Home > Yüksek Lisans Programları > Lojistik Yönetimi > Narlıdere > Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Narlıdere - İzmir

Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İzmir Ekonomi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları
  Lojistik Yönetimi

  Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programının (MLM) temel amacı, ülkemiz ekonomi politikası hedeflerine uygun olarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak nitelikli uzman kadroların yetiştirilmesi ve lojistik alanında yapılacak akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasıdır.

  1980′lerin başlarından itibaren giderek artan bir hızla uygulanmaya çalışılan Lojistik Yönetimi kavramı, bugün modern iş dünyasının üzerinde en çok durduğu konulardan biri haline gelmiştir. Küreselleşme sürecinde pazarların, müşterilerin, beklentilerin ve bunlara bağlı olarak kurumsal yapılanmalar ile iş anlayışlarının değişmesinin, Lojistik Yönetiminin bugün kazandığı anlam üzerinde kuşkusuz büyük etkisi vardır.

  Bugün, işletmelerin belkemiği haline gelen Lojistik Yönetimi, küreselleşmenin getirdiği baş döndürücü değişim hızı nedeniyle giderek daha da fazla önem kazanmakta ve işletmelerin başlıca “rekabet avantajı” olarak nitelendirilmektedir.

  Bu nedenle, Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile ekonomimizin atardamarı haline gelen lojistik sektöründe ihtiyaç duyulan bilgi ve birikim sahibi yönetici ve yönetici adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Program ayrıca, akademik alanda Lojistik Yönetimi üzerine yapılacak çalışmaların artırılmasını ve bu alanda çalışacak bilim adamlarının yetiştirilmesine basamak olmayı da hedeflemektedir.

  1. Yıl Güz Dönemi

  BA 503           Sayısal Yöntemler    
  BA 567           Örgütlerin Dinamikleri    
  ECON 528     Yönetim Ekonomisi    
  LOG 518      Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
   
  1. Yıl Bahar Dönemi

  BA 507            Teknoloji ve İşlemler Yönetimi    
  LOG 516      Tedarik Zinciri Proje Yönetimi    
  LOG 519      Tedarik ve Satın Alma Yönetimi    
   
  2. Yıl Güz Dönemi


  BA 505           Pazarlama Yönetimi    
  BA 562           Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Yönetimi    
  GSS 500           Seminer    
  LOG 520           Uluslararası Ticaret Yönetimi    
   
  2. Yıl Bahar Dönemi

  ELEC 001    Seçmeli Ders I                
  ELEC 002    Seçmeli Ders II                
  LOG 597     Dönem Projesi    
   
  2. Yıl Bahar Dönemi (Tezli)

  LOG 599       Yüksek Lisans Tezi    
   
  Seçmeli Dersler

  BA 565        İnovasyon ve Yaratıcılık
  LOG 506     Antrepo Yönetimi ve Modelleme    
  LOG 507     Lojistik Yönetiminin Yasal Çerçevesi    
  LOG 511     Taşımacılık Yönetimi ve Modelleme    
  LOG 550     Envanter Sistemleri    
  LOG 551     Tedarik Zinciri ve Lojistikte Simulasyon    
  LOG 552     Hesap Tablosu Temelli İş Modelleri Tasarımı
  LOG 553     Tedarik Zinciri ve Lojistikte Bilgi Sistemleri        
  LOG 554     Liman Yönetimi: Planlama ve Operasyonlar
  LOG 555     Tedarik Zincirinde Değişim Yönetimi
  LOG 556     Dağıtım Kanalları ve Perakende Yönetimi    
  LOG 557     Tedarik Zinciri Yönetiminde Güncel Konular        
  LOG 558     Yalın, Çevik ve Hibrid Tedarik Zincileri    
   

  Ön Koşul Bilgileri ve Diğer Notlar

  * LOG597 Dönem Projesi dersine  kaydolabilmek için GSS500 dersinden başarılı olunması koşulu aranmaktadır.
   

  DERS İÇERİKLERİ

  BA 503 Sayısal Yöntemler
  Derste ampirik araştırma ilkeleri, problem tanımlama, hipotez oluşturma, araştırma tasarımı, veri toplama ve analiz etme, araştırma yöntemleri bilgilerinin yönetim, ekonomi ve sosyal alanlardaki analizlere uygulanması üzerinde durulmaktadır.
   
  BA 505 Pazarlama Yönetimi
  Pazarlama problemlerini analitik çerçeveden analiz eder. Konunun hem taktik hem de stratejik bölümleri vardır. Taktik bölüm firmaların hedef seçtikleri pazarlarda kar optimizasyonu için kullandıkları metodları inceler. Konular fiyatlama, promosyon, dağıtım ve ürünle ilgili konuları ve nasıl bunların müşteri girdisi toplamayı ve rakiplerden farklılaşmayı sağladıklarını içerir. Stratejik bölüm pazarlama yetkinliklerini tayin etme ve bu yetkinlikleri kullanarak hedef pazarları belirleme ve pazarlama stratejisi oluşturmaya odaklanır. Teori ve pratiği konu anlatımı, örnek olay, tartışma ve okumalarla inceler.
   
  BA 507 Teknoloji ve İşlemler Yönetimi
  Malzeme tedarik etmek, malzemenin üretim merkezindeki akışını kontrol etmek ve müşterilere dağıtmak konusundaki firma işlemleri ile ilgili stratejik ve taktiksel kararlar. Ders 4 bölümden oluşmaktadır: Süreç ile ilgili temel bilgiler, fonksiyonlar arası entegrasyon(koordinasyon ve kontrol), üretim sistemlerinin performansını geliştirmek ve teknoloji ve işlemler ile rekabet etmek. ERP(Veri tabanlı üretim sistemleri), Eş zamanlı mühendislik, Tam zamanında üretim, Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Kalite Fonksiyon Göçerimi,  Senkronize Üretim gibi güncel konular.
   
  BA 562 Yönetim Muhasebesi ve Maliyet Yönetimi
  Derste muhasebe bilgilerinin kaydedilmesi; muhasebe çevrimlerinin incelenmesi, bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu, maliyet çözümlemesi, maliyet sistemleri ve denetimi konularına yer verilmektedir. Ayrıca, toplam maliyet hesaplama sistemleri, standart maliyetlendirme, doğrudan ve mahsup maliyeti, karar vermede ilgili gelir ve masraflar üzerinde durulmaktadır.
   
  BA 565 İnovasyon ve Yaratıcılık
  Her yöneticinin anlaması gereken temel bilgiler ve teknoloji tarafından tetiklenen yenilik yönetimi ve girişimcilik ele alınır. Ana konular, yenilik sürecinin nasıl çalıştığı, mevcut firmalarda yenilik yönetimi ve organizasyonu, girişimci şirketlerin yaratılması ve tüm yenilikçileri bekleyen stratejik sorunlarla başa çıkmayı kapsar.
   
  BA 567 Örgütlerin Dinamikleri
  Derste öğrencilere, organizasyonların nasıl tasarlandığı, yapılandırıldığı, yönetim stratejileri, yaratıcılık ve organizasyonların çevreleriyle nasıl etkileşimde bulundukları gibi konular anlatılacaktır. Karar verme süreci, yenilikler ve değişim ve organizasyonel kültür derste üzerinde durulan konular arasındadır.
   
  ECON 528 Yönetim Ekonomisi
  Derste karar vermede kullanılan ekonomik temeller; talep, üretim, maliyet kuramı; tekel ve oligopoli modelleri; miktar ve fiyatı belirleyen rekabet, liderlik, ürün çeşitlendirme, fiyat farklılaştırması, transfer fiyatlandırması, karar kuramı, beklenen fayda, yatırım fonları, bilginin değeri, ana acente sorunu, ahlaki risk ve karşıt seçim gibi konular ele alınmaktadır.
   
  ELEC 001 Seçmeli Ders I
   
  ELEC 002 Seçmeli Ders II
   
  GSS 500 Seminer
  Seminer dersi, danışman nezaretinde ilgili öğrencinin belirleyip danışmanının onayladığı en az bir konuda yapılır. Seminer çalışması, seçilen bir konuda, tercihen uygulama yapılmasını hedefleyen ve yapılan uygulamada varılan sonuçların “Tez Yazım Kılavuzu”nda belirtilen bilimsel araştırma ve referans tekniklere uygun olarak hazırlandığı bir çalışmadır.
   
  LOG 506 Antrepo Yönetimi ve Modelleme
  Bu ders temel olarak; antrepo yönetiminin prensipleri, antrepo ve fiziki dağıtımın lojistikteki yeri, antrepo yönetiminde yönetimsel fonksiyonlar, antrepo tipleri, antrepo yapısı, antrepo yeri seçimi ve antrepo faaliyetleri, antrepo tasarımı ve düzeni, ağ yönetimi, malzemelerin depolanması, envanter yeterliliğinin sağlanması, antrepo güvenliği, etkililik ve verimin ölçülmesi, ambalajlama ve taşıma sistemleri ve yasal konuları içerir. Ayrıca, bilgisayar destekli bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, optimizasyon modellemeleri, simülasyon, ileri istatistik, ticari lojistik yazılımları aracılığıyla antrepo modellemesi üzerinde durulacaktır.
   
  LOG 507 Lojistik Yönetiminin Yasal Çerçevesi
  Bu ders, lojistik alanda çalışan iş adamının yönetimsel karar alma değişkenleri üzerinde durur. Yasal çevre (işletme şekilleri, ulusal/uluslararası hukuk ve organizasyonlar, ulusal/uluslararası anlaşmazlıkların çözümü), ticari işlemler (satış anlaşmaları, banka finansmanı, akreditif), ticaret hukuku (GATT/WTO, tarifeler, NAFTA), temel dış ticaret belgeleri ve dökümantasyonu gibi konuları içermektedir. Ayrıca, derste Deniz Yoluyla Mal Nakliyesi (Deniz Taşıma Hukuku) ve Hava Taşımacılığı Mevzuatı incelenecektir. Hava taşımacılığında ise Varşova Konvensiyonu ile Sivil Havacılık Kanunu ana yasal yapılar olarak ele alınacaktır. Bunlara ek olarak, Birleşik Taşıma Sözleşmeleri (CCC) üzerinde durulacaktır. Avrupa Birliği düzenlemeleri ve ICC INCOTERMS konuları da yine bu ders kapsamında incelenecektir. Uluslararası tahkim ve yargı konuları, değinilen diğer konular arasındadır.

   
  LOG 511 Taşımacılık Yönetimi ve Modelleme
  Bu ders; temel olarak taşımacılık yönetiminin prensipleri, dağıtım ve nakliyenin lojistik sürecindeki yeri, taşıma sistemleri, nakliye modları ve intermodal taşımacılık, nakliye maliyetleri, nakliye operatörleri ve aracıları, taşımacılık yasaları, nakliye işlemleri ve dökümantasyonu, kent taşımacılığı, e-ticaret ve müşteri hizmetlerinin nakliyedeki rolü gibi konuları ele alır. Bilgisayar destekli bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, optimizasyon modellemeleri, simülasyon, ileri istatistik, ticari lojistik yazılımları aracılığıyla nakliye modellemesi üzerinde durulacaktır.
   
  LOG 516 Tedarik Zinciri Proje Yönetimi

  Bu ders proje yönetimi ve aktiviteleri için gerekli olan temeli ve beceriyi öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Proje yönetiminin araçları ve teknikleri olan kritik yol methodu ( CPM), program değerlendirme ve inceleme tekniği ( PERT) ve ticari bir proje yönetimi yazılımı bu ders kapsamında ayrıntılarıyla incelenecektir.  Bu dersten öğrenilecek bilgiler tedarik zinciri ve fabrika içi proje yürütmede öğrencilere büyük kolaylıklar sağlayacaktır.
   
  LOG 518 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  Bu ders; lojistik fonksiyonlarının ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını içermektedir. Ders süresince; fiziki dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, koruyucu ambalajlama ve taşıma sistemleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, bilişim teknolojileri ve elektronik lojistik, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar, performans ölçümleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, satın almanın bütünleştirilmesi, materyal yönetimi ve çok firmalı lojistik planlama gibi konular tartışılacaktır.
   
  LOG 519 Tedarik ve Satın Alma Yönetimi
  Bu ders, satın alma ve tedarikle ilgili stratejik konuları içermektedir. Satın alma ve tedarik süreçlerinin anlaşılması; örgütsel kavram, politika ve ilişkiler; maliyet/fiyat analizi, değer analizine dair araç ve teknikler, stratejik satın alma ve tedarik kavramları, tedarikçi seçimi, gelişimi ve değerlendirilmesi, tedarikçi kalitesi, küresel tedarik kavramları, bir örgütün tedarik yapısının yönetiminde kullanılan metod ve teknikler üzerinde durulacaktır. Ayrıca, firmaların faaliyetleri ve rekabetçi stratejilerinde satın alma ve tedariğin rolü, satın almanın kapsamı, amaçları, yapısı ve organizasyonu, satın alma değişkenleri: nitelik, nicelik, zaman, fiyat, kaynak; satın alma yönetimindeki uygulamalar, satın alma sistemleri, denetim ve personel, işletmelerde satın alma ve tedarik yönetimi konuları tartışılacaktır.
   
  LOG 520 Uluslararası Ticaret Yönetimi
  Bu ders uluslararası ticaret finansmanını, uluslararası ticarette hangi enstrümanların nasıl kullanıldığını, işlemlerin nasıl gerçekleştiğini ve dokümantasyonun rolü üzerine odaklanmıştır.  Bu derste ayrıca  uluslararası yük taşımacılığı, konsolidasyon, ihracat paketleme gerekleri, gümrük, terminal operasyonları, taşıma modu seçimi, ve taşıyıcı seçimi gibi konulara odaklanılacaktır. Bu ders katılımcılarına spesifik bir kargo için gerekli olan planlama, satın alma, uluslar arası taşıma, elleçleme ve paketleme gereklerini öğretecektir.
   Bu ders kapsamındaki diğer konular ise;
  • Avrupa, Asya, Amerika gibi değişik ülkelerdeki lojistik sistemleri etkileyen yasal , kültürel, yapısal ve politik faktörlerin incelenmesi
  • Global operasyonların gereklilikleri ve strateji geliştirme, yerel ve uluslar arası tedarik zinciri operasyonlarındaki benzerlikler ve farklılıklar
   
  LOG 550 Envanter Sistemleri
  Bu ders  envanter planlaması ve kontrolünde karşılaşılan problemlere odaklanmakta ve bu problemlerin çözümü için matematik modellere ağırlık vermektedir. Bu derste öğrenciler statik –dinamik modeller ile deterministik ve stokastik talep sistemlerini incelemenin yanı sıra tedarik zinciri odaklı güncel problemler ve çözüm yollarına da odaklanacaklardır. Bu dersin kapsamında öğrenciler envanter simulasyon yapacaklar ve böylelikle tedarik zincirindeki gerçek problemlerin farkına varacaklardır ve öğrendiklerinin ışığında çözüme ulaşmaya çalışacaklardır.
   
  LOG 551 Tedarik Zinciri ve Lojistikte Simulasyon
  Bu ders tedarik zinciri ve lojistik sistemlerinin kesikli olay simulasyon modelleri ile analizi için bir giriş dersi niteliğindedir. Ders rastlantısal değişken oluşturmak, oluşturulan rastlantısal sayıların test edilmesi, dağılımları verilere uydurmak ve çıktı analizi konularını içermektedir.  Öğrenciler bu ders boyunca ticari bir simulasyon yazılım paketini kullanacaklar ve tedarik zinciri ve lojistik problemleri için simulasyon modelleri geliştireceklerdir.
   
   
  LOG 552 Hesap Tablosu Temelli İş Modelleri Tasarımı
  Birçok şirkette, hesap tablosu yazılımı bulunmakta ve büyük ölçüde kullanılmaktadır. Karar analizi, simülasyon, optimizasyon tekniklerinden yönetimsel problemlere kadar birçok konu bu dersin kapsamı içerisindedir. Öğrenciler bu derste güncel iş modelleri analizine yardımcı olacak hesap tablosu modellerini oluşturma ve sunma yeteneklerini geliştireceklerdir.
   
  LOG 553 Tedarik Zinciri ve Lojistikte Bilgi Sistemleri
  Bu ders bilgi sistemlerinin tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarındaki rolüne odaklanacaktır.  Dersin konuları strateji, tedarik zinciri ve bilgi sistemleri seçimi, MRP, DRP, ERP, tedarikçi ilişkileri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi sistemleri taşımacılık,/depolama/ dağıtım, karar destek sistemleri, izleme teknolojileri, RFID, EDI, elektronik ticaret, tedarik zinciri performans kriterlerini içermektedir.
   
  LOG 554 Liman Yönetimi: Planlama ve Operasyonlar
  Bu derste modern limanlarda gerçekleştirilen operasyon ve fonksiyonların, planlamaların, yerleştirme ve düzenlemelerin net bir şekilde anlaşılması sağlanacaktır. Bu dersle uluslararası deniz taşımacılığının karmaşıklığı araştırılacak; deniz taşımacılığı ekonomisi ve teknolojisi, liman yönetimi, liman performansı, deniz taşımacılığı hukuku, liman hukuku ve deniz kanunları işlenecektir.
   
  LOG 555 Tedarik Zincirinde Değişim Yönetimi
  Bu ders organizasyonel değişim yönetiminin rolü ve süreçlerine odaklanmaktadır.  Değişim türleri, değişim ihtiyacının tanımlanması, ve değişim yönetimi süreçleri incelenecektir. Dersin konuları tedarik zinciri süreçlerinin yeniden tasarımını ve ilgili araç ve tekniklerin uygulamalarını içermektedir.  Bu ders tedarik zinciri yeniden tasarımına ve süreç yeniden yapılanmasına sistematik bir bakış açısı getirmeye yardımcı olacaktır.
   
  LOG 556 Dağıtım Kanalları ve Perakende Yönetimi
  Bu dersin ana amacı dağıtım kanalları yapısı ve tasarımı hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktır. Bu ders ayrıca, kanal üyeleri arasındaki ilişkilere ve olası çatışmalara da odaklanmaktadır.
  • Pazar erişim stratejileri: Kanal tasarımı ve yönetimi
  • Hizmet çıktı talepleri
  • Son kullanıcıların taleplerini karşılamak için kanal yapısı optimizasyonu
  • Varolan kanal stratejisindeki talep ve arz yönlü boşlukları değerlendirmek
  • Kanal koordinasyonu
  • Dağıtım kanallarında çatışma yönetimi
  • Pazarlama kanalında tedarik zinciri yönetimi
  • Dağıtım kanalında güç ve kanal ortakları davranışı

   
  LOG 557 Tedarik Zinciri Yönetiminde Güncel Konular
  Bu ders güncel tedarik zinciri konularını kapsayacaktır.
  • Sürdürelebilirlik ve Tedarik Zincirleri- Ters Lojistik, Kapalı Devre Tedarik Zincirleri
  • Tedarik Zinciri Yönetiminde Risk ve Güvenlik
  • Kurumların Sosyal Sorunlulukları ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Etik Konular
  • Tedarik Ağlarının Globalleşmesi
  • Tedarik Zinciri İlişkileri
  • Kategori Yönetimi
  • Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı ( Politik ve yasal belirsizlik ortamlarında)
  • Toplam Kalite Yönetimi ve Altı Sigma

   
  LOG 558 Yalın, Çevik ve Hibrid Tedarik Zincileri
  Bu derste yalın, çevik ve hibrid tedarik zincirleri incelenecektir. Pazar yapısındaki, endüstrideki ve üründeki farklılıklar nedeniyle değişiklikler gösteren tedarik zinciri konseptleri bu dersin kapsamında analiz edilecektir. Tedarik zincirinde erteleme,  erteleme maliyetleri ve kazançları, siparişe gore yapılanma, kitlesel özelleştirme, fonksiyonel – yenilikçi ürünler, verimli - hızlı cevap veren tedarik zincir stratejileri, erteleme için süreç tasarımı, konuları bu ders kapsamındadır.
   
  LOG 597 Dönem Projesi
  Dönem projesinin konusu öğrencinin kendisi tarafindan belirlenir. Lojistikte ilgili olarak yapilan konu seçiminin ; öğrencinin akademik danışmanı tarafindan onaylanmasi şarttır. Öğrencinin mutlaka projenin hazırlanma sürecinde akademik danışmanı ile birlikte irtibatta olması şarttır. Amaç, öğrencinin akademik anlamda belirlediği bir konuda proje hazirlamasidir.
   
  LOG 599 Yüksek Lisans Tezi
  Tez aşamasında,  öğrenciler  lojistik faaliyetlerle ilişkili bir konuda tez yazarak o konuda derinlemesine bilgi sahip olurlar. Öğrenciler bu aşamada tez danışmalarıyla koordineli olmak durumundadırlar.
   


Lojistik Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |