İşletme Yüksek Lisansı Sermaye Piyasaları ve Finans Uzmanlık Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yaşar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisansı Sermaye Piyasaları ve Finans Uzmanlık Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Giriş gereklilikleri
  Genel İşletme Yüksek Lisans Programı İçin Başvuru Şartları: 1- Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek okuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 2- İşletme Bölümü Yüksek Lisans (MBA) Programına tüm dallardan lisans mezunları başvurabilir. Lisans öğrenimleri süresince, İşletme, Ekonomi ve Muhasebe dersleri almamış adaylar Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulurlar. Bilimsel Hazırlık Programı; İşletmeye Giriş, Ekonomiye Giriş ve Muhasebe İlkeleri olmak üzere 3 dersten oluşmaktadır. Adayın bu derslerden hangilerini alması gerektiğine lisans mezuniyeti transkript bilgilerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı karar verir. 3- ALES sınavı Adayların ALES'ten en az Eşit Ağırlıklı 55 puan almış olmaları gerekir. 4- İngilizce programa başvuruda yapılacak yabancı dil sınavından muaf olabilmek için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir: ÜDS veya KPDS en az 60 puan VEYA TOEFL (eski sistem: 550 veya yeni sistem: 213), IELTS (6,5), FCE (C) aldıklarını gösterir belgelere sahip adaylar yapılacak ingilizce sınavından muaf tutulurlar.
 • Program tanımları
  İŞLETME YÜKSEK LİSANSI SERMAYE PİYASALARI VE FİNANS UZMANLIK PROGRAMI

  Finansın küreselleşmesi ve finansal ürünlerin çeşitlenmesiyle birlikte piyasalar oyuncuların gözünde daha karmaşık hale gelmiştir. Finans yöneticisi olmayan yöneticilerin finansal piyasaları daha iyi kavrayabilmeleri, finans yöneticilerinin ise çağdaş finansal yönetim enstrümanlarını tanımaları işletmelerin finansal açıdan iyi yönetilebilmeleri için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Bu uzmanlık programında, işletmelerin finansal tablolarının analizi, sermaye piyasaları, para politikası araçları, portföy yönetimi konularında bilgi sahibi, işletmenin finansal varlıklarının yönetimi konusunda etkin projeler geliştirebilen ve uygulayabilen finans alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ


  ZORUNLU DERSLER
  MAN 511 İşletme Ekonomisi 3
  MAN 512 Yönetim Muhasebesi 3
  MAN 513 Örgütsel Davranış 3
  MAN 514 Finansal Yönetim 3
  MAN 515 Pazarlama Yönetimi 3

  SEÇMELİ DERSLER
  MAN 540 Uluslararası Finans 3
  MAN 561 Kurumsal Finans 3
  MAN 562 Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi 3
  MAN 563 Finans İçin Sayısal Yöntemler 3
  MAN 564 Finansal Ekonometri 3
  MAN 521 Maliyet Muhasebesi 3
  MAN 565 Finansal Denetim ve Bütçeleme 3

  DERS İÇERİKLERİ

  MAN 511 İşletme Ekonomisi
  İşletme karar verme sürecinde standart mikroekonomiğe ilişkin teorik öğelerin uygulanması,
  talep tahminlemesi, üretim ve maliyet fonksiyonları, pazar davranış modelleri, Tröst karşıtı
  faaliyetlerde güncel konular ve düzenlemeler, karar vermede makroekonomi kavramlarının
  uygulanması, para ve sermaye pazarları, para ve finansal politikalar.

  MAN 512 Yönetim Muhasebesi
  Yönetim planlama ve kontrolünde diğer sayısal veriler ve maliyet analizi, yönetsel
  faaliyetlerin bütçelenmesi ve kontrolü, başa baş noktası analizi, finansal raporlama çeşitleri,
  finansal kararların uzun ve kısa dönemdeki uygulamaları, borçlanma ve öz sermaye
  enstürmanlarının kullanımı, maliyet – kar – hacim ilişkileri.

  MAN 513 Örgütsel Davranış
  Davranışlar açısından örgüt analizi, motivasyon (güdüleme) ve liderlik, örgüt yapısı, ahlak ve
  rollerin çatışması, katılımcı yönetim, yönetsel rehberlik, yönetsel ağlar, işletmelerde üç
  boyutlu analiz, yönetimde seçkin ve özel durumları yönetmek, Türkiyedeki uygulamalar.

  MAN 514 Finansal Yönetim
  Finansal problemlerde kullanılan araç ve yöntemlerin analizi, bilanço analizi, sermaye yapısı
  ve maliyeti, yönetim ve bütçeleme teknikleri, uzun dönemi finansal politikaları ve kar payı
  politikası, vaka çalışmaları.

  MAN 515 Pazarlama Yönetimi
  Pazarlama sisteminin genel gözden geçirilmesi, bütünleşik pazarlama programlarının gelişimi,
  ürün, dağıtım, promosyon, fiyatlama kararları, pazarlamada etkin karar alma üzerine
  tartışmalar ve pazarlamada durum etkenlerinin analizi, vaka çalışmaları.

  MAN 540 Uluslararası Finans
  Çok uluslu şirketlerin finansal yapıları, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler, dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri.

  MAN 561 Kurumsal Finans
  Finansal pazarlar ve finansal pazarlardan sermaye temini, uzun vadeli borçlanma, borç yönetimi, sermaye maliyeti, optimal sermaye yapısı, temettü politikası, şirket birleşmeleri, sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansal planlama ve denetim, nakit akışlarının yönetimi.

  MAN 562 Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi
  Sermaye Piyasası Kurulu tanımı ve yapısı, sermaye piyasası faaliyetleri, aracı kurumlar, anonim şirketler ve sermaye yapıları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, sermaye piyasası araçları, hisse senetleri piyasası, vadeli işlemler, risk getiri ilişkisi, temel analiz, firma analizi, firma değerlemesi, teknik analiz, finansal değerleme yöntemleri, sabit getirili enstrümanlar ve yatırım stratejileri.

  MAN 563 Finansal Tahminleme Yöntemleri
  Model kavramı ve unsurları, matematiksel modelle ekonomik modellerin öngörümü, doğrusal modeller, ortalama ve marjinal eğimleri ve elastikiyetleri, doğrusal olmayan modeller, karesel modeller, logaritmik modeller, eğim ve elastikiyetleri, finans uygulamaları, genel denge analizi, tek değişkenli ve çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum ve minimum hesabı, input- output analizi, dinamik analiz.

  MAN 564 Finansal Ekonometri
  Finansal zaman serilerinin modellemesi ve tahmini, piyasa mikro yapısı, finansal varlık fiyatlandırma modeli ve uygulamaları, hisse senedi ve sabit getirili varlıkların getiri tahminleri, sermaye piyasası tahminleme modelleri.

  MAN 521 Maliyet Muhasebesi
  Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar ve maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları: direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri, direkt işçilik maliyetleri, genel üretim maliyetleri, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemleri: basit, kademeli ve matematiksel dağıtım yöntemleri, maliyet sistemleri: sipariş maliyeti sistemi, safha maliyeti sistemi, karma maliyet sistemleri; fireler ve bozuk mamullerin maliyetlerinin belirlenmesi ve muhasebeleştirilmesi.

  MAN 565 Finansal Denetim ve Bütçeleme
  Finansal denetimin işletmeler açısından önemi, Basel II kriterleri ve içsel denetim, yönetim muhasebesi ve operasyonel planlama, yönetim muhasebesinin organizasyonu, maliyet bilgi sisteminin karar verme süreçlerinde kullanımı, bütçe hazırlama ve sapma analizleri, raporlama sistemleri.

Sermaye piyasaları ve finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |