Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Ticaret Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı, lisans eğitimlerini İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yapmış olanların yanı sıra farklı lisans alanlarında eğitilmiş olanlara da bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası, finansal kiralama ve faktoring sektörlerinde daha etkin ve daha uzmanlaşmış olarak görev almalarını sağlayacak; onların iş yaşamının yoğun rekabet ortamında başarıya ulaşmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatacak çağdaş ve uygulamalı bir program tasarımıdır.

  Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

  DERS PROGRAMI

  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
  İstatistik
  İşletme Yönetimine Giriş
  Ekonomiye Giriş
  Finansal Muhasebe

  ZORUNLU DERSLER
  Finansal Piyasalar
  Finans Yönetimi
  Para Banka
  Türk Bankacılık Sistemi
  Banka Yönetimi
  Uluslararası Finans
  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
  Finans Yönetimi
  İstatistiksel Araştırma Yöntemleri
  Seminer
  Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri

  DERS İÇERİKLERİ

  PARA VE BANKA
  Paranın Tanımı ve Fonksiyonları, Piyasaların Tarihsel Gelişimi, Para Piyasasının İşleyişi ve Para Politikası, Para ve Faiz Teorilerine Genel Bakış, Türk Bankacılık Sistemine Genel bir Bakış, Türlerin Göre Bankacılık (Ticari Bankalar, Yatırım Bankaları, Kalkınma Bankaları, Özel Finans Kurumları, Ararcı Kurumlar), Fonksiyonlarına GöreBankacılık (Kurumsal Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Özel Bankacılık), Bilanço Yapısı, Bankaların İşleyişinde Kanuni Yükümlülükler, Bankacılık Ürünlerinde Fiyatlama, Bankalarda Denetim ve Raporlama

  ULUSLARARASI FİNANS
  Uluslararası Para Sistemi, Ödemeler Dengesi, Döviz Piyasası, Uluslararası Sermaye Piyasaları,Uluslararası Para Piyasaları, Faiz ve Döviz Kredisi Swapları, Uluslararası Portföy Yatırımları, Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Belgeleri, Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Bankacılık

  BANKACILIKTA TRENDLER
  Çağdaş Bankacılıktaki Son trendler,Uluslararası Bankacılık, İşlem ve Faaliyetleri, Bankaların Uluslararasılaşmasını Etkileyen Faktörler, Regülasyon, Deregülasyon, Reregülasyon, İnternet bankacılığı gibi son gelişmeler, BIS ve Basle Komitesi’nin son düzenlemeleri, Sermaye yeterliliği ve mevduat sigortası, borç verme, banka alacaklarının güvence altına alınması, Risk ve Kriz yönetimi

  ULUSLARARASI PARA VE SERMAYE PİYASALARININ İŞLEYİŞİ
  Sınır Ötesi Piyasaların Oluşumu, Uluslararası Finansal Piyasalar ve Düzenleyici Otoriteler, Finansal Aracılar, Piyasaların Ayrımı: Para ve Sermaye Piyasaları, Kurumlar, Enstrümanlar ve İşleyişi ,Vadeli İşlem Piyasaları, Risk kavramı, Türleri ve Risklerin Ortaya Çıkışı, Risk Yönetimine Giriş , Risk Yönetimi: Makro Ekonomik Riskler, Politik Riskler, Piyasa Riskleri, Fiyat Riski, Kur riski, Likidite Riski, Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi ve Enstrümanları, Erken uyarı Sistemleri

  YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ

  Finansal Piyasalarda Yatırım Araçlarının Analizi, Para ve Sermaye Piyasası Araçları, Yatırını ve Portföy Yönetimi, Risk ve Getiri İlişkisi, Çeşitlendirme, Ortalama Varyans Analizi, Tek Endeks Modeli, Portföy Modeli, Portföy Performansının Ölçülmesi

  FİNANS MATEMATİĞİ
  Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları, Basit Faiz Hesaplamaları, Bileşik Faiz Hesaplamaları, Faiz Oranlarının Vade Yapısı ve Verim Eğrileri, Enflasyon ve Risk Pirimi Ayarlamaları, Menkul Kıymet Fiyatlaması.

  FİNANSAL YÖNETİM
  Finans Politikave Kararları, Finansal Yönetime Giriş, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz ve Kontrol, Yatırım (Sermaye) Bütçelemesi ve Kararları, Sermaye Yapısı ve Kar Dağıtım Politikası, Sermaye Kaynak Maliyeti, Finansal Varlık Değerlemesi, Hisse Senedi Değerleme Uygulaması, Risk ve Getiri, Risk Yönetimine Giriş

  FİNANSAL PİYASALARIN EVRİMİ
  İlkçağ ve Ortaçağ'da Dünya Ekonomisi ve Finansal İşlemler, Sanayi Devrimi Öncesi ve Sonrasında Finans Piyasalarının Doğuşu ve Gelişimi, Neoklasik Dönemde Finansal İşlemlerde Gelişmeler, Dünya Borsaları, Osmanlı Döneminde Finansal Piyasaların Gelişimi, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye'de Finans Kesimi, 1950 Sonrası Türk ve Dünya Finans Sistemi, 1970'li Yıllarda Ekonomik Krizler ve Finansal Sisteme Etkileri, 1980'li Yıllarda Ortaya Çıkan Gelişmeler, 1990'lı Yıllar, Küreselleşme ve Etkileri

  ULUSLARARASI EKONOMİ VE KÜRESELLEŞME
  Küreselleşmenin Bilimsel Bir Şekilde İncelenmesi, İncelemenin Değişkenlerinin Ortaya Konulması,Değişkenlerin Analizi ve Yöntem Tartışmaları, Uluslararası Siyasal İktisat Açısından, Uluslararası Ekonomik İlişkilerin İncelenmesi, Uluslararası Krizler ile Uluslararası Müzakereler Arasındaki Kavramsal ve Süreçsel Bağıntı Noktaları, Modernliğin Sonuçları ve Küreselleşme, Küresel Kapitalizmin Teorik Çerçevesi, Kimlik Talepleri ve Ekonomik Davranış Açısından Kamusal Alanın Kavramsallaştırılması, Kapitalizme Dair Belirsizlikler, Küreselleşmenin Türkiye Boyutunda İncelenmesi, Dünya Ticaret Örgütünde Müzakere Süreci, Küreselleşme Krizleri ve Uluslararası Ekonomik ve Siyasal Sistemde Dönüşümler, Küreselleşmenin Geleceğine Dair Senaryo Planlaması, Küreselleşmeye Karşı Oluşan Tepkilerin İncelenme Yöntemleri

  MERKEZ BANKACILIĞI VE PARA POLİTİKASI
  Merkez Bankacılığının Anlamı, Merkez Bankacılığının Tarihsel Gelişimi,Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası, Merkez Bankacılığının Gelişimi, TCMB'nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları, TCMB'nın Politika Araçları, Merkez Bankası Vaziyeti, Merkez Bankası Analitik Bilançosu, Parasal Büyüklükler, Bilanço Analizi, Trend Analizi, Para Programları, MB-Piyasa İlişkileri, MB- Kamu İlişkileri


  FİNANSAL KURUMLARDA RİSK YÖNETİMİ
  Risk ve Kriz Kavramları, Risk ölçümü ve yönetimi, Faiz oranı riski ve analizi, Kredi riski, Likidite riski, Döviz kuru riski, Bilanço dışı risk, Çeşitli enstrümanların (swaps,forwards gibi) kullanıldığı hedging teknikleri, Sermaye yeterliliği, Mevduat sigortası, Banka alacaklarının güven altına alınması.

  ULUSLARARASI STRATEJİK OYUN
  Uluslararası Kuruluşlar ve Strateji Savaşları, Reyting Kuruluşları, Ülke Ekonomilerini Şekillendiren IMF ve Reçeteleri, Dünya Bankası ve Para Muslukları, Parayı Yönetenler, Uluslararası Arena’da Piyasa Aktörleri, Sıcak Para Hareketleri , Dünyada Kaynak Sorunu ve Stratejik Oyunlar, Savaş Ekonomisi Yaratma , Sömürgecilik

  DIŞ TİCARET FİNANSMAN TEKNİKLERİ
  İthalatçı Firma Finansman Araçları,Satıcı Lehine Akreditif, Kabul Kredileri, Post finansman, ECA Kredileri, İhracatçı Firma Finansman Araçları, Prefinansman, İhracat Kredileri,İskonto-İştira, Factoring, Mal ve Hizmet Takası, Teminat Mektupları-Kontra Garanti, Leasing, Eximbank ve İşleri

  AB'DE BANKACILIK VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ
  Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bankacılık sektörü geleneği, Kıta Avrupası Bankacılığı ve Anglo-Sakson Bankacılık, AB üyesi ülkelerde bankacılık mevzuatı ve AB Merkez Bankası, Avrupa Birliği Tek Bankacılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yeni Kanunu ve AB'ye uyum, Türk Bankacılık Sektörü'nün AB Bankacılık Sistemi'ne Uyumu

  ULUSLARARASI BANKACILIK HUKUKU
  Uluslararası sistemde bankacılık kuralları, Uluslararası bankacılık yöntemlerinin hukuki açıdan değerlendirilmesi, Moral Hazard ve Kara Para kavramları, Etik olmayan bankacılık faaliyetleri ve hukuki yönlerden ele alınması, Sınır ötesi bankacılık faaliyetleri için ödeme şekilleri ve bunlara bağlı hukuk, çeşitli banka sözleşmeleri

   

  BANKALARDA ÖRGÜT VE YÖNETİM MODELLERİ
  Banka Tanımı, Faaliyetleri, Karlılık ve Risk, Banka Genel Müdürlük Organizasyonu, Banka Risk Grubu Organizasyonu, Bankalar Kanunu ve Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Yönetmeliği, Şube İşlemleri ve Organizasyonu, Kaynak Yaratıcı İşlemler, Kullandırım Faaliyetleri, Kambiyo İşlemleri, Risk Yönetim Yönetmeliği, Karşılıklar Kararnamesi, Sermaye Yeterliliği

  SERMAYE PİYASALARINDA KURUMSAL YAPI VE ENSTRÜMANLAR
  Mali Piyasalar, Sermaye Piyasasına Makro Bakış, Temel Kavramlar, Sermaye Piyasası Hukuku, Mevzuata Erişim ve Sistematik, Sermaye Piyasası Kurulu, Hisse Senetleri, Ortaklık Hakları, Diğer Menkul Kıymetlerle Farkları, Halka Açık Anonim Ortaklıklar, İlave Yükümlülükler, Hisse Senetlerinin Halka Arz ve Satışı, Tahviller, Değişken Faizli Tahviller, Kara İştirakli Tahviller, Hisse Senedi İle Değiştirilebilir Tahviller, Finansman Bonoları, VDMK, Kar-Zarar Ortaklığı Belgeleri ve Diğer Enstrümanlar, Sermaye Piyasası Kurumları, Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları,   Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Diğer Yardımcı Kurumlar, İMKB, Takas ve Saklama, Portföy Yönetim Şirketleri

  ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ BANKACILIK KRİTERLERİ (BASEL I-II)
  Uluslararası Bankacılık Hizmetleri, Tanımı, İçeriği ve Türkiye Örneği, Uluslararası Bankacılıkta Riskler ve Krizler, Sebepleri, Global ve Ülke Bazında Etkileri, Uluslararası Bankacılıkta ve Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi İçin Önlemler ve Yasal Düzenlemeler, Basel Komitesi, Genel Bilgiler, Çalışma Alanları ve Temel İlkeler, Basel I (Çalışmaları, İçeriği, Kararları ve Düzenlemeleri, Basel II Yeni Sermaye Yeterliliği Çalışmaları Uzlaşması, Türk Bankacılık Sektörünün Basel II’ye Uyum Süreci Geçiş Süresine İlişkin Yol Haritası, Basel Uyum Sürecinde BDDK Uygulamaları

  AVRUPA PARA BİRLİĞİ, EURO VE AVRUPA’DA FİNANSAL PİYASALAR
  Avrupa Para Birliği Hedefi, Avrupa Para Birimi, Avrupa Para Birliği Hedefinin Amacı, Aşamaları ve Maastricht Kriterleri, Avrupa Para Sistemi, Avrupa Para Birimi’nin Oluşumu, Euro’ya Geçiş ve Üye Ülkelerin Durumu, Finansal Piyasalar ve Özellikleri (Para ve Sermaye Piyasalarının Özellikleri, Uluslararası Finansal Piyasalarda Karşılaşılan Riskler, Finansal Piyasaların Gelişimini Etkileyen Faktörler), Avrupa Birliği’nde Finansal Entegrasyon ve Euro’ya Geçişin Avrupa’daki Finans Kurumları Üzerindeki Etkileri, Türk Sermaye Piyasası’nın Gelişimi ve Avrupa Birliği’ne Uyum

  PİYASALARDA TAHMİN TEKNİKLERİ
  Derste temel olarak üç ana başlık işlenmektedir:
  1) Değerleme Yöntemleri
  2) Teknik Analiz  
  3) Matematiksel Modelleme

  Finansal piyasalarda varlıkların değerlemesi ve varlığa fiyat biçilmesi teknikleri anlatılmakta ve bunun arkasından teknik analiz teknikleri ile zaman serileri şeklinde ifade edilen, yatırım araçlarının ileriye dönük tahmin yöntemleri öğretilmektedir.

  SERMAYE PİYASASINDA ETİK KURALLAR VE KARA PARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE

  Sermaye Piyasalarında Rekabet ve Regülasyon , Asimetrik Bilgi, Etik Kurallar, Piyasa Dışı Hareketler,  Insider Trading (İçerden Öğrenenlerin Ticareti), Spekülasyon, Manipülasyon, Kara Para ile Mücadele, Kara Paranın Aklanmasını Engelleyici Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler, Türkiye ‘de Kara Paranın Aklanması, Uygulama-Görsel Materyal (Wall Street / Borsa)

  VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RİSK YÖNETİMİ
  Finansal Piyasalar, Risk Yönetimi ve Vadeli Piyasalara Giriş,   Vadeli İşlem Piyasalarına (Futures Market) Giriş, Vadeli İşlem Piyasalarının İşleyişi, Forward Piyasalar,   Opsiyon Piyasaları, Opsiyon Stratejileri,   İleri Opsiyon Stratejileri (Kombinasyonlar ve Exotik Opsiyon Sözleşmeleri), Swap Sözleşmeleri, Faiz ve Para Swap Sözleşmeleri ve Riskten Korunmak Amacı ile Kullanımı, Türkiye’de Vadeli Piyasaların Gelişimi ve İşleyişi (Tarihsel Gelişim,İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Alım-Satım, Teminatlandırma ve Takas Sistemi.

  BANKALARDA RİSK: BASEL I-II
  Bankacılıkta Risk Kavramı ve Risk Çeşitleri, Risk Yönetimi, Risk Analizi, Risk-Sermaye Yapısı İlişkisi, Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi, Aktif-Pasif Yönetiminde Analitik Yaklaşımlar, Risk Kavramının Bankaların Denetim ve Gözetiminde Kullanılması Süreci, 1970’lerdeki Krizler, Basel I Süreci, Basel II Uzlaşısını Gerekli Kılan Koşullar, Basel II’nin Temel Özellikleri, Türkiye’de Basel I Ve II Uzlaşılarının Uygulanması, Riskleri Ölçme Ve Yönetme Yöntemleri

  AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI
  Avrupa Birliği Fonları, Amaçları, İşleyişleri, Öncelikleri, Avrupa Birliği Fonları Prosedürleri, AB Fonları Sözleşmeler ve Bütçelendirme, Avrupa Birliği’nde Proje ve Proje Döngü Yönetimi, Mantıksal Çerçeve ve Analiz Aşaması, Mantıksal Çerçeve ve Planlama Aşaması, Proje Dizaynında Sürdürebilirlik, Proje Değerlendirme ve İzleme Kriterleri, Grup Çalışması

Finans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |