Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Ticaret Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Uluslararası platformda ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde tüketicinin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler, Topluluk gündeminde güncelliğini ve geçerliliğini sürekli olarak korumaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik için başvurusu, ekonomik, ticari, sosyal, yasal ve birçok alanlarda Birliğe uyum sorunlarına da güncellik kazandırmıştır. Zira Birlik yapısında tüketici yandaşlığı ve tüketici koruma politikaları, Birliğe ihracat yapan ülkelerin (Türkiye’nin de) ihracatçı kuruluşlarını etkilediği gibi, Birliğe tam üyelik başvurusunda bulunan ülkelerin (ve doğal olarak ülkemizin) uyum sorunlarına, kültürel, sosyal, yasal vb. değişik ve kapsamlı boyutları da eklemektedir. Bu bakımdan, tüketicinin korunmasına yönelik, mevcut yasalardaki hükümlere işlerlik kazandırılması ve Avrupa Birliği paralelinde yasal ve yönetsel düzenlemelerin, ülkemiz şartları da gözönünde bulundurularak yapılması gerekmektedir.

  Bütün bu gelişmeleri ve sorunları dikkate alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı; proaktif düşünce yapısına sahip, diğer bir deyişle, problemleri ortaya çıkmadan önleyebilecek tedbirleri düşünen ve alan, sadece iç hukuk düzenlemelerini değil, aynı zamanda uluslararası ve uluslarüstü hukuk düzenlemelerini ve uygulamalarını da bilmek durumunda olan, ulusal ve uluslararası rekabete hazır ve açık, özellikle uluslararası ticaret alanında, ülkemiz insanına bu karmaşık platformda karşılaşabileceği uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olacak, karşılaştığı sorunları çözmek için sistematik ve hızlı düşünebilen, Hukukun yeni alanlarına uymak için kapasitesini sürekli geliştiren, işinde inisiyatif kullanabilen, Fikir geliştiren ve Fikir alış-verişinde bulunan, katılımcı, niteliklere sahip hukukçu insan gücünü Türk toplumsal yaşamınakazandırmayı amaç edinmiştir.

  Öğrencilere yüksek lisans öğretimleri sırasında teorik eğitimin yanı sıra uygulamaya yönelik çalışmalar yaptırılmaktadır. Ayrıca her dönem sonunda akademik kurul, öğrencilerin sınav sonuçları üzerinde değerlendirme yapmaktadır.

  Mezunlarımızın çeşitli kamu ve özel, kurum ve kuruluşlarda rahatlıkla görev alabilmelerinin yanı sıra programımızın esas amacı, küreselleşen dünyada gelişen uluslararası hukuki ilişkilerde, uluslararası uyuşmazlıkların çözümü aşamalarında, ülke çıkarlarını en iyi şekilde koruyabilecek bilgi sahibi hukukçular yetiştirmektir. Teorik bilgi yanında çağdaş dünyanın istemleri doğrultusunda uygulama bilgisi ile donatılan mezunlarımıza, piyasanın yüksek bir talep göstereceğine inanmaktayız.
  Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programını tamamlayanların çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektör alanında tercih edilme oranı ve iş yaşamında gösterecekleri başarı, bu programın amaçlarının ne ölçüde gerçekleştiğinin göstergesi olacaktır.Sonraki aşamalarda; kendilerine verilmiş eğitimin sonucu olarak, görev üstlendikleri sektörde yenilikleri ve gelişmeleri izleme becerileri, talep etme ve/veya talep yaratma yetenekleri, teknolojideki yeniliklere ivedilikle ayak uydurabilmeleri, değişime açık, hukuk ve işletme etiğine saygılı, birlikte çalışma ve yaşama kültürüne sahip kişilikleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlardaki, her üst pozisyon için aranılan personel olmaları başarı göstergesi olarak öne çıkacaktır.

  Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

  Yüksek Lisans öğrencisinin programdan mezun olmaya hak kazanabilmesi için, 6 zorunlu, 2 seçmeli  ders ve Seminer dersi ile Bilimsel  Araştırma ve Yazım Teknikleri dersinden  başarılı olması ve yüksek lisans tezinin bilim jürisi tarafından başarılı bulunarak kabul edilmesi gerekmektedir.

  DERS PROGRAMI

  ZORUNLU DERSLER
  Uluslararası İş Hukukundaki Gelişmeler Işığında İş Kanunumuzun Güncel Sorunları
  Ekonomik  Suçlar
  Avrupa Birliği Yönergeleri Işığında Anonim Şirketler Hukuku
  Uluslararası Ticaret Hukuku
  Avrupa Birliği Hukuku
  Uluslararası Ticarette Deniz Taşımacılığı ve Deniz Sigortası
  Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri
  Seminer

  SEÇİMLİK DERSLER
  Marka Hukuku
  Avrupa Sosyal Şartı ve İLO Sözleşmelerine Türk İş Hukukunun Uyumu
  Avrupa Birliğinde Fırsat Eşitliği
  Milletlerarası Tahkim
  Ekonomi Alanında Regülasyon Kurumları
  Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi

  Diğer programlardan da en çok iki seçimlik ders alınabilir.

  DERS İÇERİKLERİ

  TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YENİ HUKUKSAL GELİŞMELER

  Türkiye’de yabancı sermaye yatırımları, uluslararası sermaye piyasaları ile borsaların örgütsel yapıları ve işleyişleri, hukuksal kaynaklar, uygulama, Türkiye’de yabancı sermaye mevzuatının gelişimi, yabancı sermayenin Türkiye’de yararlanacağı haklar ve transferler, yabancı sermayenin Türkiye’ye gelişindeki hukuksal yollar, olayın uluslar arası hukuk boyutu ve yabancı sermayenin ticari olmayan risklere karşı korunması.

  SERMAYE PİYASASI HUKUKU
  Sermaye piyasası, menkul kıymetler, menkul kıymet türleri, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, kredili menkul kıymetler, aracı kurum işlemleri, sermaye piyasası kurulu işlemleri ve hukuksal boyut.

  İNTERNET HUKUKU
  İnternet olgusu, internet sözleşmeleri, elektronik ticaret, elektronik imza, uygulanacak hukuk. 

  TÜKETİCİ HUKUKU
  Tüketici hukukunun kaynakları, tüketicinin korunması ve aydınlatılması, tüketici kuruluşları (tüketici konseyi, tüketici sorunları hakem heyeti), tüketici mahkemeleri, Avrupa Birliği tüketici hukuku.

  AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE İLO SÖZLEŞMELERİNE TÜRK İŞ HUKUKUNUN UYUMU
  Avrupa Sosyal Şartı, onaylanan İLO sözleşmeleri (özellikle 87, 98 ve 158 sayılı sözleşmeler) ve bu sözleşmeler karşısında sendikacılık, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hakları ve işçinin feshe karşı korunması (iş güvencesi).

  AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ
  Vergilendirme yetkisinin sınırlandırılması, AB’de vergilerin uyumlaştırılması, AB karşısında Türkiye’nin konumu (Kopenhag Kriterleri, Katılım Ortaklığı Belgesi / Ulusal Program), Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği’ne Uyumu. 

   AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İHM)’nin yapısı ve oluşum şekli, İHM’ne başvuru ve yargılama usulleri, kararların nitelikleri ve uygulanması. Türk Anayasa Mahkemesinin yapısı ve oluşum şekli, başvuru ve yargılama usulleri, kararların nitelikleri ve uygulanması. İHM ve Türk Anayasa Mahkemesinin karşılıklı rol ve statüleri. 

  KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İNSAN HAKLARI
  İnsan haklarının tarihçesi ve felsefi kökenleri, insan haklarının anayasalarda yer alması, insan haklarının evrenselleştirilmesi, modern insan hakları anlayışı, küreselleşme olgusu, insan haklarının korunması alanındaki gelişmeler, bu alandaki kurumlar ve sözleşmeler, ulusal düzeyde insan hakları. 

  REKABETİN KORUNMASI
  Ticari yaşamda rekabet kuralları, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a ilişkin genel bilgi, rekabetin sınırlanmasının özel hukuk alanındaki sonuçları, tazminat hakkı, zararın tazmini, ispat yükü, rekabetin uluslararası alanda korunması.

  BANKA SÖZLEŞMELERİ
  Bankalar Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu - Merkez Bankası ilişkileri ve uluslararası bankacılık yöntemleri, çeşitli banka sözleşmeleri (kredi açma sözleşmesi, kasa kirası sözleşmesi, banka teminat mektubu, kredi kartı sözleşmesi, vb.).

  YATIRIM UYUŞMAZLIKLARI VE MİLLETLERARASI TAHKİM
  Yatırım süreci, yabancı pazarlara giriş, global yatırım piyasalarındaki son gelişmeler, yatırım sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar, uyuşmazlıkların çözüm yolları, milletlerarası tahkim, tahkim sözleşmesi, niteliği, uygulama.

  ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU
  Akreditif türleri, uluslararası ticarette kullanılan ödeme şekilleri, uluslararası temel ürün sözleşmeleri, çok uluslu şirketlerin hukuki yapıları, uluslararası yatırımlar ve çok uluslu işletmelere ilişkin hukuksal düzenlemeler, uluslararası ticari sözleşmelerin yapılması, tarafların hak ve borçları, uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü.

  AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
  Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki hukuki ilişkilerin safhaları: 1963 Ankara Anlaşması. 1970 tarihli  Katma Protokol. 1995 tarihli Gümrük Birliği kararı. 1999 Helsinki Zirvesiyle Türkiye’ye tam üyelik perspektifi verilmesi karşısında Avrupa Birliği mevzuatına uyum zorunluluğu  ve buna yönelik olarak hazırlanan Ulusal Program ile  2 Demokrasi Paketi. Aralık 2002’deki Kopenhag Zirvesi ile bağlantılı olarak tam üyelik müzakereleri süreci.

  AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA VE TÜRK HUKUKUNDA PATENT VE MARKALAR 
  Teknoloji transferi, lisans anlaşmaları ve lisans anlaşmalarının korunması, markalar, patentler, sınaî tasarım, malların serbest dolaşımı, ticari ve sınaî hakların korunması ve standardizasyon, patent alanında uluslar arası sistem, Dünya Ticaret Örgütü ve WIPO, Avrupa patent sistemi, menşe ve mahreç işaretleri, coğrafi isim ve işaretler, buluşlar ve iş akdi.

  ULUSLARARASI TİCARETTE DENİZ TAŞIMACILIĞI VE DENİZ SİGORTALARI
  Deniz ticaretinin uluslararası ticarette önemli bir yer tutması nedeniyle öncellikle deniz taşımacılığının türleri üzerinde durularak, deniz taşımacılığında kullanılan belgeler ve bu belgelerin içerik ve özellikleri, konişmento, mahiyeti, temiz konişmento, navlun sözleşmeleri, navlun sözleşmesinin tarafları, deniz taşımacılığında cıf ve fob satışın özellikleri, deniz sigortalarının türleri ve teminat kapsamları meseleleri ele alınarak, uygulamadaki örnekleri ile birlikte incelenecektir.

  KAMU HUKUKU DİPLOMA PROJESİ
  Diploma proje konuları, güncel ve uygulamada önemi olan konular arasından danışman öğretim üyesince seçilerek öğrenciye verilecektir.

Uluslararası hukuk ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |