Maliye Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Maliye Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   MALİYE ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   DOKTORA
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Figen ALTUĞ
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜM
   MALİYE BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Figen ALTUĞ
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA MALİ KRİZLER
        ( Prof. Dr.   Nihat FALAY )
   
  Ders İçeriği:
  v      Osmanlı İmparatorluğu'nda mali krizin genel gelişimi
  v      Dünyada tekelci kapitalizmin oluşumu
  v      Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya ticaretindeki yeri ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesi
  v      Mali krizin yapısal ve konjonktürel nedenleri
  v      Dış borçlanmanın iç ve dış nedenleri
  v      Düyun-u Umumiye İdaresi dönemi
  v      Lozan Konferansı'nda ve sonrasında mali krize çözüm arayışları
   
    2.       VERGİLEME VE REFAH
         (Prof. Dr. İzzetin ÖNDER)
   
  Ders İçeriği:
  v      Vergilerin Tanımı ve Tasnifi
  v      Vergilerin Sektörel Kaynak Dağılımı Üzerinde Etkileri
  v      Vergilerin Faktör Dağılımı Üzerindeki Etkileri
  v      Vergilerin Zamansal Kaynak Dağılımı Üzerindeki Etkileri
  v      Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri
  v      Vergi - Borç İlişkisi
   
   
  3.       KÜRESELLEŞME VE MALİ SİSTEM   
       (Prof. Dr. Şahin AKKAYA)
   
  Ders İçeriği:
  v      Küreselleşmenin   Tanımı ve İlgili Tartışmalar
  v      Küreselleşme    ve Uluslararası Rekabet
  v      Küreselleşme ve Gelir Dağılımı
  v      Küreselleşme Sürecinde Kamu Harcamaları ve Kamu Gelirleri
  v      Küreselleşmenin   Vergi Sistemleri ve Vergi Yapıları Üzerindeki Etkileri
  v      Küreselleşme ve Uluslararası Vergi Rekabeti
   
  4.       İKTİSADİ VE MALİ DOKTRİNLERİN EVRİMİ
        (Prof. Dr. İzzetin ÖNDER )
   
  Ders İçeriği:
  v      Kapitalizm: Klâsikler
  v      Kapitalizm: Neo-Klâsikler
  v      Kapitalizm: Keynesgil Akım
  v      Kapitalizm: Arz-Yanlı İktisat
  v      Radikal İktisat ve Siyaset Akımı
  v      Marksizm
   
  5.       MALİ İSTİKRAR POLİTİKASI VE BÜYÜME
        ( Prof. Dr. Hülya KİRMANOĞLU)
   
  Ders İçeriği:
  v      Para, döviz kuru, fiyatlar
  v      Enflasyon: para politikası ve maliye politikası
  v      Kapalı ve açık ekonomilerde makroekonomi politikaları


  6.       ULUSLAR ARASI MALİ SİSTEMLER      
        (Prof. Dr. Esfender KORKMAZ )
   
  Ders İçeriği:
  v      Uygulamada ve Teoride Mali Sistemler
  v      Mali Sistemlere İlişkin Uluslararası Karşılaştırmalar
  v      Sermaye Akımları ve Ülke Ekonomilerine Etkileri
  v      Borçlar ve Uluslararası Fon Akımı
  v      Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Güncel Ekonomik Gelişmeler
   

  7. TEORİDE VE UYGULAMADA HAZİNE
       (Prof.Dr. Türkan ÖNCEL)
   
  Ders İçeriği:
  v      Hazine kavramı
  v      Hazinenin tarihsel gelişimi
  v      Hazine ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkiler: ülke içinde (Maliye Bakanlığı, MB, DPT, KİT, ÖİB, Fonlar, SPK, Borsa, özel kesim, vb.) ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri (IMF ve DB vb.)
  v      Hazinenin işlevleri
  v      Kamu finansmanı borç yönetimi
  v      Maliye politikası, kambiyo, para politikası, mali piyasalar

  8. VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ  
                  (Prof.Dr. Şerafettin AKSOY)
   
  Ders İçeriği:
  v      Vergi hukukunun anlamı, konusu ve hukuk sistemi içindeki yeri ve özerkliği, diğer hukuk dalları ile ilişkisi
  v      Vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının zaman ve yer bakımından uygulanması, yorumu
  v      Vergi hukukuna ilişkin bazı temel kavram ve kurumlar incelendikten sonra vergi alacağının ortadan kalkması
  v      Vergi hukukunda süreler, vergi suç ve cezaları. Türk Vergi sisteminin tarihçesi
  v      Gelir üzerinden alınan vergiler, gelir vergisi, gelir kavramı, gelir vergisi türleri, konusu ve nitelikleri, mükellefiyet çeşitleri, gelirin unsurları
  v      Kurumlar vergisi, teorik esasları konusu mükellefleri, muaflık ve istisnaları, safi kurum kazancının tespiti
  v      Servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerin incelenmesi
   
   
  8. SEMİNER  

  • PROGRAMIN AMACI
  Bu programın amacı, öğrenciye, vergilemeye mikro yaklaşım, vergilerin sınıflandırılması; vergi hukukunun anlamı, konusu ve hukuk sistemi içindeki yeri ve özerkliği, diğer hukuk dalları ile ilişkisi; Osmanlı İmparatorluğu'nda mali krizin genel gelişimi, dış borçlanmanın iç ve dış nedenleri; kamu kesimi etkinlik analizi teknikleri,   istikrar içinde iktisadi büyümenin gerçekleştirilebilmesi için maliye politikasına ilişkin araçların etkinliği; Hazinenin işlevleri, kamu finansmanı borç yönetimi; uluslararası uzmanlaşma teorisinin teorik temelleri, para sistemlerinin doğuşu ve tarihsel gelişme seyri anlatılıp, bu konularda yapılacak çalışmalarla uzmanlık kazandırılmasıdır.

Maliye ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |