İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Sınırları daralan ve globalleşen dünyanın en fazla etkilediği alanlardan biri insan kaynakları yönetimidir.  Değişen şirket yapıları ve yetenek savaşlarının yaşandığı dünyamızda insan sermayesinin bir kurum/şirketin sahip olduğu en önemli değer olduğu bilincinin yerleşmesi ile birlikte, görev ve sorumlulukları artan insan kaynakları bölümü her zamankinden daha stratejik bir rol oynamaya başlamıştır.

  Lisans eğitimini tamamlamış bulunan bireylerde örgütsel yapı ve örgütsel davranış konularında, özellikle uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlamayı amaçlayan İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, Türkiye koşullarına uygun bilimsel araştırmaları yapmayı ve sonuçlarını bilim dünyası ile paylaşarak bu disiplinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.


  Ders Programı

  Psikolojinin Temelleri
  (veya İş Yaşamında Etik)    

  Örgütsel Davranış    

  Araştırmada İstatistiksel Yöntemler
  (veya Alan Seçmeli)    

  Eğitim ve Geliştirme    

  İnsan Kaynakları Yönetimi    

  Araştırma Yöntemleri    

  Seçme ve Yerleştirme Yöntemi    

  Seçmeli Ders    

  İş Etüdü ve Performans Yönetimi    

  Seçmeli Ders    

  Proje    


  Ders İçerikleri

  İş Yaşamında Etik
  Bu dersin amacı, dünya ekonomilerinde iş çevrelerine ve hükümetlere düşen sorumluluk kavramını araştırmak olacaktır. Dersin başlıca iki amacı vardır: iş ahlakı çerçevesinde kamusal politikalar geliştirmek. Burada üzerinde durulacak konulardan bazıları hissedarların hakları, mali raporlama, çalışanların hakları ve sorumlulukları, uluslararası işletmeler olacaktır. İkinci amaç ise iş ahlakının bireysel yönüne bakmak olacaktır. ‘Anlamlı iş&;in tanımı verilmeye çalışılacaktır.

  Örgütsel Davranış
  Dersin amacı çalışanların örgüt içindeki davranışları hakkında temel bilgileri aktarmak, çalışanların yönetiminin örgütsel başarı ve verimliliği nasıl etkilediğini incelemektir. Ders, örgütlerde davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi;iş tatmini; motivasyon yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; örgütlerde psikolojik şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi konuları içermektedir.

  Araştırmada İstatistiksel Yöntemler
  Bu ders, istatistiksel tekniklerin ve methodların incelenmesini ve anlaşılmasını sağlamaktır. Ders, olasılığın temel kuralları ve betimleyici istatistik, şartlı olasılık, rastgele değişkenler, tahmin, kesikli ve sürekli olasılık modelleri, bileşik ve örnek dağılım, hipotez testi, nokta tahmini, güven aralığı, çaprazlık tablosu, lojistik regresyon ve doğrusal ve çoklu regresyon gibi konular içermektedir.

  Eğitim ve Geliştirme
  Organizasyonlarda ihtiyaç duyulan eğitimlerin analizlerinin yapılması; çalışanların alacakları eğitim türlerinin belirlenmesi; eğitim programlarının duzenlenmesi; uygun metod ve tekniklerin bulunması ve uygulanması aşamalarından oluşmaktadır.

  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tesbiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.

  Araştırma Yöntemleri
  Bu ders kapsamında işlenecek konular: araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri;temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları.

  Seçme ve Yerleştirme Yönetimi
  Bu derste ele alınacak konu başlıkları: İnsan kaynakları Planlaması ve İşgören Temin ve Seçimi; İnsan Kaynakları Planlaması Süreci; İşgücü İhtiyacının Belirlenmesi; İş Analizleri ve İş Tanımları-İş Gerekleri; İşyükü analizleri; İşgücü Arz ve Talebini Dengeleme Yöntemleri; İşgören Seçim Süreci; Başvuru Formları; Test ve Sınavı; Seçim Mülakatları; Seçim Kararı ; İşe Yerleştirme.

  İş Etüdü ve Performans Yönetimi
  Bu derste Performans Yönetiminin tanımı ve ilkeleri, denetleme ve değerlendirme türleri, çağdaş yönetimin amaç ve ilkeleri, çağdaş yönetimde kullanılan yöntemlerin üzerinde durulacaktır. Ayrıca, Performans yönetim ve değerlendirme, organizasyonlarda performansı denetlemede uyulacak ilkeler, objektif veri elde etme yol ve yöntemleri; Denetleme ve değerlendirme süreci: planlama, hedef belirleme, gözlem öncesi görüşme, gözlem, gözlem sonrası görüşme, yardım gibi konulara da değinilecektir.

  Proje
  Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |