Bilişim Destekli Öğretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilişim Destekli Öğretim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Günümüzde bilişim teknolojilerinin en yaygın kullanıldığı alanlardan birisi de eğitim/öğretimdir. Özellikle bilgisayar destekli eğitim, e-öğrenme vb uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yaygınlaşmanın iki temel gerekçesi vardır. Birincisi klasik eğitim/öğretim yöntemlerinin artan nüfus karşısında eğitim/öğretim talebini tam olarak karşılayamamamsı ve giderek daha maliyetli olmaya başlamasıdır. İkinci neden ise bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, özellikle çoklu ortam olanakları ile öğrenmeyi pekiştirmeye yönelik olumlu katkılar ve veri iletişimindeki hızlı gelişmelerdir. Tüm bu gelişmelere bilgisayar edinmedeki olumlu katkılar da eklendiğinde, bilişim teknolojileri destekli öğrenme uygulamaları giderek artmakta olup, gelecekte bu tür öğrenmenin oranı klasik öğrenmeye göre önemli aşamalar kaydedecektir. Bu nedenle, başta, lisansı bilgisayar teknolojileri öğretmenliği olan ve diğer lisans mezunu öğretmenlere yönelik olarak bilişim teknolojilerinin kendi kendine öğrenme olayında nasıl kullanılabileceği ve bu alanda nasıl ürünler geliştirilebileceğine ilişkin olanaklar verilmesi hem ülkemiz eğitimine, hem de ekonomimize büyük yararlar sağlayacaktır.

   
  BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  BYL581 Araştırma Yöntemleri 3+0 3
  BYL582 Bilgisayar Ortamında Eğitsel Tas. 3+0 3
  BYL583 Sanatsal Ortamda Program Gel. 3+0 3
  BYL584 Üç Boyutlu (3-D) Modelleme Tekn. 3+0 3
  BYL585 Uygulamalı Grafik Tasarım 3+0 3
  BYL595 Dönem Projesi 3+0 3
  BYL596 Seminer 3+0 0

  SEÇMELİ DERSLER
  BYL586 Etkileşimli Çoklu Ortam Eğt.Mat.Gel. 3+0 3
  BYL587 Ağ Yapıları ve İnternet Kullanımı 3+0 3
  BYL588 Eğitim Materyali Geliştirme Etiği 3+0 3
  BYL589 Eğitim Sistemi Bilgisayar Kullanımı 3+0 3
  BYL590 Teknoloji ve İnsan Etkileşimi 3+0 3
  BYL591 Çevrimci Öğrenme ve Öğrt.Tekn. 3+0 3
  BYL592 Eğitim Amaçlı Web Say.Tasarımı 3+0 3
  BYL593 Sanal Eğitim Modelleri 3+0 3
  BYL594 Senkrom Etkileşimli Uzak.Eğt. 3+0 3

  DERS İÇERİKLERİ


  BYL581 Araştırma Yöntemleri
  Temel Kavramlar: Bilim, Fen bilimi, Sosyal bilim, Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Aşamaları: Konu, Amaç, Kaynak taraması, Evren ve örneklem, Veri toplama ve analizi, Raporlaştırma; Betimsel Yöntem: Anket, Görüşme, Gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: Ölçek türleri, Geçerlik, Güvenirlik, Ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırma Etiği; Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi.

  BYL 582 Bilgisayar Ortamında Eğitsel Tasarım
  Eğitsel Ortam Tasarımlarına Dönük Olan Temel Algoritma Yapıları; Multimedya Destekli Program Yazılımına Olanak Sağlayan Grafik Arayüzlü Uygulama Programlarının Nesne Kökenli Yazılım Dillerine ve Güncel Paket Program Yazılımlarına Olan Yansımaları; Eğitsel Tasarımda Kullanılan Temel Öğretme - Öğrenme Kuramları ve Öğretme - Öğrenme Kuramlarının Uygulama Örneklerine Yansımaları. Bu derste Macromedia Authorware programı ve diğer programlar kullanılacaktır.

  BYL583 Sanal Ortamda Program Geliştirme
  Program Geliştirmeyle İlgili Temel Kavramlar; Program Geliştirmeyi Gerekli Kılan Etmenler; Program Türleri; Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri: Tarihi, Felsefi, Psikolojik, Toplumsal; Eğitim Programının Öğeleri: Amaç, İçerik, Öğretme-öğrenme süreçleri, Değerlendirme; Program Geliştirme Modelleri; Eğitim Program Tasarımı Yaklaşımları; Program Geliştirme Süreci: Amaçların aşamalı sınıflaması, Amaçların ve davranış amaçlarının saptanması ve yazılması, İçeriğin seçimi ve düzenlenmesi, Öğretim ve sınama durumlarının düzenlenmesi; Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar; Uygulamalı Program Tasarısı Hazırlama.

  BYL584 Üç Boyutlu (3-D) Modelleme Teknikleri
  Duran ve hareket eden cisimlerde 3 boyutlu modelleme uygulanması. Öğrenci bu derste öğretim amaçlı 3 boyutlu cisimler tasarlayarak ve bunlara animasyon yaptırarak öğretimde kullanılmasını öğrenecektir. 3-D Studio Max programı bu ders için kullanılacaktır.

  BYL585 – Uygulamalı Grafik Tasarımı
  Gerek kağıt baskı gerekse elektronik ortamda grafik tasarımı prensipleri ve teknikleri öğretilecektir. Bu ders için Adobe Photoshop programı Kullanılacaktır.

  BYL586 Etkileşimli Çoklu Ortam Eğitim Materyali Geliştirme
  Bu derste öğrenci Macromedia Director ve Dreamweaver MX programları kullanılarak etkileşimli multimedia ortamında eğitim materyali hazırlamasını ve bunu web ortamına aktarmasını öğrenecektir.

  BYL595 Dönem Projesi
  Öğrenci kendi konusu ile ilgili olarak öğrenmiş olduğu tüm yeni öğretim teknolojilerini kullanarak çoklu ortam olarak 45 dakikalık bir ders hazırlayacaktır.

  BYL596 Seminer
  Ortak Araştırma Projelerinin Geliştirilmesi; Uygulamalı Araştırma Süreçleri; Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi; Tez Konusu Belirleme ve Yönlendirme; Kaynakların Değerlendirilmesi; Örneklem Gruplarının Belirlenmesi; Tez Bölümlendirmesi; Makale Türleri; Makale Yazım Kuralları; Bildiri Sunum Yöntemleri; Karşılaştırmalı Araştırma Yaklaşımları; Bireysel Çalışmalar ve Takım Çalışmalarında Dikkat Edilecek Noktalar; Katkı Paylaşımı; Etik Sorunlar.

  BYL500 Tez
  Danışmanın da onayını alarak yurt dışı yayına gönderilebilecek kalitede bir yayın çıkmasını sağlayacak bir tez çalışması yapacaktır.

  BYL587 Ağ Yapıları ve İnternet Kullanımı
  Bilgisayar Ağı Kavramı ve İnternet Uygulamalarında Ağ Yapılarının Kullanım Biçimleri; Ağ Yapılarının Oluşturulmasında Bilgisayar Donanımının Bilgi ve Olanaklarından Yararlanma; Ağ Yapılarına Ait Yazılımların Yeni Eğitim Ortamlarının Tasarlanmasında Kullanımı; Bilgisayar Ağlarını Meydana Getiren Farklı Bileşenler ve Bunların Birlikte Çalışma Prensipleri; Ağ Katmanları: Fiziksel Katman, Veri Bağı Katmanı, Aracı Geçiş Alt Katmanı, Ağ Katmanı, Aktarım Katmanı, Uygulama Katmanı; Ağ Protokol Sistemleri.

  BYL588 Eğitim Materyali Geliştirme Etiği

  Toplumsal Sorunlar: Bilgisayarların, ekonomik, kültürel ve örgütsel değişime etkileri, Teknolojinin toplum üzerindeki etkileri; Etik Sorunlar: Hackerlar, Sanal suçlar, Yazılım kullanma kuralları; Mesleki Sorunlar: Türkiye'nin gereksinmeleri, Dernekler, Öğretmenlik mesleği ve bilgisayar öğretmenliğinin genel sorunları; Yasal Sorunlar: Telif hakları, Kaynak gösterme, Sansür, Entelektüel ürün, İnternet üst kurulu, RTÜK.

  BYL589 Eğitim Sistemi Bilgisayar Kullanımı
  Eğitim Tarihi İçinde Teknolojinin Gelişimi ve Eğitime Etkileri; Okulların Temel İşlevleri ve Okulda Yapılması Gereken Temel Faaliyetler: Öğrenci işleri, Personel hizmetleri, Yönetim işleri ve rehberlik hizmetleri; Bilgisayar teknolojisinin okul faaliyet alanlarında kullanım gerekçeleri, Kullanım yolları, Karşılaşılan problemler ve çözüm yaklaşımları; Okul Faaliyetlerinde Kullanılan Programları ve Benzer Yaklaşımları İnceleme; Okullarda Bilgisayar Uygulama Modelleri.

  BYL590 Teknoloji ve İnsan Etkileşimi

  Teknoloji Gelişiminin İnsan ve Toplum Üzerine Olumlu-Olumsuz Etkileri; Tekno-Hayranlık ve Teknoloji Korkusu Nedenleri, Belirtileri; Teknoloji Kaygı ve Korkusunu Belirleyen Etmenler; Bilgisayar Kaygısı ve Alt Boyutları: Duyuşsal kaygı, Bilişsel kaynaklı kaygı ve performans kaygısı; Bilgisayar Öğretmenlerinin Olumsuz Tutum ve Kaygıya Sahip Öğrenci veya Yetişkinlere Ortam Düzenlemede Dikkat Etmesi Gereken Unsurlar; Bilgisayar Öğretmenlerinin Teknolojiye Yönelik Olumsuz Duygu ve Kaygıyla Baş Etmedeki Rolleri.

  BYL591 Çevrimiçi Öğrenme ve Öğretme Teknolojileri

  Çevrimiçi öğrenme ve öğretme kavramları; Öğrenme Kuramları ve Çevrimiçi Öğrenme; Sanal Ortamlarda Öğretim; Çevrimiçi Öğretimin Avantaj ve Dezavantajları; Çevrimiçi Öğrenmede Öğretmen ve Öğrenci Rolleri; Çevrimiçi Öğrenmede Öğrenme Etkinliklerinin Bileşenleri; Çevrimiçi Öğretim Ortamında Öğrenci Motivasyonunu Sağlama; Öğrenciler Arası İşbirliğini Sağlama; Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması ve Geliştirilmesi Adımları; Öğretim Konularının Düzenlenmesi; Öğrenme Yönetim Sistemleri; Senkron ve Asenkron İletişim Teknolojileri; Çevrimiçi Derslerin Değerlendirilmesi; Çevrimiçi Öğrenmenin Değerlendirilmesi.

  BYL592 Eğitim Amaçlı Web Sayfası Tasarımı
  Görsel Ortamda Programlama Kavram ve İlkelerini Uygulamaya Geçirebilmek İçin HMTL, DHTML, Java, CGI/Perl, PHP, ASP, Flash Dillerini Kullanma ve Bu Dillere Dayalı Olarak, Eğitim Amaçlı Web Sayfası Tasarımını Gerçekleştirme; Eğitim Amaçlı Web-Sayfası Tasarımı Yapabilme ve Buna Bağlı Görsel Ekran Tasarımını Gerçekleştirebilme: Eğitim amaçlı web-sayfası tasarımının önemini kavrayabilme, Eğitim amaçlı web-sayfası tasarımının ilkelerini bilebilme, Eğitim amaçlı etkileşimli web-sayfası tasarlayabilme, Eğitim amaçlı web-sayfası tasarım yazılımlarını kullanabilme, Tasarlanmış web-sayfalarını web-server'e aktarabilme, Web/FTP server yazılımlarını kullanabilme ve yönetebilme.

  BYL593 Sanal Eğitim Modelleri
  Sanal Gerçeklik Kavramının Tanımı ve Teknolojik Temelleri; Sanal Gerçekliğin Eğitme Yansımaları ve Sanal Eğitimin Kavramsal İncelemesi; Sanal Eğitim Ortamları ve Sanal Gerçeklik ile Oluşturulmuş Örnek Öğretim Uygulamaları; Sanal Eğitim Tasarım Süreci ve Faydalanılan Araçlar; Sanal Eğitim Uygulamalarında Kullanılan Stratejilerin Ortaya Konması; Sanal Eğitim Ortamlarının Altyapısı ve Bu Altyapının Oluşturulması Süreci; Dünyada ve Türkiye?de Sanal Yüksek Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi.

  BYL594 Senkron Etkileşimli Uzaktan Eğitim

  Öğrenci bu derste üniversitemizdeki bir stüdyo veya derslikten ULAKBİM/İnternet üzerinden diğer bir üniversiteye derslik veya stüdyoya canlı senkron ve etkileşimli olarak video konferans yapacak ve canlı olan bu yayınların kaydını daha sonra web ortamına atacaktır.

Bilişim teknolojileri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |