Finansal İktisat Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Doğuş Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Finansal İktisat Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Kabul Şartları: Aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen minimum başarı notlarından birini almış olmak: * ALES ≥ 60 (Eşit Ağırlık); (Lisans mezunları için 70) * GMAT ≥ 600 Aşağıda belirtilen İngilizce Yeterlilik Sınavlarının birinden gerekli minimum puanı almak: * TOEFL : 550 * TOEFL(Bilgisayarlı) : 213 * IELTS : 6,5 * CPE, CAE : PASS * KPDS : 60 * ÜDS : 60 * DUIYES (Doğuş Universitesi İngilizce Yeterlik Sınavı) : 60 Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini İngilizce yapmış adaylardan ayrıca yabancı dil yeterlilik belgesi aranmayacaktır. Genel Not Ortalaması (GNO) - Entegre program için lisans mezuniyet GNO’su minimum 3.00/4.00 = 75/100 - Doktora başvurusu için yüksek lisans mezuniyet GNO’su minimum 3.00/4.00 = 75/100 Anabilim dalının yapacağı mülâkatta başarılı olmak, Adayların seçiminde ALES puanına % 50, Lisans / Yüksek Lisans not ortalamasına % 10, mülakata % 40 ağırlık verilecektir.
 • Program tanımları
  Finansal İktisat Doktora Programının amacı:
  • Sayısal araştırma yöntemleri ve finansal ekonometriye hakim,
  • Kuramsal literatürü takip edebilen,
  • Ulusal ve uluslararası finansal sistemlerdeki gelişmeleri ve reel kesimle finans kesimi arasındaki etkileşimleri analiz edebilen ve yorumlayabilen,
  • Reel sektör firmalarının ve her çeşit finansal kuruluşun finansal yönetiminde etkinliği arttırıcı bilimsel çözümler önerebilen
  nitelikte genç bilim adamları ve araştırmacılar yetiştirmektir.

  Ülkemizde söz konusu niteliklere sahip finans akademisyenlerine duyulan ihtiyaç fazladır. Batıda Nobel ödüllü iktisatçıların önemli bir bölümü bu ödüle finans kuramına yaptıkları katkılar nedeniyle lâyık görülmüşken, Türkiye’de halâ muhasebe-finans anabilim dalları egemendir. Oysa ki etkili bir finans yönetimi, muhasebeden çok daha fazla, güçlü bir iktisat, matematiksel modelleme, istatistik ve ekonometri altyapısı gerektirmektedir. Bu nedenledir ki Doğuş Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez bir Ekonomi-Finans bölümü açmış ve hemen arkasından Finansal İktisat Yüksek Lisans programını yürürlüğe koymuştur. Önümüzdeki yıllarda bu formasyona sahip öğretim üyesi ihtiyacı giderek artacaktır.

  Ayrıca, araştırmacı uzmanlara duyulan ihtiyaç uygulama alanında da oldukça yüksektir. Eskiden sadece üniversitede kalmak isteyenler doktora yaparken, günümüzde kamu kesimi ve özel kesimde çalışan doktoralı araştırmacıların sayısında da ciddi artışlar gözlenmektedir. Bu bilgi çağının doğal sonucudur.

  Ders İçerikleri

  Cebir
  Koordinat sistemleri; eğriler, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, limit, devamlılık ve türev; yüksek dereceli türevler; dizi ve seriler; kısmi türev; çok değişkenli denklemlerin maksimum ve minimumları; kısıt altında maksimizasyon ve minimizasyon, çok değişkenli denklemler; Lagrange çarpanları; entegral; çok değişkenli denklemlerin çok katlı entegrallerinin alınması; alan hesaplamaları; olasılığa giriş; vektör ve matrisler; ters matrisler ve Cramer kuralı; lineer denklem sistemlerinin matris çözümleri; lineer cebire giriş, girdi-çıktı analizleri; lineer programlama; grafiksel çözümleme.

  İleri Düzey Makroekonomik Analiz
  Bu ders; makroekonomi teorisine ilişkin şu konuları ileri düzeyde, analitik ve formel bir biçimde kapsamaktadır: emek, mal ve sermaye piyasalarındaki belirsizliğin ve aksaklıkların sonuçları, eksik rekabet, nominal ve reel katılıklar, farklı Phillips eğrisi teorileri, belirsizlik altında tüketim/tasarruf kararları, açık ekonomilerde para ve maliye politikaları, paranın uzun dönem dinamikleri, enflasyon ve faiz oranları, kısa dönemli konjonktür dalgalanmaları ve istikrar politikaları, uzun dönemli dışsal ve içsel büyüme teorileri, döviz kurlarının belirlenmesi, döviz kuru rejimleri, sermaye hareketleri ve mali piyasalar. Her konu, Ortodoks keynezyen, monetarist, yeni klasik makroekonomi, reel konjonktür teorisi, yeni keynezyen, Avusturya ve post-keynezyen iktisadi düşünce okulları ile ilişkilendirilerek ele alınacaktır.

  Zorunlu Ders

  Makroekonominin Mikro Temelleri
  Klasik ve neoklasik okulların mikroekonomi teorisine katkıları; piyasada firmaların oynadığı rol üzerine çeşitli görüşler: neoklasik teoriye göre fiyat ve üretim hakkında tüketici egemenliği tarafından yönetilen seçimler dengeyi nasıl sağlar? Piyasa dengesinin belirlenmesinde tüketicilerin ve üreticilerin göreli rolü, arz ve talep güçleri arasındaki nedensellik ilişkisi, post-keynezyen iktisatçıların katkısı: makro büyüklükler karar alıcı küçük birimlerin davranışlarını nasıl belirler? Yatırım kararlarına ilişkin teoriler, kar birikimi ve gelir dağılımının çatışmacı yapısı. Post-keynezyen teori ikna edici mikroekonomik temellere sahip midir?: neden piyasada üreticiler ve tüketiciler arasındaki çıkarlar yakınsayamaz? Toplulaştırılmış düzeyde kendini gösteren gelir dağılımı çatışmasının mikroekonomik temelleri nelerdir?

  Seçmeli Ders

  Ekonomik Tasarım ve Yönetim
  Bu ders oyun kuramının ileri konularını kapsamaktadır. İşbirlikçi olmayan normal ve ardışık biçimli oyunlar için çözüm kavramları, eksik bilgili, tekrarlanan oyunlar, pazarlık oyunları, pazarlık çözümü manipulasyonları, ahlaki tehlike ve ters seçim, açık artırma ve mekanizma tasarımı ve gerçekleştirilmesi incelenecek konuları oluşturmaktadır. Mekanizma tasarımı ve gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak da Gibbard-Satterthwaite teoremi, Nash gerçekleştirilmesi, Maskin’s and Danilo’s Teoremleri, mükemmel alt oyun uygulanması, Bayesgil gerçekleştirilme, tek taraflı ve karşılıklı kontrat tasarımı incelenecektir.

  Seçmeli Ders

  Seminer Dünya Ekonomisi
  Bu ders öncelikle uluslar arası makroekonomi ve finans alanında okumalara odaklanmıştır. Öğrencilere uluslararası makroekonomik teorinin çeşitli alanlarında okuma listeleri verilerek, seçecekleri bir alanda önde gelen çalışmaları kapsayacak bir makale yazmaları istenecektir.

  Seçmeli Ders

  Uygulamalı Sayısal Finans
  Bu ders uygulamalı matematik ve finans alanlarındaki hesaplama teknikleriyle ilgili konuları kapsamaktadır. Konular; programlamaya giriş, lineer sistemlerin çözümü, denklem çözüm teknikleri, enterpolasyon metotları, en küçük kareler yöntemi, diferansiyel denklemler, ODE çözümleri, eigenvalue ve singular value çözümlemeleri, polinomlar, splines ve olasılık dağılımları.

  Zorunlu Ders

  Finansmanda Çoklu Veri Analizi
  Bu ders çoklu veri analizinin finansal konulara uygulanmasını kapsamaktadır. Uygulanan yöntemler principal component ve faktör analizi, diskriminant analizi, cluster analizi, çoklu ve panel veri regresyon analizi, lineer ve lineer olmayan otoregresif modeller, lineer olmayan regresyon modelleri, yapısal denklem modellemeleri, robust regresyon modelleri.

  Zorunlu Ders

  Finansal Ekonometri
  Bu ders hisse getirilerinin tahmini, piyasa mikro yapısı modelleri, uzun ve kısa periyotlu vaka çalışmaları analizi, alım satım stratejileri, ARCH / GARCH modelleri, term structure modelleri, lineer olmayan modelleri, data mining modelleri, finansal risk modelleri yapılırken kullanılan ampirik araştırma teknikleri ve metodolojilerini kapsamaktadır.

  Zorunlu Ders

  Araştırma Semineri
  Bu seminer dersi ampirik araştırma metotlarının finansın çok çeşitli alanlarına uygulanmasını kapsamaktadır. Dersin iki ana amacı bulunmaktadır. Öncelikle öğrencilere finans alanında nitelikli araştırmalar yapmalarına yardımcı olacak sayısal yöntemleri kullanma yetisinin kazandırılması. İkinci olarak bu yöntemleri corporate finance ve asset pricing ‘in ileri düzey konularına uygulanmasını sağlamaktır. Yeni ve güncel araştırma konularına özel önem verilmektedir.

  Seçmeli Ders

  Finansal Ekonomi
  Bu ders finansal ekonominin teorisine ait ileri düzeyde konuları kapsamaktadır. İncelenen konular arasında belirsizlik altında choice ve fayda teorisi, state pereference teorisi, ortalama varyans portfolio teorisi, piyasa denge modelleri, opsiyon fiyatlama modelleri, term structure of faiz oranları, verimli sermaye piyasası modelleri, bilgi asimetrisi ve agency teorilerini içermektedir.

  Zorunlu Ders

  Finansal Politika
  Bu ders finansal teorilerin uygulamalarını kapsar. Belirsizlik altında yatırım kararı alma, belirsizlik ve opsiyon varlığı altında çok dönemli sermaye bütçelemesi, performans ölçümü ve teşvik tasarımı, değerleme ve vergi politikası, sermaye yapısı ve sermaye maliyeti, birleşmeler, elden çıkarma, yeniden yapılandırma ve yönetişim ile finansal yönetimin diğer uygulamalı alanları.

  Zorunlu Ders

  Varlık Değerleme
  Bu ders finansal varlık fiyatlama teorisindeki ileri düzey konuları kapsar. Bu konular, birden fazla döneme ait tüketim, portföy seçimi, finansal varlık fiyatlama teorileri, birden fazla dönem için piyasa dengeleri, şarta bağlı fiyatlama, difüzyon süreçleri, Ito Lemma , dinamik korunma, kısmi diferansiyel denklem çözümü,arbitraj,martingale , fiyatlama kerneli , difüzyon ve sıçramalı süreçler ve sürekli zamanda finansal varlık fiyatlamayı içerir.

  Seçmeli Ders

  Finansal Yönetim Seminer
  Finans teorisinde tavsiye edilen okumalar için hazırlanmış bir seminer dersidir.Öğrencilere finans teorisinin muhtelif alanlarından okuma listeleri verilir ve seçilen konularda araştırma yapmaları teşvik edilir.

  Seçmeli Ders

  Davranışçı Finans
  Ampirik bulgular standart ekonomik paradigma (sorunsal) yani rasyonel birey ve etkin piyasaların, finansal piyasalardaki davranışları yeterince izah edemediğini göstermektedir.Bu derste ,yeni araştırmalar için fırsatlar arayan bir bakış ile bu konudaki delilleri inceleyip,finansal piyasalar için alternatif teoriler üretmek üzere psikolojiyi kullanacağız. Ders, zihinsel muhakeme ve seçim, kendi kendini kontrol,ve dönemler arası seçim, ekonominin varsayımları ve doğruluğu, yatırımcı aşırı tepkileri, finansal varlık analistleri ve deneysel ekonomi konularını içermektedir.

  Seçmeli Ders

  Piyasa Mikro Yapısı
  Bu ders piyasa mikro yapısı için kullanılan teori ve başlıca modelleri içermektedir.Piyasalar ve piyasa oluşturma, envanter modelleri,bilgiye dayalı modeller , bilgiye sahip ve bilgisiz işlemcilerle stratejik işlemci modelleri,bilgi ve fiyat süreci,piyasa yaşayabilirliği ve kararlılığı likidite ve piyasalar arası ilişki,piyasaların dizaynı ,piyasa şeffaflığı ve işlemcinin anonim oluşu konularını içermektedir.

  Seçmeli Ders


Finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |