Home > Yüksek Lisans Programları > Ekonomi > Bornova > Ekonomi Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir

Ekonomi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yaşar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ekonomi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Giriş gereklilikleri
  Ekonomi Yüksek Lisans Programı için Başvuru Şartları: 1- Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek okuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 2- Adayların, İktisadi ve İdari Bilimler ve İşletme Fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir. Benzer eğitim veren bölümlerden mezun adayların programa kabulune Ekonomi Anabilim Dalı Başkanlığı karar verir. 3- ALES sınavı Adayların ALES'ten en az Eşit Ağırlıklı 55 puan almış olmaları gerekir. 4- İngilizce programa başvuruda yapılacak yabancı dil sınavından muaf olabilmek için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir: ÜDS veya KPDS en az 60 puan VEYA TOEFL (eski sistem: 550 veya yeni sistem: 213), IELTS (6,5), FCE (C) aldıklarını gösterir belgelere sahip adaylar yapılacak ingilizce sınavından muaf tutulurlar.
 • Program tanımları
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - PROGRAMLAR
  Ekonomi Yüksek Lisans Programı
  Lisansüstü ekonomi eğitimi almak, mezunların akademik kariyerlerini sürdürmelerinde önemli bir adımdır. Bir ekonomist herşeyden önce algılama, hayal gücü ve mantık gibi üç temel zihinsel kapasiteye sahip olmalıdır. Bu zihinsel özellikler ekonomiste bilgiyi pratiğe aktarma ve bilgi üretebilme becerilerini kazandırır.

  Günümüzde lisansüstü ekonomi eğitimi, mezun öğrencilerin ekonometrideki modern yöntemler, yöneylem araştırmaları ve diğer ekonomik araştırma yöntemlerinin uygulamadaki önemini fark etmelerini sağlamaktadır. Bu amaçla program dahilinde cebir veya matematikten sıkça faydalanılmaktadır. Yüksek lisans programı, öğrencilere sunulan her türlü modern teknik ve araçlar ile güncel ekonomik olguları kavramalarında; enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve gelişme, ekonomik bütünleşme, küreselleşme ve ekonominin her dalını etkileyen ekonomik krizlerin tahmin edilmesinde teorik bir temel oluşturabilmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Ayrıca program kapsamında, öğrencilere, üretimdeki sorunlar, gelir dağılımı ve kaynak kullanımı gibi önemli ekonomik konuların anlaşılabilmesi ve analiz edilebilmesi için gerekli olan teorik ve pratik bilgi gerektiği ölçüde sağlanmaktadır.

  EKONOMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  ECON 511 Mikroekonomik Analiz 3
  ECON 512 Para Teorisi 3
  ECON 513 Uluslararası Đktisat 3
  ECON 514 Makroekonomik Analiz 3
  ECON 515 Uygulamalı Ekonometri 3

  SEÇMELİ DERSLER
  ECON 516 İktisatçılar için Matematik 3
  ECON 517 Para ve Banka 3
  ECON 518 Avrupa Birliği Ekonomisi 3
  ECON 519 Ekonomik Bütünlesmeler 3
  ECON 520 Uluslararası Ekonomik Kuruluslar 3
  ECON 521 Türk Vergi Sistemi 3

  DERS İÇERİKLERİ

  ECON 511 Mikroekonomik Analiz
  Mikroekonomik analiz araçları, tüketici ve firma teorileri, farklı pazar yapılarında fiyat
  olusumu, rekabetçi pazar denge olusumu, arz ve talep analizi, piyasa dengesi.

  ECON 512 Para Teorisi
  Ekonomide, para, mali politikalar, uluslararası ticaret, uluslararası parasal ekonomi,
  enflasyon, ekonomik büyüme vb. kavramlara bütünsel yaklasım, parasal sektörde muhtelif
  makroekonomik modeller.

  ECON 513 Uluslararası Đktisat
  Klasik dıs tiacret teorisi, mukayeseli maliyetler, mukayeseli üstünlükler teorisi, faktör-fiyat
  esitlemesi, gelir dağılımı, tarifeler, ticaret bilançosu, ödemeler bilançosu, esitsizlikler ve
  uyum, ticaret ve ekonomik kalkınma, uluslararası ekonomik entegrasyonlar, uluslararası
  ekonomik ve finans kurulusları, finansman araçları ve bunları dünya ekonomik düzenine
  etkileri.

  ECON 514 Makroekonomik Analiz
  Klasik, Keynesgil ve Tobin’in dinamik bütünsel mnodellerinin analizi, etki çoğaltanı, istikrar
  tedbirleri, muhtelif para sistemleri, harcanabilir gelir kavramları enflasyon ve issizlik teorileri.

  ECON 515 Uygulamalı Ekonometri
  Olasılık, dağılım teorisi ve istatistiksel sonuç çıkarma, doğrusal regresyon modeli. En yüksek
  olabilirlik, belirtme problemleri, veri problemleri, Doğrusal olmayan regresyon. Basit ve
  çoklu regresyon teknikleri ve esanlı denklem sistemlerinin uygulamaları, sınırlı bağımlı
  değiskenli modeller ve zaman verileri modelleri. Küresel olmayan hatalar, tekdüze olmayıs ve
  otokorelasyon. Panel verilerinin kullanımı, görünüste düzeltme, kesikli bağımlı değiskenler.

  SEÇMELĐ DERSLER
  ECON 516 Đktisatçılar Đçin Matematik
  Fonksiyonlar, denklemlerden türetilen bazı özel fonksiyonlar, doğru, eğri, parabol ve hiperbol
  denklemleri, doğrular ve eğrilerin isletme ve ekonomide uygulamaları, türevler, değisim
  oranları ve marjinel analiz. Türev bulma kuralları, yüksek dereceden türevler, isletme ve
  ekonomide uygulamalar, üstel ve logaraitmik fonksiyonlar; Üstel ve logaritmik fonksiyonların
  türevleri, bilesik faize iliskin uygulamalar, türevin tersi (belirsiz entegral). Yerine koyma ve
  kısımlara ayırma yöntemleriyle integral ve belirli integral, isletme ve ekonomide uygulamalar.

  ECON 517 Para ve Banka
  Uluslararası para rejimleri, değisim oranlarının belirleyicileri, alternatif değisim sistemeleri ve
  politikaları, bankacılık sistemleri, risk ve kurallar, Para ve bankacılıkta uluslararası kriz
  deneyimleri. Türk finans sistemi; gelismeler, riskler ve düzenlemeler, finansal olarak açık
  ekonomilerde para politikaları, Türkiye deneyimleri.

  ECON 518 Avrupa Birliği Ekonomisi
  Avrupa Birliğinin doğusu, gelisimi, ekonomik sektörlerin yapısal analizi-tarım, sanayi,
  hizmetler. Para birliği ve bunun birlik ekonomilerine etkileri. Ekonomik standartlar, uyum
  zorlukları, AB de bankacılık sektörü.

  ECON 519 Ekonomik Bütünlesmeler
  Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünlesmesi ve sorunlar, benzer ülkelerle ile karsılastırmalar,
  çok uluslu sirketlerin birlesmeleri, uluslararası ekonomik politikalar ve birlesme süreçleri.

  ECON 520 Uluslararası Ekonomik Kuruluslar
  AB Merkez Bankası, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, bu kurulusların ülkeler
  ekonomisi ile iliskileri, Türkiye ekonomisinin uluslararası kuruluslarla iliskileri.

  ECON 521 Türk Vergi Sistemi
  Vergi kavramları, tarihsel gelisim, Türk vergi yönetimi.

Ekonomi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |