Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Işık Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları

  Yöneticiler İçin İşletme


  Program Başkanı Toker Dereli


  Öğretim Üyeleri
  Toker Dereli, Murat Ferman, Emre Gönensay, Gamze Karayaz, Mehmet Kaytaz, Özlem İnanç, Aydın Yüksel, Pınar Falcıoğlu, Hakan Yüksel, Pınar Soykut Sarıca

  Sosyal Bilimler Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı, Executive MBA Yüksek Lisans Programı

  Işık Üniversitesi Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı, deneyimli ve kariyerinde mükemmelik arayışı içinde olan yöneticilere yüksek kalitede bir lisansüstü eğitim sunmak amacı ile oluşturulmuştur.
  Program, adayların çalıştıkları firma ve kuruluşlarda lider olarak üstlenecekleri roller için gerekli akademik ve analitik bilgi alt yapısını sağlamayı hedeflemektedir. Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı, yöneticilerin ve yönetici adaylarının değişen dünya dinamiklerine uyum sağlamaları ve yönetim problemlerine yapıcı çözümler üretme yeteneklerini geliştirmeleri amacı ile, takım çalışmasına yönelik verimli ve interaktif bir eğitim ortamı sağlamaktadır.

  Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı en az 10 ders ve dönem projesinden oluşan tezsiz yüksek lisans programıdır. Derslerin 7'si zorunlu, 3'ü seçmelidir.

  Program bir yıl (2 yarı yıl) içinde tamamlanmak üzere tasarlanmıştır. Dersler, öğrencilerin çalışma gereksinimlerine uyum sağlayacak biçimde hafta içi her gün akşam saatlerinde veya hafta sonu gündüz saatlerinde yapılmaktadır.

  Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı'nda öğrenciler 3 farklı uzmanlaşma alanından ders seçebilmektedirler: Yönetim, Pazarlama, Finans. Öğrenciler 3 seçmeli dersten en az 2'sini uzmanlaşma alanından seçebilir. MAN 581-589 İşletme Yönetiminde Özel Konular dersi seçmeli olarak alınabilir.

  Zorunlu Dersler MAN 501 Çağdaş Yönetim

  MAN 502 İşletme Yönetimi İçin Araştırma Yöntemleri
  MAN 503 Stratejik Pazarlama Yönetimi
  MAN 504 Yöneticiler İçin Finansal Analiz ve Araçları
  MAN 505 Stratejik Yönetim Muhasebesi
  MAN 507 Çalışma ve İş Ahlakında Güncel Konular
  MAN 509 Yönetim Ekonomisi
  ----------------
  MAN 580 Dönem Projesi

  Seçmeli Dersler Öğrencinin uzmanlaşma alanından seçilen, MAN 581-589
  İşletme Yönetiminde Özel Konular dersini de içeren iki seçmeli ve 1 serbest seçmeli ders (Alan 1, 2 ya da 3)


  Alan 1: İşletme Yönetimi


  MAN 512 Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Verme
  MAN 514 Uluslararası Yönetim
  MAN 516 İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Akımlar
  MAN 518 Üretim Yönetimi

  Alan 2: Pazarlama


  MAN 522 Stratejik Marka Yönetimi
  MAN 524 Rekabetçi Pazarlama Stratejileri
  MAN 526 Birebir Satış ve Satış Yönetimi
  MAN 528 Endüstriyel ve Servis Pazarlama

  Alan 3: Finans


  MAN 532 Uluslararası Finans ve Bankacılık
  MAN 534 Portföy Kuramı ve Çözümlemesi
  MAN 536 Mali Tablolar Analizi
  MAN 538 Yatırım Değerleme ve Analiz

  Ders İçerikleri

  MAN 501 Çağdaş Yönetim (Contemporary Management)
  Rekabetçi iş çevresinde çağdaş yönetim tekniklerinin geliştirilmesi. Yönetimde değişen paradigmalar. Öğrenen organizasyonların esasları. Değişim yönetimi. Örgütsel hedef belirleme. Planlama. Takım çalışması uygulamaları, yönetsel strateji belirlemeleri.

  MAN 502 İşletme Yönetimi İçin Araştırma Yöntemleri (Research Methods for Management)
  Yönetsel karar süreçlerinde araştırma yöntemlerinin kullanılması. Araştırma soru ve hipotezlerinin oluşturulması. Örnekleme, veri toplama yöntemleri, deneysel tasarım. Ölçme ve veri tahlilinde istatistiksel yöntemlerin kullanılması.

  MAN 503 Stratejik Pazarlama Yönetimi(Strategic Marketing Management) 
  Pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması. Pazarlama yönetiminin temel kavramlarının ve yordamlarının stratejik çerçevede kullanılması.

  MAN 504 Yöneticiler İçin Finansal Analiz ve Araçları (Financial Analysis and Tools for Managers)
  Finansal kavramların açıklanması. Paranın zaman değeri; muhasebe ilkeleri; finansal tabloların yorumlanması; başabaş noktası çözümlemesi; risk çözümlemesi; yatırım ölçütleri; nakit akışı çözümlemesi.

  MAN 505 Stratejik Yönetim Muhasebesi (Strategic Managerial Accounting)

  Finans ve maliyet muhasebesinin temel kavramları; muhasebe bilgisini yönetimsel karar verme sürecine katmanın yolları ve araçları.

  MAN 507 Çalışma ve İş Ahlakında Güncel Konular (Contemporary Issues in Work and Business Ethics)
  Çalışma ve iş ahlakı kavram ve kuramları; iş ahlakı analizi. Paydaş yönetimi. İş ahlakına dayalı liderlik. Şirket kültürü; şirket itibar yönetimi; işletmelerin sosyal sorumlulukları.

  MAN 509 Yönetim Ekonomisi (Economics for Management)
  Ekonomik problemlerin doğasını kavramak; arz ve talep; tüketici tercihleri; firma kuramı; üretim ve maliyet; tam rekabet; monopoli; pazar dengesi ve fiyatlandırma; makroekonomik ilkeler; mali politikalar; para politikaları; ödemeler dengesi; döviz kuru.

  MAN 512 Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Verme  (Management Information Systems and Decision Making)
  Yönetsel karar verme sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümü için yönetim bilişim sistemlerinin nasıl kullanılacağının analizi; karar verme süreci içinde yönetim bilişim sistemlerinin bileşenlerinin belirlenmesi ve tanımlanması. Veritabanı anlayışının oluşturulması; veritabanı yönetimi; veri raporlaması.

  MAN 514 Uluslararası Yönetim  (International Management)
  Uluslararası rekabet analizi; uluslararası pazarlar. Kültürler arası ilişkiler ve değişim. Küresel ortamda yönetsel araçların uygulanması; kültürlerarası iletişim. İş ahlakı konuları.

  MAN 516 İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Akımlar (New Trends in Human Resources Management)
  İnsan kaynaklarının stratejik rolünde değişen paradigmalar. Kariyer yönetimi; kurum içi eğitim. Dinamik küresel bir ortamda işçi-işveren ilişkileri.

  MAN 518 Üretim Yönetimi (3+0+0) 3 (Production and Operations Management)
  Üretim planlaması; kapasite planlaması; kalite yönetimi; doğrusal programlama; kestirim ve karar verme kuramları; ileri karar verme kuramları.

  MAN 522 Stratejik Marka Yönetimi (Strategic Brand Management)
  Bilgisayar benzetimi ile sanal koşullar altında başarılı markaların yönetimi; bilgisayar benzetimi ile rekabetçi baskı altında marka yönetimi.

  MAN 524 Rekabetçi Pazarlama Stratejileri (Competitive Marketing Strategies)
  Yönetsel planlama sürecinde rakiplerin davranışlarının öngörülmesi. Firmanın rakipleri karşısındaki güçlü ve zayıf yönlerinin içsel analizi. Rekabetin yoğun olduğu pazarlama ortamında yönetsel kararların alınması; küresel pazarlama ortamında olası rekabetçi davranışları öngörme ve bunlara karşı çözümler üretme.

  MAN 526 Birebir Satış ve Satış Yönetimi (Personal Selling and Sales Management)
  Kişisel satış, tutundurma, satış sürecinde vücut dilinin kullanılması, satış stratejilerinin geliştirilmesi.

  MAN 528 Endüstriyel ve Servis Pazarlama (Industrial and Services Marketing)
  Son kullanıcının tatmin düzeyine ulaşabilmek amacıyla tedarikçiler ve üreticiler arasında sağlanması gereken ilişkiler. Kurumsal pazarlama kavramlarıyla ilgili uygulamalar.

  MAN 532 Uluslararası Finans ve Bankacılık  (International Finance and Banking)
  Uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar; uluslararası para ve finans kuramlarının temel kavramları; IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar; Basel standartları ve kredi değerleme sistemleri; Türk Bankacılığının uluslararası bankacılık sistemi karşısında rol ve işlemleri; uluslararası finasta karar verme süreçleri: Türk bankalarının kullandığı uluslararası kredi çeşitleri.

  MAN 534 Portföy Kuramı ve Çözümlemesi
  (Portfolio Theory and Analysis)
  En uygun portföy seçimi; risk ve getiri dengesi; piyasa etkinliği; finansal varlık piyasalarının istatistiksel/nicel tanımlamaları; aktif ve pasif portföy yönetimi; varlık dağıtımı.

  MAN 536 Mali Tablolar Analizi
  (Financial Statement Analysis) Finansal bilgi kaynakları; oran çözümlemesi; karlılık çözümlemesi; likidite; borçları ödeme gücü; finansal esneklik; muhasebe çözümlemesi; finansal risk değerlendirmesi; kestirim yöntemleri ve tahmini finansal bilgi.

  MAN 538 Yatırım Değerleme ve Analiz (Investment Valuation and Analysis)
  Görece değerleme; piyasa çarpanları; enflasyonun piyasa çarpanları üzerine etkisi; indirgenmiş nakit akımları analizi; varlık yaklaşımı; ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yöntemi; ayarlanmış şimdiki değer yöntemi; özkaynak yaklaşımı; opsiyon fiyatlama uygulamaları.

  MAN 580 Dönem Projesi (Kredisiz) (Term Project)
  Tezsiz yüksek lisans programı Executive MBA öğrencilerinin bir öğretim üyesinin danışmanlığında işletme ile ilgili konularda derinlemesine araştırma yapması.

  MAN 581-589 İşletme Yönetiminde Özel Konular
  (Special Topics in Management ) İşletme Yönetimi alanında güncel kuramsal ve pratik gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |