Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Küreselleşme olgusu ve AB ile entegrasyonun yarattığı ivme hem ulusal hem de uluslararası bazda bankacılık ve finans sektörüne büyük bir dinamizm kazandırmıştır. Bu dinamizmin yarattığı dönüşümle bankacılık ve finans anlamında rekabetin boyutları genişlemiş, makro ekonomik konjonktürü etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. Global yabancı bankaların ve finans kuruluşlarının ekonomi içerisindeki paylarının ve ağırlıklarının önemli boyutlara yükselmesi teknoloji kullanımını üst düzeylere çıkardığı gibi, çok sayıda değişik finansal enstrümanın kullanılmaya başlanılması finansal piyasaların derinliğini arttırıcı sonuçlar yaratmıştır. Bu gelişmeler sadece finansal sektörü etkilemekle kalmamış, reel sektör de önemli bir transformasyona uğramış, reel sektörde finansın önemini belirgin bir şekilde ön plana çıkmıştır.

  Bütün bu değişim ve gelişmeler bankacılık ve finans anlamında nitelikli personel gereksinimini had safhaya taşımıştır. Ülkemizdeki ve uluslararası piyasalardaki  konjonktörü değerlendirerek, geniş bir vizyondan bakabilen verimli ve etkin çalışmalarını analitik bir bakış açısıyla sunabilen, bankaların, finansal kurumların ve her türlü işletmenin finansal kararlarında daha hızlı ve etkin hareket edebilen, öngörüleri yüksek elemanlara olan gereksinme bugün ve gelecekte en önemli sorun olarak karşımızda durmaktadır.

  Bu gelişmeler ve beklentiler dikkate alındığında her düzeyde elemanı, belirtilen niteliklere taşımak için Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Proğramı’nın önemli bir işlev göreceği açıktır.

  Programın amacı ulusal ve uluslararası düzeyde bankacılık ve finans kurumların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde öngörülü, kaliteli ve çağdaş uzmanların yetiştirilmesidir.  Programın kapsamı  teorik gelişmelerle sınırlı kalmamakta, piyasa uygulamalarına yönelik örnek çalışmalara yer verilerek  pratik çözüm önerilerinin  tartışılması sağlanarak, en son ve çağdaş finansal teknikleri kullanılarak öğrencilere mesleki gelişme olanağı sunmaktır.  Program, banka ve finans sektöründe duyulan uzman eksikliğini gidererek, her türlü işletmenin daha başarılı yönetilmesi için finansal sorunlara yönelik gerekli altyapının ve finansal araçların, politika ve stratejilerin oluşturulmasını hedeflemiştir.

  Proğram Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’n da yer alması gereken tüm temel ve çağdaş dersleri içermekte, bazı seçmeli ve uygulamaya yönelik seminer dersleri de bulunmaktadır.

  Program konu itibariyle kamu ve/veya özel sektör finans kuruluşlarında çalışanlarını da destekleyici niteliktedir.  
    
  Proğram Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülecek olup, eğitim ve öğretim dili Türkçe’dir.

  Yüksek Lisans Proğramı’nda Tezli Yüksek Lisans Proğramı toplam 24 kredi, Tezsiz Yüksek Lisans Proğramı toplam 33 krediden oluşmaktadır ;
  1. Bir yarıyıl Bilimsel Hazırlık alması gereken öğrenciler için 15 kredilik (5 ders)
  2. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için birinci yarıyıl ortak 12 kredilik (4 ders),
  3. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için ikinci yarıyıl ortak 12 kredilik (1’i kredisiz, 1’i seçmeli 5 ders)
  4. dersler alınacak olup,
  1. Tezli Yüksek Lisans öğrencileri ikinci yarıyılın bitiminde Bitirme Tezi’ni vererek mezun olacaklar,
  2. Tezsiz Yüksek öğrencileri ise üçüncü yarıyılda 9 kredi daha (3 seçmeli ders) alarak,
  3. Üçüncü yarıyılın bitiminde Bitirme Projesi vererek mezun olacaklardır.
  Böylece Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 7 zorunlu, 1 seçmeli ders ile seminerden ve Bitirme Tezi çalışmasından, Tezsiz Yüksek Lisans Proğramı 7 zorunlu, 4 seçmeli ders ile seminerden ve Bitirme Projesinden meydana gelmektedir.
  Proğramın seçime bağlı olarak sunulan ders sayısı 16’dır.

  DERS LİSTESİ

  Zorunlu Dersler
  I. Yarıyıl
  Bankacılık Hukuku
  Ekonomik Analiz
  Uluslararası Finans
  Bankacılıkta Risk Yönetimi

  II. Yarıyıl
  Bankacılıkta Kredi Yönetimi
  Dış Ticaretin Finansmanı
  Seminer   
  Araştırma Yöntemleri
  Seçmeli Ders
  Bitirme Tezi

  III. Yarıyıl
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Bitirme Projesi

  Seçmeli Dersler
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Toplam Kalite Yönetimi
  Örgütsel Tasarım
  Pazarlama Uygulamaları
  Pazarlama Araştırması
  Uluslararası Pazarlama
  Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları
  Uluslararası Ticaret Hukuku ve AB
  İşletme Kararlarında Yöneylem Uygulamaları
  Kurumsal Finans   
  Bankacılık Teorisi ve Politikası
  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi   
  Para ve Sermaye Piyasaları
  Kambiyo Rejimi ve Dış Ticaret Mevzuatı
  Dış Ticaret Muhasebesi
  İşletme Politikaları ve Stratejileri


  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

  İşletme İstatistiği
  İstatistiğin Metodolojisi, Veri Toplama ve Düzenleme Teknikleri, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dağılma, Değişkenlik Ölçüleri, Standart Normal Dağılım, İndeksler, Zaman Serileri Analizi, Zaman Serilerinde Aylık Tahminler, Mevsim ve Konjonktür Faktörlerinin İncelenmesi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, Hipotez Testi ve Student Dağılımı.

  Finansal Muhasebe
  Finansal Muhasebenin Tanımı, Temel Kavramlar, Finansal Tablolar, Bilanço Kavramı, Çift Yanlı Kayıt Düzeni, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço Hesaplarının İşleyişi, Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi, Bilanço Hesaplarından Örneklemeler, Gelir Tablosu Hesaplarından Örneklemeler, Mizanlar, Dönem Sonu İşlemleri.

  İşletme Finansı
  Finans Kavramı, İşletmelerde Alınacak Kararların Finansal Fonksiyonları, Enflasyonun Finansal Yönetim Üzerindeki Etkileri, Finansal Analiz Yöntemleri, Rasyo Analizi Uygulamaları, Finansal Planlama Kavramı ve Tekniği, Finansal Bütçeleme Kavramı ve Tekniği, Kısa Süreli Finansman, Genel Anlamda Finansal Kurumlar, Kredilendirme Süreci, Kredi Türleri.

  Pazarlama İlkeleri 
  Pazarlamanın Konusu, Kapsamı ve Gelişimi,Pazarlama Çevresi ve Önemi, Pazarlamayı Etkileyen Çevre Faktörleri, Stratejik Planlama, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması, Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları, Tüketici Satın Alma Karar Süreci, Endüstriyel Pazarlar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi Stratejileri, Pazarlama Değerlendirmesi, Satış Tahminleri.

  İşletme Yönetimi 
  İşletme Kavramı, İşletme Hakkında Genel Bilgiler, İşletmenin Fonksiyonları, İşletme Yönetiminin Temelleri, Klasik Yönetim, Neo-Klasik Yönetim, Modern Yönetim, Örgüt Teorileri, Yöneticiliğe Etki Eden Değişim ve Gelişmeler, Planlamanın Koşulları, Süreçleri, Emir-Komuta, Kontrol.


  ZORUNLU DERSLER

  Bankacılık Hukuku
  Ulusal/Uluslararası Sistemde Bankacılık Kuralları, Ulusal/Uluslararası Bankacılık Yöntemlerinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi, Moral Hazard ve Kara Para Kavramları, Etik Olmayan Bankacılık Faaliyetleri ve Hukuki Yönlerden Ele Alınması, Sınır Ötesi Bankacılık Faaliyetleri İçin Ödeme Şekilleri Ve Bunlara Bağlı Hukuk, Çeşitli Banka Sözleşmeleri, Bankalar Kanunu, 12/05/2001 Tarihli Bankalar Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun, T.C. Merkez Bankası Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Bankacılık - Bilirkişilerin Seçimi ve Görevi, Teminat Mektubu, Bankada Görevlinin Kuraldışı İşlemleri, Banka Faizinin Uygulanması, Kredi Kartlarında Kefalet.

  Ekonomik Analiz    
  Ekonomik Teorinin Temel Kavramlarının Karar Verme Sürecine Etkileri, Talep, Arz ve Denge Kavramları, Fırsat Maliyeti Kavramı, Piyasa Yapıları ve Fiyatlandırma Stratejileri, Oligopol ve Oyun Kuramı, Risk ve Belirsizlik, Bilgi Ekonomisi, Yatırım ve Yatırım Hacmindeki Değişikliklerin Makroekonomik Etkileri, Ödemeler Dengesi, Cari Açık Kavramı ve Makroekonomik Etkileri, Global Piyasalardaki Değişimler ve Etkileri. 

  Uluslararası Finans
  Uluslararası Para Sistemi, Ödemeler Dengesi, Döviz Piyasası, Uluslararası Sermaye Piyasaları, Uluslararası Para Piyasaları, Faiz ve Döviz Kredisi Swapları, Uluslararası Portföy Yatırımları, Dış Ticaretin Finansmanı, Dış Ticaret Belgeleri, Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Bankacılık. 

  Bankacılıkta Risk Yönetimi 
  Bankacılıkta Risk Kavramı ve Risk Çeşitleri, Risk Yönetimi,Risk Analizi, Risk-Sermaye Yapısı İlişkisi, Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi, Aktif-Pasif Yönetiminde Analitik Yaklaşımlar, Risk Kavramının Bankaların Denetim ve Gözetiminde Kullanılması Süreci, 1970’lerdeki Krizler, Basel I Süreci, Basel II Uzlaşısını Gerekli Kılan Koşullar, Basel II’nin Temel Özellikleri, Türkiye’de Basel I ve II Uzlaşılarının Uygulanması, Riskleri Ölçme ve Yönetme Yöntemleri. 

  Bankacılıkta Kredi Yönetimi
  Kredinin Tanım Unsurları ve Fonksiyonları ve İlgili Kavramlar, Bankaların Kredi Riski Yönetimlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Prensipler, Kredi Riski Konusunda Uygun Ortamın Oluşturulması, Güvenilir Kredi Verme İşlevinin Bulunması, Kredilerin Uygun Yönetimi, Kredilerin Ölçümü ve İzlenmesi, Kredi Riskinin Uygun Kontrolünün Yapılması, Gözetim ve Denetim Otoritelerinin Rolü, Kredilendirme Süreci, Kurumsal Krediler; Nakit Krediler, Gayri Nakdi Krediler, Bireysel Krediler; Tüketici Kredileri, Kredi Kartları, Yabancı Para Krediler, Kredilerde Güvence, Bankacılıkta Finansal Analiz.

  Dış Ticaretin Finansmanı   
  Akreditiflerin Tanıtımı ve Açılan Akreditifler Kapsamında Sağlanan Finansmanlar, İthalat Akreditifine Ait Vesaikin Post-Finansmanı (Post-Financing/Refinancing), Yurtdışındaki İhracat veya İhracat Kredisi, Garanti Kuruluşlarından Sağlanan Alıcı Kredileri/ İthalat Kredileri (Hermes/ERG/KFW Türü ECA Kredileri), Ayni Krediler ve Ayni Krediler Kapsamındaki Kabul Kredili Ödemelerde Banka Aval Kredisi , Teminat Mektupları/(Harici Garantiler/Kontrgaranti, İthal Edilecek Makine ve Teçhizatlar İçin Leasing Kuruluşlarından Sağlanan Finansman/Leasing, İhracat Alacaklarının Factor Kuruluşlara Devri/ Factoring, Türkiye’de Faaliyette Bulunan Bankadan Sağlanan İhracat Kredileri, Prefinansman Kredileri (Alıcı ve Uluslararası Prefinansmanı), İhracattan Doğan Alacakların Satılması İskonto/İştira, Eximbank Sigortası, Eximbank Kredileri, Takas/ Bartering.

  Seminer 
  Seminer dersinde öğrenciler iş yaşamı veya uzmanlık istedikleri konularda çeşitli projeler alarak, çalışmalar yapacaklardır. Seminer dersleri içinde proje ve bilimsel araştırmalarda uygulanacak teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır

  Araştırma Yöntemleri    

  Araştırma Yöntemlerine Giriş, Araştırma Sürecinin Aşamaları, Veri Toplama Teknikleri, Verileri Değerlendirme Teknikleri, Bilimsel Yöntemlerle Veri Hazırlama, Tez Yazım Kuralları, Sunum Kuralları, Tez Yazım ve Sunum Kurallarının Uygulanması.

  SEÇMELİ DERSLER

  İnsan Kaynakları Yönetimi
  İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş, Tarihsel Gelişim ve Temel Kavramlar, Çağdaş İnsan Kaynakları Uygulamaları, Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi, Personel Seçme ve Yerleştirme, Eğitim, Geliştirme ve Ödüllendirme, Performans Değerlendirme, Kariyer Planlama ve Geliştirme, Ücret Yönetimi, Motivasyon, İş Güvenliği, İnsan Kaynakları Sistemleri.

  Toplam Kalite Yönetimi 
  Temel Toplam Kalite Yönetimi Kavramları ve Toplam Kalite Felsefesinin Tarihsel Gelişimi, Toplam Kalite Yönetiminin Çağdaş Trendleri, Sürekli Gelişim ve Verimlilik, Pazar Payı ve Kar, Kaliteyi Geliştirmek İçin Gereken Stratejiler, Rekabet ve Kazan-Kazan İlkelerinin Ürün ve Hizmetler Üzerindeki Etkileri, Kalite Kontrolünde Temel İlkeler, Kalite Kontrol Organizasyonu, Olasılık Dağılımları, Standartlar, Denetim ve Örnekleme, Kalite Çemberleri, Kaizen,  Toplam Kalite ve Standartları.

  Örgütsel Tasarımı
  Örgüt Tasarımının Temel İlkeleri, Örgütsel Etkinlik, Örgütsel Yapı, Örgütsel Yapının Öğeleri, Örgütte Güç Dağılımı, Örgüt ve Dış Çevresi, Çevresel ve Örgütsel Kültürün Örgütlerin İşleyişine Etkileri, Takım Çalışması, Örgüt Tasarımı ve İşletme Stratejileri, Örgüt Tasarımında Meydana Gelen Yenilikler, Çok Uluslu ve Küresel Şirketlerin Tasarımları.

  Pazarlama Uygulamaları  
  Pazarlama Stratejilerinin Kavramları, Pazarlama Bileşenleri ve Önemi, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Yeni Ürün Geliştirme Süreci, Pazar Araştırması, Stratejik Pazarlama Yönetimi Kavramı, Durum Analizi, Pazar Analizleri, Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Satış Yönetimi Kavramları, Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Satış Yönetiminden Uygulama Örnekleri.

  Pazarlama Araştırması
  Pazarlama Araştırmasının Tanımı, Kapsamı, Pazarlama Araştırmasının Yarar ve İşlevleri, Pazarlama Araştırma Süreci, Pazarlama Araştırmasının Uygulama Alanları, Pazarlama Araştırmasında Başlıca Veri Toplama Metotları, Pazarlama Araştırmasında Başlıca Veri Toplama Metotlarının Değerlendirilmesi, Satış Tahmin Teknikleri,  Tüketici Davranışlarının Ölçülmesi, Pazar Araştırmalarında Yeni Teknolojilerin Kullanılması, Yeni Teknolojilerin Kullanılması İle İlgili Uygulamadan Örnekler, Pazarlama Araştırmalarında Güncel Gelişmeler.

  Uluslararası Pazarlama
  Dış Ticarete İlişkin Temel Kavramlar, Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Teorilerinden Sonuçlar Çıkarılması, Alternatif Pazarlara Giriş Stratejileri, Uluslararası Pazarlamada Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma İle İlgili Kararlar, Lisans Anlaşmaları, Ortak Yatırım, İhracat Belgeleri, Pazarlama Teslim ve Ödeme Türleri, Küresel Pazarlama Kavramı, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Uluslararası Pazarlara Giriş Şekilleri.

  Uluslararası İşletmecilik ve Uygulamaları   
  Uluslararası İşletmecilik Tanımı ve İçeriği, Uluslararası İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi, Globalleşme, Uluslararası Ticaretin Global Pazarlama, Finansman ve Yönetim Yönlerinden Değerlendirilmesi, Çok Uluslu İşletmelerin Faaliyetleri ve Gelişimi, Çokuluslaşma Süreci, Çokuluslu İşletmelerin Yönetimi, Planlama ve Organizasyon Biçimleri, Uluslararası İşletmecilikte Pazarlama Stratejileri, Ürün Politikaları, Fiyatlama, Dağıtım Kanalları, Çokuluslu İşletmelerde Finansal Yapı, Çokuluslu İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Türkiye’de ve Dünyada Ticari Uygulama Karşılaştırmaları.

  Uluslararası Ticaret Hukuku ve AB
  Uluslararası Ticaret Hukukunun Konusu, Kaynakları ve Hukuki Rejimi, Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve Bu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Kambiyo Mevzuatına Göre İhracat ve İthalat Hesaplarının Kapatılması, İhracat ve İthalat Hesaplarına İlişkin Suçlar, Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri, Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri İle Mahkeme Kararlarının Değerlendirilmesi, Uluslararası Ticarete İlişkin Genel İşlem Şartları, Standart Sözleşmeler ve Uluslararası Ticari Kuruluşlarca Hazırlanan Broşürler, Teslim Şekilleri- Incoterms 2000, Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler, Avrupa Birliği: Kuruluşu, Yapısı, Organları ve Avrupa Birliği Hukuku, Dış Ticaret Açısından Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri.

  İşletme Kararlarında Yöneylem Uygulamaları
  Karar Verme Süreci ve Modeller, Üretim Yönetimi, İşletme Biliminde Doğrusal Programlama, Problem Çözümünde Simpleks Yöntemi ve Alternatif Uygulamalar, Duyarlılık Analizleri, Ulaştırma Problemleri, Atama Problemleri, Şebeke Analizi Problemleri, Oyun Kuramı, Bekleme Hattı Modelleri, Dinamik Programlama, Tam Sayılı Programlama, Yatırım Projelerinin Değerlendirmeleri Üzerinde Analizler ve Uygulamalar.

  Kurumsal Finans 
  Stratejik Finansal Planlama ve Bütçeleme, Belirsizlik Koşullarında Sermaye Bütçelemesi ve Maliyeti, Kar Payı Politikaları, Nakit Bütçelemesi ve Nakit Döngüsü, Borçla Finansmanın Sermaye Bütçelemesi, Aktif-Pasif Yönetimi ve Finansal Etkileri, Kredi Standartları ve Standart Değişikliklerinin Etkileri, Alacaklara Yapılan Yatırımların Karlılık Etkilerinin Ölçülmesi, Stok Yönetimi ve Stok Yönetim Politikaları, Kaldıraç Türleri ve Kaldıraç Etkisinin Ölçülmesi, Sermayenin Ağırlıklı Ortalama Maliyetinin Hesaplanması.

  Bankacılık Teorisi ve Politikası 

  Bankacılık Sistemi, Bankaların Ekonomik İşlevleri, Bankacılık Türleri ve Gruplandırmaları, Bankacılık Teorileri; Ticari Kredi, Değiştirilebilirlik, Beklenen Gelir, Pasif Yönetimi ve Ek Pasif Yaratımı Teorileri, Bankaların Güvenilirliğinin Sağlanması ve Denetleme Kurumları,  Merkez Bankası, Mevduat Kurumlarının Düzenlenmesi, Bankacılık Politikaları, Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi, Bankacılıkta Risk Yönetimi; Likidite Riski, Piyasa Riski, Kredi Riski, Operasyonel Risk, Basel Kriterleri, Para Piyasasında Bankaların Etkileri, Bankaların Para Piyasası Kurum ve Araçlarının Rekabetine Karşı Geliştirdikleri Yöntemler, Vadesiz Mevduatlar ve Faiz İlişkisi, Finansman Bonoları, Bankaların Para Piyasasından Borçlanması, Türkiye’de ve Dünyada Merkez Bankaları ve Bankacılık Sistemleri, Uluslararası Finansal Piyasalar ve Bankacılık.

  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
  Yatırımlar, Yatırım Türleri, Kurumlar ve Bireylerin Nasıl ve Niçin Yatırım Yaptıklarının Vurgulanması, Risk ve Getirilerin Ölçümlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve Piyasa Kavramları, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Aracı Kurumlar, Anonim Şirketler ve Sermaye Yapıları, Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları, Sermaye Piyasası Araçları, Hisse Senetleri Piyasası, Vadeli İşlemler, Risk-Getiri İlişkisi, Temel Analiz, Firma Analizi, Firma Değerlemesi, Teknik Analiz, Finansal Matematik, Sabit Getirili Enstrümanlar, Yatırım Stratejileri, Portföy Oluşturma ve Etkin Yönetme Teknikleri.

  Para ve Sermaye Piyasaları
  Finansal Varlıklar ve Piyasalar, Para ve Sermaye Piyasası Araçları, Sermaye Piyasasının Getirdiği Yenilikler ve Faaliyetleri, Menkul Yatırımlarında Beklenen Getiri ve Risk, Sermaye Artırımı ve Hisse Senetlerine Etkileri, Çoklu Büyüme Oranı Varsayımı, Risk Türleri ve Ölçülmesi, Fiyat-Kazanç Oranı Yaklaşımı, Piyasa Değeri-Defter Değeri Yaklaşımı, Teknik Analiz Göstergeleri, Riskin Ölçülmesi ve Teknik Analizle İlgili Uygulamadan Örnekler.

  Kambiyo Rejimi ve Dış Ticaret Mevzuatı
  Temel Kavramlar, Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi, Devalüasyon ve Dış Ticaret,  Türkiye Dış Ticareti ve Partnerleri,  İhracatın Tanımı, İhracatın Aşama Aşama Yapılışı, Dikkat Edilmesi Gerekenler, İhracatta Belgeler ve Önemi, Riskler ve Giderilmesi, İthalat Kavramı, İthalatta Önce Yapılması Gerekenler, Vadeli İthalat, İthalatta Vergiler, Kambiyo Kapaması ve İhracat/İthalat Arasındaki Farklar, Uluslararası Ticaret Odasının İşlevleri, Alım-Satım Sözleşmelerinin İki Öğesi, Teslim Şekilleri ve Örnekler, Ödemenin Zaman Boyutu, Ödeme Şekillerinin Karşılaştırılması, Belgeli Tahsil, Kabul ve Aval Olguları, Aval Olgusundan Akreditif Olgusuna Geçiş, Akreditifte Aşamalar, Akreditifte Sözleşmesel Bağlam, Akreditif Kullandırışları, Ticari Akreditifler, Ticari Olmayan Akreditifler, Akreditiflerde Nicel Özellikler, Serbest Bölgelerin Tanımı, Kuruluş Amacı ve Avantajları, Uygulama Esasları, Faaliyet Ruhsatı Müracaatı, Serbest Bölge Müracaat Formunun Hazırlanması, Gerekli Olan Evraklar, Gümrük Uygulamaları, Serbest Bölge Hareketleri.

  Dış Ticaret Muhasebesi
  Dış Ticaret Anlaşmaları, Ödeme Şekilleri, Nakliye Şekilleri, Finansman Şekilleri, Muhasebe Kayıtlarında Gösterilecek İşlemler, Dış Ticarette Maliyet Takibi, İşlem Kârlılığının Saptanması, Uluslararası Muhasebe Standartları, Uluslararası Muhasebe Standartları İle İlgili Uygulamalar, Muhasebe Kayıtlarının Uluslararası Standartlara Uygun Düzeltimi, Muhasebe Kayıtlarının Uluslararası Standartlara Uygun Düzeltimi İle İlgili Uygulamalar.

  İşletme Politikaları ve Stratejileri  
  Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Modern Yönetim Yaklaşımları, İşletmelerde Çatışma Yönetimi, Zaman ve Kriz Kavramları ve Yönetimleri, İşletmelerde Motivasyon, İşletmelerde Örgütsel İletişim, Toplam Kalite Yönetimi Kavramı, Kariyer Yönetimi, Kariyer Planlama, İşletmelerde Strateji Kavramı, Rekabet Yönetimi, İşletme Politikalarına Yaklaşımlar.


Finans ve bankacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |