Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Doğuş Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Kayıt Kabul Şartları 1. Kabul sınavları için aranan minimum dereceler * ALES : Eşit Ağırlıklı 55 * GRE : Sözel 350, Sayısal 500 ve Analitik yazım 3,5 * GMAT: 55 2. İngilizce yeterlilik için aranan minimum dereceler * TOEFL : 550 * TOEFL(Bilgisayarlı) : 213 * IELTS : 6,5 * CPE, CAE : PASS * KPDS : 60 * ÜDS : 60 * DUIYES (Doğuş Üniversitesi İngilizce Sınavı) : 60 3. Mülakat Mülakat Komisyonu adayın ALES sınav puanını, Lisans Başarı notunu ve mülakat sonucunu değerlendirerek karar verir.
 • Program tanımları
  Bu programın amacı katılımcıların kuvvetli bir iktisat altyapısına sahip, teori-uygulama dengesi kurabilen, reel kesimle finans kesimi arasındaki ilişkileri kavrayabilen finans yöneticileri olarak uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Programdan mezun olanlar, sanayi ve hizmet işletmeleri, tüm finansal kuruluşlar ile finans kesimini yönlendiren ve denetleyen kamu kuruluşlarının uzman ve yönetici gereksinimlerini karşılayacaklardır.

  Tezsiz program
  her biri 11 haftadan oluşan altı dönemli bir eğitim süresini öngörür. Her dönemde iki ders sunulacaktır. Böylece 6 zorunlu ve 4 seçimlik ders ve projeden oluşan 30 kredi saatlik program 1,5 yılda tamamlanabilecektir.

  Tezli programda öğrencilerin daha sonra doktora programına devam etmelerini sağlayacak biçimde araştırmalara ve akademik çalışmalara ağırlık verilecektir. Program 6 zorunlu ve 2 seçimlik olmak üzere 24 kredi saatlik ders ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşmaktadır. Tezli programı tamamlama süresi Yönetmelikte öngörüldüğü gibi 2 yıldır.

  Lisans eğitim ve öğrenimlerini değişik bir dalda yapan öğrenciler 3 adet bilimsel hazırlık dersini alacaklardır. Türkçe olarak okutulan ve kredisiz olan bu dersler şunlardır.

  • Muhasebe
  • İktisat
  • İstatistik

  Program Dili İngilizce'dir.


  Ders İçerikleri


  İktisat

  Ekonomideki temel konuların incelenmesi; Mikro iktisat ve makro iktisattaki önemli konuların yanı sıra mali politika, para politikası, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi gelişmeler ve Türkiye ekonomisi gibi konuların esasları.
  Bilimsel Hazırlık Dersi

  Yönetim Ekonomisi
  Ekonomik teorinin kullanımı, iş dünyasında karar almada ekonometri ve matematiksel ekonomi; talep, üretim ve maliyetler, farklı piyasa yapılarında fiyatlama, risk ve belirsizlik altında karar alma; sermaye bütçelemesi.
  Zorunlu Ders

  Ekonomik Analiz
  Arz, talep ve piyasa fiyatlarının oluşumu, talep elastikliği, piyasalar ve refah. Firma davranışı, endüstri organizasyonu, tam rekabet piyasaları, tekel, oligopol ve tekelci rekabet, Emek piyasaları, gelir dağılımı. Ulusal gelirin belirlenmesi, enflasyonun ölçümü, üretim ve büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki alışveriş. Para ve bankacılık, uluslar arası serbest ticaret ve korumacılık.
  Zorunlu Ders

  Finansal Yönetim
  Finans fonksiyonu ve finans yöneticisi; finansal çevre; finansal analiz; finansal planlama ve kontrol; risk getiri ilişkileri; paranın zaman değeri; tahvil ve hisse değerleme, işletme sermayesi yönetimi; nakit, alacak ve stok yönetimi; kısa dönem borçlanma; sermaye bütçelemesi; proje nakit akış analizi; riskli projeler için sermaye bütçelemesi; sermaye maliyeti; sermaye yapısı; kar payı; uzun dönemli finansman; hisse senedi arzı ve yatırım bankacılığı; uzun vadeli borçlanma; finansal sıkıntı, iflas ve yeniden yapılanma; uluslararası finansa giriş.
  Zorunlu Ders

  Finansal Piyasalar ve Kurumlar
  Finansal varlıklar; finansal piyasalar, küreselleşme ve türev piyasalar, finansal aracılar ve piyasalardaki yeni gelişmeler, mevduat kabul eden kuruluşlar; merkez bankacılığı ve para politikası; sigorta şirketleri; yatırım şirketleri ve emeklilik fonları; menkul değer fiyatlarının ve faiz oranlarının belirlenmesi; faiz oranlarının genel düzeyi ve yapısı; birincil ve ikincil piyasaların yapısı ve işleyişi; kamu menkul değerler pazarı; özel tahvil piyasası; hisse senedi piyasaları; vadeli piyasalar; opsiyon piyasaları; swap piyasaları.
  Zorunlu Ders – Servis Dersi

  Portföy Kuramı ve Menkul Değerler Yönetimi
  Beklenen getiri ve riskin tanımı ve ölçümü; finansal varlıklar; finansal piyasalar; finansal bilginin kaynakları; hisse senedi piyasa endeksleri ve hesaplanması; finansal varlıkların değerlemesi; portföy analizi; sermaye varlık fiyatlama modeli; arbitraj fiyatlama modeli; tahvil değerleme; faiz oranlarının zaman yapısı; faiz oranı riski, kredi riski ve enflasyon riski kavramları; hisse senedi değerleme; hisse senedi fiyat hareketleri ve teknik analiz; temel analiz; portföy seçimi ve yönetimi; portföy performans ölçümü; finansal türev ürün ve piyasalar.
  Zorunlu Ders – Servis Dersi

  Ticari Banka Yönetimi
  Bankacı-Müşteri ilişkisi, parkende bankacılık, mevduat, fiyatlama, para yönetimi, ücrete dayalı hizmetler, kurumsal bankacılık, genel değerleme kriterleri, kredi derecelendirme, kredi fiyatlama, kredilendirme ve denetim, uluslararası perspektif vaka çalışmaları güncel gelişmeler.
  Seçmeli Ders

  Finansal Yönetimde Seçme Konular
  Konular FIN 511(Finansal Yönetim) 'de kapsamlıca ele alınamayan, özel konulardan oluşmakta olup, ders öğretim üyesince belirlenmektedir.
  Seçmeli Ders

  Uluslararası Finans
  Çokuluslu şirketler ve uluslararası finansal yönetimin önemi; uluslararası para sistemi; ödemeler dengesi; döviz piyasaları; vadeli döviz piyasaları ve opsiyon piyasaları; uluslararası finansta temel parite koşulları; döviz riski pozisyonu ve döviz riski; döviz riski yönetimi; döviz kuru tahmini; uluslararası para ve sermaye piyasaları; uluslararası bankacılık; faiz oranı ve para swapları; uluslararası ticaretin finansmanı; doğrudan dış yatırım; çokuluslu sermaye bütçelemesi; uluslararası işletme sermayesi yönetimi.
  Zorunlu Ders – Servis Dersi

  Finans Mühendisliği
  Fiyat volatilitesi, korunma ve finans mühendisliği kavramı; risk profili, riskin azaltılması; kısa ve uzun pozisyonların korunması; vadeli sözleşmelerle korunma; swap sözleşmeleri ile korunma; opsiyon sözleşmeleri ile korunma; opsiyon fiyatlama modelleri; türev varlıkların yaratıcı kullanımı, matematik, istatistik ve çalışma sayfası uygulamaları.
  Zorunlu Ders – Servis Dersi

  Kamu Kesimi Finansı
  Devlet harcamaları ve vergiler, optimal vergi politikası teorisi, dinamik maliye politikası, denge ve büyüme. Milli gelir, devlet harcaması ve dengeli bütçe çarpanı. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde Fayda- Maliyet analizi teori ve uygulaması ve benzer teknikler. Özel ve Kamu yatırım kararları arsındaki farklılaşmanın kaynakları. Bütçe açığı ve enflasyon, bütçe açığını finanse etmenin yolları. Özelleştirme, İç ve dış borçlar.
  Zorunlu Ders

  Finansal İktisat Kuramı

  Belirsizlik altında seçim yapma, tam ve aksak rekabetçi menkul değer piyasaları, varlık fiyatlama, farklı piyasa bilgileri ve Rasyonel Beklentiler, kredi ve sermaye piyasalarında asimetrik bilgi, belirsizlik altında faiz oranları vade yapısı, reel ve mali sektör arasındaki ilişki, finansal piyasa ve kurumların etkinliği, uluslararası sermaye hareketleri ve milli ekonomilere etkisi; finansal ve ekonomik krizler; gelişmekte olan ülkelerde finansal sistem ve reel sektör arasındaki ilişkilere yönelik vaka çalışmaları
  Seçmeli Ders – Servis Dersi

  Gelişmekte Olan Sermaye Piyasaları
  Gelişmekte olan, Latin Amerika, Avrupa ve Asya sermaye piyasalarının incelenmesi; geçiş ekonomilerindeki finansal ve yatırım riskleri; gelişmekte olan piyasalarda doğrudan dış yatırım; kar payı ve sermaye yapısı problemleri.
  Seçmeli Ders

  Risk Yönetimi ve Sigortacılık
  Riskin, tanımı, belirlenmesi ve ölçülmesi, risk yönetimindeki yönelimler ve gelişmeler, risk yönetimi ve sigortanın hukuki yönleri, ticari gayrimenkul ve mesuliyet riskleri, sigorta endüstrisi, sigorta ve pazarlama sistemleri, sigorta şirketi faaliyetleri, sigortacılık mevzuatı.
  Seçmeli Ders

  Proje
  Bu ders, Tezsiz Yüksek Lisans Programında bulunan öğrencilerin mezuniyet öncesi yapmaları gereken son çalışmadır. Öğrenci, derecesini alabilmek için bir öğretim üyesi gözetiminde kendi ilgi alanında bir çalışmayı kaleme almaktadır.
  Zorunlu Ders

  Seminer
  Tezinde son aşamaya gelen öğrencilerin tezleriyle ilgili olarak yapacakları,tartışmaya açık, sunuşlarından oluşmaktadır.
  Zorunlu Ders

  Yüksek Lisans Tezi
  Bir öğretim üyesinin danışmanlığında tamamlanan ve öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgiler edindiğini, bu bilgileri değerlendirip bazı bulgulara ulaştığını kanıtlayan ve jüri önünde savunulması gereken tez.
  Zorunlu Ders

Finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |