Home > MBA > İşletme > Bornova > İşletme Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir

İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yaşar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Giriş gereklilikleri
  Genel İşletme Yüksek Lisans Programı İçin Başvuru Şartları: 1- Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek okuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 2- İşletme Bölümü Yüksek Lisans (MBA) Programına tüm dallardan lisans mezunları başvurabilir. Lisans öğrenimleri süresince, İşletme, Ekonomi ve Muhasebe dersleri almamış adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar. Bilimsel Hazırlık Programı; İşletmeye Giriş, Ekonomiye Giriş ve Muhasebe İlkeleri olmak üzere 3 dersten oluşmaktadır. Adayın bu derslerden hangilerini alması gerektiğine lisans mezuniyeti transkript bilgilerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı karar verir. 3- ALES sınavı Adayların ALES'ten en az Eşit Ağırlıklı 55 puan almış olmaları gerekir. 4- İngilizce programa başvuruda yapılacak yabancı dil sınavından muaf olabilmek için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir: ÜDS veya KPDS en az 60 puan VEYA TOEFL (eski sistem: 550 veya yeni sistem: 213), IELTS (6,5), FCE (C) aldıklarını gösterir belgelere sahip adaylar yapılacak ingilizce sınavından muaf tutulurlar.
 • Program tanımları
  Genel İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı

  Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans (MBA) programı, geleceğin iş liderlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulmuştur. Program derslerinde, öğrencilerimizin teknik alan dersleri ile birlikte Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim, Stratejik Yönetim ve Türk iş dünyası konularında bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. İşletme Yüksek Lisans program katılımcıları, böylece Türkiye ve dünya ölçeğinde konulara geniş bir vizyon ile yaklaşıp resmin tamamına hakim olabilecektir. Programda öğrenciler, işletmecilik konularıyla ilgili temel teorik bilgiyle donatılırken, aynı zamanda o konudaki en son gelişmeler ve gerçek işletmecilik uygulamalarından örnekleri görerek yapılan dönem projeleriyle birebir kendileri de öğrenme sürecine katılmaktadırlar. İşletme Yüksek Lisansı program dersleri, öğrencilerimize tercih imkanı verecek şekilde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı program şeklinde hazırlanmıştır. Program, yine öğrenci tercihine göre tez veya proje ile tamamlanmaktadır. Öğrencilerimiz yüksek lisans eğitimleri boyunca alacakları işletmecilik derslerin yanısıra, danışman öğretim üyelerinin nezaretinde seçtikleri tez veya proje konularında uzmanlaşma fırsatına sahiptir.

  Öğrencilerimiz ERASMUS-Avrupa Birliği Üniversitelerarası Öğrenci Değişim Programından yararlanarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde bir yarıyıl öğrenim görme olanağına sahiptir.

  Programda tezsiz öğrenciler 5 zorunlu 5 seçmeli olmak üzere toplam 10 ders alırlar (30 kredi-saat) ve son yarıyılda bir bitirme projesi hazırlarlar. Tezli öğrenciler ise, 5 zorunlu 2 seçmeli olmak üzere 7 ders (21 kredi-saat) alırlar ve 9 kredi-saat karşılığı bir yüksek lisans tezi hazırlarlar.

  İşletme Yüksek Lisans programı bünyesinde 7 farklı uzmanlaşma programı mevcuttur.

  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  MAN 511 İşletme Ekonomisi 3
  MAN 512 Yönetim Muhasebesi 3
  MAN 513 Örgütsel Davranış 3
  MAN 514 Finansal Yönetim 3
  MAN 515 Pazarlama Yönetimi 3

  SEÇMELİ DERSLER
  MAN 521 Maliyet Muhasebesi 3
  MAN 523 İşletme İstatistiği 3
  MAN 525 Stratejik Yönetim 3
  MAN 527 Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Konular 3
  MAN 529 Kamu Yönetimi 3
  ECO 513 Uluslararası Ekonomi 3
  MAN 532 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
  MAN 534 Araştırma Metodolojisi 3
  MAN 536 Uygulamalı Yöneylem Araştırması 3
  MAN 538 İşletmelerde Güncel Konular 3
  MAN 540 Uluslararası Finans 3
  MAN 544 Bilgi Teknolojileri 3
  ECO 525 Türk Vergi Sistemi 3
  MAN 543 Tez 9
  MAN 541 Bitirme Projesi 0
  MAN 542 Seminer 0

  DERS İÇERİKLERİ

  MAN 511 İşletme Ekonomisi
  İşletme karar verme sürecinde standart mikroekonomiğe ilişkin teorik öğelerin uygulanması,
  talep tahminlemesi, üretim ve maliyet fonksiyonları, pazar davranış modelleri, Tröst karşıtı
  faaliyetlerde güncel konular ve düzenlemeler, karar vermede makroekonomi kavramlarının
  uygulanması, para ve sermaye pazarları, para ve finansal politikalar.

  MAN 512 Yönetim Muhasebesi
  Yönetim planlama ve kontrolünde diğer sayısal veriler ve maliyet analizi, yönetsel
  faaliyetlerin bütçelenmesi ve kontrolü, başa baş noktası analizi, finansal raporlama çeşitleri,
  finansal kararların uzun ve kısa dönemdeki uygulamaları, borçlanma ve öz sermaye
  enstürmanlarının kullanımı, maliyet – kar – hacim ilişkileri.

  MAN 513 Örgütsel Davranış
  Davranışlar açısından örgüt analizi, motivasyon (güdüleme) ve liderlik, örgüt yapısı, ahlak ve
  rollerin çatışması, katılımcı yönetim, yönetsel rehberlik, yönetsel ağlar, işletmelerde üç
  boyutlu analiz, yönetimde seçkin ve özel durumları yönetmek, Türkiyedeki uygulamalar.

  MAN 514 Finansal Yönetim
  Finansal problemlerde kullanılan araç ve yöntemlerin analizi, bilanço analizi, sermaye yapısı
  ve maliyeti, yönetim ve bütçeleme teknikleri, uzun dönemi finansal politikaları ve kar payı
  politikası, vaka çalışmaları.

  MAN 515 Pazarlama Yönetimi
  Pazarlama sisteminin genel gözden geçirilmesi, bütünleşik pazarlama programlarının gelişimi,
  ürün, dağıtım, promosyon, fiyatlama kararları, pazarlamada etkin karar alma üzerine
  tartışmalar ve pazarlamada durum etkenlerinin analizi, vaka çalışmaları.

  SEÇMELİ DERSLER

  MAN 521 Maliyet Muhasebesi
  Temel maliyet kavramlarının tartışılması, maliyet-satış hacmi-kar ilişkisi, sipariş maliyeti,
  işlem maliyeti, standart maliyet ve doğrudan maliyet, genel giderlerin departmanlara dağıtımı,
  yap/satın al kararlarının oluşturulması, kar getirmeyen ürün veya hizmetlerin üretimine devam
  edilip edilmeyeceğine ilişkin karar verme süreçleri.

  MAN 523 İşletme İstatistiği
  İstatistiksel analiz araçları sonlu örnek uzayları permütasyon, kombinasyonu olasılık teorisi
  rasal değişkenler koşullu olasılık rasal değişken fonksiyonları regresyon, korelasyon ve
  varyans analizi, elde edilen verilerden tam bir analize varabilme ve hesaplamaların anlamı
  öğrenme.

  MAN 525 Stratejik Yönetim
  Örgütlerin yönetsel yapısı, yönetsel problemlerin analizinde kritik yaklaşım, yönetim kültürün
  değerlendirmesi, kurumsal amaçları elde etme uzun dönemli politikalar, işletmelerin stratejik
  konularına çözüm üretme, stratejik yönetimde çağdaş konular, vaka çalışmaları.

  MAN 527 Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Konular
  Çok uluslu şirketlerin büyümesi ve gelişmesi, uluslararası ticaret, para ve pazarlar, Çok uluslu
  şirketlere ilişkin küreselleşme problemleri, Çok Uluslu Şirketlerde yöneticilerin rolleri,
  bayilerin veya bağlı ortaklıkların gelişimleri ve çalışma şekillerinin tanımlamanması, küresel
  birimler, Çok Uluslu Şirketlerde iş ortakları ve tedarikçiler, vaka çalışmaları.

  MAN 529 Kamu Yönetimi
  Devlet yapısı ve halkın günlük yaşantısında devlet denetim mekanizmasının rolü ve yerel
  ilişkilerin ve merkezi bölgesel gelişimi, Türk kamu yönetiminin gelişimi, Türk kamu
  yönetimindeki yapısal sorunlar ve reformlar, Türk kamu yönetiminde güncel konular.

  ECO 513 Uluslararası Ekonomi
  Klasik dış ticaret ekonomisi ve uzantıları, karşılaştırmalı maliyetler, faktör oranları ve
  karşılaştırmalı avantajlar, deneysel kanıtlar, faktör – fiyat eşitlemesi, gelir dağılımı, ticaret
  politikası, ödemeler dengesi, dengesizlik ve düzenlemesi, uluslararsı para problemleri, ticari
  ve ekonomik gelişme, uluslararası ekonomik bütünleşme, önemli uluslararası kuruluşlar ve
  örgütler ve politikaların, finansal araçlar ve dünya ekonomik düzeninde oynadıkları roller.

  MAN 532 İnsan Kaynakları Yönetimi
  İnsan kaynakları yönetiminin sorunlarına giriş, insan kaynakları yönetiminin planlanması, iş
  analizi ve tasarımı, işveren-işçi ilişkisi, eğitim ve gelişim, kariyer planlaması, verimlilik
  ölçümü, ücret yönetimi, çalışanların hak ve hizmetleri, çalışanın motivasyonu ve doyumu,
  stres yönetimi, danışmanlık, değişim ve örgüt gelişimi.

  MAN 534 Araştırma Metodolojisi
  Yönetimde kullanılan istatiksel yöntemlerin analizi, araştırma, tahmin ve varsayım yapıların
  tasarımı, korelasyon ve regresyon analizi ile verilerin yorumlanması, sayısal tahminleme
  yöntemleri ve bilgisayar destekli projelerin uygulaması, araştırma yöntemlerinde yönetimsel
  karar verme, araştırmaya ilişkin verilerin raporlanması ve sonuçlandırılması.

  MAN 536 Uygulamalı Yöneylem Araştırması
  Doğrusal programlama, doğrusal programlamanın özellikleri ve bileşenleri, ulaştırma modeli,
  CPM/PERT (Proje planlaması), risk altında karar verme, gelişmiş sıralama tekniklerinin
  uygulaması, veri toplama ve analiz etme, doğrusal proglamlamanın üretim ve kaynak
  düzenlemesinde kullanılması

  MAN 538 İşletmelerde Güncel Konular
  İşletmede kapital yönetimine, insan kaynakları yönetimine ve diğer örgütsel aktiflere ilişkin
  mal varlıklarıyla ilgili özel vakaların analizi, öğrenciler arasında yapılacak tartışma, iş
  ortamını ve insanları etkileyen varsayımları, amaçları, ilkeleri ve hareketleri gözden geçirmek,
  seminer ve vaka çalışmaları.

  MAN 540 Uluslararası Finans
  Dış döviz pazar piyasasını öğrenciye tanıtma döviz kuru oranlarının belirleme teorileri,
  tahminleme ve uluslararası dış finans, Türkiye ile ilgili proje, Çok uluslu şirketlerin finansal
  yönetimi.

  MAN 544 Bilgi Teknolojisi
  Bilgisayar teknolojisinden kullanabilmek üzere gerekli beceri ve kavramların tanıtılması,
  işletim sistemleri, veri tabanlı software ve hardware teknoloji uygulamalar, network, internet,
  veritabanlı yönetimi, uygulamalı matematik hesaplamaları, formel lisan, algoritmalar ve
  bilgisayar programlaması.

  ECO 525 Türk Vergi Sistemi
  Vergi yönetimi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, vergi hukukuna giriş,
  vergi hukuğunun gelişimi, mükelleflerin kanuni yükümlülükleri, vergi cezaları, mükellef ile
  kamu arasındaki vergi problemleri, vergi sorunlarının çözümü.

  MAN 543 Tez
  Tezli yüksek lisans programı zorunlu olan tez çalışması.

  MAN 541 Bitirme Projesi
  Tezsiz programa kayıt yaptıran öğrenciler danışmanlar tarafından onaylanıp yürütülecek
  bitirme projesini hazırlayıp sunacaklardır.

  MAN 542 Seminer
  Farklı konuları içeren bir ortamda, öğrencinin öğretmenlerle bir konuyu inceleme ve tartışma
  becerilerini geliştirme.

  • İşletme Yüksek Lisansı Sermaye Piyasaları ve Finans Uzmanlık Programı
  Finansın küreselleşmesi ve finansal ürünlerin çeşitlenmesiyle birlikte piyasalar oyuncuların gözünde daha karmaşık hale gelmiştir. Finans yöneticisi olmayan yöneticilerin finansal piyasaları daha iyi kavrayabilmeleri, finans yöneticilerinin ise çağdaş finansal yönetim enstrümanlarını tanımaları işletmelerin finansal açıdan iyi yönetilebilmeleri için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Bu uzmanlık programında, işletmelerin finansal tablolarının analizi, sermaye piyasaları, para politikası araçları, portföy yönetimi konularında bilgi sahibi, işletmenin finansal varlıklarının yönetimi konusunda etkin projeler geliştirebilen ve uygulayabilen finans alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  MAN 511 İşletme Ekonomisi 3
  MAN 512 Yönetim Muhasebesi 3
  MAN 513 Örgütsel Davranış 3
  MAN 514 Finansal Yönetim 3
  MAN 515 Pazarlama Yönetimi 3

  SEÇMELİ DERSLER
  MAN 540 Uluslararası Finans 3
  MAN 561 Kurumsal Finans 3
  MAN 562 Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi 3
  MAN 563 Finans İçin Sayısal Yöntemler 3
  MAN 564 Finansal Ekonometri 3
  MAN 521 Maliyet Muhasebesi 3
  MAN 565 Finansal Denetim ve Bütçeleme 3

  DERS İÇERİKLERİ
  MAN 540 Uluslararası Finans
  Çok uluslu şirketlerin finansal yapıları, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler, dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri.

  MAN 561 Kurumsal Finans
  Finansal pazarlar ve finansal pazarlardan sermaye temini, uzun vadeli borçlanma, borç yönetimi, sermaye maliyeti, optimal sermaye yapısı, temettü politikası, şirket birleşmeleri, sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansal planlama ve denetim, nakit akışlarının yönetimi.

  MAN 562 Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi
  Sermaye Piyasası Kurulu tanımı ve yapısı, sermaye piyasası faaliyetleri, aracı kurumlar, anonim şirketler ve sermaye yapıları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, sermaye piyasası araçları, hisse senetleri piyasası, vadeli işlemler, risk getiri ilişkisi, temel analiz, firma analizi, firma değerlemesi, teknik analiz, finansal değerleme yöntemleri, sabit getirili enstrümanlar ve yatırım stratejileri.

  MAN 563 Finansal Tahminleme Yöntemleri
  Model kavramı ve unsurları, matematiksel modelle ekonomik modellerin öngörümü, doğrusal modeller, ortalama ve marjinal eğimleri ve elastikiyetleri, doğrusal olmayan modeller, karesel modeller, logaritmik modeller, eğim ve elastikiyetleri, finans uygulamaları, genel denge analizi, tek değişkenli ve çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum hesabı, input- output analizi, dinamik analiz.

  MAN 564 Finansal Ekonometri
  Finansal zaman serilerinin modellemesi ve tahmini, piyasa mikro yapısı, finansal varlık fiyatlandırma modeli ve uygulamaları, hisse senedi ve sabit getirili varlıkların getiri tahminleri, sermaye piyasası tahminleme modelleri.

  MAN 521 Maliyet Muhasebesi
  Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları: direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri, direkt işçilik maliyetleri, genel üretim maliyetleri, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri: basit, kademeli ve matematiksel dağıtım yöntemleri, maliyet sistemleri: sipariş maliyeti sistemi, safha maliyeti sistemi, karma maliyet sistemleri; fireler ve bozuk mamullerin maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi.

  MAN 565 Finansal Denetim ve Bütçeleme
  Finansal denetimin işletmeler açısından önemi, Basel II kriterleri ve içsel denetim, yönetim muhasebesi ve operasyonel planlama, yönetim muhasebesinin organizasyonu, maliyet bilgi sisteminin karar verme süreçlerinde kullanımı, bütçe hazırlama ve sapma analizleri, raporlama sistemleri.

  • İşletme Yüksek Lisansı İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Programı
  Artan teknolojik imkanlar ve altyapı olanakları sayesinde daha verimli çalışma ortamlarına sahip olan günümüz işletmelerinde rakipler arasından sıyrılarak fark yaratmak için en etkili unsur insan kaynağıdır. Nitelikli insan kaynağını çekmek, elinde tutabilmek ve geliştirmek için etkin insan kaynakları yönetimi politikaları izleyen işletmelerin rakipleri karşısında başarı şansları daha fazladır. İnsan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenlerin, insan kaynağını organizasyonun hedefleri doğrultusunda en verimli şekilde planlaması, çalışanın ihtiyaçlarının karşılanması ve kariyer planlarının yapılması, kişinin ihtiyaç duyduğu alanlarda kendini geliştirebilmesine imkan tanınması gibi pek çok alanda etkin şekilde çalışması gerekmektedir. Bu program ile, işletmenin insan kaynağı politikalarının tasarlanması ve yönetilmesi konusunda yetkin insan kaynakları uzmanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  MAN 511 İşletme Ekonomisi 3
  MAN 512 Yönetim Muhasebesi 3
  MAN 513 Örgütsel Davranış 3
  MAN 514 Finansal Yönetim 3
  MAN 515 Pazarlama Yönetimi 3

  SEÇMELİ DERSLER
  MAN 581 Yönetim ve Liderlik 3
  MAN 582 Endüstri İlişkileri 3
  MAN 583 İnsan Kaynaklarının Planlaması ve Seçim 3
  MAN 584 Performans ve Kariyer Yönetimi 3
  MAN 585 Ücret Yönetimi 3
  MAN 586 İşletme ve Etik 3
  MAN 587 İş Hukuku 3
  MAN 532 İnsan Kaynakları Yönetimi 3

  DERS İÇERİKLERİ

  MAN 581 Yönetim ve Liderlik
  Liderlik ve yöneticilik kavramı, liderlikle ilgili yaklaşımlar, liderlik ve iletişim, çatışma yönetimi, ekip kurmak, liderlik ve etik, liderliğin kültürel boyutu, sektörler arası liderlik, başarılı liderlerden örnekler, politik taktik ve güç.

  MAN 582 Endüstri İlişkileri
  Endüstri devrimi ve nedenleri, endüstri ilişkileri ile çağdaş yaklaşımlar , toplu pazarlık ve aktörleri, Türkiye’de endüstri ilişkilerinin gelişimi, toplu iş hukukumuz: sendikalar kanunu ve grev ve lokavt kanunu, Türkiye’de endüstri ilişkilerinin gelişmiş ülkeler ile karşılaştırılması.

  MAN 583 İnsan Kaynaklarının Planlanması ve Seçimi
  İnsan kaynakları planlaması ve süreci, iş analizleri ve iş tanımları, işgücü (devamsızlık ve işgücü devir) analizleri, kadro planlaması, işgücü arzı analizleri, işgücü/beceri envanterleri, yedekleme şemaları, işgören aday temin yöntemleri, işgören seçim süreci, başvuru formları, test ve sınav, seçim mülakatları, referans kontrolü, seçim kararı, işe yerleştirme.

  MAN 584 Performans ve Kariyer Yönetimi
  Performans değerlendirme yöntemleri, performans değerlendirmesinde karşılaşılan sorunlar, değerlendirme mülakatlarının etkinliği, performans değerlendirmede çağdaş yaklaşımlar, yetkinliklere dayalı performans değerlendirme, 360 derece değerlendirme, kariyer yönetimi ile ilgili yaklaşımlar.

  MAN 585 Ücret Yönetimi
  İş değerlemeye giriş ve kavramlar, iş analizi yöntem ve teknikleri, iş tanımı ve iş niteliği, iş değerleme sürecinde karşılaşılan sorunlar, endüstri düzeyinde iş değerleme uygulaması, iş değerleme, ücret ve performans ilişkisi, ücret kavramı-ücret ve çeşitli ücret tanımları, ücret teorileri, ücretin saptanması-ücret oluşumu, ücret yapısı, ücret basamak ve braketleri, ücret tatmini-ücret tatminini açıklayan teoriler, ücret sistemleri, zaman ücretleri, özendirici ücretler-işletme boyutunda özendirici sistemler, asgari ücret ve asgari ücretin saptanması, ücret ve maaş kavramları arasındaki fark, maaş sistemini etkileyen faktörler, ücret denetimi, ücret-verimlilik ilişkisi.

  MAN 586 İşletme ve Etik
  Ahlak ve etik kavramları, global etik kavramları, etik standartları, kurumsal yönetim ve etik, etik ve kanunların ilişkisi, etik teorileri, etik ikilem olduğu durumlarda karar almak, etik eğitiminin özellikleri ve temel unsurları nelerdir, etik kodları ve özellikleri.

  MAN 587 İş Hukuku
  İş Kanunu’nun kapsamı ve temel ilkeleri; iş ilişkisi ve iş sözleşmesi kavramları, iş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin sona ermesi, çalışma süreleri ile ilgili düzenlemeler, iş sözleşmesi, ihtarname, fesih yazıları, ihbarname ve benzeri belge ve döküman örnekleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenlemeler, sendikalar yasası ve toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yasasının temel hükümleri.

  MAN 532 İnsan Kaynakları Yönetimi
  İnsan kaynakları yönetiminin sorunlarına giriş, insan kaynakları yönetiminin planlanması, iş analizi ve tasarımı, işveren-işçi ilişkisi, eğitim ve gelişim, kariyer planlaması, verimlilik ölçümü, ücret yönetimi, çalışanların hak ve hizmetleri, çalışanın motivasyonu ve doyumu, stres yönetimi, danışmanlık, değişim ve örgüt gelişimi.

  • İşletme Yüksek Lisansı Pazarlama İletişimi Uzmanlık Programı
  Benzer nitelikli ürün ve hizmetlerin farklı rakipler tarafından kolaylıkla üretilebildiği küresel pazarlarda işletmelerin müşterileri ve dış çevre unsurları ile daha etkin bir iletişim içinde olması, iletişimin her noktada tutarlı olması ve üretilen müşteri faydasının iletişiminde fark yaratması gerekir. İşletmenin pazarlama iletişimi stratejilerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında kilit rol alacak uzmanların yetişmesi için hazırlanan bu program ile; firmanın bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerini planlayabilen, marka yönetimi ve kurumsal iletişim etkinliklerini yönlendirebilen, reklam ve kampanya tasarımı ve medya ilişkilerinin yönetimi gibi konularda yetkin işletme yöneticilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


  ZORUNLU DERSLER
  MAN 511 İşletme Ekonomisi 3
  MAN 512 Yönetim Muhasebesi 3
  MAN 513 Örgütsel Davranış 3
  MAN 514 Finansal Yönetim 3
  MAN 515 Pazarlama Yönetimi 3

  SEÇMELİ DERSLER
  MAN 590 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Planlaması 3
  MAN 591 Kurumsal İletişim 3
  MAN 592 Pazarlama Araştırmaları ve Marka Değerleme Yöntemleri 3
  MAN 593 Medya Planlama ve Satınalma 3
  MAN 594 Reklam ve Kampanya Analizleri 3
  MAN 595 Marka Geliştirme ve Yönetimi 3

  DERS İÇERİKLERİ

  MAN 590 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Planlaması
  Bütünleşik pazarlama iletişiminin bileşenleri, gelişim süreci ve günümüzdeki işleyişi, bütünleşik pazarlama programı oluşturmanın temelleri, iletişim yönünün planlanması, iletişim tasarımında yaratıcılık, bütünleşik pazarlama iletişiminin ölçülmesi, tüketici tepkisinin ölçülmesi, pazarlama iletişiminde güncel yaklaşımlar ve yeni yöntemler.

  MAN 591 Kurumsal İletişim
  Kurumsal iletişim araç ve teknikleri, kurumsal kimlik kavramının öğeleri, kurum ve paydaşlar ilişkisi, medya ilişkilerinin geliştirilmesi, medya takibi ve ölçümleme, kurumsal güvenirlilik ve sosyal sorumluluk, basın toplantıları yönetimi, sponsorluk stratejileri, basın bültenleri, kurumsal dergi, iç iletişim bülteni gibi kurumsal iletişim materyallerinin hazırlanması, firma iletişim planlarının hazırlanması ve uygulanması, kurumsal iletişim ve Internet, kriz yönetiminde kurumsal iletişim.

  MAN 592 Pazarlama Araştırmaları ve Marka Değerleme Yöntemleri
  Pazarlama araştırması süreci, araştırmadan türetilen veri ve bilgilerin karar verme süreçlerindeki önemi, marka araştırmaları, araştırma sürecinin aşamaları, araştırma yöntemleri, örnekleme yöntemleri ve uygulama modelleri, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, araştırma raporunun hazırlanması ve sonuçların karar almada kullanımı.

  MAN 593 Medya Planlama ve Satınalma
  Medyanın işleyişi, medya türleri ve medya planlama faaliyetleri, medya hedeflerinin oluşturulması ve ölçülebilirliği, medya, reklam ve hedef kitle etkileşimleri, medya planlamacısının süreçteki rolü, satış promosyonu uygulamalarında medya planlaması, kriz yönetimi sürecinde medya stratejisi ve planlama, reklam, medya ve etik etkileşimi.

  MAN 594 Reklam ve Kampanya Analizleri
  Pazarlamada tutundurma alt bileşenleri, iletişim sürecinde reklamın rolü, marka, imaj ve reklam etkileşimi, imaj, reklam çeşitleri ve işlevleri, reklam veren- reklam ajansı- medya ajansı etkileşimleri ve ilişkilerin yönetimi, kampanya planlaması, reklam etkinliğinin ölçülmesi ve reklam testleri, reklam uygulamalarında güncel yöntemler.

  MAN 595 Marka Geliştirme ve Yönetimi
  Pazarlama iletişim aracı ve bir firma varlığı olarak marka, hedef pazarlama ve marka konumlandırma stratejileri, markaya ilişkin temel kavramlar, marka portföyünün yönetimi, marka stratejileri ve marka değeri yaratma, marka geliştirme süreci, marka bilinirliği ve imaj, markaya yönelik bütünleşik pazarlama iletişimi, marka yönetimi sürecinde sosyal sorumluluk ve etik.

  • İşletme Yüksek Lisansı Uluslararası İşletmecilik Uzmanlık Programı
  Küresel rekabet, günümüzde işletmelerin karşı karşıya olduğu ve etkilerinden kaçınamadığı en önemli gerçeklerden biridir. Firmalar küresel pazarları anlayabilmek, bu pazarlardaki keskin rekabete cevap verebilmek ve gelecekle ilgili daha isabetli kararlar alabilmek için uluslararası bir yaklaşıma bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan uluslararası işletmecilik uzmanlık programı ile, uluslararası ölçekte stratejik yönetim teknikleri, küresel fırsatlar ve tehditler karşısında stratejiler, politikalar ve uygulamalar, uluslararası ekonomik, politik, sosyal ve kültürel faktörlerin geniş bir perspektiften analizi, uluslararası iş ve ticaret ortamları gibi konularda küresel vizyon sahibi işletme yöneticilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

  Zorunlu Dersler
  MAN 511 İşletme Ekonomisi 3
  MAN 512 Yönetim Muhasebesi 3
  MAN 513 Örgütsel Davranış 3
  MAN 514 Finansal Yönetim 3
  MAN 515 Pazarlama Yönetimi 3

  SEÇMELİ DERSLER
  MAN 527 Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Konular 3
  MAN 572 Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik 3
  MAN 573 Küresel Pazarlama 3
  MAN 574 Uluslararası İşletme Hukuku 3
  MAN 575 Müzakereler 3
  ECO 513 Uluslararası İktisat 3

  DERS İÇERİKLERİ

  MAN 527 Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Güncel Konular
  Çok Uluslu Şirketlerin (ÇUŞ) kapsam ve faaliyetleri, bu şirketlerin varlığını açıklayan kuram ve modeller, ÇUŞ’ların insan kaynakları politikası, Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapan çok uluslu şirketlerin bağlı firma veya ortaklaşa girişim şeklinde Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerinin kuruluşu, yönetimi ve performansı, ÇUŞ’lar ve etik, ÇUŞ’ların küreselleşmeye etkileri.

  MAN 572 Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
  Uluslararası tedarik zinciri yönetiminin önemi, temel ilkeleri, taşımacılık maliyetleri, taşıma sistemleri, dağıtım ve taşımanın lojistik sürecindeki yeri, intermodal taşımacılık, taşıma operatörleri ve aracıları, taşımacılık yasaları, taşımacılık işlemleri ve dokümantasyonu, e-ticaret ve müşteri hizmetlerinin taşımacılıktaki rolü.

  MAN 573 Küresel Pazarlama
  Küresel pazarlama ve önemi, uluslararası ekonomi ve ticari çevreler, sosyal, kültürel, politik ve yasal açılardan küresel pazar ortamları, küresel pazar araştırma, bölümleme, hedef pazar ve konumlandırma stratejileri, ithalat, ihracat ve tarife sistemleri, dış pazara giriş şekilleri, küresel pazarlamada ürün ve marka kararları, fiyatlama değişkenleri ve politikaları, küresel pazarlarda dağıtım kanalı kararları ve pazarlama iletişimi stratejileri, dijital devrim, e-ticaret ve uluslararası pazarlama etkileşimi.

  MAN 574 Uluslararası İşletme Hukuku
  Uluslararası dağıtım sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri (kara, deniz ve hava taşımacılığı), dış ticaret ödemelerin sözleşmeleri, çok uluslu bankacılık işlemleri, şirket birleşmeleri, uluslararası ticari sözleşmelerin düzenlemesi, uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yolları ve başvuru aşamaları.

  MAN 575 Firma İşbirlikleri ve Müzakere Stratejileri
  Firma ilişkilerinde iletişimin önemi, müzakere sürecinin temel evreleri, müzakerelerde benimsenen başlıca yaklaşımlar, başlıca müzakere taktik ve stratejileri, müzakerelerde gerekli beceriler, birleşme, satınalma ve stratejik işbirlikleri kararlarında müzakere stratrejileri, uluslararası piyasalarda müzakerelerin önemi ve kültürlerarası müzakerelerde gereken beceriler.

  ECO 513 Uluslararası İktisat
  Klasik dış ticaret ekonomisi ve uzantıları; karşılaştırmalı maliyetler, faktör oranları ve karşılaştırmalı avantajlar; deneysel kanıtlar, faktör–fiyat eşitlemesi, gelir dağılımı, ticaret politikası, ödemeler dengesi, dengesizlik ve düzenlemesi, uluslararası para problemleri, ticari ve ekonomik gelişme, uluslararası ekonomik bütünleşme, önemli uluslararası kuruluşlar ve örgütler ve politikaların, finansal araçlar ve dünya ekonomik düzeninde oynadıkları roller.

  • İşletme Yüksek Lisansı Risk Yönetimi Uzmanlık Programı
  Dünya ölçeğinde değişen koşullar, giderek karmaşıklaşan ve etkilerini her ülkede hissettiren küresel ekonomi ortamı işletmelerin güvenli ve isabetli kararlar almalarını zorlaştırmaktadır. Doğaldır ki, işletmelerin geleceğe dair alacağı her karar, yapacağı her yatırım risk içermektedir. İşletmelerin mevcut ve uzun vadeli finansal, kurumsal ve çevresel risk faktörlerini tanımlamaları, analiz etmeleri ve proaktif bir biçimde yönetmeleri gerekmektedir. Hazırlanan bu programla, işletme risklerini tanıyan, bunlara karşı etkili önlemler tasarlayabilen, risk analiz ve planları oluşturabilecek, finansal analiz yönü gelişmiş yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  MAN 511 İşletme Ekonomisi 3
  MAN 512 Yönetim Muhasebesi 3
  MAN 513 Örgütsel Davranış 3
  MAN 514 Finansal Yönetim 3
  MAN 515 Pazarlama Yönetimi 3

  SEÇMELİ DERSLER
  MAN 505 Risk Yönetimi ve Portföy Kuramı 3
  MAN 506 Kurumsal Risk Yönetimi 3
  MAN 564 Finansal Ekonometri 3
  MAN 507 Optimizasyon Uygulamaları 3
  MAN 508 Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon 3
  MAN 509 Sigorta Hukuku 3

  DERS İÇERİKLERİ

  MAN 505 Risk Yönetimi ve Portföy Kuramı
  Piyasa kavramı-çeşitleri ve özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası araçları, yatırım ortaklıkları ve fonları, aracı kuruluşların yapısı ve işleyiş şekli, hisse senetleri piyasası, sermaye piyasasında halka arz, sermaye arttırımlarında ve/veya temettü ödemelerinde fiyat tespiti, hisse senetlerinde takas ve saklama esasları, temel analiz, teknik analiz, finansal değerleme yöntemleri, portföy risk-getiri ilişkileri, portföy optimizasyonu ve değerlendirme esasları, finansal varlık fiyatlama modeli (CAPM), arbitraj fiyatlama modeli ve yatırım stratejileri.

  MAN 506 Kurumsal Risk Yönetimi
  Risk analizi yöntemleri ve risk ölçüm teknikleri, finansal risk, çevresel riskler, güvenlik ve sağlık riskleri, proje yönetiminde karşılaşılacak riskler, finansal türevler ve kurumsal risk yönetimi, vadeli işlem sözleşmeleri (futures), opsiyonlar ve swapların fiyatlanması, risk altındaki değerin (VaR) hesaplanması yöntemleri.

  MAN 564 Finansal Ekonometri
  Finansal zaman serilerinin modellemesi ve tahmini, piyasa mikro yapısı, finansal varlık fiyatlandırma modeli ve uygulamaları, hisse senedi ve sabit getirili varlıkların getiri tahminleri, sermaye piyasası tahminleme modelleri.

  MAN 507 Optimizasyon Uygulamaları
  Doğrusal programlama: modelleme, çözüm yöntemleri, doğrusal programlamada duallik kuramı; doğrusal olmayan programlama: kısıtsız problemler için birinci ve ikinci derece optimalite koşulları, lagrange çarpanları, matematiksel programlamada dışbükeylik, kuhn-tucker teoremi; kesikli optimizasyon.

  MAN 508 Finansta Bilimsel Hesaplama ve Simülasyon
  Monte Carlo simulasyon modeli, sonlu farklar, finansta kısmi diferensiyel denklemlerin nümerik çözümleri için kullanılan ağaç ve dönüşüm metotları.

  MAN 509 Sigorta Hukuku
  Sigorta fikrinin doğuşu ve gelişmesi, sigorta hukukunun kaynakları; sigortanın faydaları; Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketleri, sigorta şirketlerinin örgütü, sigorta şirketlerinin denetimi, sigorta sözleşmelerinin özellikleri, sigorta sözleşmesinin unsurları, sigorta belgeleri, tarafların yükümlülükleri, sigorta çeşitleri, tazminat sigortasının genel hükümleri; tazminat sigortasının çeşitleri, hayat ve emeklilik sigortaları, mali mesuliyet sigortası, deprem sigortası.

  • İşletme Yüksek Lisansı Kobi Yönetimi Uzmanlık Programı
  Türkiye'deki işletmelerin %90'ından fazlasını oluşturan KOBİ lerin sürekli gelişen ve değişen iş dünyasına ayak uydurabilmeleri, teknolojiyi ve ihtiyaçları yakından takip ederek varlıklarını devam ettirebilmeleri için en iyi şekilde yönetilmeleri gerekmektedir. Bu uzmanlık alanında öğrenciler, başarılı girişimci ve yöneticiliğin ilkeleri, KOBİ lerin işletme stratejilerinin tasarımı, aile işletmelerinde yönetim, günümüzde ve gelecekte KOBİ yönetiminde ortaya çıkabilecek olası güçlükler ve hukuki düzenlemeler gibi konularda uygulamaya dönük güncel bilgi ile donatılırlar.


  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  MAN 511 İşletme Ekonomisi 3
  MAN 512 Yönetim Muhasebesi 3
  MAN 513 Örgütsel Davranış 3
  MAN 514 Finansal Yönetim 3
  MAN 515 Pazarlama Yönetimi 3

  SEÇMELİ DERSLER
  MAN 550 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim 3
  MAN 552 İşletme ve Ticaret Hukuku 3
  MAN 553 Fikri ve Sinai Haklar Hukuku 3
  MAN 554 Yeni Ürün Geliştirme 3
  MAN 555 Girişimçilik ve Yaratıcılık 3
  MAN 556 Aile İşletmelerinin Yönetimi ve Kurumsallaşma 3

  DERS İÇERİKLERİ

  MAN 550 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim
  KOBİ’ler ile ilgili ile kuramlar, yönetsel sorunlar ve çözümleri KOBİ finansman teknikleri, girişim sermayesi, temel yetenek ve dış kaynaklardan faydalanma, yeniden yapılanma ve kurumsallaşma, kurumsal strateji belirleme, stratejik karar süreçlerinin analizi, kurum kültürü, Türkiye’deki KOBİ’lein sorunları, KOBİ’lein küresel pazar stratejileri.

  MAN 552 İşletme ve Ticaret Hukuku
  Ticari işletme, ticari işler ve sonuçları, tacir, ticaret unvanı, haksız rekabet ve marka hukuku, tacir yardımcıları, rekabet hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, yöneticinin avukat seçimi.

  MAN 553 Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
  Fikri ve sınai hakların ortak özellikleri, lisans mukavelesi, fikir ve sanat eserleri, fikir ve sanat eseri üzerindeki haklar, markalar, tescil şartları, marka korumasının kapsamı, patent ve faydalı model; patent verilebilirlik şartları, patent hakkının kapsamı, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, tescil şartları, tasarım hakkının kapsamı, diğer fikri ve sınai haklar, uluslararası sözleşmeler.

  MAN 554 Yeni Ürün Geliştirme
  Yaratıcılık ve yeni ürün kavramları, yeni ürün geliştirme ile ilgili alternatif stratejilerin analizi, yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları, proje çalışması, fikir geliştirme, detaylı teknik ve pazar araştırması, prototip yapımı, pazar testleri ve teknik testler, ürün geliştirme sürecinde fonksiyonlararası koordinasyon.

  MAN 555 Girişimçilik ve Yaratıcılık
  Girişimciliğin tanımı ve özellikleri, yaratıcılık ve yenilik, girişim finansmanı, iş planı hazırlama, girişimcilik ve ekonomik gelişme, girişimcilik ve Internet, Türkiye’de girişimcilik, Türk girişimciliğinin genel profili, uluslararası girişimcilik.

  MAN 556 Aile İşletmelerinin Yönetimi ve Kurumsallaşma
  Aile şirketlerinin tanımı ve ekonomideki yeri, aile şirketlerinin kurumsallaşması ve kurumsallaşma ölçütleri, aile kurulu ve toplantı düzeni, aile şirketlerinde yönetim kurullarının işlerliği, aile şirketlerinde iç denetim ve faydaları, aile şirketlerinde gelecek kuşakların eğitimi ve mentorluk, aileden olmayan profesyonellerin yaşadıkları sorunlar, aile şirketlerinin stratejik yönetimi.

  • İşletme Yönetimi Perakende Yönetimi Uzmanlık Programı
  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de perakendecilik sektörü hızlı bir değişim göstermektedir. Özellikle Türkiye gibi küçük ölçekli perakendecilikten büyük ölçekli, zincir mağaza tipi perakendeciliğe hızla geçmekte olan ülkelerde, hem perakende yönetimimin yapısı hem de tüketicinin yapısı tümüyle farklılaşmaktadır. Küçük perakendeciliğin yönetimindeki geleneksel yapı, bu yeni eğilimler nedeniyle, karmaşık ve ileri yönetim tekniklerinin uygulanması gereken bir yapıya doğru kaymaktadır. Ortaya çıkan yeni sektörel dinamikler bu alanda yetişmiş ve uzmanlaşmış insan kaynağına olan talebi günümüzde hızla artırmaktadır ve gelişmiş ekonomilerdeki eğilimler gözönüne alındığında bu artışın süreceği beklenebilir. Program, bu alanda ortaya çıkan boşluğu kapatmaya dönük olarak işlev görmeyi ve konusunda uzman perakendecilik yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  MAN 511 İşletme Ekonomisi 3
  MAN 512 Yönetim Muhasebesi 3
  MAN 513 Örgütsel Davranış 3
  MAN 514 Finansal Yönetim 3
  MAN 515 Pazarlama Yönetimi 3

  SEÇMELİ DERSLER
  MAN 590 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Planlaması 3
  MAN 545 Stratejik Perakende İşletmeciliği 3
  MAN 588 Perakendecilikte SatışYönetimi ve Stratejileri 3
  MAN 598 Perakendecilikte Elektronik Ticaret ve Stratejiler 3
  MAN 599 Perakendeciler için Hukuk 3
  MAN 547 Perakendecilikte Tüketici Davranışları Analizi 3
  MAN 576 Perakendecilikte Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3
  MAN 577 Perakendecilikte Bilgi Sistemleri ve OperasyonYönetimi 3
  MAN 589 Perakendecilikte Halkla İlişkiler Yönetimi 3
  MAN 597 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3
  MAN 595 Marka Geliştirme ve Yönetimi 3
  MAN 546 Perakendecilikte Fiyat Stratejileri 3
  MAN 578 Perakendecilikte İnsan Kaynakları Yönetimi 3
  MAN 548 Perakendecilikte Görsel Düzenleme ve Mağaza Tasarımı 3
  MAN 549 Uluslararası Perakendecilik 3
  MAN 580 Perakendecilikte Güncel Olaylar ve Güncel Uygulamalar 3
  MAN 596 Perakendecilikte Kategori Yönetimi ve Satınalma Teknikleri

  DERS İÇERİKLERİ
  MAN 590 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Planlaması
  Bütünleşik pazarlama iletişiminin bileşenleri, gelişim süreci ve günümüzdeki işleyişi,
  bütünleşik pazarlama programı oluşturmanın temelleri, iletişim yönünün planlanması, iletişim
  tasarımında yaratıcılık, bütünleşik pazarlama iletişiminin ölçülmesi, tüketici tepkisinin
  ölçülmesi, pazarlama iletişiminde güncel yaklaşımlar ve yeni yöntemler.

  MAN 545 Stratejik Perakende İşletmeciliği
  Perakendeciliğin ayırt edici yönetim özelliklerini öne çıkararak, çeşitli işletmecilik sorunlarını
  ele alıp çözümler araştırılması, perakendecilikte çevre ve çevresel koşullar, perakendeci
  kuruluş ve müşterileri anlama ve tanımlama, perakendecilikte müşteri bilgilerinin
  araştırılması, perakendeci mağazalar: mağaza kuruluş yeri değerlemesi, mağaza tasarımı ve
  yerleşimi, mağaza organizasyonu ve insan kaynakları yönetimi, perakende stratejilerinin
  geliştirilmesi örgütlenmesi, uygulanması ve denetimi, perakendecilik sektöründe stratejik
  kararlar, perakende ticaret (alım-satım) ve fiyatlama, perakendeci müşterilerle iletişim,
  perakendecilikte reklam, perakendecikte kişisel satış, satış promosyonu ve tanıtma,
  perakendecilikte rekabet ve değişim, sanal mağaza ve perakendecilikte veri tabanlı pazarlama,
  küreselleşme ve değişen perakendecilik biçimleri, perakende formatları: gıda perakendeciliği,
  elektronik perakendeciliği, hazır giyim perakendeciliği.

  MAN 588 Perakendecilikte Satış Yönetimi ve Stratejileri
  Satış yönetimine ilişkin araç ve yöntemlerin satış stratejileriyle uyumluluğunun sağlanması ve
  uygulamaların değerlendirilmesi, satış gücü yönetimi, satış gücünün örgütlenmesi, talep
  ölçümü ve satış tahmini, satış bütçeleri; satış kotalarının düzenlenmesi, satış bölgelerinin
  oluşturulması; satışçıların seçimi, satışçıların eğitimi ve yetiştirilmesi, satışçıların
  ücretlendirilmesi; satışçıların güdülenmesi, liderlik ve gözetim, satış performansının
  değerlendirilmesi, satışçı başarısının değerlendirilmesi, kişisel satışın tanımı, kapsamı ve
  çeşitleri, kişisel satış süreci-müşteri bulmak ve hazırlık; kişisel satış süreci -satış sunuşu ve
  gösteri, kişisel satış süreci-itirazlar, kapatma ve geleceğe yatırım, satış yönetiminin ahlaki,
  yasal ve kültürel boyutları.

  MAN 598 Perakendecilikte Elektronik Ticaret ve Stratejiler
  Elektronik ticarete giriş, temel kavram ve tanımlar, e-pazar yapısı, işletmeden son, tüketiciye
  (B2C) e-ticaret, işletmeler arası (B2B) e-ticaret, dijital (sanal ) işletme yapısı, sanal mağaza
  strateji ve uygulamaları, İnternette tüketici davranışı, web üzerinde ürün geliştirme ve marka
  yönetimi, e-satış teknikleri, ınternette fiyatlandırma stratejileri, İnternette tutundurma
  faaliyetleri, internette reklam ve halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi ve internet (e-
  CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), ınternette güvenlik ve gizlilik, ınternette hukuki
  çerçeve ve etik sorunlar, e-lojistik yönetimi, örnek olay çalışmaları, başarılı web
  uygulamaları.

  MAN 599 Perakendeciler İçin Hukuk
  Perakendeciliğin hem kurumsal açıdan hem de hedef tüketicler açısından geçerli hukuksal
  yapı ile uyumunu ve ilgili mevzuatın ele alınması, perakendecilik sektörüne özel hukuki
  konular ve kanunlar, sahip olunan haklar, güvenlik, tüketicinin korunması, elektronik ticaret
  hukuku, rekabet hukuku.

  MAN 547 Perakendecilikte Tüketici Davranışları Analizi
  Tüketici davranışının perakendecilik yönünden anlam ve önemi, tüketici davranışı ve
  pazarlama stratejisi ilişkisi, satınalma rolleri ve satınalma davranışı, tüketici davranışları ve
  psikolojik etkiler:öğrenme, güdüleme, algılama, tutumlar ve tutum değişiklikleri, kişilik,
  değerler ve yaşam biçimi, tüketici davranışında sosyokültürel etkiler: grup dinamiği ve
  danışma grupları, aile, sosyal sınıf, kültür ve alt kültürler, yeniliğin tüketici tarafından
  benimsenmesi ve yeniliğin topluma yayılması, satınalma karar sürecinin aşamaları,
  perakendecilikte tüketici davranış modellerine ilişkin örnek olaylar.

  MAN 576 Perakendecilikte Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
  Lojistikte temel kavramlar, lojistikte öngörü araçlarının kullanımı, depolamada ve envanter
  yönetiminde karar verme stratejileri, dağıtım ve ulaştırma kanalları, malzeme yönetimi ve
  malzeme yönetiminde toplam kalite yönetimi, tam zamanında satınalma stratejileri, küresel
  lojistik, stratejik lojistik planlama, lojistik yönetiminden tedarik zinciri yönetimine geçiş,
  tedarik zinciri yönetiminin amaçları, tedarik zinciri organizasyonu, tasarımı ve analizi, tedarik
  zinciri değer yönetimi, tedarik zinciri yönetimi stratejileri ve politikaları, tedarik zinciri
  modelleri, uygulamalar, örnek olaylar.

  MAN 577 Perakendecilikte Bilgi Sistemleri ve OperasyonYönetimi
  Perakendecilikte bilgi gereksinmesi , perakendecilikte bilgi teknolojileri, elektronik medya ve
  özel servislerle bilgiye ulaşma, veri tabanı oluşturma ve yönetimi, bilginin örgüt ve tedarik
  zinciri boyunca dağıtımı ve kullanımı, perakendecilikte çeşitli bilgi sistemlerinin işleyişi,
  örnek bilgi sistemleri ve değerlemeler.

  MAN 589 Perakendecilikte Halkla İlişkiler Yönetimi
  Halkla ilişkiler kavramı ve iletişim süreci ve öğeleri , halkla ilişkilerde hedef kitle, halkla
  ilişkiler uygulama alanları, halkla ilişkiler karması, halkla ilişkilerle bağlantılı kavramlar,
  medya ilişkileri, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları, kurumiçi halkla ilişkiler, halkla
  ilişkilerde araştırma, halkla ilişkilerde planlama, halkla ilişkilerde iletişim çalışmaları, halkla
  ilişkilerde değerlendirme, sponsorluk, kurumsal itibar ve kriz yönetimi, halkla ilişkilerde
  örnek olaylar.

  MAN 597 Müşteri İlişkileri Yönetimi
  İşletmelerde müşteri ilişkileri anlayışının değerlendirilmesi, müşteri iletişimini ilişkiye
  dönüştürmenin yolları, müşteri ilşkilerinin yeni boyutları ve müşteri ilişkileri bileşenleri,
  müşteri ilişkilerinde kalite anlayışı ve bileşenleri , müşteri merkezli örgütlenme ve ilkeleri,
  müşterilere yönelik pazarlama anlayışının dönüşüm bileşenleri, müşteri ilişkisi stratejisinin
  oluşturulması, müşteriyi daha sadık ve daha karlı hale getirme politikaları, müşteri tatmin
  ölçümü, müşteri için değer yaratma, müşteri ilişkileri yönetiminde teknoloji kullanımı, crm
  özellikleri ve işlevleri, müşteri ilişkileri yönetiminde yeni gelişmeler, müşteri ilişkileri
  yönetiminde uygulamalar ve örnek olaylar.

  MAN 595 Marka Geliştirme ve Yönetimi
  Pazarlama iletişim aracı ve bir firma varlığı olarak marka, hedef pazarlama ve marka
  konumlandırma stratejileri, markaya ilişkin temel kavramlar, marka portföyünün yönetimi,
  marka stratejileri ve marka değeri yaratma, marka geliştirme süreci, marka bilinirliği ve imaj,
  markaya yönelik bütünleşik pazarlama iletişimi, marka yönetimi sürecinde sosyal sorumluluk
  ve etik.

  MAN 546 Perakendecilikte Fiyat Stratejileri
  Perakendecilikte fiyatın anlamı ve oluşumu, perakendecilerin fiyat kararlarını etkileyen
  etkenler, talebin ve tüketici özelliklerinin fiyatlandırmaya etkileri, rekabetin fiyatlandırmaya
  etkileri, maliyetlerin fiyatlandırmaya etkileri, devletin fiyatlandırmaya etkileri, maliyete
  dayalı fiyatlandırma, rekabete dayalı fiyatlandırma yöntemi, üretici değerine (talebe) dayalı
  fiyatlama, perakendecilerin fiyatlandırma stratejileri, başlıca fiyatlandırma politikaları.

  MAN 578 Perakendecilikte İnsan Kaynakları Yönetimi
  İnsan kaynakları yönetimi kavramı ve gelişimi, insan kaynakları departmanının
  organizasyonu, iş analizi, insan kaynakları planlaması, personel bulma, seçme ve yerleştirme,
  çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması ve eğitim, performans değerlendirme, kariyer
  yönetimi, iş değerlendirme ve ücret yönetimi, iş güvenliği, işgören sağlığı, işçi işveren
  ilişkileri, insan kaynakları bilgi sistemleri, perakendecilikte insan kaynakları uygulamaları ve
  örnek olaylar.

  MAN 548 Perakendecilikte Görsel Düzenleme ve Mağaza Tasarımı
  Perakendeciliğin gelişimini etkileyen çevresel faktörler ve kuruluş yerinin seçimi, mağaza
  yerleşim planı hazırlanması ve büyüklüğün belirlenmesi, mağaza atmosferi, görsel düzenleme
  ve alan tasarımı ile ilgili teorik ve pratik çalışmalar, görsel düzenleme uygulamaları, iç dizayn
  ve yerleşim, çevre tasarımının perakendecilik bakış açısı ile uyumlaştırılması, iyi bir
  mağazanın yerleşim ve atmosfer açısından taşıması gereken temel özellikleri, mağaza
  yerleşim ve tasarımına ilişkin örnekler ve değerlemeler.
  MAN 549 Uluslararası Perakendecilik
  Perakendeciliğin uluslararasılaşma süreci, perakendecilikte uluslararasılaşma stratejileri,
  uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, uluslararasılaşmayı kolaylaştıran faktörler, uluslararası
  perakendeciliğin gelişmesindeki itici güçler, uluslararası perakendeci işletmelerin gelişme
  yönü, stratejileri ve belirleyici etmenler, perakendeci işletmelerin yeni pazarlarda
  konumlandırılması., ulusal ve uluslararası pazarda dağıtım kanalı oluşturma ve geliştirme,
  uluslararası perakende zincirlerinde ürün akış yönetimi, Türk perakende sektörünün
  uluslararasılaşması, uluslar arası perakende şirket stratejilerine bakış, uluslararası
  perakendecilik uygulamaları.
  MAN 580 Perakendecilikte Güncel Olaylar ve Güncel Uygulamalar
  Bu derste perakendecilik kesiminde ortaya çıkan her türlü değişim, gelişim ve uygulamaya
  yer verilecek biçimde dinamik bir yöntem incelenecektir. Bu inceleme sırasında ulusal ve
  uluslararası çeşitli uygulama örnekleri irdelenecek, ayrıca örnek olaylar yoluyla
  perakendeciliğin çeşitli konularında tartışmalar gerçekleştirilecektir.
  MAN 596 Perakendecilikte Kategori Yönetimi ve Satınalma Teknikleri
  Kategori yönetiminin tanımı, rolü ve işlevi, kategori yönetiminin esasları, kategori
  yönetiminde izlenmesi gereken adımlar, planlama araçları, temel bilgi kaynakları,
  satınalmanın esasları, satınalma faaliyetinin kalitesi, satınalma süreci ve türleri, satmak üzere
  satınalma türleri, ürün portföyü hazırlanması, yeni bir ürün teklifinde takip edilmesi gereken
  yol, satınalmada müzakereler, tedarikçi ilişkilerinin yönetimi, satınalmada insan.İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |