Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Doğuş Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Kayıt Kabul Şartları Bu programda tezli veya tezsiz Yüksek Lisans derecesi alınır. Tezli Lisansüstü derecesi almak için öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve orijinal tez yazmak zorundadırlar. Tezsiz programa kaydolan öğrenciler tez yerine 6 kredilik ek ders almak zorundadır. Her başvuru yapan öğrenciden, özgeçmişi, not belgesi ve Lisans üstü çalışma hakkında düşündüklerini belirten bir yazı ile, lisans çalışması yaptığı kurumun Öğretim Üyelerinden sağladıkları üç ayrı tavsiye mektubunu başvurularına iliştirmeleri istenir. Ayrıca Adayın, 1. Aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen minimum başarı notlarından birini almış olması: * ALES: Sayısal 55 * GRE: Sözel + Sayısal bölümlerden 950 ve Analitik yazımda 3.5 2. Lisans eğitimini İngilizce yapmış olmak veya İngilizce yeterlilik için aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen minimum başarı notlarından birini almış olması: * TOEFL: 550 * Bilgisayarlı TOEFL: 213 * IELTS: 6.5 * CPE, CAE: PASS * DÜIYES (Doğuş Üniversitesi İngilizce Sınavı): 60 * KPDS, ÜDS: 60 3. Anabilim Dalı tarafından yapılan bilim sınavı ve/veya mülakatta başarılı olması gerekir. Adayların seçiminde LES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, bilim sınavı ve/veya mülakata % 40 ağırlık verilecektir. 4. Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri Bölümleri dışında dört yıllık bir Mühendislik programından mezun ise aşağıdaki bilimsel hazırlık derslerini alarak başarılı olması gerekir. Bilimsel Hazırlık Dersleri (Yan dallardan gelen öğrenciler için) İleri Nesneye Yönelik Programlama Veri Yapıları ve Algoritmalar Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi
 • Program tanımları
  Bilgisayar ve benzeri bilgi teknolojilerinin çok çeşitli uygulamaları ve yaygın kullanımları sonucu endüstride, araştırıcı, geliştirici ve üretici mühendislere olan gereksinim giderek artmaktadır.

  Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı tezli ve tezsiz olarak iki farklı derece verir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgisayar ve ilgili teknolojilerin kuramlarını, yapısını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını içeren geniş bir alanda eğitim sağlar. Programın amacı, mezunların bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı ve bilgisayar donanımı alanlarında gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkinlikle kullanabilen, dünyadaki gelişmeleri izleyebilen ve endüstride araştırma geliştirme ve üretim alanlarında uzmanlık ve liderlik yapacak kişileri yetiştirmektir. Tezli Yüksek Lisans Programı’nda ise, öğrencilerin daha sonra doktora programına devam etmelerini sağlayacak biçimde, araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilir.

  Tezli Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı, 2 zorunlu, 2 zorunlu seçmeli ve 3 seçmeli olmak üzere toplam 21 kredi saatlik ders ve 6 kredi saatlik Yüksek Lisans Tezi’nden oluşur. Tezsiz Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı ise, 2 zorunlu, 3 zorunlu seçmeli ve 5 seçmeli olmak üzere toplam 30 kredilik ders ile Yüksek Lisans Projesinden oluşmaktadır.

  Ders İçerikleri

  İleri Nesneye Yönelik Programlama
  Nesne yönelimli programlama temellerinin gözden geçirilmesi; yazılım tekrar kullanılabilirliği, sınıf derleme, veri soyutlama ve bilgi saklama, soyut veri tipleri, şablon sınıflar, operatör yükleme; dinamik hafıza yönetimi, miras; soyut fonksiyonlar; polymorfizim; girdi/çıktı akışı; hata ayıklama; temel veri yapıları.
  Kredisiz Bilimsel Hazırlık Dersi

  Veri Yapıları ve Algoritmalar
  Giriş; veri tipleri ve veri yapıları , soyut veri tipleri, elemanlar ve yapı, sanal ve fiziksel veri tipleri; soyut veri tipleri, nesne yönelimli programları dilleri arasında karşılaştırma; nesne yönelimli uygulamalar, nesne yönelimli yöntem üzerine dayalı yazılım sistemleri örnekleri.
  Kredisiz Bilimsel Hazırlık Dersi

  Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi
  Asembler dili ve makine dili kullanılarak bilgisayar organizasyonuna giriş, bilgisayar aritmetiği, veri yolu ve kontrol, mikro programlama, komut kümeleri, adresleme şekilleri, hafıza sistemleri ve hiyerarşiler, önbellekler, girdi/çıktı sistemleri, kesmeler, programlama kesmeleri, RISC mimarisi, ardışık düzen ve performans artımı için diğer gelişmiş teknikler, paralel hesaplama, açık sistem ağları ve çoklu işlemciler.
  Kredisiz Bilimsel Hazırlık Dersi

  Sistemler Teorisi I
  Genelleştirilmiş durum denklemleri. Zamanla değişen lineer sistemler, durum geçiş matrisi, sıfır durum cevabı ve sıfır giriş cevabı. Zamanla değişmeyen lineer sistemler. Matris fonksiyonları. Transfer fonksiyon matrisleri. Kontrol edilebilirlik, gözetlenebilirlik ve kararlılık kavramları. Sistem gerçekleme.
  Zorunlu Ders

  Sistemler Teorisi II
  Lineer olmayan sistemler analizi. İleri kararlılık teorisi. Tanımlayıcı fonksiyon analizi. Lineer olmayan sistem tasarımı. Geri besleme ile lineerleştirme. Kayan kontrol. Adaptif kontrol. Çok girişli çok çıkışlı endüstriyel sistemlerin kontrolü.
  Seçmeli Ders

  Ayrık-Olay Sistemler Teorisi ve Uygulamaları
  Ayrık-olay süreçlerinde kavramlar ve sınıflandırılmalar. Sıralama, çizelgeleme sonlu durumlar ve görev modelleme. Otomata ve kuyruk modelleri. Graflar ve Petri-netlerle sistem analizi. Hesaplama ve iletişim ağları, esnek üretim sistemleri ve üst denetleyiciler üzerinde uygulamalar.
  Seçmeli Ders

  Bulanık Sistem Teorisi ve Uygulamaları
  İnsan nedenlemesi ve model geliştirmesi ile, makine zekası, yaklaşık nedenleme ve sistemik modellerin karşılaştırılması. Dilsel modelleme ve bilgi gösterimi. Bulanık kümeler ve bulanık bağıntılar. Bulanık mantık: nedenleme kuralları, IF-THEN kural modelleri, Bulanık inferans: Bulanık kural tabanı. Süreçlerin bulanık sistem modellemesi ve tanımı. Süreç denetim ve üst denetimi, bulanık denetleyici tasarımı ve statistiksel karar vermede bulanık regrasyon uygulamaları.
  Seçmeli Ders

  Bilgisayar Tabanlı Veri Toplama
  Ölçme prensipleri. Sensörler (algılayıcılar). Sinyal durumları. Örnekleme ve tutma devreleri. Çoğullayıcılar. DAC; ADC, Ayrık veri sistemleri. Veri yolu sistemleri. Veri değerlendirme yazılımları.
  Seçmeli Ders

  Internet, Intranet ve Uygulamaları
  Internet ve Intranet yapıları: LAN, WAN, Köprü, Yönlendirici, DNS, Proxy. Internet uygulama yazılımları: Telnet, FTP, WWW erişim araçları ve uygulamaları. WEB uygulama ve geliştirme yazılımları ve tasarım teknikleri.
  Seçmeli Ders

  Görüntü İşleme ve Uygulamaları
  Bilgisayarla görüntü işleme temel kavramları. Bilgisayara görüntü aktarım donanımı. Temel görüntü işleme algoritmaları. Görüntü yorumlama. Nesne tanımı. Paralel görüntü işleme yöntemleri.Endüstriyel uygulamalar.
  Seçmeli Ders

  Ardışıl Lojik Devreler
  Asenkron ardışıl lojik devrelerinin analizi. Huffman kriteri. Mealy-Moore durum diyagramları. Analiz ve sentez metotları. Açık ve gizli eşdeğer durumların belirlenmesi. İç durum indirgemesi ve kodlaması. Uyarma ve çıkış fonksiyonlarının belirlenmesi. Senkron ardışıl devrelerin analizi. Saat darbesi süresi ve frenkansı sınırlamaları. İç durum sayısının en aza indirgenmesi.
  Seçmeli Ders

  Bilgisayar Denetimli Sistemler
  Denetim bilgisayarları hakkında genel bilgi. Dağıtılmış denetim mimarisi. Ayrık zamanlı denetleyicilerin gerçeklenmesi. Otomatik operasyona vurgusuz geçiş, entegral yükselmesi önleme algoritmaları.
  Seçmeli Ders

  Adaptif Sistemler Teorisi ve Uygulamaları
  Adaptasyon kavramı ve teorik/yaklaşık modelleri. Adaptif sistemlerin temelleri ve gerçeklemeleri. Gerçek-zaman parametre kestirimi ve süreç-model tanımı esasları. Oto-ayarlama ve kazanç-sıralama kavramları. Oto-ayarlı rastsal ve öngörülü denetleyiciler. Analitik ve analitik olmayan adaptif sistemlerin birleşimi. Endüstriyel uygulamalar.
  Seçmeli Ders

  Optimal Kontrol Teorisi
  En-iyileştirmenin tanımı. Ekstremum hesabı ve parametre en-iyileştirme. Varyasyonlar hesabı. Sınır koşulları. Eşitlik ve eşitsizlik koşulları altında dinamik en-iyileştirme. Lagrange çarpanları. Pontryagin’in maksimum prensibi. Hamilton Jacobi-Bellman denklemi. Sayısal optimal kontrol yöntemi ve uygulamaları.
  Seçmeli Ders

  Nöro Hesaplama ve Nöral Ağlar
  Yapay sinir ağlarının (ANN) modellenmesi. İleri ve geri beslemeli ağlar. Yapay sinir ağlarının yönlü graflarla temsili. Geri beslemenin rolü. ANN hesaplama yapılarında öğrenme süreci kavramları. Stone-Weierstrass ve Kolmogorov teoremleri. Geri-propagasyon algoritması ve eş sistem sistem teorisi ile bağlantısı. Ağların tipleri. Nörodinamik ağlar. Sistem modelleme ve denetim uygulamaları.
  Seçmeli Ders

  Optimal Kestirim Teorisi ve Uygulamaları
  Problem tanımı. Lineer stokastik sistemlerde ortalama ve kovariyans propagasyonu. Renkli görültü. Şekillendirme filtreleri. Durum vektörü gözetleyicisi. Ayrık ve sürekli zaman Kalman filtreleri. Wiener-Hopf denklemi. Optimal düzgünleştirme. Kalman filtre tasarımı ve gerçekleştirilmesi. Lineer olmayan sistemlerde kestirim. İstatistiksel lineerleştirme, Genişletilmiş Kalman filtre tasarımı.
  Seçmeli Ders

  Nesneye Yönelik Tasarım ve Uygulamaları
  Nesneye yönelik programlama, sınıf nesne kavramları, sınıf yapısı, kurucu ve yokediciler, özel, korunmuş ve genel bölümler, sınıf içinde operatör ve fonksiyon isimlerinin yeniden yüklenmesi, türemiş sınıflar, sanal sınıflar, çok şekillilik, modelleme dilleri, JAVA programlama dilinde uygulamalar.
  Zorunlu Ders

  En İyileştirme Teorisi Uygulamaları
  En-iyileştirme problemleri ve sınıflandırılmaları. Sınırsız Lineer ve lineer olmayan en-iyileştirme. Sınırlı en-iyileştirme. Khun-Tucker şartları, ceza fonksiyonları. Lineer, kuadratik ve lineer olmayan programlama teknikleri. Tamsayılı ve Geometrik programlamalar. Mühendislik uygulamaları.
  Seçmeli Ders

  Dalgacık Teorisi ve Uygulamaları
  Ana dalgacık fonksiyonu. Ölçekleme fonksiyonlarının temel kavramları. Dalgacık dönüşümü. Zaman ve frekans yerleşimi. Çoklu çözünürlü analiz ve filtre bankaları ile ilgileri. Hızlı dalgacık dönüşümü ve dijital gerçeklenmesi. Veri sıkıştırma, hata tanısı, süreç tanıma ve dalgacık ağları uygulamaları.
  Seçmeli Ders

  Sistem Tanıma Teorisi ve Uygulamaları
  Lineer ve lineer olmayan dinamik sistemlerin matematik model yapıları. Ayrık ve zamanda sürekli işaretlerle tanıma metodları. Periyodik, ikili ve rasgele işaretlerle parametre kestirimi. Bilgisayar tanıma algoritmaları. Endüstriyel sistem üzerinde uygulamalar.
  Seçmeli Ders

  Sistem Modellemesi ve Benzetimi
  Mekanik, akışkan, ısı, kimsayal ve elektrik sistemlerinin matematik modellemeleri. Model yapıları. Lineer ve lineer olmayan sistem modelleri. Bağlantı denklemleri. Sayısal bütünleşme metotları. Bilgisayarla benzetim algoritmaları. Ayrık-olay tabanlı benzetim. Endüstriyel sistemler üzerinde benzetim uygulamaları.
  Seçmeli Ders

  İleri Süreç Kontrol Sistemleri
  Süreç denetim bilgisayarları. Süreçlerin dinamik modelleri. Geri beslemeli denetim tasarımı. İleri beslemeli denetim. Birden fazla çevrimli kontrol sistemleri. Alternatif denetleyici yapıları. Endüstriyel uygulamalar.
  Seçmeli Ders

  Bilgisayarda Grafik ve Görselleştirme
  İki ve üç boyutlu grafiğin temel teorisi. Üç boyutlu nesne modelleme ve manipulasyonu. İzdüşüm. Poligon ağları modeli. Temel aydınlatma. Basit Phong ve Gourad modelleri. Işın izleme. Işın etkinlik teknikleri. Gölge oluşturma, yüzey kaplama. Üç boyutlu animasyon, görselleştirme teknikleri ve uygulamaları.
  Zorunlu Ders

  Yüksek Lisans Semineri
  Yüksek lisans öğrencilerinin gurup halinde veya tek tek Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Mühendisliği bilim dallarındaki özel konularda yapılan son yayınları inceleyerek seminer halinde sunmaları amaçlanır. Seminer konuları öğrencinin tez konusu ile ilgili konulardan seçilir. Her öğrencinin bir yarıyılda iki seminer raporu ve bilgisayarla görsel sunum hazırlamaları gerekir.
  Zorunlu Ders

  Hesaplama Teorisi
  Hesaplama modelleri. Sonlu durum modelleri, Turing makineleri, Ardışık fonksiyonlar. Hesaplanabilirlik ve çözümlenemezlik. Hesapsal karmaşıklık. Hızlandırma ve katmanlama teoremleri. Çözümsüz problemler (NP-tam, PSPACE-tam, ispatlı çözümsüz). Görecelendirilmiş problemler. İleri konular.
  Zorunlu Ders

  Paralel Bilgisayar Organizasyonu
  Paralel bilgisayar organizasyonu ve mimarisi. Ortak ve dağıtılmış bellek mimarileri. Senkronlama teknikleri. Statik ve dinamik çizelgeleme. Paralel sistemlerde donanım / yazılım etkileşimleri. Paralel sistem yazılım ve derleyicileri. Örnek paralel makinalar ve performans değerlendirmeleri.
  Zorunlu Ders

  Kullanıcı Arabirimi Tasarımı
  Görsel dillerin genel yapısı. Olaya dayalı programlama. Kullanıcı ara birimi tasarımının prensip ve teknikleri. Görsel yazılım paketleri ve uygulamaları.
  Seçmeli Ders

  İleri Yazılım Mühendisliği
  Seçilmiş araştırma konuları. Gerçek zamanda ve kritik güvenli uygulamalarda yazılım geliştirme ve bakım teknikleri. Nesneye yönelik analiz ve tasarım teknikleri. Otomatik önşartlar üretimi. Çoklu ortam uygulamaları. Hata giderici yazılım teknikleri. Yazılım ölçümü.
  Seçmeli Ders

  İşletim Sistemleri Teorisi
  Bilgisayar sistem modellemesi ve performans değerlendirmesi. Kuyruk ağı modelleri ve analiz metodları. Çoklu işlemci ve dağıtılmış sistem denetim algoritmaları: Senkronlama, Karşılıklı dışlama protokolleri, kaynak yönetimi, kilitlenme, çizelgeleme, yük dengeleme. Güvenlik modelleri, dağıtılmış sistemlerde güvenlik problemleri.
  Zorunlu Ders

  Derleyici Sistemleri Teorisi
  Programlama dil işleyicileri teori ve mekanizmaları. Veri akış analizi. Genel derleyici organizasyonu. Leksik tarayıcı, sintaks ayırıcı, sembol tablosu, iç program yapısı. Kod jeneratörleri. Gerçek zaman bellek yönetimi.
  Zorunlu Ders

  Bilgisayar Ağları
  Yüksek hızlı ağlarda konular. ATM, HIPPI, Fiber kanal optik ve telsiz ağlar. Protokol tasarımı. Yüksek hızlı ağlarda yönlerdirme ve akış kontrolu. Yönetim ve Güvenlik problemleri.
  Zorunlu Ders

  Yapay Zeka Sistemleri
  Fiziksel dünyanın ve niteliklerinin temsili ve dünya modelleri üzerinde yorumlama. Karmaşık modelleme. Kararsızlık. Nicelikli ve nitelikli yorumlama teknikleri. Bilgi tabanlarının kullanımı. Uzay, geometri ve zaman üzerinde yorumlama. Program tasarımı, planlama ve hatadan sezinleme. Uzman Sistemler ve Uygulamaları.
  Seçmeli Ders

  Dağıtılmış ve Paralel Veritabanları
  Dağıtılmış DBMS mimarisi. İstemci-sunucu, dağıtılmış, ve internet tabanlı DB tasarımı. Dağıtılmış soru en-iyileştirme ve işlemciliği. Dağıtılmış işlem yönetimi (eşzamanlama, denetim ve iyileşme). Federal / Çoklu tabanların tanımı ve problemleri. Veritabanı makineleri (kavramlar, başarılar ve yenilgiler). Paralel veritabanları.
  Seçmeli Ders

  İleri Veri Yapıları ve Algoritmalar
  Etkili veri temsili ve manipulasyonu metotları. Bu metotların performans analizi. Öncelik kuyrukları, dengeli arama ağaçları, çok boyutlu arama yapıları, amortili karmaşıklık ve veri yapısı tasarımına uygulaması. Dayanıklı veri yapıları ve ikinci bellekli veri yapıları.
  Seçmeli Ders

  Çoklu Ortam Sistemleri ve Uygulamaları
  Çoklu ortam sistemleri. Sayısal, ses, görüntü formatları ve bunların tümleştirilmesi, sıkıştırılması, işlenmesi ve iletilmesi. Çoklu ortam yazılım sistemleri ve uygulamaları.
  Seçmeli Ders

Bilgisayar bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |