Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ege Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  DERS PROGRAMI

  I. Yıl / I. Yarıyıl
  503     Kültür Bitkilerinin Sulanması    
  505     Drenajda Deneme ve Değerlendirme    
  513     Sulamada Bilgisayar Uygulamaları I    
  519     Kültürteknikte Yöneylem Araştırması    
  523     Arazi Toplulaştırmasında Planlama    
  531     Mikro-Sulama Sistemleri İşletim Tekniği    
  533     Atıksuların Sulamada Kullanımı    
  539     Tarımsal Ürün Depolarının Planlanması    
  541     Toprak-Bitki-Atmosfer Sisteminde Su ve Enerji Dengesi    
  543     İklim Değişimi ve Etkileri    
  597     Uzmanlık Alan Dersi    


  I. Yıl / II. Yarıyıl
  502     Sulamada Deneme ve Değerlendirme Yöntemleri    
  506     Mikro Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve Uygulamalar
  512     Tarla Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi    
  516     Havzalarda Yandere Islahı    
  522     Tuzlu Suların Sulamada Kullanım Olanakları    
  528     Sulama Sistemlerinde Su Dağıtımı    
  532     Hidrolojide Stokastik Süreçlerin Modellenmesi    
  534     Arazi Islah Denemelerinin Değerlendirilmesi    
  540     Sera Bitkilerinin Sulanması    
  542     Sulamada Pompaj Sistemleri
  544     Sulama Şebekelerinde Suyun Ölçümü ve İzlenmesi    
  546     Uygulamalı Jeoistatistik    
  598     Uzmanlık Alan Dersi      KÜLTÜR BİTKİLERİNİN SULANMASI


  Dersin Amacı ve Hedefi
  1. Kültür bitkilerinin sulanmasının temel kavramlarının öğretilmesi

  Dersin İçeriği

  • Sulamanın genel prensipleri
  • Yem bitkilerinin sulanması
  • Dane ve tarla bitkilerinin sulanması
  • Şeker, yağ ve lif bitkilerinin sulanması
  • Sebzelerin sulanması
  • Sonbaharda yapraklarını döken meyve ağaçlarının sulanması
  • Turunçgillerin sulanması
  • Sera bitkilerinin sulanması
  Ders Kitabı/Diğer Materyal

  Cuenca, R.H., 1989. “Irrigation System Design: an Engineering Approach”. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

  Kanber, R., 1997. “Sulama”. Ç.Ü. Ziraat Fak. Genel Yayın No. 174 Ders Kitabı Yayın No. 52. Adana

  Replole, J. A., Merrium, L.R., Swarner, L.R., Phelen, J.T., 1980. “Farm Water Delivery System, Design and Operation of Farm Irrigation Systems”. Ed. M.E. Jensen. ASAE Monograph 3, St . Joseph, MI.

  DRENAJDA DENEME VE DEĞERLENDİRME 


  Dersin Amacı ve Hedefi


  Sulanan araziler arttıkça drenaj gereksinimleri de artmaktadır. Tarla içi drenaj probleminin planlama ve uygulama safhalarına geçilmeden önce deneme çalışmaları en önemli hususu oluşturmaktadır.

  Dersin İçeriği
  • Drenaj denemelerinin amacı
  • Deneme yeri seçimi
  • Denemelerin kuruluşu ve teknik yönden uygunluğu
  • Verilerin toplanması
  • Verilerin işlenmesi
  • Eğim ve boşaltım homojenite testleri
  • Kararlı ve kararsız akış koşullarında h-q ve ho-q ilişkilerinin saptanması
  • Sonuçların değerlendirilmesi
  • Drenaj planlanmasında kullanılacak kriterlerin belirlenmesi ve deneme sonuçlarının yorumlanması
  Ders Kitabı/Diğer Materyal

  Dieleman, P.J., TARFFORD, B. D., “Drenajda Sınama” Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Menemen Araştırma Enstitüsü Yayınları, Menemen (Çev. Baş, S., Berkman, E.), (1986).

  SULAMADA BİLGİSAYARA UYGULAMALARI-I 

  Dersin Amacı ve Hedefi
  • Sulamada kullanılan bilgisayar programlarının kullanılmasının öğretilmesi
  • Dersin İçeriği
  • Bilgisayarların tanıtımı
  • Paket programlar
  • Evapotranspirasyon belirlenmesinde kullanılan et mod (penman) programı
  • Kapalı sulama sistemlerinde hidrolik hesaplamalar
  • Hydra programı
  • Boru tiplerine göre hidrolik özellikler
  • Yük kayıpları
  • Dallı sistemlerinde optimum boru büyüklüklerinin belirlenmesi
  • Debi-basınç ilişkilerinin belirlenmesi, su dağıtımında optimum boru yerlerinin belirlenmesi
  • Dersin Değerlendirmesi
  • Her yarıyılda ağırlığı %40 olan bir yazılı arasınav ve ağırlığı %60 olan bir yazılı yarıyıl sonu sınavı yapılır.
  Ders Kitabı/Diğer Materyal

  Replole, J. A., Merrium, L.R., Swarner, L.R., Phelen, J.T., 1980. “Farm Water Delivery System, Design and Operation of Farm Irrigation Systems”. Ed. M.E. Jensen. ASAE Monograph 3, St . Foseph, MI.

  Stephenson, D., 1981. “Pipeline Design for Water Engineers”. Developments in Water Science Series vol.15, Elsevier.

  KÜLTÜRTEKNİKTE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 

  Dersin Amacı ve Hedefi

  Kültürteknik sistemlerinin planlanması, projelenmesi ve işletilmesine ilişkin optimum çözümlerin bulunmasında kullanılacak matematiksel yöntemleri öğretmektir.

  Dersin İçeriği
  • Yöneylem araştırmasının amacı, tanımı ve kültürteknikte uygulama alanları
  • Lineer programlama
  • Tamsayısal programlama
  • Ulaşım (transportation) modeli
  • Bu modellerin sulama ve drenaj konularına uygulanması.
  Ders Kitabı/Diğer Materyal

  Tulunay, Y., 1982. İşletme Matematiği. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

  Helweg, O. J., 1985. Water Resources Planning and Management. John Wiley and Sons.

  ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA PLANLAMA


  Dersin Amacı ve Hedefi


  Tarım arazilerindeki parçalılık verimsizliğin en önemli sebeplerinden birisidir. Bu araziler toplulaştırıldığında, verimlilik ciddi olarak artmaktadır. Bu dersin amacı, toplulaştırma planlamasına ilişkin yaklaşımları göstermektir.

  Dersin İçeriği

  • Türkiye’ arazi toplulaştırması.
  • Toprak reformu olarak arazi toplulaştırması.
  • Tarımsal yollar, sulama ve drenaj sistemleri ve blokların planlaması.
  • Sayısal parsel ve blok değerlerinin belirlenmesi.
  • Parçalı parsellerin birleştirilmesi.
  • Yeniden arazi dağıtımında doğrusal programlamanın kullanılması.
  • Sulama alanlarında rasyonel planlama yaklaşımı.
  Ders Kitabı/Diğer Materyal

  Avcı, M., Aşık, Ş., 1999. Arazi Toplulaştırması. Ege Üniv. Ziraat Fakültesi , Bornova-İzmir

  Yıldız, N., 1983. Arazi Toplulaştırması. Yıldız Üniversitesi, İstanbul

  MİKRO-SULAMA SİSTEMLERİ İŞLETİM TEKNİĞİ

  Dersin Amacı ve Hedefi

  Mikrosulama damla sulamayı da kapsamına alan bitkilere düşük miktarada suyunu uygulandığı ve su kayıplarının önlenebildiği veye önemli ölçüde azaltılabildiği yeni bir sulama yöntemidir. Dersler sırasında öğreciler damla, mikro ve mini yağmurlayıcıların kullanıldığı sistemlerin işletim tekniğine ilişkin temel bilgileri öğrenmektedirler.

  Dersin İçeriği
  • Mikrosulama sistemlerinin işletimi tekniğine ilişkin temel kavramlar
  • Bitki su tüketimi ve sulamanın programlanması
  • Tarla performansı ve değerlendirme
  • Gübre ve kimyasal madde uygulamada kullanılan unsurlar ve yöntemler
  • Damlatıcı tıkanması ve koruyucu önlemler
  • Sistemin korunumu ve bakımı
  Ders Kitabı/Diğer Materyal

  Cuenca R.H., “ Irrigation System Design – An Enginnering Approach ”, Prentice Hall, Inc. (1989)

  Ferreres E., “Drip Irrigation Management” Leaflet 21259. University of California

  ATIKSULARIN SULAMADA KULLANIMI


  Dersin Amacı ve Hedefi

  Bu ders, arıtılmış atıksuların; sulamada kullanım olanakları, stratejileri, bitki ve toprak üzerine olası olumsuz etkileri hakkında bilgi verir.

  Dersin İçeriği

  • Atıksu kaynakları
  • Atıksu arıtma yöntemleri
  • Atıksuların sulamada kullanımının ekonomik önemi
  • Atıksuların sulamada kullanımına ilişkin kalite kriterleri
  • Atıksuların sulamada kullanım stratejileri
  • Atıksuların sulamada kullanımının çevre ve sağlık üzerine etkileri
  • Atıksuların sulamada kullanımına ilişkin ülkemizde ve diğer ülkelerdeki yasal düzenlemeler
  TARIMSAL ÜRÜN DEPOLARININ PLANLANMASI

  Dersin Amacı ve Hedefi

  Amaç, tarımsal ürün depolarında yapısal özellikler ile havalandırma ve soğutma sistemlerini tanıtmak ve depoları planlama esaslarını sunmaktır. Bu kapsamda, seçilecek bir ürüne ait depolama yapısı için örnek bir havalandırma sistemi/soğutma sistemi planlanacaktır.

  Dersin İçeriği

  • Tarımsal ürünlerin depolanmasında kullanılan depo tipleri ve özellikleri,
  • Depolanacak ürünün kalite özellikleri ile çevre koşulları arasındaki ilişki,
  • Depolarda zararlıların kontrolü,
  • Uygun bir depolama için istif şekilleri ve depolama hacminin belirlenmesi
  • Depo yapıları için yer seçimi
  • Depo yapı elemanlarının nem ve ısı yalıtımı yönünden özelliklerinin belirlenmesi ve kullanılacak yapı malzemenin seçimi
  • Uygulanacak depo tipine bağlı olarak havalandırma ve soğutma gereksinimlerinin ve bu gereksinimleri karşılayacak sistemlerin planlanması
  • Depoların mali ve ekonomik analizi
  Ders Kitabı/Diğer Materyal

  FAO, 1970. Food Storage Manuel (Part III and Indexes). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

  Karaçalı, İ., 1993. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlaması. E.Ü. Ziraat Fakültesi yayınları, No: 494, İzmir.

  TSE, 1978. TS 2995: Meyve ve Sebzeler-Soğuk Hava Depolarındaki Fiziksel Koşullar, Tarifler ve Ölçme. Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara.

  TSE, 1995. TS 9048: Soğuk Hava Depoları-Genel Kurallar.Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara
   
  TOPRAK-BİTKİ-ATMOSFER SİSTEMİNDE SU VE ENERJİ DENGESİ

  Dersin Amacı ve Hedefi

  Bu dersin amacı toprak bitki ve atmosfer ortamında suyun dolaşımına etki eden olayların açıklanmasıdır.

  Dersin İçeriği

  Bitki su tüketimi; tanımı, sulama planlama çalışmaları yönünden önemi, belirlenmesinde kullanılan yöntemler, etkileyen etmenler, enerji dengesi, solar ve net radyasyon, ısı transferi, kök bölgesinde su dengesi, değerlendirilmesi, toprak nem içeriği profili, hidrolik yük profili, farklı koşullar için evapotranspirasyonun belirlenmesi.

  Ders Kitabı/Diğer Materyal

  Kay, M., 1989. “Surface Irrigation”. Cranfield Pres, Oxford.

  Replole, J. A., Merrium, L.R., Swarner, L.R., Phelen, J.T., 1980. “Farm Water Delivery System, Design and Operation of Farm Irrigation Systems”. Ed. M.E. Jensen. ASAE Monograph 3, St . Joseph, MI.

  Cuenca, R.H., 1989. “Irrigation System Design: an Engineering Approach”. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.


  İKLİM DEĞİŞİMİ VE ETKİLERİ 

  Dersin Amacı ve Hedefi


  İklim değişim süreçleri, nedenleri, etkileri ve analizi ile ilgili kavramların öğretilmesi.

  Dersin İçeriği


  Dünya iklim sistemi ve dengeleri, sera gazları ve etkisi, dünya karbon dengesi, iklimsel değişimin bilimsel temelleri ve süreçleri, iklim değişiminin potansiyel etkileri, tarım ve su kaynaklarına etkileri, iklim değişiminin simülasyonu, iklim modelleri, iklimsel değişimde istatistiksel analiz yöntemleri, trend analizleri, önlemler.
  Dersin Değerlendirmesi

  Ders Kitabı/Diğer Materyal

  1. IPCC, 2001. “The Scientific Basis, Working Group I to the Third Assessment Report of the IPCC” Cambridge Univ. Press, U. K.
  2. IPCC, 2001. “Impacts, Adaptation and Vulnerability, Working Group II to the Third Assessment Report of the IPCC” Cambridge Univ. Press, U. K.
  3. K.H. Alfsen et. al., 1999. “Climate Change Scientific Background and Process” Center for Int. Climate Envir. Research-CICERO, Report 2000/1, Oslo, Norway.
  4. IPCC, 1997. “An Introduction to Simple Climate Models Used in the IPCC Second Assessment Report” IPCC Tech. Paper II.
  5. K.D. Frederick and P.H. Gleick, 1999. “Water and Global Climate Change” Pew Center on Global Climate Change, Arlington, VA, USA.
  6. R.M. Adams, B.H. Hurd, and J. Reilly, 1999. “Agriculture and Global Climate Change” Pew Center on Global Climate Change, Arlington, VA, USA.

  II.YARIYIL


  SULAMADA DENEME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
  Dersin Amacı ve Hedefi Belirli bir yöre ve bitki için optimum verim ve kalite yönünden uygun sulama programlarının ortaya konulmasında yürütülecek tarla denemelerinin planlanma esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır.

  Dersin İçeriği
  • Sulama yönünden araştırma projelerinin hazırlanma tekniği
  • Sulama denemelerinde uygulanan temel deneme planları
  • Sulama denemelerinde uygulanan yöntemler
  • Elde edilen verilerin istatistiksel analizi ve karşılaştırılması
  • Bilimsel sonuç raporlarının hazırlanması
  Ders Kitabı/Diğer Materyal Cuenca, R.H., 1989. “Irrigation System Design: an Engineering Approach”. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

  Walker, W. R. and G. V. Skogerboe, 1987. “Surface Irrigation, Theory and Practice”, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, USA.

  Kay, M., 1989. “Surface Irrigation”. Cranfield Pres, Oxford
   
  MİKRO SULAMA SİSTEMLERİNİN PROJELENMESİ VE UYGULAMALAR

  Dersin Amacı ve Hedefi Mikrosulama sistemlerinin projelenmesinin uygulamalı olarak öğretilmesi.

  Dersin İçeriği
  • Mikro sulama sistemlerinin tanıtımı, özellikleri temel projeleme ilkeleri, kullanılan ekipman tipleri
  • Mikro sulama uygulamaları
  • Yerli yapım mikro sulama sistemlerinin özellikleri
  Ders Kitabı/Diğer Materyal Finkel, H. J., 1982. “Handbook of Irrigation Technology, vol.1”, CRC Pres, Inc., Boca Raton, Florida, USA
   
  TARLA SULAMA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   
  Dersin Amacı ve Hedefi Sulama sistemlerinde işletme ve yönetimi değerlendirmek ve daha yüksek randımanlı ve ekonomik olacak işletme potansiyelini belirlemek için sistem değerlendirme tekniklerinin öğretilmesi.
  Dersin İçeriği
  • Tarla sulama sistemlerinin değerlendirme yöntemleri
  • Temel kavramlar ve tanımlar
  • Yağmurlama sistemlerinin değerlendirilmesi
  • Damla sistemlerinin değerlendirilmesi
  • Karık sulamasında değerlendirme yöntemleri
  • Uzun tava (border) sulamasında değerlendirme yöntemleri
  Ders Kitabı/Diğer Materyal Merriam, J. L. and J. Keller, 1978. “Farm Irrigation System Evaluation: A Guide for Management”. Department of Agricultural and Irrigation Engineering, Utah State University, Logan, Utah, USA

  HAVZALARDA YANDERE ISLAHI
   Dersin Amacı ve Hedefi
  Amaç, havzalarda yandere ıslahında uygulanan toprak-su korunum önlemlerini tanıtmak, ıslah yapılarının planlama ve projeleme ilkelerini sunmaktır. Bu kapsamda, seçilen örnek bir yandere için ıslah yapısı projesi hazırlanacaktır.

  Dersin İçeriği
  • Yağış ve toplama havzası karakteristikleri
  • İklim faktörleri ile akış ilişkileri, suyun hareketi ve erozyon materyallerinin taşınması
  • Havza özelliklerinin akışa etkileri
  • Taşkın akışları ve etkileri
  • Yandere ıslahında uygulanan yöntemleri
  • Yandere ıslahında uygulanan yapı şekilleri, enine ve boyuna uygulanan yapı tarzları ve diğer sanat yapıları
  • Yandere ıslah yapılarının korunması, havzalarda kültürel ve diğer önlemler.
  Ders Kitabı/Diğer Materyal Balcı, A.N., Öztan, Y., 1987. Sel Kontrolü. Karadeniz Üniversitesi, Genel Yayın No: 113, Tarbzon.

  Erkek, C., Ağıralioğlu, N., 1998. Su Kaynakları Mühendisliği. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Yayın No: 387, İstanbul.

  Troeh, F.R., Hobbs, J.A., Donahue, R.L., 1999. Soil and Water Conservation. Prentice-Hall, Inc., New Jersey.

  Schwab, G.O., Fangmeier, D.D., Elliot, W.J., 1996. Soil and Water Management Systems. John Willey and Sons, Inc., New York .

  TUZLU SULARIN SULAMADA KULLANIM OLANAKLARI
  Dersin Amacı ve Hedefi Dünyada ve ülkemizde düşük kaliteli tuzlu sular sulamada kullanılmaktadır. Bu sular ya zorunlu olarak ya da bilinçsiz kullanılmaktadır. Dersin amacı bu suların sulamada daha verimli olarak kullanılmasının önemini belirtmektir.

  Dersin İçeriği
  • Tuzlu suların kaynakları ve sınıflandırılması
  • Tuzların toprak ve bitkiler üzerine etkileri
  • Tuzlu suların sulamaya uygunluğunun belirlenmesindeki kriterler ve standartlar
  • Tuzluluk, permeabilite ve toksisite sorunları
  • Tuzlu suların sulamada kullanım uygulamaları ve yönetim prensipleri
  • Çevresel ve ekolojik durumlar
  Ders Kitabı/Diğer Materyal Rhoades, J.D., Kandiah, A., Mashali, A.M., “The Use of Saline Waters for Crop Production”, FAO Irrigation and Drainage Paper, Rome, (1992)

  Ayers, R.S., Westcot, D.W., “Water Quality for Agriculture”, FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev.1, Rome, (1989)
  SULAMA SİSTEMLERİNDE SU DAĞITIMI
   
  Dersin Amacı ve Hedefi Sulama sisteminin yönetimini, eşit dağıtımın gerçekleştirilmesini ve sulu tarımdan elde edilen gelirin optimizasyonunu açıklamaktır.
  Dersin İçeriği
  • Su dağıtım şebekesinin tanıtımı.
  • Sulama suyunun kontrolü ve ölçümü.
  • Suyun üst düzey kanallardan alt kanallara saptırılması.
  • Rigit ve esnek su dağıtım planları ve bunlarla ilgili teminoloji.
  • Su dağıtım planının hazırlanması ve uygulanması.
  • Bir kanal sistemi için optimal işletme planı modeli.
  • Su dağıtım sistemi performans kriterleri.
  • İyi bir dağıtım sisteminin oluşturulmasında toplulaştırmanın yeri ve önemi.
  Ders Kitabı/Diğer Materyal Çevik, B., Tekinel, O., 1995. Sulama Şebekeleri ve İşletme Yöntemleri. Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Yayını, Adana.

  FAO, 1994. Irrigation Water Delivery Models, Water Reports 2, FAO, Roma

   
  HİDROLOJİDE STOKASTİK SÜREÇLERİN MODELLENMESİ
   
  Dersin Amacı ve Hedefi Bu ders, hidrolojik süreçlerle ilgili temel kavramlar, içsel bağımlılığın ölçülmesinde kullanılan yöntemler ve çeşitli akış serileri için en çok kullanılan stokastik modeller hakkında bilgi verir.
  Dersin İçeriği
  • Stotastik süreçlerle ilgili temel kavramlar
  • Stokastik süreçlerin sınıflandırılması
  • Stokastik süreçlerde içsel bağımlılığın belirlenmesi
  • Stokastik süreçlerin matematiksel modellerinin kurulması

  Ders Kitabı/Diğer Materyal Bayazıt, M., 1981. Hidrolojide İstatistik Yöntemler. İTÜ İnşaat Fakültesi.

  Bayazıt, M., 1996. İnşaat Mühendisliğinde Olasılık Yöntemleri. İTÜ İnşaat Fakültesi.

  Chow, V.T., 1964. Handbook of Applied Hydrology, Mc Graw-Hill

  ARAZİ ISLAH DENEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
   
  Dersin Amacı ve Hedefi Ülkemizde 1.5 milyon ha civarında tuzlu-sodyumlu tarım arazisi bulunmaktadır. Islah çalışmalarında esas olan, gerçeğe en yakın değerleri veren arazi denemeleridir.
  Dersin İçeriği
  • Tuzluluk ve sodyumluluk ıslah denemelerinin kurulması
  • Deneme yerinin seçilmesi
  • Deneme konuları ve planları
  • Kimyasal ıslah madde uygulanması
  • Yıkamaların yapılması
  • Deneysel verilerin değerlendirilmesi
  • Tuz yıkama eşitlik ve eğrilerinin çıkarılması
  • Sodyumluluğun giderilmesi ve jips miktarı eğrileri
  • Eklemeli infiltrasyon eşitlik ve eğrilerinin çıkarılması
  • Yıkama süresinin saptanması
  • Jips miktarlarının infiltrasyon hızına etkileri

  Ders Kitabı/Diğer Materyal Yılmaz, T., “Çorak Toprak Islahında Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi ve Uygulamaya Aktarılması”, Köy İşleri ve Kooperatifleri Bakanlığı Topraksu Genel Müdürlüğü Yayınları, Menemen-İzmir, (1982)

  U.S. Salinity Laboratory Staff, “Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils”, Agricultural Handbook No:60, (1954)
   
  SERA BİTKİLERİNİN SULANMASI

  Dersin Amacı ve Hedefi Örtüaltı bitki yetiştiriciliği, sera içersinde yağışın olmaması ve suyun yalnızca sulama ile sağlanmasından ötürü, sulamanın önemi yönünden en iyi örnektir. Seralar kapalı bir alan olmaları nedeniyle sulama sera içi iklimi üzerine önemli etkide bulunmakta ve sera içi hava neminin ve toprak sıcaklığının kontrolunda bir araç olabilmektedir. Dersler sırasında öğreciler sera bitki yetiştiriciliğinde sulamanın programlanması ve sistem tasarımına ilişkin temel bilgileri öğrenmektedirler.

  Dersin İçeriği
  • Kültür bitkilerinin sulanmasında temel bilgiler
  • Seralarda su ve enerji dengesi, bitki-toprak-su-iklim ilişkileri
  • Bitki su tüketimi ve sulama suyu gereksiniminin belirlenmesi, toprakta ve topraksız tarımda bitki yetiştirme tekniğine bağlı olarak sulama programlarının geliştirilmesi
  • Sulama sistemlerinin seçimi
  • Sera sulama sistemlerinin tasarımı ve bitki yetiştirme tekniğine bağlı olarak yapılacak değişiklikler.
  Schwarz, M., “Soilless Culture Management” Advanced Series in Agricultural Sciences 24, Springer (1995).

  Castilla, N., “ Improved Irrigation Management of Greenhouse Management” FAO Technical Paper (2000)

  SULAMADA POMPAJ SİSTEMLERİ

  Dersin Amacı ve Hedefi Sulamada kullanılan pompaj sistemlerinin projelenmesi, seçimi ve gerekli hesaplamaların öğretilmesi

  Dersin İçeriği
  • Pompaj tesisi ve özellikleri
  • Boru hatları
  • Boru tipleri ve standart yapım özellikleri
  • Boru hattı yardımcı parçaları ve özellikleri
  • Santrifüj Pompalar
  • Sınıflandırma ve tanımlamalar
  • Teorik esaslar
  • Pompa tipleri ve yapısal özellikleri
  • Pompa parçaları ve özellikleri
  • Santrifüj pompalarda karakteristik eğriler
  • Santrifüj pompalarda işletme hızı değişimi
  • Santrifüj pompalarda yükseklikler ve kavitasyon etkisi
  • Pompa deneyleri
  • Pompaj tesislerinde seçim, tesis ve işletme
  • Pompaj tesislerinde seçim
  • Kuvvet kaynakları
  • Emme girişi düzenlemesi
  • Pompa evi ve diğer yapılar
  • Tesis örnekleri
  • İşletme ve bakım

  Ders Kitabı/Diğer Materyal Stephenson, D., 1981. “Pipeline Design for Water Engineers”. Developments in Water Science, Vol. 15, ad. Ed. Ven Te Chow. Elsevier Scientific Publishing Company, The Netherlands.

  Cuenca, R.H., 1989. “Irrigation System Design: An Engineering Approach”. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey .

  SULAMA ŞEBEKELERİNDE SUYUN ÖLÇÜMÜ VE İZLENMESİ

  Dersin Amacı ve Hedefi Sulama şebekelerinde su ölçüm yöntemleri ve izleme sistemlerinin tanıtılması ve uygulama esaslarının öğretilmesi.

  Dersin İçeriği Sulama suyununun ölçülmesi ve izlenmesinin önemi, açık kanallarda su ölçümüne ilişkin temel kavramlar, su ölçüm yöntemleri (elektonik limnigraf gibi su seviye ölçücüleri, akış hızı ölçücüleri, vb.), seviye-debi ilişkisinin belirlenmesi (anahtar eğrisinin çıkarılması), suyun gerçek zamanlı izlenmesinde kullanılan telemetrik iletişim sistemleri (kablolu sistemler, uydularla iletişim sistemleri, GSM ve GPRS iletişim sistemleri, vb.), ülkemiz sulama şebekelerinde suyun ölçümü ve izlenmesi.

  Ders Kitabı/Diğer Materyal Ayyıldız, M., 1976. Hidrolik. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 726, 303s., Ankara.

  Chaudhry, M.H., 1993. Open-Channel Flow. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 483 p., New Jersey.

  Ehler et al, 1995. Canal Systems Automation Manual, Vol: 2. U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation, Technical Publication, US Government Printing Office, 240 p., Washington DC.

  U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation, 1997. Water Measurement Manual. Technical Publication, Third Edition, US Government Printing Office, 318 p., Washington DC .
   
  UYGULAMALI JEOİSTATİSTİK

  Dersin Amacı ve Hedefi Temel jeoistatistik ve mekansal analiz bilgilerini vermek ve bu konuda yaygın kullanılan paket programlarla uygulama yapmak.
  Dersin İçeriği Tesadüfi fonksiyonlar ve yöresel değişkenler. Varyogram: hesaplama, yorumlama ve modelleme. Krigleme ve krigleme varyansları: basit krigleme, adi krigleme, kokrigleme, evrensel krigleme. Çapraz doğrulama. Paket programlar (GeoEAS, GeoPACK) ve örnek uygulamalar.

  Ders Kitabı/Diğer Materyal 1. I. Clark, 1979. “Practical Geostatistics” Department of Min. Res. Eng., Royal School of Mines, Imp. College of Sci. and Tech., London, U.K.

  2. P.K. Kitadinis, 1997. “Introduction to Geostatistics: Application in Hydrogeology” Cambridge University Press, U. K.

  3. R. Webster and M. Oliver, 2004. “Geostatistics for Environmental Scientists” John Willey and Sons, Ltd, England

   

Ziraat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |