Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
   
  Yönetim bilişim sistemleri disiplini günümüzde bilişim sistemlerinin iş ve işletme alanındaki problemleri çözme için etkin kullanılma yöntemlerini inceleyen disiplinler arası bir Akademik alandır. İnsan gücü, teknoloji ve sistemlerin birlikte kullanılmasını içerir. İşletmelerin teknolojiyi nerede ve nasıl kullandıkları verimliliği arttırmak ve rekabet edebilmek için önemli bir göstergedir. Bilgisayar donanımı, yazılımı ve ağları bu konuda ağırlıklı bir konuma sahiptir. Hızla gelişen bu alanda uzmanlaşmış ve yenilikleri izleyebilen yaratıcı yöneticilerin kararlarda etkin olmaları teknik gerekse iş hedeflerini belirlemeleri ile mümkündür. Çalışma planının oluşturulması, program ve veri yapılarını içeren yazılımın etkin olarak kullanılması, ağ ve internet işlemlerinin organizasyonu ve güvenliğinin sağlanması bu program kapsamında yetiştirilecek Yönetim Bilişim sistemleri uzmanları tarafından sağlanabilir.
   
  Yönetim bilişim sistemleri bir organizasyondaki etkinliklerdeki bilişim uygulamaları üzerinde yoğunlaşır. Yöneticilerin karar vermelerinde bilgi işlem sistemlerinden en etkin şekilde yararlanmasını sağlar. Bu amaçla karar destek sistemleri, uzman sistemler ve yönetici bilgi işlem tekniklerini kullanır. Disiplinin en çarpıcı özelliği vurgunun karar verme mekanizması üzerinde yoğunlaşmasıdır. Yönetim Bilişim sistemleri yalnızca teknolojik altyapıyı veya bu teknolojik altyapının uygulanacaği sosyal sistemi incelemekle kalmaz, ikisinin etkileşmesi sonucunda ortaya çıkacak olayları araştırır. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre 2014 yılına dek yönetim bilişim sistemlerinde çalışanların iş bulma olanağının ortalamanın üzerinde olması beklenmektedir.  
   
  Yönetim bilişim sistemleri programı yönetimde bilişim tekniklerinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayabilen, hızla gelişen bu alanda yenilikleri izleyebilen, hem bilişim hem de işletme alanında donanımlı elemanlar yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla donanım ve yazılım alanında işletme bilişim sistemleri, programlama ve veri yapısı bazındaki temel bilgi, veri tabanı, ağ ve internet yönetimi, veri madenciliği, elektronik iş yönetimi, yönetim, organizasyon, veri analizi ve istatistik, bilgi yönetimi, karar teorisi konularındaki dersleri ve bir araştırma projesini içermektedir.

  DERS PROGRAMI

  BİRİNCİ YARIYIL

  ZORUNLU DERSLER
  İşletme Bilişim Sistemlerinin Teknik Temelleri
  E-İş Yönetimi
  Çağdaş İşletmelerde Stratejik Yönetim
  Seçmeli Ders

  İKİNCİ YARIYIL

  ZORUNLU DERSLER
  Veritabanı Yönetim Sistemleri
  Bilişim Sistemlerinde Ağ ve Örün Uygulamaları
  Yönlendirilmiş Bireysel Araştırma ve Veri Analizi
  Seçmeli Ders
     
  ÜÇÜNCÜ YARIYIL

  ZORUNLU DERSLER
  Veri Madenciliği ve Bilgi Kazanımı
  İşyeri Davranışlarında Çağdaş Konular
  Seçmeli Ders

  SEÇİMLİK DERSLER
  Yenilikçilik ve Bilgi Yönetimi
  Karar Teorisi
  Beşeri Sermaye Stratejileri


  ACM 501 Technical Foundations of Business Information Systems (3+0+2) 4
  (İşletme Bilişim Sistemlerinin Teknik Temelleri )
  Basic components of computer systems: hardware and software. Fundamentals of information systems. Introduction to computer logic. Basic principles of problem solving and algorithms. Basic database management concepts and application environments. Information systems technologies and telecommunications used in business world. Details of computer data processing. Logic and algorithmic approaches.
    Bilgisayar sistemlerinin bileşenleri: donanım ve yazılım. Bilişim sistemlerinin esasları. Bilgisayar mantığına giriş. Problem çözümü ve algoritmanın temel ilkeleri. Temel veritabanı yönetimi kavramları ve uygulama ortamları. İş dünyasında kullanılan bilişim sistemleri teknolojileri ve iletişim. Bilgisayar veri işleme ayrıntıları. Mantık ve algoritmik yaklaşımlar.
     
  ACM 502 Database Management Systems (3+0+0) 3
  (Veritabanı Yönetim Sistemleri)
  Fundamentals of database systems, conceptual data modeling, relational database design, SQL, storage and file organization, database administration and maintenance. New trends: client/server, distributed, web-based, object oriented databases and data warehouses.
    Veritabanı sistemlerinin temelleri, kavramsal veri modelleme, ilişkisel veritabanı tasarımı, SQL, depolama ve dosya düzenlemesi, veritabanı yönetimi ve bakımı. Yeni eğilimler: istemci/sunucu, dağıtık, örün-tabanlı, nesne yönelimli veritabanları ve veri ambarları.  

  ACM 511 Network and Web Applications in Information Systems (3+0+0) 3
  (Bilişim Sistemlerinde Ağ ve Örün Uygulamaları)
  Local/Wide Area Network Technologies and Systems. Interconnection of networks. Client/server interaction. Network design, administration and realization. Web authoring. Development of web applications. Connection of databases with web applications.  
  Yerel/Geniş alan ağ teknoloji ve sistemleri, ağlar arası bağlantıların oluşturulması, internet uygulamaları. İstemci/sunucu etkileşimi, ağ tasarım ve gerçeklenmesi, ağ tasarımı, yönetimi ve işletimi. Örün yaratımı. Örün uygulamaları geliştirme. Veri tabanlarının örün uygulamaları ile bağlantısı.
    
  One of the following: 
  ACM 512 E-Business Management (3+0+0) 3
  (E-İş Yönetimi)
  Understanding the e-business environment. Planning, developing and managing various e-business models. Organizational impact and transformational value of e-business and e-commerce systems. Differences between conventional and web-based companies. Integration of electronic business activities and applications into the major functional areas of organizations.
    E-iş çevresinin anlaşılması. Çeşitli e-iş modellerinin planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi. E-iş ve e-ticaret sistemlerinin örgütsel etkisi ve dönüşümsel değeri. Geleneksel ve örün-tabanlı firmalar arasındaki farklar. Elektronik iş faaliyet ve uygulamalarının örgütlerin başlıca işlev alanlarına tümlenmesi.
   
  ACM 514 Data Mining and Knowledge Acquisition (3+0+0) 3
  (Veri Madenciliği ve Bilgi Kazanımı)
  Introduction to the methodology of knowledge discovery in databases, data warehousing, basic functionalities of data mining: association, classification, clustering. Business applications of data mining to various industries: retailing, finance, and telecommunications. Introduction to advanced topics: web mining, text mining, data visualization. Investigation of data mining software tools.
  Prerequisite: Consent of instructor
  Veri tabanlarında bilgi keşfi yöntembilimine giriş, veri ambarlama, veri madenciliğinin temel işlevleri: ilişkilendirme, sınıflandırma, öbekleme. Veri madenciliğinin çeşitli endüstrilerdeki işletme uygulamaları: perakendecilik, finans ve uziletişim. İleri konulara giriş: örün madenciliği, metin madenciliği, veri görselleştirme. Veri madenciliği yazılımlarının incelenmesi.

Bilgi Sistemleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |