Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programının temel amacı, öğrencilerin sunulan beş farklı programla üzerinde çalışmak istedikleri konuda uzmalaşmalarına olanak sağlamaktır. Öğrenciler, Mali Hukuk, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları programlarının temel dersleri dışında geniş bir yelpaze içinden seçebilecekleri derslerle kamu hukuku alanında yetkin bir eğitim alacaklardır.

  Kamu Hukuku Yüksek Lisans öğrencileri seçecekleri modül doğrultusunda her dönem iki zorunlu ders alacaklardır. Metodoloji dersi her iki dönem de tüm öğrenciler için zorunludur. Ayrıca öğrenciler her bir yarıyılda 2 adet seçimlik ders almakla yükümlüdür. Zorunlu dersler öğrencilerin seçtiği modül ile bağlantılıyken, seçimlik dersler ortak olarak sunulmakta ve öğrencilerin diğer modüllerden de ilgilendikleri konularda çalışmalarını sağlamaya yardımcı olmaktadır.

  KAMU HUKUKU PROGRAMI MODÜLER YAPI

  1.Yarıyıl

  Metodoloji I    
  Alan Seçmeli Ders    
  Alan Seçmeli Ders    
  Bölüm Seçmeli Ders    
  Bölüm Seçmeli Ders

  2.Yarıyıl


  Metodoloji II    
  Alan Seçmeli Ders    
  Alan Seçmeli Ders    
  Bölüm Seçmeli Ders
  Bölüm Seçmeli Ders    

  3. ve 4. Yarıyıl


  Tez + Seminer    

  ALAN SEÇMELİ DERSLER:

  İdari Hukuk Modülü
  • İdari Rejim I    
  • İdari Rejim II    
  • İdari Yargı    
  • İdari Yargılamada Adil Yargılanma Hakkı    
  Ceza Hukuku Modülü
  • Ceza Muhakemesi ... Duruşma ve Kanunyoları    
  • Delil Hukuku
  • Alman Ceza Hukuku ve Türk Hukukuna Etkileri    
  • Polis Hukuku, Önleyici Ceza Hukuku    
  • Alman Ceza Muhakemesi Hukuku Türk Hukukuna Etkisi    
  • Abritration-Mediation-(ADR)    
  • Ceza Hukuku Genel Hükümler    
  Mali Hukuk Modülü
  • Vergi yükümlüsünün ödevleri ve teknoloji etkileri
  • Dünyadaki Gelişmeler Işığında VergiYükümlüsü Hakkı    
  • Temel Hak ve Özgürlükler açısından vergilendirme    
  • Vergisel Uyuşmazlıkların İdari ve Yargısal Çözümü    
  İnsan Hakları Modülü
  • Evrensel İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları    
  • Sivil Toplum Örgütleri ve Aktivizm    
  • Sosyolojik Hukuk Anlayışı    
  • Toplumsal Cinsiyet    
  Uluslararasi Hukuk Modülü
  • Yeni Küresel Düzende Uluslararası Hukuk I    
  • Yeni Küresel Düzende Uluslararası Hukuk II    
  • Uluslararası Hukukun Temel Sorunları I    
  • Uluslararası Hukukun Temel Sorunları II    
  BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER:
  • Küreselleşme ve Vergilendirmede Yeni Eğilimler    
  • İHAM, AYM Kararları: Vergi Suç ve Cezaları    
  • Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması    
  • Hukuk Devleti    
  • Avrupa Birliği Ceza Hukuku
  • İnfaz Hukuku
  • Ceza Mahkemesi Hukuku - Özel Başlıklar
  • Yoksulluk ve Hukuk
  • Avrupa İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları    
  • Temel Hak ve Özgürlükler    
  • Anayasa Hukuku    
  • İnsancıl Hukuk    
  • Uluslararası Örgütler    
  • Uluslararası Sorumluluk Hukuku    

  Metodoloji I
  Metodoloji dersi kapsamında öncelikle bilimsel çalışma yapmanın sistematik yolları anlatılacaktır. Yine ders dahilinde akademik anlamda çalışmalar yapmaya yönelik bilgiler verilecek ve bilimsel araştırmaların kriterleri öğrencilere anlatılacaktır.

  Metodoloji II
  Metodoloji dersi kapsamında öncelikle bilimsel çalışma yapmanın sistematik yolları anlatılacaktır. Yine ders dahilinde akademik anlamda çalışmalar yapmaya yönelik bilgiler verilecek ve bilimsel araştırmaların kriterleri öğrencilere anlatılacaktır.

  Vergi yükümlüsünün ödevleri ve teknoloji etkileri
  Dersin temel konuları:başta beyanname vermek olmak üzere vergi yükümlüleri olan bildirme, defter tutma, belge düzenine uyma, ekim ve sayım beyanında bulunma, vergi karnesi alma ve muhafaza ve ibraz gibi şekli ödevler ile vergiyi ödeme ödevi ve başta bilişim teknolojisi olmak üzere gelişen teknolojilerin bu ödevlerin yerine getirilmesi sürecine etkileri incelenecektir. Vergi yükümlüsünün ödevlerine yansıyan gelişmeler yargı kararları çerçevesinde de değerlendirilecektir.

  Dünyadaki Gelişmeler Işığında VergiYükümlüsü Hakkı
  Bu derste artık yalnızca ülkemizde değil, dünyada da yerini bulmaya çalışan vergi yükümlü hakları kavramı ve yükümlü haklarının gelişimi, ulusal ve uluslararası kaynaklar çerçevesinde incelenecektedir. Ayrıca bu kapsamda, bilgi edinme hakkı, mülkiyete ilişkin haklar, adil yargılanma hakkı, suç ve cezalara ilişkin haklar, özel hayatın gizliliğine ilişkin haklar, seyahat özgürlüğü hakkı, vergilendirme ve denetim sürecine ilişkin haklar ele alınacaktır.

  Temel Hak ve Özgürlükler açısından vergilendirme
  Vergilendirme olgusunun tarihsel süreç içerisinde bireyin temel hak ve özgürlükleri açısından oynadığı rol ve geçirdiği aşamalar saptanarak, vergilendirmeye duyarlı temel hak ve özgürlükler, pozitif hukuk metinlerinin yanısıra yargı organlarının verdiği kararlar özellikle Anayasa Mahkemesi Kararları ışığında eleştirel olarak ele alınacaktır. Anayasamızdaki vergi ödevine ilişkin ilkelerin de, - özellikle verginin yasallığı ilkesi,- bu bağlamdaki etkinliği gözden geçirilecektir.

  Vergisel Uyuşmazlıkların İdari ve Yargısal Çözümü
  Bu derste, devlet ile vergi ödevlisi, alt vergi kuralları ile üst kurallar arasındaki uyumsuzlukta çıkabilecek vergi uyuşmazlıklarının yargısal çözüm süreci; vergilendirme ile ilgili ihtilaflı tasarruflar sübjektif idari işleminden en üst denetim olan anayasal denetimi içerecek sekilde incelencek; uyuşmazlıkların yargısal çözümler dışında hangi idari çözüm yolları ile giderilebileceği ve bunların uygulamadaki etkinliği ve verimliliği de yer verilecek konular arasındadır.

  Küreselleşme ve Vergilendirmede Yeni Eğilimler

  Küreselleşme sonucu vergisel gelişmeler, G-8’lerin vergiye yönelik önerileri, uluslarüstü vergilendirme projesi, internet bağlantılı işlemlerdeki vergisel sorunlar, hizmet işlemleri, para ve mal hareketlerine yönelik vergilendirme, Uzay Kullanım Vergisi Projesi, dijital para kullanımında vergi uygulaması, vergi uyuşmazlıklarında uluslararası uzlaşma ve tahkim, çifte vergilendirme anlaşamaları, Ekonomik Blok ülkeleri Görüşü, gibi güncel konular ön plana çıkartılarak ele alınacaktır.

  İHAM,AYM Kararları: Vergi Suç ve Cezaları
  Vergi ceza hukukunun, ceza hukukunun anayasal ve genel ilkelerinin, Anayasa Mahkemesi Kararları ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihatları ışığında irdelenmesi; Ceza Hukukunda yapılan düzenlemelerin vergi ceza hukukuna etkisi ile cezaların etkinliğinin irdelenmesi, dersin konusunu oluşturmaktadır. Derste ayrıca vergi ceza hukukuna idari ve adli yargının yaklaşımları ve bu konuda ortaya çıkan anlayış ve uygulama farklılıkları da, yargısal içtihatların ışığında irdelenecektir.

  İdari Rejim I
  İdarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararın tazmin edilmesi T.C. Anayasası’nın 2. maddesinde belirtilen “hukuk devleti ilkesinin” önemli bir gereğidir.İdari yargı içtihatlarıyla ortaya çıkan idarenin sorumluluğuna ilişkin esaslar; hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Dersin amacı idari yargı içtihatlarından hareketle hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk esaslarını, aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları da ortaya koyarak incelemektir.

  İdari Rejim II
  Dersin konusu; Türk İdare Hukuku’nun doğumu ve gelişmesine önemli etkisi olan Fransa’da ve Türkiye’de idari rejimin ortaya çıkışı ve gelişimini ortaya koymak, idari yargının ayrı ve farklı bir yargı kolu olarak ortaya çıkmasının temelinde yer alan nedenleri ve “hukuk devleti” ilkesi ile ilişkisi üzerinde günümüzde yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak hukuksal akıl yürütme ve tartışmalarda bulunmaktır.

  İdari Yargı
  Türkiye’de idarenin hukuka uygunluk denetimi benzerlikleri olmakla birlikte medeni yargılamadan farklı kurallara tâbidir ve ayrı bir yargı kolu olarak örgütlenmiştir.Bu derste idari yargılama hukukunun esaslarını ve medeni yargılama hukukundan ayrılan yönleri işlenecek; yargı yerlerinin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilecek; Türk İdari Yargılama Hukuku’nda geçerli olan ilkeler, pozitif hukuk düzenlemeleri ve idari yargı yerlerinin konuya ilişkin içtihatları ele alınacaktır.

  İdari Yargılamada Adil Yargılanma Hakkı
  T.C. Anayasası’na göre Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme kanun hükmündedir ve iç hukukta doğrudan uygulanma kabiliyetine sahiptir. Anayasamızda insan haklarına ilişkin bir uluslararası sözleşme ile kanun çatıştığında sözlemenin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AIHM)içtihatları hukukumuz bakımından bağlayıcıdır. Derste; AIHM İçtihatları ile Türk İdari Yargılama Hukuku’nu, karşılaştırmalı biçimde irdelemektir.

  Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
  Zengin bir kültürel ve tarihi geleneğin mirasçısı olan Türkiye’de kültür ve tabiat varlıklarının korunması idarenin faaliyet alanı ile yakından ilişkilidir. Ders kapsamında kültür ve tabiat varlıklarının korunması rejimine ilişkin hukuksal düzenlemeleri kamu hizmeti ve idarenin sorumluluğu başta olmak üzere idare hukukuna ilişkin esaslar bakımından ele almak ve konuyla ilgili içtihatları da dikkate alarak irdelemektir.

  Hukuk Devleti
  Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasinin temel esası olan bu ilke idare hukuku ile oldukça yakından ilişkilidir. Bu derste Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler; Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun oluşumu ve işleyiş biçimi; idari yargı kararlarının uygulanması vb. hukuk devleti ilkesindeki aksaklıklara ilişkin görüşler; ilgili pozitif hukuk düzenlemeleri, doktrin ve yargı kararları ışığında ele alınarak tartışılacaktır.

  Ceza Muhakemesi ... Duruşma ve Kanunyoları
  Bu derste, Ceza Muhakemesi Hukuku?na getirilen yeni müesseselerin işlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak, ceza muhakemesi hukukunun evreleri bakımından bir sınır getirilmiş, soruşturma evresi müfredat dışı bırakılmıştır. Bu anlamda, kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesini de kapsayacak şekilde, kamu davasının açılmasından sonraki evre üzerinde çalışılacaktır. Bu bakımdan yeni olan veya son dönemlerde sıkça kullanılan istinaf ve kanun yararına bozma (yazılı emir) gibi müesseseler incelenecektir.

  Delil Hukuku
  Yeni Ceza Hukuku mevzuatımız, bir delilin ceza davasında hakim tarafından değerlendirilebilmesi için, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş olması gerektiği yönünde kurallar getirmiştir. Dolayısıyla, hukuka uygun olarak elde edilmiş deliller konusu önem arz etmektedir. Bu derste, her bir ceza muhakemesi işleminin (arama, elkoyma, durdurma, yakalama, vb.) ne şekilde yapıldığı takdirde hukuka uygun bir delil elde etmeye yarayacağı, her bir işlem için gerekli koşullar gibi konular ele alınacaktır. Bu konular çerçevesinde karşılaştırmalı hukuka da değinilecek, ülkemizde ve diğer ülkelerin hukuk sistemlerinde bu konuda verilmiş mahkeme kararları incelenecektir

  Alman Ceza Hukuku ve Türk Hukukuna Etkileri
  Yeni Ceza Kanunu Alman hukukundan esinlenmiştir. Bu nedenle Alman hukuku kurumlarının uygulayıcılar ve akademisyenler tarafından iyice bilinmesi önem arz etmektedir. Buradan hareketle, Alman ceza hukuku ve bu hukukun Türk hukukuna etkilerinin ayrıntılı olarak inceleneceği bir yüksek lisans dersi açılması ve dönüşümlü olarak farklı hocalarla dersin devamının sağlanması, öğrencilerin uzmanlaşması ve farklı üniversitelerdeki hocaları tanımaları açısından yararlıdır.

  Polis Hukuku, Önleyici Ceza Hukuku
  Suçun işlenmesinin önlenmesi konusu bunu sağlayan tüm birimleri ile polis teşkilatını ilgilendirmektedir. Uygulayıcılar, avukatlar ve akademisyenler için, polis hukukunun, polisin yetkilerinin, polisin suçun önlenmesi veya suçlunun yakalanmasındaki rolünün bilinmesi, amacı maddi gerçeğe ulaşmak olan ceza hukukunda ve ceza muhakemesinde büyük önem arz etmektedir.

  Alman Ceza Muhakemesi Hukuku Türk Hukukuna Etkisi
  Yeni Kanun ile değişen Türk Ceza Muhakemesi hukukunun temel kurumlarının kavranması için gerekli bir derstir.

  Abritration-Mediation-(ADR)
  Uzlaşma konusu ülkemizde önem arzeden, uyuşmazlıkların alternatif yollarla çözümlerinden biridir. Bu müessesenin ceza hukuku alanında uygulanmasında çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması için uygulamacılar tarafından öğrenilmesi gerekmektedir. Yurtdışında uzun zamandır uygulanma alanı bulan hukukun bu dalının yabancı öğretim üyelerinin deneyimlerinden yararlanılarak verilmesi daha yararlı olacaktır.

  Avrupa Birliği Ceza Hukuku
  Avrupa Birliği Ceza Hukuku’nun doğrudan Türk Hukukuna bir etkisi olmamakla beraber, temel kavramların tüm Avrupa’da yeknesaklığının sağlanması açısından ülkemizde önem arz etmektedir. Yüksek Lisan Programının tümüne bakıldığında Alman ceza hukuku ile Türk ceza hukuku bilgileri sağlamlaştırılmış, bir İngiliz tarafından verilmesi öngörülen bu seminer dersinde, AB politikalarına bir İngiliz yaklaşımı sergilenmesi ve bu politikalara eleştirel bir bakış sunulması planlanmıştır.

  İnfaz Hukuku
  Hukuk Fakültesi lisans eğitimi sırasında da seçmeli olarak görülen bu ders, özellikle infaz hukuku konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler ve uygulamacılar için teklif edilmektedir.

  Ceza Muhakemesi Hukuku: Özel Konular
  Bu derste, dersi alan öğrencilerin ilgi ve çalışma alanlarına göre, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun belirli birtakım başlıkları seçilerek ayrıntılı olarak incelenecektir.

  Evrensel İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları
  Bu ders kapsamında İnsan Hakları açısından evrensel anlamda koruma sağlayan mekanizmalar incelenecektir. Bu koruma mekanizmalarını oluşturan sebepler ve bu mekanizmaların getirdiği kriterler de ders konusu olarak araştırılacaktır.

  Sivil Toplum Örgütleri ve Aktivizm
  Ders kapsamında, sivil toplum örgütlerinin bugünün demokrasisi içindeki yerleri ve üstlendikleri rol araştırılacaktır. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarını oluşturan unsurlar ve amaçlar da, aktivizmin bir demokrasi mekanizması olarak ele alınmasıyla dönem içinde incelenecektir.

  Sosyolojik Hukuk Anlayışı

  "Sosyolojik Hukuk Anlayışı" hukuki pozitivizmin bir bölümü olarak görülür.Hukuki pozitivizm içerisinde "Sosyolojik Pozitivizm" yer alır. Hukuk felsefesi açısından sosyolojik hukuku anlamak ancak felsefi kavramlardan hareket ile mümkündür. Sırasıyla, "Ahlak-Yarar-Hukuk" ilişkileri, "Sosyal Yararcılık" görüşü ile incelenecektir. hukuki pozitivizmin bir bölümü olan "sosyolojik pozitivizm" derinliğine açıklanacaktır."Eleştirisel Hukuk Teorisi" konumuzun son bölümünü oluşturacaktır.

  Toplumsal Cinsiyet
  Ataerkil toplumun kadın üzerindeki hakimiyeti, toplumun kuruluşuna denk düştüğü ölçüde, cinselliği belirleyen bir siyasi iktidar ilişkisinin varlığından sözetmek gerekir. Siyasi iktidarın bu yönü gözönünde bulundurulmadıkça, sosyallik ve hukukilik ile ilgili her saptama, eksik kalacaktır. Toplumsal cinsiyet ve hukuk dersi, siyasi iktidarın bu yönünü tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.

  Yoksulluk ve Hukuk
  Şiddetin bir kavram olarak incelenmesi ve hukuk sistemi içindeki yeri, sosyal adalet ve şiddet ilişkisiyle dersin ana konusu olacaktır. Hukuk, sosyal adalet ilişkisinin ve bu ilişkideki sorunların şiddetin oluşması üzerindeki etkisinin üzerinde durulacaktır.

  Avrupa İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bu mahkemenin kuruluşuna temek oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dersin temel konularını oluşturacaktır. Bunu dışında Avrupa’da olan ve gelişmekte olan İnsan Hakları koruma mekanizmaları da ders kapsamında incelenecektir.

  Temel Hak ve Özgürlükler
  Latin Amerika’nın keşfiyle başlayan modernitenin ortaya koyduğu insan kavramı ve bu insanın öngörülen yeni hakları, modernite içinde oluşan diğer hak kuramları ile beraber araştırılacaktır. Modernitenin bitişi ile işlevliğini yitirmeye başlayan güncel hak kuramlarının yerine alternatif modeller de incelenecektir.

  Anayasa Hukuku
  Anayasa Hukuku dersinde, hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ve temel hak ve özgürlükler kavramları ile devlet ve vatandaşlar arasındaki ilişkiler uluslararası boyutlarıyla incelenmektedir. Ayrıca güncel olaylar ve özellikle Anayasa Mahkemesi kararları da ders konularına dahil edilmektedir.

  Yeni Küresel Düzende Uluslararası Hukuk I
  Modern hayatın bütün aşamalarında mevcut bir düzen ve küresel dengeleri düzenleyen temel bir hukuk dalı olarak var olan Uluslararası Hukuk, devletlerin birarada barışçıl bir şekilde var olmalarını; birbirleriyle işbirliği gerçekleştirmelerini; ortak hedefler belirleyip,küresel siyaset oluşturulmasını sağlamaktadır.Bu çerçevede iki dönem içerisinde işlenecek olan bu derste uluslararası hukukun temel işleyiş şekili ve bu hukukun hızla evrimleşen gelişimi detaylı bir şekilde analiz edilecektir.

  Yeni Küresel Düzende Uluslararası Hukuk II
  Modern hayatın bütün aşamalarında mevcut bir düzen ve küresel dengeleri düzenleyen temel bir hukuk dalı olarak var olan Uluslararası Hukuk, devletlerin birarada barışçıl bir şekilde var olmalarını; birbirleriyle işbirliği gerçekleştirmelerini; ortak hedefler belirleyip,küresel siyaset oluşturulmasını sağlamaktadır.Bu çerçevede iki dönem içerisinde işlenecek olan bu derste uluslararası hukukun temel işleyiş şekili ve bu hukukun hızla evrimleşen gelişimi detaylı bir şekilde analiz edilecektir.

  Uluslararası Hukukun Temel Sorunları I
  Uluslararası hukuk, hızla değişen sosyolojik ve psikolojik gelişmeler, uluslararası siyasetin konjektürel yansımaları karşısında ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Sorunların çözümü ise devletler arası ilişkiler ve bireylerin yaşayışları açısından önemlidir. İki dönemlik ders kapsamında uluslararası hukukun temel sorunları; kendi doğasından kaynaklanan temel sebepler; terörizm ile mücadele yöntemleri bir örnek olarak ele alınarak bu sebepler sistematik bir şekilde ortaya konacaktır.

  Uluslararası Hukukun Temel Sorunları II
  Uluslararası hukuk, hızla değişen sosyolojik ve psikolojik gelişmeler, uluslararası siyasetin konjektürel yansımaları karşısında ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Sorunların çözümü ise devletler arası ilişkiler ve bireylerin yaşayışları açısından önemlidir. İki dönemlik ders kapsamında uluslararası hukukun temel sorunları; kendi doğasından kaynaklanan temel sebepler; terörizm ile mücadele yöntemleri bir örnek olarak ele alınarak bu sebepler sistematik bir şekilde ortaya konacaktır.

  İnsancıl Hukuk
  İnsancıl hukuk uluslararası hukukun en detaylı şekilde düzenlenmiş alanlarından biri olarak gerçekleşen bir silahlı çatışma sırasında silahlı çatışmaya taraf olan veya olmayan herkese yönelik koruyucu hak ve yükümlülükler öngörmektedir. Bu ders altında Cenevre ve La Haye sözleşmeleri ve insancıl hukuk öğretisine bağlı olarak gelişen uluslararası hukuk altında bireyin cezai sorumluğunun tanınması temel konular olarak irdelenecektir.

  Uluslararası Örgütler
  II. Dünya Savaşı sonrasında, özellikle de Birleşmiş Milletler Örgütü?nün kuruluşuyla birlikte teknik ve siyasi nitelikteki uluslararası örgütlerin sayısındaki radikal artış, bu örgütlerin işleyişlerini, işlevlerini ve kişilik niteliklerini uluslararası hukuk altında özellikle irdelenmeye muhtaç hale getirmiştir. Bu çerçevede bu örgütlerin birer göreceli uluslararası hukuk kişisi olarak detaylı bir şekilde ele almak ve küreselleşmenin temel aracı nitelikleriyle yerine getirdikleri işlev ve çalışma usullerini ortaya koymak bu dersin amacını oluşturmaktadır. Bu çerçevede sayısı 200?ü geçen bu hükümetler arası örgütlerden başlıcaları etkin bir şekilde incelenecek ve genel uluslararası örgütler hukuku irdelenecektir.

  Uluslararası Sorumluluk Hukuku
  Uluslararası uyuşmazlıkları çözümlemeye yönelik uluslararası hukuk altında ikili görüşmelerden hakemliğe, uluslararası zorunlu yargıdan dostane çözüme kadar farklı mekanizmalar arasında yer alan uluslararası mahkemeler çok önemlidir. İnsan hakları hukukundaki gelişim, uluslararası suçlar kuramının uygulamaya dökülmesi ve bireyin cezai sorumluluğunun net tanınması sonucunda sayıları artan uluslararası yargı yerlerinin nitelikleri, işleyişleri ve işlevleri bu ders altında irdelenecektir.

  Anayasa Hukuku
  Adli kolluk mensuplarını yakından ilgilendiren anayasal hükümlerin daha ayrıntılı şekilde işlenmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında özellikle temel hak ve özgürlükler ile, kamu görevlilerin yetki ve ödevleri; temel hak ve özgürlükler arasında, adli kolluğun sık sık karşı karşıya geleceği kişi dokunulmazlığı; kişi hürriyeti ve güvenliği; özel hayatın gizliliği vb. yer aldığı gibi; bunun dışında temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması meselesi de önem verilmesi gereken hususlardır.

  İnsan Hakları Hukuku
  Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerin incelenmesine bir anlamda katkıda bulunacak bu derste, daha çok uluslararası nitelikteki düzenlemeler ve uygulamalar incelenecektir. Bu sayede, iç hukukumuzdaki normların, modern hukukun gereklerine uygun olup olmadığı tartışılabilecektir.

  İdare Hukuku
  Adli kolluk mensupları kamu görevlileri olduğundan, kendilerini yakından ilgilendiren normlar hakkında bilgi sahibi olmaları yararlarına olacaktır. Bu anlamda, özellikle Devlet Memurları Kanunu gibi özlük işleri ile ilgili mevzuata ve bilgiye hakim olmaları esastır.

  Ceza Hukuku Genel Hükümler
  Ceza hukukuna hakim olan temel prensipler incelenecektir. Bu bağlamda, ceza kanunlarının yorumu ve uygulanması, suçun unsurları, iştirak, teşebbüs ve içtima gibi suçun özel gerçekleşme şekilleri, yaptırım teorisi ile cezaların saptanması konuları ele alınacaktır.

  Ceza Hukuku Özel Hükümler

  Bu başlık altında, adli kolluk mensuplarına TCK’da yer alan suçlar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde, suç sonrası inceleme yapmakla görevli adli kolluk mensupları, araştırmasını yapacakları suçlarla ilgili bilgi sahibi olacakları gibi, kamu görevlisi olarak hangi durumlarda hangi suçlarla karşı karşıya olabilecekleri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.

  Adli Bilimlere Giriş

  Adli bilimler, içerik olarak adli tıp, psikoloji ve hatta kriminal antropoloji gibi konuların yer aldığı bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Programa katılacak olanların, genel yapı itibariyle adli görevler üstlenecekleri düşünüldüğünde, adli bilimler hakkında genel bilgi sahibi olmaları yararlı görülmüştür.

  Kriminoloji

  Kriminoloji suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Suç ile yakından ilgili olan kolluk mensuplarının da, suçun sebeplerini ve suçlu davranışları ile bilgi sahibi olması gereklidir.

  Penoloji
  Suç işleyenler hakkında uygulanacak önlemleri, yaptırımları, cezaları ve bunları uygulama yöntemlerini inceleyen bilim dalı olan Penoloji dersinde bu bilim dalının temel kavramları ve uygulama yönetmeleri incelenmektedir.

  Adalet Psikolojisi
  Adalet psikolojisi, bireyi suça iten nedenleri araştıran psikoloji dalıdır. Diğer bir deyişle, bu derste suçlu davranışın bireysel nedenleri, suçun engellenmesi ve cezanın etkililiği hususlarında, psikoloji biliminin ışığında, bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

  Ceza Muhakemesi Hukuku
  Adli kolluk müessesesi esas itibariyle muhakeme hukukunun konusudur. Bu derste, suç hakkında yapılacak araştırma, soruşturma işlemlerinde kendilerine düşen görevleri nasıl yerine getirmeleri gerektiği hakkında bilgi alacaklardır. Özellikle koruma tedbirleri ile ilgili bahisler adli kolluk mensuplarını yakından ilgilendirmektedir.

  Polis ve Hukuku
  Bu başlık altında, özel olarak mesleki bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda polis teşkilatı ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilecek, özellikle kolluğun önleyici görevleri incelenecektir.

  İnfaz Hukuku
  Denetimli serbestlik müessesesinin çoğu zaman infaz aşamasında uygulama alanı bulan bir kavram olması sebebiyle, bu ders kapsamında öğrencilerin ilgili hukuk mevzuatının uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

  Viktimoloji
  Viktimolojinin amacı, mağduru psikolojik, sosyal ve hukuksal boyutlar arasındaki ilişkiler kapsamında incelemek ve sonuçta deviktimizasyonunun sağlanması için gerekli şartları ortaya koymaktır. Ders kapsamında suç mağduru; mağdur tipolojisi, bunun suç nedenleri ile olan bağlantısı, suç korkusu, suçu önleme, suçun mağdurlar üzerindeki etkileri, mağdurun suçtaki rolü ve sorumluluğu, korumaya, desteğe ve giderime ilişkin olarak mağdurun gereksinimleri özellikle üzerinde durulan konulardır.

  Çocuk Hukuku
  Çocuk hukuku, özellikle çocuk suçlularla ilgilenen denetimli serbestlik görevlilerinin ilgi alanına girmektedir. Ders kapsamında bu özel uzmanlık alanında çalışanların ilgili hukuk mevzuatı ve uygulama örnekleri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

  Özel Güvenlik Hukuku
  Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeyi amaçlayan 5188 Sayılı Kanunun incelenmesini ve bu hizmeti yerine getirecek kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

  Delil Hukuku
  Özel güvenlik temel eğitim programı uyarınca, özellikle olay yeri koruma ve acil olarak toplanması gerekli delilleri toplamak ve koruma altına almak yükümlülüğü altında bulunan özel güvenlik görevlilerinin, bu konuda eğitilmesi amaçlanmaktadır.

  Koruma Tedbirleri
  Bu ders kapsamında Özel güvenlik temel eğitim programı uyarınca, görevlilerin kontrol noktalarına yapacakları yakalamalar, aramalar, el koymalar, zor kullanmalar ile ilgili mevzuata ve uygulamalara ilişkin bilgilendirme amaçlanmaktadır.

  Suçun Ekonomik Temelleri
  Bilindiği üzere, suç dediğimiz olgunun çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepler arasında önemli bir yeri ekonomik olanlar tutar. Dolayısıyla, suçun sebepleri ile ilgili değerlendirme yaparken, bu olgunun gerisinde yatan ekonomik ilişkilerin de doğru analizini yapmak gerekmektedir. Diğer bir deyişle, suçla mücadelenin polisiye veya adli yönünün yanı sıra, ekonomik yönü ile de ilgilenmek zorunluluğu vardır. Bu dersin amacı da, söz konusu hususu değerlendirmektir.

  Ceza Adaleti, Yasal Başlıklar
  Bu derste, hukukun farklı alanlarından uzmanlar da davet edilerek, birtakım özel konular hakkında bilgi verilecektir. (Zor ve Silah Kullanma Yetkisi, Özel Güvenlik Hukuku, Koruma Tedbirleri, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Kriminoloji, Denetimli Serbestlik, Adli Soruşturma Teknikleri, İfade Alma, Örgütlü Suçlar ve Terörle Mücadele gibi)

  Ceza Adaleti, Özel Başlıklar
  Adalet Hizmetleri yüksek lisans programına katılan öğrenciler için, hukuki konuların yanı sıra, sosyal konuların da önem arz ettiği düşünülerek, bu alana ilişkin bir seçmeli dersin faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu derste incelenmesi planlan konular şu şekildedir: Metodoloji, Viktimoloji, Suç Sosyolojisi, Penoloji, Liderlik, Davranış Bilimleri.

  Seminer
  Öğrenciyi teze hazırlayan ve öğrencinin seçtiği tez konusuna yönelik araştırma ve okumalar yaptığı süreçtir.

  Tez
  Tez öğrencinin seçtiği alandaki bakış açısını belirler. Tezin amacı, her öğrencinin metodolojik bir yaklaşımla düşüncelerini ve yaptığı çalışmayı geniş bilimsel bir çerçeveye oturtmasını sağlar. Tezin önemli bir özelliği de her öğrencinin okuma ve anlama becerisni geliştirerek güçlü bir içselleştirme yaratmaktır.

  Proje
  Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.

  Davranış Bilimleri
  Yaşadığımız toplumun davranışlarımız üzerindeki etkileri, genel psikoloji ve sosyal psikoloji dahilinde bireyin yetenekleri, özellikleri, öğrenme becerileri,tutumları ve gelişimleri gibi davranış bilimlerine ait temel konularda bilgi sahibi olmak ve kişilerin davranışlarını değerlendirebilmek, bir adli kolluk mensubunun sahip olması gereken özelliktir.

  Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi
  Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi dersi, özellikle suça sürüklenen çocuklar konusunda çalışacaklar düşünülerek programa dahil edilmiştir. Bu bakımdan, özellikle Çocuk Koruma Kanunu'nun benimsediği suça sürüklenen çocuk kavramının, katılımcıların zihinlerinde daha da somutlaşmasını sağlamak amaçlanmıştır. Suça sürüklenen çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiği, onların geç olmadan topluma kazandılırmasının yolları irdelenmeye çalışacaktır.

  Sosyolojiye Giriş

  Bu ders ile, program katılımcılarının toplum biliminin temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu sayede, üstlendikleri görev itibarıyla kamu görevi/hizmeti sunmakla görevli olan öğrencilerin, mensubu oldukları toplum hakkında sağlıklı değerlendirme yapabilmeleri hedeflenmektedir.

Kamu hukuku ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |