Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Öğrencilere, günümüzün Kamu Hukuku sorunları hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan program, Kamu Hukuku ağırlıklı olup; bu alanda uzmanlaşmak ve araştırma yapmak isteyenler için derinlemesine ve kapsamlı bir içerik ile yürütülmektedir. Dersler, alanında uzman akademisyenlerin eşliğinde yapılmaktadır. Programın temel hedefi, mezunlarına güncel Kamu Hukuku sorunlarını değerlendirme yeteneğini kazandırmaktır.

  Süre

  2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

  Diğer Koşullar

  • Programda eğitim-öğretim dili, Türkçe’dir.
  • Yüksek lisans programının ders yükü, ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda en
    fazla 4 seçmeli ders olmak üzere, toplam 7 seçmeli derstir. Yüksek lisans
    programında öğrenciler, ilk iki yarıyıldan birinde, kredisiz olan zorunlu seminer
    dersini alırlar.
  • Program, hafta içi gündüzleri ve/veya akşamları yürütülür.
  • Yüksek lisans programından mezun olabilmek için en az 21 krediyi
    (7 seçmeli dersi), kredisiz olan zorunlu seminer dersini ve tez çalışmasını
    başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
  • Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, EA puan grubundan en az
    55 puan almış olmak,

  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

  DERS PROGRAMI

  l.Yarıyıl Ders Programı
  Seminer
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  II.Yarıyıl Ders Programı
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  3. ve 4. Yarıyıl
  Yüksek Lisans Tezi
   
  l.Yarıyıl Seçmeli Dersler
  Deniz Hukukunda Güncel
  İnsan Hakları Hukukunun Temel Kavramları
  Hukuk Devletinde Organize Suçlulukla Mücadele
  Ceza Hukukunda Suçun Özel Görünüş Biçimleri
  Azınlık Hakları
  Vergi Suç ve Cezaları
  İmar Hukuku
     
  II. Yarıyıl Seçmeli Dersler
  Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları
  Avrupa Birliği Hukuku
  Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları
  Vergi Suç ve Cezaları
  Suç Genel Teorisi
  Uluslararası Sözleşmeler Işığında Kadın ve Çocuk Hakları
  Mali Yüküümlükler Alanında Yürütme Organına Yetki Devrinin Sınrları
  Türk Anayasal Sisteminde Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün Düzenlenmesi
  Adli Tıp Bilimi Açısından Kriminalstik
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  İdare Hukukunun Önemli Kavram ve Kurumları

  l.Yarıyıl Ders Programı
  Seminer
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  II.Yarıyıl Ders Programı
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  3. ve 4. Yarıyıl
  Yüksek Lisans Tezi
   
  l.Yarıyıl Seçmeli Dersler
  Deniz Hukukunda Güncel
  İnsan Hakları Hukukunun Temel Kavramları
  Hukuk Devletinde Organize Suçlulukla Mücadele
  Ceza Hukukunda Suçun Özel Görünüş Biçimleri
  Azınlık Hakları
  Vergi Suç ve Cezaları
  İmar Hukuku
     
  II. Yarıyıl Seçmeli Dersler

  Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları
  Avrupa Birliği Hukuku
  Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları
  Vergi Suç ve Cezaları
  Suç Genel Teorisi
  Uluslararası Sözleşmeler Işığında Kadın ve Çocuk Hakları
  Mali Yüküümlükler Alanında Yürütme Organına Yetki Devrinin Sınrları
  Türk Anayasal Sisteminde Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün Düzenlenmesi
  Adli Tıp Bilimi Açısından Kriminalstik
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
  İdare Hukukunun Önemli Kavram ve Kurumları

  Ders İçerikleri

  KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  HYK 001  Azınlık Hakları
  - Azınlık haklarının tarihi gelişim süreci,
  - Azınlık haklarının kaynağı olan uluslararası belgeler ve uluslararası andlaşmalar,
  - Azınlık haklarının sınıflandırılması ve içeriği,
  - Azınlık haklarının ele alındığı uluslararası belgeler ve uluslararası andlaşmalar,
  - Bölgesel insan hakları belgeleri ve andlaşmalar,
  - Avrupa’da Avrupa Konseyi, AGİT ve AB çerçevesinde azınlık hakları ile ilgili belgeler ve andlaşmalar,
  - AİHS’nde azınlık hakları,
  - Türkiye’de azınlık haklarının tarihi gelişimi,
  - 1923 Lozan Barış Andlaşması çerçevesinde Türkiye’de azınlıkların günümüzdeki durumu ve AB ile bu konuda yaşanan sorunlar,
  - Türk azınlıklarının sorunları.
   
  HYK 007 Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları
  • Hak Arama Hakkı
  • İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı
  • Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi)
  • Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)
  • Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi)
  • Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çaptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi)
  • Savunma Hakkı
  • Kanuni (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı
  • Tercüman Hakkı
  • Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı
  • Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı
  • Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı
  • Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı
  HYK 021 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları
  Uluslararası hukukun doktrinde veya uluslararası mahkeme kararlarında veya devletler veya BM, AB gibi uluslararası teşkilatların üzerinde en çok tartışılan ve bunlardan özellikle Türkiye’yi yakından ilgilendiren konular ele alınacaktır. Bu konular ele alınırken; insan hakları, andlaşmalar hukuku, deniz hukuku, insancıl hukuk gibi uluslararası hukukun alt dallarına göre sistematik bir inceleme yapılacaktır. Bu inceleme sırasında her hafta bir milletlerarası hukuk alt dalı seçilerek o konuyla ilgili güncel bir sorun öğrencilerin de aktif katılımı ile incelenecektir.
   
  HYK 023  Hukuk Devletinde Organize Suçlulukla Mücadele
  Organize Suçluluğun Tanımı, Mücadele Yöntemi Olarak Özel Soruşturma Tedbirleri, Kolluk ve Yargının Yeniden Organize Edilmesi, Uluslararası İşbirliği ve Kara Paranın Aklanmasını Önlemeye Yönelik Tedbirler.
   
  HYK 024  Vergi Suç ve Cezaları
  Vergi Usul Kanunu’nda iki grupta (“idari nitelikli vergi suç ve cezaları” ile “ceza hukuku anlamında vergi suç ve cezaları”) düzenlenmiş olan vergi suç ve cezaları, Anayasa başta olmak üzere, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu ile getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde tabi oldukları hukuki rejim ve bu bağlamda genel ilke ve kurallar bakımından incelenmekte, ardından ilgili suçve cezalar ile kabahat ve yaptırımlar tek tek ele alınmaktadır.
   
  HYK 029  Suç Genel Teorisi
  Suçun Yapısal Unsurları, Suçun, Suç Oluşturmayan Diğer Hukuka Aykırılıklardan Ayrılması, Tipiklik Dışında Kalan Cezalandırmaya Etkili Koşullar.
   
  HYK 032 Deniz Hukukunda Güncel Sorunlar
  - Deniz Hukuku’nun tarihi gelişim süreci ve deniz hukukunun kaynakları,
  - Deniz Hukuku’nun temel kavramları (deniz,gemi,esas hatlar gibi),
  - Devletlerin milli yetki alanlarına giren deniz alanları: İç sular, karasuları ve Takımada Suları,
  - Açık Deniz ve Açık Denizde devletlerin hakları,
  - Açık Denizde kıyı devletinin yetkili olduğu deniz alanları: Bitişik Bölge, Arkeolojik Bitişik Bölge,  
   Balıkçılık Bölgesi, Kıta Sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge,
  - Deniz Yatağı Teşkilatı,
  - Türkiye’nin Deniz Hukuku ile ilgili sorunları. 
   
  HYK 036  Adli Tıp Bilimi Açısından Kriminalistik
  -Adli keşif, olay yeri ve olay yeri incelemesi,Kriminalistik (iz bilimi), deliller ve delillerin toplanması, delillerin muhafazası,belgelendirme ve delillerin incelenmesi,ölünün mezardan çıkartılması
  -Zor kullanarak yakalama,gözaltına alma,ifade alma,yaralanma ve ani ölümler,ifade almada yasak
   yöntemler,şuur,harekat ve irade serbestisi
  -Ölüm bilgisi,ölümün tanısı,ölüm bulguları,ölünün adlı muayenesi,ölümden sonra cesette meydana gelen değişimler
  -Adli tıp bakımından ölüm şekilleri,ölüm sebepleri,ölüm tarzı,zorlamalı ve adli ölümler
  -Yaralar ve yaralanmalar,yaralanma şekilleri,ateşli silah yaralanmaları
  -Asfiksi ve asfiksi ile ölüm şekilleri
  -Adli psikiyatri hukuk ve ceza ehliyeti,kusur ve kusur yeteneği,sorumluluk,hukuka uygunluk ve hukuka aykırılık, ilgili psikiyatrik kavramlar,psikiyatrik hastalıklar,adli psikiyatri
  -Alkol ve Psikoaktif madde kullanımına bağlı ruhsal ve davranışsal bozukluklar,itiyat ve iptila ve cezai ve hukuki sorumluluk
  -Cinsel suçlar ve cinsel sapıklıklar, ceza ehliyetini etkileyen faktörler
  -Adli tıp bakımından kadın ve erkek cinsiyeti,psiko-seksualite,interseksualite,parafilik bozukluklar,ceza ehliyeti ve hukuki sorumluluk
  -Hukuka uygunluk ve hukuka aykırılık, hatalar,kusur ve kusur ehliyeti,kusur ehliyetini etkileyen
   faktörler,adli psikiyatrik kavramlar,psikiyatrik hastalıklar
  -Cinsel suçlar ve cinsel suç olgularında adli muayene ve bulgular, delillerin toplanması
  -Yeni ceza kanununda cinsel suçlar ve cinsel suç kavramlarında ortaya çıkan değişiklikler ve eski ceza kanunu kavramları ile kıyaslanması
  -Vücut bütünlüğü ve vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar,yaralamalar ve ceza kanunundaki
   kavram değişimleri,eski ve yeni ceza kanunu mukayesesi
  -Döllenme ve gebelik, gebelik bulguları,canlıda ve cesette gebelik bulguları,gebe kedında emriyo ve
   fetüsün gelişimi,kriminal düşükler ve düşük yapan maddeler ve yöntemler
  Düşük materyelinin incelenmesi
  -Cebir,şiddet ve istismar,çocuk isismarları,çocuk öldürme,infantisit ve çocuk öldürme yöntemleri ve
   delillerin toplanması
  -Çeşitli ölüm ve yaralanma şekilleri,yanıklar,elektik ve yıldırım kazaları,trafik kazaları,primer ve   sekonder yaralanmalar ve ölüm sebepleri,delillerin toplanması ve değerlendirilmesi
  -Adli tıpta şüpheli ölümler, ölüm tarzı,ölüm sebebi,ölüm nedeni,ölüm koşulları,ölünün adli muayenesi,bulgular ve delillerin toplanması
  -Adli tıpta delillerin toplanması,delillerin belgelendirilmesi,muhafazası,laboratuar araştırmaları,Adli antropoloji,adli entemoloji,adli odontoloji,adli osteoloji,adli toksikoloji,adli psikiyatri ve adli tıp ile yakından ilgili diğer bilim dalları
  -Zehirler ve zehirlenmeler,delillerin toplanması,örnek alma ve belgelendirme,delillerin muhafazası ve laboratuvara gönderilmesi
  -Yanıklar,yangından çıkartılmış ceset,adli muayene ve delillerin değerlendirilmesi
  yanık cesette otopsi ve materyel ve delillerin toplanması
  -Adli raporlar,raporlarda kullanılan hukuki ve tıbbi kavramlar,rapor yazma tekniği,eski ve yeni Ceza Kanununa göre ortaya çıkan farklılıklar
  -Kişilerin kendilerine yönelik şiddet fiilleri,intihar toplu intiharlar ve yaralanmalar,delillerin toplanması ve belgelendirilmesi
  -Kafa travmaları, kafatası kırıkları,beyin sarsıntısı ve beyin yaralanmaları,kafa travmalarından sonra ortaya çıkan,ve ceza ehliyetini etkileyen organik ve psikiyatrik bozukluklar,
  -Büyük kazalar, doğal afetler,toplu ölümler,olay yeri incelenmesi,ölülerin muayenesi,kimlik tespiti, delillerin toplanması,belgelendirilmesi
  -Otopsi ve otopsi teknikleri, bulguların değerlendirilmesi, otopside örnek alma ve delillerin toplanması, belgelendirilmesi,laboratuarlara gönderilmesi,otopsi artefaktları
  -Otopsi demostrasyon ve açıklamalar
   
  HYK 037 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku
  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku dersinde öncelikle kültür ve tabiat varlıklarının korunması bilincine ilişkin konular üzerinde durulacaktır. Kültür ve tabiat varlıklarının neden korunması gerektiğine ilişkin gerekçeler ve bu varlıkların korunmasındaki kamu yararı üzerinde durulacaktır. Kültür ve tabiat varlıklarının korunması konusunda ulusal hukuktan doğan zorunlulukların yanında taraf olduğumuz uluslararası andlaşma metinlerinden doğan yükümlülüklere de değinilecektir. Bu bağlamda özellikle Venedik Tüzüğü incelenecektir.      

  Kültür ve tabiat varlıklarının korunması gerekliliğinin incelenmesinden sonra, kültür ve tabiat varlığı kavramları üzerinde durulacak ve tarih-kültür varlıklarının ve tabiat varlıklarının korunmasında sıkça karşımıza çıkan temel kavramlar üzerinde durulacaktır. Kültür ve tabiat varlıklarının korunması sürecinde ortak bir terminoloji oluşturulması zorunluluğunun yansıması olarak, kanun, uluslararası metinler, yönetmelik ve ilke kararlarında yer alan kavramların anlam ve içeriklerinin ne olduğu konusu işlenecektir.     

  Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin temel kavramlar öğrenildikten sonra, korunacak kültür ve tabiat varlıklarının sınıflandırılması yapılacaktır. Kültür varlığı-tabiat varlığı ayrımından sonra, taşınır kültür varlığı- taşınmaz kültür varlığı ayrımı incelenecektir. Taşınmaz kültür varlıklarının tespiti ve sınıflandırılmasının ölçütleri üzerinde durulacaktır.

  Kültür ve tabiat varlıklarının neler olduğunun öğrenilmesinden sonra bu varlıklarla ilgili olarak geliştirilen koruma uygulamaları incelenecektir. Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında öncelikli olarak karşımıza çıkan idari yapılanmanın ne olduğu irdelenecektir. Taşınırlar konusunda müzelerin, taşınmazlar konusunda ise koruma kurullarının yapılanmaları işlenecektir. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarının koruma uygulamalarının yanında merkezi idarenin ve yerel yönetimlerin koruma sürecinde almış ve almakta olduğu rollere de değinilecektir.         
  Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında birincil konumda bulunan Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun koruma uygulamaları konusunda üstlendikleri roller, görev ve yetkilerinin neler olduğu üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır. Bu başlık altında belirtilen kurulların koruma uygulamaları başlığı altında gerçekleştirdikleri SİT kararı, koruma amaçlı imar planı hazırlanmasına katılma/onaylama, tescil kararı, koruma projelerinin değerlendirilmesi ve benzeri konuların ayrıntılı incelenmesi yapılacaktır.      

  Dersin son aşamasında, kültür ve tabiat varlıklarının korunması sürecinde idarenin yargısal denetimi işlenecektir. Bu bölümde kurul tarafından alınan kararlar başta olmak üzere, ilgili diğer kurumlar aleyhine açılan idari davalarla ilgili olarak yaşanan sorunlar tartışılacaktır.
   
   
  HYK 038 İdare Hukukunun Önemli Kavram ve Kurumları
  • İdare Hukukuna Giriş
  • Hukuk Devleti
  • İdari İşlemler ve Eylemler
  • İdare Örgütü
  • İdarenin Görev ve Yetkileri
  • Kamu Personeli
  • İdare Malları
  • Kamu Hizmetleri
  • Kolluk
  • İdarenin Denetlenmesi
  • İdari Yargı Merciileri
  • Uyuşmazlık Mahkemesi
  • İdare Hukukunun Uygulama Alanı
  • İdari Davalar (İptal ve Tam Yargı Davaları)
  • İdari Yargılama Usulleri
  • İdare Hukukunda Sorumluluk Esasları ve Uygulamaları
  HYK 040 Vergi Hukukunda Denetim
  Türk vergi sistemi gibi mükellefi ve mükellefle ilişkisi olan kimselere pek çok ödevin yüklendiği bir sistemin işleyişini sağlamanın başlıca koşullarından birisi, vergi denetimidir. Denetim vasıtasıyla vergilendirme sürecinin Anayasa ve kanunlara uygun şekilde yürümesini gerçekleştirmek, devletin de böylece kamunun yararına olmasının yanı sıra, dürüst vergi mükelleflerinin de bir anayasal hakkıdır. Vergi kayıt ve kaçağını önlemenin temel aracı olan “denetim”, bir yandan mevcut denetim araçlarının yeterliliği ve etkinliği, dolayısıyla kanun koyucunun bu alanda düzenleme yetki ve görevini iyi şekilde kullanıp kullanmadığı; diğer yandan, denetimi gerçekleştirmekle görevli Vergi İdaresinin bu görevini ne şekilde ve ne derece yerine getirdiği, mükellefi çoğu kimsenin aynı zamanda vergi mükellefi olması nedeniyle, bu anlamda Vergi İdaresine de yardımcı olacak önlemlere ihtiyaç olup olmadığı; nihayet, mevcut denetim araçlarının mükelleflerin anayasal haklarına da saygılı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı konularıyla yakından bağlantılıdır. Bu derste, vergi hukukunda denetim meselesi, bu farklı cepheleri dikkate alınarak incelenmektedir.
   
  HYK 041 İmar Hukuku
  İmar Hukuku, planlı kentleşme, planlı yaşam alanlarının oluşturulması, üretim ve pazarlama faaliyet alanlarının düzenli bir şekilde varlık kazanabilmesi amacıyla konulmuş kuralların oluşturduğu İdare Hukuku kapsamında bir alt hukuk disiplinidir. İdarenin İmar Hukuku kapsamında kullanmakta olduğu yetkiler başta mülkiyet hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükler üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. İmar uygulamalarında kamu yararı/ kişisel haklar dengesi hukuk güvenliği kapsamında sağlanmak zorundadır. Ders süresince bu temel yaklaşımdan hareket edilecektir.

  Devletin planlama görevinin gereği olarak kalkınma planlarından başlayarak, bölge planları, çevre düzeni planları, nazım imar planları ve uygulama imar planlarının hazırlık, onaylanma ve yürürlük aşamaları ve bu planlarda yapılacak her türlü değişiklikler, plan hiyerarşisi ve planlama ilkeleri çerçevesinde ele alınacaktır. Planlama sürecinin gerektirdiği parselasyon uygulaması, imar programları, bu doğrultuda kadastro parselinden imar parseline geçiş sürecinde ifraz ve tevhit işlemleri ders kapsamında işlenecektir.

  Planlama süreci tamamlanan alanlarda yapılacak imar uygulamaları, inşaat ruhsatı başvuru koşulları, ruhsat verme sürecinde idarenin yetkileri, ruhsat süreci, inşai faaliyetlerin denetimi ders kapsamında irdelenecektir. İnşaat ruhsatı alınmadan yapılan izinsiz inşai faaliyet ve kaçan inşai faaliyetler ve bu durumda idarenin sahip olduğu yetkiler yapılaşma kavramı kapsamında irdelenecektir. Yapılaşmanın tamamlanması sonrasında yapı kullanım izninin verilmesi, hukuka uygun olarak yapılmış yapılar hakkında idarenin kısıtlama getirme yetkisi, bu yetkinin kullanım koşulları ve şekilleri dersin kapsamı içerisindedir. 

  Ders kapsamında işlenecek konularla ilgili olarak idari ve yargısal başvuru yolları, başvuru koşulları ve başvuruların muhtemel sonuçları üzerinde durulacaktır.
   
   

   

Kamu hukuku ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |