Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  DERS İÇERİKLERİ

  GÜZ DÖNEMİ


  Suç Teorisinin Genel Esasları
  Amaç ve İçerik:
  Bu dersin konusunu bir fiilin cezalandırılabilirliğinin genel şartlarını incelemek oluşturmaktadır. Bu kapsamda ceza hukukunun temel ilkeleri olan, suçta ve cezada kanunilik, ceza sorumluluğunun şahsiliği, kusurluluk ilkeleri ve bu ilkelerin yeni TCK da düzenleniş şekiller ele alınacaktır.

  Yaptırım Teorisinin Genel Esasları
  Amaç ve İçerik:
  Suç teşkil eden bir fiilin işlenmesiyle toplumsal düzen bozulmaktadır. Bu düzenin yeniden kurulması ve suç işleyen kişinin toplumun değerleriyle tekrar barışık hale getirilmesi için bir yaptırımın uygulanması gerekmektedir. Bu derste suç teşkil eden fiilleri işleyen kişilere uygulanacak yaptırımlar ve bunların özellikleri üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede suçun karşılığında uygulanabilecek yaptırım olarak cezanın amacı, türleri, özellikleri, kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımlar ile diğer bir yaptırım türü olan güvenlik tedbirlerinin amacı, niteliği ve çeşitleri ele alınacaktır.

  Bankacılık Suçları
  Amaç ve İçerik:
  Bankaların ticari hayat ve ülkenin ekonomik düzeni bakımından taşıdığı önem yadsınamaz. Özellikle ülkemizin son yıllarda bankacılık alanında karşılaştığı sorunların topluma olan maliyeti, bu alanda yapılacak yasal düzenlemelerin önemini bir kat daha artırmıştır. Ülkemizde bankacılık alanını düzenleyen temel kanun 1 Kasım 2005 de yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunudur. İşte bu dersin konusunu da esas itibariyle bu Kanunda düzenlenen suçlar oluşturmaktadır. Bu çerçevede özellikle bankacılık düzenine, bankanın malvarlığına ve bankanın işleyişine karşı suçlar ile idari yaptırımı gerektiren kabahat neviden fiiller incelenecektir.

  Fikri Haklara Karşı İşlenen Suçlar
  Amaç ve İçerik:
  Bu dersin konusunu Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yer alan suçlar oluşturmaktadır. Sözü geçen Kanun fikri hakların maddi ve manevi bünyelerini bir bütün olarak korumaktadır. Bu koruma sadece tazminat hukukuyla sınırlı tutulmamakta aynı zamanda ceza hukuku vasıtasıyla bu haklar etkin korumaya alınmaktadır. Ağır yaptırımlarla karşılanan maddi ve manevi haklara tecavüz suçları ayrıntılı olarak bu derste incelemeye tabi tutulacaktır.

  Tıp ve Ceza Hukuku
  Amaç ve İçerik:
  Tıp ve Ceza Hukuku ilişkisi yeni TCK nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk doktrininde daha yoğun bir şekilde incelenmeye başlanmıştır. Bu derste tıbbi müdahalelerin cezalandırılabilirliğinin koşulları incelenmektedir. Bu çerçevede tıbbi müdahalenin ne zaman hukuka uygun olacağı, tıbbi müdahale sonucu meydana gelen yaralanma ve ölüm olaylarından hekimin sorumluluğu gibi konular ele alınacaktır.

  Sahtecilik Suçları
  Amaç ve İçerik:
  Kamunun güvenine karşı işlenen suçların başında sahtecilik suçları gelir. Sahtecilik suçları genelde başka suçların işlenmesinde araç suçları oluşturur. Ancak sahtecilik suçları toplumun bazı belgelerin doğruluğuna, gerçekliğine olan inancını sarstığı ve toplumun bu belgelerin doğruluğuna olan güveninin azaltıcı mahiyet taşıdığı için bizatihi cezalandırılan suçlardır. İşte bu derste gerek ceza kanununda gerek diğer kanunlarda sahtecilik teşkil eden fiiller incelenecektir.

  BAHAR DÖNEMİ

  Hayata Karşı Suçlar
  Amaç ve İçerik: Kişinin en önemli değeri, onun yaşamıdır. Diğer tüm hak ve özgürlüklerin bir anlam ifade etmesi için, kişinin yaşama hakkının korunması gerekir. Bu dersin konusunu da, kişinin hayatına karşı yönelen suçlar oluşturmaktadır. Bu çerçevede, kasten öldürme, taksirle öldürme ve intihara yönlendirme suçları incelenecektir.

  Bilişim Suçları
  Amaç ve İçerik:
  Bilgisayar teknolojisinde son yıllarda yaşanan olağanüstü gelişmeler, toplum hayatını gerek olumlu gerek olumsuz yönde derinden etkilemiştir. Günümüzde, bilişim sistemleri sayesinde kişilerin ve toplumun hayatı son derece kolaylaşmıştır. Ancak, bilişim sistemleri yeni suçların işlenmesi bakımından da önemli bir ortam meydana getirmiştir. İşte, bu derste, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlar ve bu sistem kullanılarak işlenen ve esas itibarıyla TCK da düzenlenen suçlar incelenecektir.

  Kabahatler Hukuku
  Amaç ve İçerik:
  1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni TCK ile kabahatler suç olmaktan çıkartılmış ve aynı tarihte yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile, kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlıklar olan kabahatler hakkında yeni bir sistem oluşturulmuştur. Böylece, Türk hukukunda ilk defa bu tür haksızlıkların tümü belli bir sistematik çerçevesinde ele alınarak genel prensiplere kavuşturulmuştur. İşte, bu derste, kabahatler hakkında getirilen bu yeni düzenleme ana hatlarıyla bir incelemeye tabi tutulacaktır.

  Sermaye Piyasası Suçları
  Amaç ve İçerik:
  Ülkemizde, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak için, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunun amacına aykırı olan bir takım fiiller de yine bu Kanunun 47. maddesiyle cezalandırılmaktadır. İşte, bu derste, öncelikle içerden öğrenenlerin ticareti ve sermaye piyasası araçlarının manipülasyonu olmak üzere, Kanunla getirilmek istenen sermaye piyasası düzenini ihlal eden suçlar ele alınacaktır.

  Sınai Mülkiyete Karşı Suçlar    
  Amaç ve İçerik: Fikri mülkiyet hukuku son zamanlarda çok önemli gelişmeler göstermiş ve fikri hakların doğurduğu değer ceza hukuku vasıtasıyla da korunma altına alınmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, özellikle sınai mülkiyet haklarının korunması cihetine gidilmektedir. Marka, patent ve faydalı tasarımlardan doğan bazı hakların ihlal edilmesi, bu konuları düzenleyen kanunlarda suç olarak düzenlenmiştir. Bu derste, özellikle patent ve markanın korunması kapsamında düzenlenen suçlar incelenecektir.

  İlaç ve Ceza Hukuku
  Amaç ve İçerik:
  Tıp hukukunun bir parçası olan ilaç hukuku da son zamanlarda aktüel olan konuların başında gelmektedir. İlaca ilişkin klinik araştırmaların başlamasından o ilacın tüketilmesine ve hatta tüketildikten sonra da öngörülmeyen yan etkilerinin gözetlenmesine kadar bir çok konu, ceza hukukuyla yakından ilişkilidir. Diğer taraftan, ilacın insan sağlığı bakımından tehlike oluşturacak şekilde üretilmesi ve satılması da TCK da suç olarak düzenlenmiştir. Bu derste güncel bir alan olan ilaç ve ceza hukukunun çakıştığı noktalar ve özellikle ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan zararlardan cezai sorumluluk konuları incelenecektir.

Kamu hukuku ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |