Kamu Hukuku Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kamu Hukuku Doktora Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak, • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Öğrencilere, günümüzün Kamu Hukuku sorunları hakkında geniş bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan program, Kamu Hukuku ağırlıklı olup; bu alanda uzmanlaşmak ve araştırma yapmak isteyenler için derinlemesine ve kapsamlı bir içerik ile yürütülmektedir. Dersler, alanında uzman akademisyenlerin eşliğinde yapılmaktadır. Programın temel hedefi, mezunlarına güncel Kamu Hukuku sorunlarını değerlendirme yeteneğini kazandırmak ve “Uzman Kamu Hukukçusu” yetiştirmektir.

  Süre

  Doktora Programı : 4 Akademik Yıl (8 Yarıyıl)
  Doğrudan (Yüksek Lisans Yapmaksızın) Doktora Programı : 5 Akademik Yıl (10 Yarıyıl)

  Diğer Koşullar
  • Programda eğitim-öğretim dili, Türkçe’dir.
  • Yüksek lisans mezunu olarak doktora programına katılanların, doktora programında ders yükü, ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda en fazla 4 seçmeli ders olmak üzere, toplam 7 seçmeli derstir.
  • Yüksek lisans yapmaksızın doğrudan doktora programına katılanların, doktora programında ders yükü, ilk dört yarıyıl için, her yarıyılda en fazla 4 seçmeli ders olmak üzere, toplam 14 derstir. Yüksek lisans yapmaksızın doğrudan doktora programına katılan öğrenciler, ilk dört yarıyıldan birinde, kredisiz olan zorunlu seminer (Bilimsel Araştırma Yöntemleri) dersini alırlar.
  • Program, hafta içi gündüzleri ve/veya akşamları yürütülür.
  • Yüksek lisans mezunu olarak doktora programına katılanların, doktora programından mezun olabilmek için en az 21 krediyi (7 seçmeli dersi), yeterlilik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
  • Yüksek lisans yapmaksızın doğrudan doktora programına katılanların, doğrudan doktora programından mezun olabilmek için en az 42 krediyi (14 seçmeli dersi), kredisiz olan zorunlu seminer dersini, yeterlilik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
  • Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, EA puan grubundan en az 55 puan almış olmak,
  • Lisans mezunlarının doktora programına kayıt yaptırabilmeleri için ALES sınavına geçtiğimiz iki yıl içinde girip, EA puan grubundan en az 70 puan ve Yabancı Dil 5,5 (UDS veya muadili bir puan) almış olmak,
  Program Açılma Dönemleri

  Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

  DERS PROGRAMI

  l.Yarıyıl Ders Programı
  Seminer
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  II.Yarıyıl Ders Programı
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  3. ve 4. Yarıyıl
  Yüksek Lisans Tezi
      
   
  I.Yarıyıl Seçmeli Dersler
  İdari Yargıda Ehliyet, Husumet, Görev ve Yetki Sorunları
  Hava Hukukunun Uluslararası Boyutları
  Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk
  Ceza Hukukunda Temel Haklara Müdahale
  Yeni TCK İlkeleri Çerçevesinde Ticari Ceza Hukuku
  Türk Dış Politika Sorunlarının Türk-AB İlişkilerine Etkisi
  Mali Yükümlülükler Alanında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi
     
  II.Yarıyıl Seçmeli Dersler
  Disiplin Hukuku
  Avrupa Ceza Hukuku
  Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözüm Usulleri
  Milletlerarası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve Müdahale
  Devlet İhale Düzeni
  Temel Hak ve Özgürlükler-Vergilendirme İlişkisi


  DERS İÇERİKLERİ
   
  HDK 003  İdari Yargıda Ehliyet, Husumet, Görev ve Yetki Sorunları
  • Davada Taraf Olma Ehliyeti
  • Dava Açabilme Ehliyeti
  • Davalı Gösterme Zorunluluğu
  • Husumet Yöneltme Açısından Kamu Kuruluşlarının Durumu
  • İlk Derece Yargı Yeri ve Temyiz Yeri Olarak Danıştay’ın Görevli Olduğu Davalar
  • İdare ve Vergi Mahkemelerinin Görevli Olduğu Davalar
  • Mahkemece Görev Konusunun İncelenmesi
  • Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi
  • Genel Yetki Kuralı
  • Özel Yetki Kuralları
  • Yetki İtirazlarının Mahkemece İncelenmesi
  • Yetki Uyuşmazlığının Giderilmesi
  • Merci Tayini
  HDK 021  Trafik Kazalarında Hukukî ve Cezaî Sorumluluk
  1)Başta, Karayolları Trafik Kanunu, TCK, Karayolları Trafik Yönetmeliği, konuya ilişkin diğer kanunlar ve yönetmeliklerin konuya ait hükümlerinin soyut olarak açıklanması
  2)Mahkemelere intikal eden olaylarda, ceza dosyasının oluşması, trafik kazası tespit tutanağı, çeşitli aşamalardaki sanık, mağdur, tanık beyanları (hazırlık, savcılık, sorgu, celse, keşif), varsa dosyadaki kusur dağılımına ilişkin bilirkişi raporu ve raporları, mahkeme kararı, mevcut ise Yargıtay ilgili Daire’sinin kararı
  3)Trafik kazalarında, ceza ve hukuk dosyalarında, taraflar arasında kusur dağılımının belirlenmesi, özellikleri, farkları
  4)Mahkeme kararları ve Yargıtay içtihatları
  5)Konuya ilişkin, öğrencilerin de katılacağı genel değerlendirmeler
   
  HDK 028  Türk Dış Politika Sorunlarının Türk-AB İlişkilerine Etkisi
  Öncelikle AB’nin tarihi gelişim süreci ve son gelinen noktada hukuki ve siyasi yapısı incelenip, AB Hukuku’nun temel esasları ele alındıktan sonra; Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi gelişim süreci ele alınacak ve günümüzde ilişkilerin hukuki durumu ele alınacaktır. Bütün bu temel bilgiler üzerinde de Türkiye-AB ilişkilerinde günümüzdeki mevcut sorunlar olan Kıbrıs, Ege Denizi’nde Yunanistan ile olan sorunlar, Türkiye’de insan hakları ve azınlık haklarının durumu, Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde serbest dolaşımı sorunu gibi konular ele alınacaktır.
   
  HDK 032 Avrupa Ceza Hukuku
  AB'nin Ceza Hukuku Alanında Yetkisi, AB İçerisinde Kolluk ve Yargı Alanında İşbirliği, AB Hukuku ve Ulusal Ceza Hukuku Arasında Karşılıklı Etkileşim Biçimleri.
   
  HDK 034  Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözüm Usulleri
  1. Milletlerarası uyuşmazlık ne demektir? Hukuki ve siyasi uyuşmazlık ayırımı. Milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı çözüm usullerinin tasnifi.
  2. Görüşmeler,
  3. Dostane çözüm.
  4. Arabuluculuk.
  5. Araştırma-soruşturma.
  6. Uzlaştırma.
  7-8. Milletlerarası teşkilatlar tarafından çözümlenmesi yoluna örnek olarak; Milletler Cemiyeti, BM, AGİT ve diğerleri.
   9. Milletlerarası hakemlik.
  10. Milletlerarası Mahkemeler: BM Adalet Divanı.
  11. Diğer milletlerarası mahkemeler AİHM, Milletlerarası Ceza Mahkemesi ve diğerleri...
  12. Milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı çözümünü örnek olaylarla değerlendirilmesi.
   
  HDK 035  Milletlerarası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve Müdahale
  1. Kuvvet kullanma yasağı öncesi milletlerarası hukuktaki durum.
  2. Kuvvet kullanma yasağından önce kuvvet kullanma şartları.
  3. Milletlerarası hukukta kuvvet kullanmayı yasaklama çabaları.
  4. Stimson (Tanımama) Doktrini.
  5. BM’de kuvvet kullanma yasağı.
  6. BM Güvenlik Konseyi’nin kuvvet kullanma tekeli.
  7. Meşru müdafaa hakkı.
  8. İnsani müdahale hakkı.
  9. Silahlı çatışma hukuku.
  10. İnsancıl hukuk.
  11-12. Örnek olaylar ışığında milletlerarası hukukta kuvvet kullanma yasağı ve müdahale.
   
  HDK 041  Devlet İhale Düzeni
  • İhale Süreci ve Oluşum Aşaması
  • İhale Yöntemleri ve İhale Sözleşmesi
  • Kamu İhale Sözleşmeleri
  • Kamu İhale Kurumu ve Kurulu
  HDK 045 “Mali Yükümlülükler Alanında Yürütmenin Düzenleme Yetkisi”
  Yürütmenin düzenleme yetkisinin çerçevesi, vergi hukukunun önemli konularından biridir. Uygulamada, vergi kanunlarındaki hükümlerle yürütmeye pek çok konuda düzenleme yetkisi tanınmakta olmasına rağmen, genel olarak “yasama yetkisinin devri yasağı”, özel olarak ise, vergi hukukunda katı bir uygulama alanına sahip “kanunilik ilkesi” karşısında yürütmenin düzenleme yetkisinin sınırlarının kesin bir şekilde ortaya konulması şarttır. Her zaman ve pek çok ülke bakımından güncel bu konu, bir yandan anayasa hukuku ve idare hukukunda yasama-yürütme ilişkisine ilişkin kurallar, diğer yandan ilgili anayasal ilkelerin anlam ve amaçları esas alınarak, vergi kanunlarındaki yürütmeye yetki veren düzenlemeler ve Anayasa Mahkemesi kararları eşliğinde ele alınacaktır.
   
  HDK 046 “Temel Hak ve Özgürlükler-Vergilendirme İlişkisi”
  Vergilendirme, başta kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı ile mülkiyet hakkı olmak üzere pek çok temel hak ve özgürlüğü sınırlandırmaktadır. Dolayısıyla, vergi, devletin kendisine Anayasa ile verilen görevlerini yerine getirebilmesinin başlıca finansal kaynağı olmakla birlikte, temel hak ve özgürlüklere bir sınırlama getirdiği dikkate alınarak kullanılması gereken bir araçtır. Bu da, vergilendirmenin, sadece AY md.2 (sosyal hukuk devleti), m.10 (eşitlik ilkesi) ve m.73 (verginin mali güçle orantılı olması ilkesi ile kanunilik ilkesi) çerçevesinde değil, AY m.13’teki temel hak ve özgürlükleri sınırlama sınırları da dikkate alınarak yapılması anlamına gelmektedir. Bu ise, pek çok meselenin yanı sıra, özellikle mükellefler üzerindeki toplam vergi yükü miktarı gibi sorunlu alanların araştırılmasını gerektirmektedir. Bu derste, vergi hukukunun bu temel konusu, vergi hukuku ve Anayasa hukuku doktrini ile, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları dikkate alınarak incelenmektedir.

Kamu hukuku ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |