekleri roller için gerekli akademik ve analitik bilgi alt yapısını sağlamayı hedeflemektedir. Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı, yöneticilerin ve yönetici adaylarının değişen dünya dinamiklerine uyum sağlamaları ve yönetim problemlerine yapıcı çözümler üretme yeteneklerini geliştirmeleri amacı ile, takım çalışmasına yönelik verimli ve interaktif bir eğitim ortamı sağlamaktadır.

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı en az 10 ders ve dönem projesinden oluşan tezsiz yüksek lisans programıdır. Derslerin 7'si zorunlu, 3'ü seçmelidir.

Program bir yıl (2 yarı yıl) içinde tamamlanmak üzere tasarlanmıştır. Dersler, öğrencilerin çalışma gereksinimlerine uyum sağlayacak biçimde hafta içi her gün akşam saatlerinde veya hafta sonu gündüz saatlerinde yapılmaktadır.

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı'nda öğrenciler 3 farklı uzmanlaşma alanından ders seçebilmektedirler: Yönetim, Pazarlama, Finans. Öğrenciler 3 seçmeli dersten en az 2'sini uzmanlaşma alanından seçebilir. MAN 581-589 İşletme Yönetiminde Özel Konular dersi seçmeli olarak alınabilir.

Zorunlu Dersler MAN 501 Çağdaş Yönetim

MAN 502 İşletme Yönetimi İçin Araştırma Yöntemleri
MAN 503 Stratejik Pazarlama Yönetimi
MAN 504 Yöneticiler İçin Finansal Analiz ve Araçları
MAN 505 Stratejik Yönetim Muhasebesi
MAN 507 Çalışma ve İş Ahlakında Güncel Konular
MAN 509 Yönetim Ekonomisi
----------------
MAN 580 Dönem Projesi

Seçmeli Dersler Öğrencinin uzmanlaşma alanından seçilen, MAN 581-589
İşletme Yönetiminde Özel Konular dersini de içeren iki seçmeli ve 1 serbest seçmeli ders (Alan 1, 2 ya da 3)


Alan 1: İşletme Yönetimi


MAN 512 Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Verme
MAN 514 Uluslararası Yönetim
MAN 516 İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Akımlar
MAN 518 Üretim Yönetimi

Alan 2: Pazarlama


MAN 522 Stratejik Marka Yönetimi
MAN 524 Rekabetçi Pazarlama Stratejileri
MAN 526 Birebir Satış ve Satış Yönetimi
MAN 528 Endüstriyel ve Servis Pazarlama

Alan 3: Finans


MAN 532 Uluslararası Finans ve Bankacılık
MAN 534 Portföy Kuramı ve Çözümlemesi
MAN 536 Mali Tablolar Analizi
MAN 538 Yatırım Değerleme ve Analiz

Ders İçerikleri

MAN 501 Çağdaş Yönetim (Contemporary Management)
Rekabetçi iş çevresinde çağdaş yönetim tekniklerinin geliştirilmesi. Yönetimde değişen paradigmalar. Öğrenen organizasyonların esasları. Değişim yönetimi. Örgütsel hedef belirleme. Planlama. Takım çalışması uygulamaları, yönetsel strateji belirlemeleri.

MAN 502 İşletme Yönetimi İçin Araştırma Yöntemleri (Research Methods for Management)
Yönetsel karar süreçlerinde araştırma yöntemlerinin kullanılması. Araştırma soru ve hipotezlerinin oluşturulması. Örnekleme, veri toplama yöntemleri, deneysel tasarım. Ölçme ve veri tahlilinde istatistiksel yöntemlerin kullanılması.

MAN 503 Stratejik Pazarlama Yönetimi(Strategic Marketing Management) 
Pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması. Pazarlama yönetiminin temel kavramlarının ve yordamlarının stratejik çerçevede kullanılması.

MAN 504 Yöneticiler İçin Finansal Analiz ve Araçları (Financial Analysis and Tools for Managers)
Finansal kavramların açıklanması. Paranın zaman değeri; muhasebe ilkeleri; finansal tabloların yorumlanması; başabaş noktası çözümlemesi; risk çözümlemesi; yatırım ölçütleri; nakit akışı çözümlemesi.

MAN 505 Stratejik Yönetim Muhasebesi (Strategic Managerial Accounting)

Finans ve maliyet muhasebesinin temel kavramları; muhasebe bilgisini yönetimsel karar verme sürecine katmanın yolları ve araçları.

MAN 507 Çalışma ve İş Ahlakında Güncel Konular (Contemporary Issues in Work and Business Ethics)
Çalışma ve iş ahlakı kavram ve kuramları; iş ahlakı analizi. Paydaş yönetimi. İş ahlakına dayalı liderlik. Şirket kültürü; şirket itibar yönetimi; işletmelerin sosyal sorumlulukları.

MAN 509 Yönetim Ekonomisi (Economics for Management)
Ekonomik problemlerin doğasını kavramak; arz ve talep; tüketici tercihleri; firma kuramı; üretim ve maliyet; tam rekabet; monopoli; pazar dengesi ve fiyatlandırma; makroekonomik ilkeler; mali politikalar; para politikaları; ödemeler dengesi; döviz kuru.

MAN 512 Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Verme  (Management Information Systems and Decision Making)
Yönetsel karar verme sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümü için yönetim bilişim sistemlerinin nasıl kullanılacağının analizi; karar verme süreci içinde yönetim bilişim sistemlerinin bileşenlerinin belirlenmesi ve tanımlanması. Veritabanı anlayışının oluşturulması; veritabanı yönetimi; veri raporlaması.

MAN 514 Uluslararası Yönetim  (International Management)
Uluslararası rekabet analizi; uluslararası pazarlar. Kültürler arası ilişkiler ve değişim. Küresel ortamda yönetsel araçların uygulanması; kültürlerarası iletişim. İş ahlakı konuları.

MAN 516 İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Akımlar (New Trends in Human Resources Management)
İnsan kaynaklarının stratejik rolünde değişen paradigmalar. Kariyer yönetimi; kurum içi eğitim. Dinamik küresel bir ortamda işçi-işveren ilişkileri.

MAN 518 Üretim Yönetimi (3+0+0) 3 (Production and Operations Management)
Üretim planlaması; kapasite planlaması; kalite yönetimi; doğrusal programlama; kestirim ve karar verme kuramları; ileri karar verme kuramları.

MAN 522 Stratejik Marka Yönetimi (Strategic Brand Management)
Bilgisayar benzetimi ile sanal koşullar altında başarılı markaların yönetimi; bilgisayar benzetimi ile rekabetçi baskı altında marka yönetimi.

MAN 524 Rekabetçi Pazarlama Stratejileri (Competitive Marketing Strategies)
Yönetsel planlama sürecinde rakiplerin davranışlarının öngörülmesi. Firmanın rakipleri karşısındaki güçlü ve zayıf yönlerinin içsel analizi. Rekabetin yoğun olduğu pazarlama ortamında yönetsel kararların alınması; küresel pazarlama ortamında olası rekabetçi davranışları öngörme ve bunlara karşı çözümler üretme.

MAN 526 Birebir Satış ve Satış Yönetimi (Personal Selling and Sales Management)
Kişisel satış, tutundurma, satış sürecinde vücut dilinin kullanılması, satış stratejilerinin geliştirilmesi.

MAN 528 Endüstriyel ve Servis Pazarlama (Industrial and Services Marketing)
Son kullanıcının tatmin düzeyine ulaşabilmek amacıyla tedarikçiler ve üreticiler arasında sağlanması gereken ilişkiler. Kurumsal pazarlama kavramlarıyla ilgili uygulamalar.

MAN 532 Uluslararası Finans ve Bankacılık  (International Finance and Banking)
Uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar; uluslararası para ve finans kuramlarının temel kavramları; IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar; Basel standartları ve kredi değerleme sistemleri; Türk Bankacılığının uluslararası bankacılık sistemi karşısında rol ve işlemleri; uluslararası finasta karar verme süreçleri: Türk bankalarının kullandığı uluslararası kredi çeşitleri.

MAN 534 Portföy Kuramı ve Çözümlemesi
(Portfolio Theory and Analysis)
En uygun portföy seçimi; risk ve getiri dengesi; piyasa etkinliği; finansal varlık piyasalarının istatistiksel/nicel tanımlamaları; aktif ve pasif portföy yönetimi; varlık dağıtımı.

MAN 536 Mali Tablolar Analizi
(Financial Statement Analysis) Finansal bilgi kaynakları; oran çözümlemesi; karlılık çözümlemesi; likidite; borçları ödeme gücü; finansal esneklik; muhasebe çözümlemesi; finansal risk değerlendirmesi; kestirim yöntemleri ve tahmini finansal bilgi.

MAN 538 Yatırım Değerleme ve Analiz (Investment Valuation and Analysis)
Görece değerleme; piyasa çarpanları; enflasyonun piyasa çarpanları üzerine etkisi; indirgenmiş nakit akımları analizi; varlık yaklaşımı; ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yöntemi; ayarlanmış şimdiki değer yöntemi; özkaynak yaklaşımı; opsiyon fiyatlama uygulamaları.

MAN 580 Dönem Projesi (Kredisiz) (Term Project)
Tezsiz yüksek lisans programı Executive MBA öğrencilerinin bir öğretim üyesinin danışmanlığında işletme ile ilgili konularda derinlemesine araştırma yapması.

MAN 581-589 İşletme Yönetiminde Özel Konular
(Special Topics in Management ) İşletme Yönetimi alanında güncel kuramsal ve pratik gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
İşletme ile ilgili diğer programlar:
Yeni Arama
Ara