İktisat Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ TEMEL İLKELERİ
   
  • İktisat yüksek lisans programı tezli yapacak olanlar için iki dönem devam eden yüksek lisans derslerinden ve tezden oluşur. Tezsiz yapacak olanlar ise üç dönem ders almak zorundadır. Ders ve Tez dili İngilizcedir.
  • Her dönem dört dersten (12) kredi oluşur. Derslerden üçü zorunlu ve biri seçimlik derslerden oluşur.
  • Dersler hafta içi ve çalışma saatlerinde yapılır. Devam zorunludur.
  • Yüksek Lisans programı zorunlu dersleri aşağıdaki derslerden seçilerek oluşturulur:
   
  Orta Düzey Mikro İktisat                    Ekonometrik Araştırma Yöntemleri
  Orta Düzey Makro İktisat                   Uluslararası Para Sistemi
  Para Teorisi ve Bankacılık                  Analitik Türkiye Ekonomisi
  Matematiksel İktisat                           Ekonomik Kalkınma
  İktisat Teorisinin Gelişimi
   
  • Yüksek Lisans programı seçimlik dersleri aşağıdaki derslerden seçilerek oluşturulur:
  Çevre İktisatı                                         Türkiye-AB İlişkileri
  İşgücü İktisatı                                        Türkiye Ekonomisi              
  Entegrasyon İktisatı                              Özelleştirme
  Deneysel İktisat                                     Fayda-Maliyet Analizi
  Olasılık Teorisi                                       Uluslararası İktisat
   
  • İktisat Bölümü hem zorunlu ve hem de seçimlik dersler katoloğunu teori ve uygulama alanlarındaki son gelişmelere göre değiştirebilir.
  DERS İÇERİKLERİ

  ECON 500: Mikroiktisat
  Bu ders yükseklisans düzeyinde bir ders olup, öğrencilerin lisans eğitimlerinde orta derecede mikroiktisat dersi almış olmalarını gerektirir. Bu derste işlenecek konular; tüketici ve şirket davranışları, rekabet, monopolistik ve oligopolistik piyasalar, oligopoli'deki Oyun Teorisi Yaklaşımları'dır. Ders, belirli bir ders kitabı doğrultusunda işlenmesine rağmen diğer makaleler ve ders kitapları mikroiktisadi analiz gelişimini takip etme konusunda öğrencilere referans gösterilecektir.

  ECON 501: Uygulamalı Mikroiktisat
  Bu ders ECON 500 dersinin devamıdır. Bu ders mikroiktisat teorilerinin önemini vurgular.  Ayrıca ECON 500 dersinde işlenen konuları vaka çalışmaları ile pekiştirilmesini sağlar. ECON 500 dersinin önceden alınmasını gerektirmektedir.

  ECON 510: Makroiktisat
  Bu ders yüksek lisans düzeyinde bir ders olup, öğrencilerin lisans eğitimlerinde orta derecede makroiktisat dersi almış olmalarını gerektirir. Bu ders neo-klasik genel denge modelinin analizi ile başlar. Keynes'in makroiktisadi dengeye ve IS-LM modeline yanilikçi yaklaşımlarını kapsar. Ayrıca bu ders, parasalcı ve rasyonel beklentiler yaklaşımları ile orthodoxa  geri dönüşün tartışılmasıyla son bulur. Ders, belirli bir ders kitabı doğrultusunda işlenmesine rağmen diğer makaleler ve ders kitapları makroiktisadi analiz gelişimini takip etme konusunda öğrencilere referans gösterilecektir.

  ECON 511: Makroiktisat’da Alternatif Yaklaşımlar
  Keynes analizine dayalı IS-LM modeli günümüz makroiktisat analizinin temel görüşünü oluşturur. Bu dersin konuları Keynes'in izlediği yolun tekrarı ile başlar. IS-LM modeli ve bunu takip eden neo-klasik sentezler, daha sonra Keynes'in orijinal fikirlerinden kopuşun gösterilmesi açısından önemlidir. Bu sayede, Keynes'in çalışmalarının farklı şekilde yorumlanarak Post-Keynes yaklaşımının incelenmesini sağlar. Son olarak Keynes'in makroiktisat yaklaşımlarındaki neo-klasik mikroiktisat temellerini eleştirir. Bu ders için ECON 510 dersinin önceden alınması gerekmektedir.

  ECON 512: Güncel Makroiktisat Problemleri
  Bu ders hem dünyada hem de Türkiye'de güncel makroiktisat problemlerine ağırlık vermektedir. Enflasyon ve anti-enflasyonist politikalar, zayıf büyüme oranı, ödemeler dengesindeki sorunlar, artan borçlar, faiz ödemeleri ve bütçesel problemler, eşitsizlik ve gelir dağılımı problemleri işlenecek konulardır. Bu ders için ECON 510 dersinin önceden alınması gerekmektedir.

  ECON 520: Finansal Kurumlar
  Bu dersin konuları finansal piyasaların işlenmesiyle başlar. Bankalar, bankaların idaresi, banka endüstrisi ve düzenlemesi, bunların Türkiye'deki uygulamaları ile Türkiye'deki banka düzenlemeleriyle olan karşılaştırılması, banka olmayan finansal kurumlar ve bunların çeşitleri işlenecek konular arasındadır. Sermaye piyasasındaki eksiklikler, finansal gelişmeler ve bunların finansal yapı ve büyüme ile olan ilişkileri bu derste işlenecek diğer konulardır.

  ECON 535: Ekonometri
  Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine temel ekonometriyi öğretmek ve kantitatif yöntemlerle iktisat problemlerinin çözülmesini göstermektir. Ekonometri birçok iktisat teorisine deneysel içerik kazandırır. Öğrenciler ekonometri uygulamaları ile tanıştırılır. Bu ekonometri uygulamaları regresyon analizindeki temel teknikleri de kapsar. Bu gibi durumlarda doğrusal modeller yeterli değildir ve bunun için diğer modellerden faydalanılır.

  ECON 536: Araştırma Yöntemleri
  Bu dersin amacı iktisadi araştırma yapmak isteyen öğrencilere metodolojik konuların eleştirel bakış açısını kazandırmaktır. Ders, birinci dönem işlenen istatistik ve ekonometri içerikli kantitatif yöntemlerin devamı niteliğindedir. Araştırma projelerinin incelenmesi, kantitatif araştırma yöntemleri ve bunların nitel yöntemlerden ayrılması, her iki yöntemin zayıf ve güçlü olduğu noktalar dersin ilk yarısını oluşturmaktadır. Geri kalan zamanda öğrenciler belirli bir yöntem ya da diğer yöntemleri de kullanarak eğitmen doğrultusunda kendi araştırma projesini hazırlamaktadır.

  ECON 540: Uluslararası Ticaret ve Politika
  Bu ders yüksek sans öğrencileri için temel uluslararası ticaret teorileri ve politikalarına yoğunlaşan bir derstir. Bu ders ödemeler dengesi, kurların belirlenmesi ve temel uluslararası ticaret teorileri konuları ile başlar. Uluslararası ticaret teorilerinden Ricardian Modeli ve Heckscher-Ohlin modeli bu dersin ilk yarısında işlenecek konular arasındadır. Ayrıca, ikinci bölümde tarifeler, teşvikler, direk ve endirek tarife dışı engeller, yeni korumacılık politikaları işlenecektir. Bunların yanında değişik kur rejimleri de incelenecektir. Konular vaka çalışmaları ile ders boyunca tartışılır ve pekiştirilir.

  ECON 541: Uluslararası Finans
  Bu ders yüksek lisans seviyesinde bir ders olup uluslararası finans konusuna odaklanır. Ödemeler dengesi hesaplarının ve yabancı kur piyasalarının kısaca işlenmesinden sonra parasal ve portföy dengesi yaklaşımlarının ödemeler dengesine etkisi işlenir. Bu derste daha sonra ticari ve yatırım bankaları, komisyonculuk ve sigorta şirketleri gibi çeşitli ticari kuruluşların faaliyetleri detaylı bir şekilde işlenir. Uluslararası banka borçları, bono ve stok piyasaları da işlenecek konular arasındadır.

  ECON 551: İktisadi Kalkınma
  Bu dersin amacı öğrencilere iktisadi kalkınma için gerekli olan analitik çerçeveyi vermektir. Bugün dünyadaki birçok ülke kalkınma ikilemi ile karşılaşmaktadır. Dünyanın üçte biri bugün fakirlik yaşamaktadır. Bu derste bu insanların karşılaştığı konular ve bu problemleri çözmek için uyguladıkları değişik politikalar işlenmektedir.

  ECON 554: Türkiye İktisat Tarihi
  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri Türkiye ekonomisini anlamak için Osmanlı İmparatorluğu’na geri gitmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin liberalizmi, etatizmi, ve iktisadi (ve politik) tarihi beş evreye bölünebilir. Bu derste bu evrelerin en önemli olayları incelenecektir.

  ECON 555: Türkiye Ekonomisi
  1980 yılındaki IMF'nin kontrolü altındaki liberalleşmeyle birlikte stabilizasyon programları Türkiye Ekonomisi’nde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu program elli senelik korumacılık politikasını sonlandırıp yapısal değişikliklerle batı tarzında bir serbest piyasa ekonomisini tanıtmıştır. Bu tarihi, dönüm noktası olarak belirledikten sonra reformların farklı yönünü ve Türkiye Ekonomisi’nin gelişimini analiz edebilmekteyiz.

  ECON 550: Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Son Durum
  Bu ders Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki uzun ilişkiyi anlatmaktadır. Dersin içeriği öncelikle AB'nin tarihsel gelişimini kapsamakta daha sonra temel kurumlarını incelemektedir. Daha sonra, Ankara Anlaşması, Katma Protokol ve Gümrük Birliğinin detaylı incelenmesinden sonra gümrük birliğinin Türkiye ekonomisine etkileri üzerinde durur. Özellikle gümrük birliğinin dış ticaret, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, tarım ve sanayi sektörü üzerine etkileri üzerine analiz yapılacaktır.

  ECON 560: Emek İktisatı
  Bu dersin amacı emek piyasasındaki konuların anlaşılmasını sağlamaktır. Birinci bölümde; emek piyasalarında neo-klasik modelin temel görüşü işlenir. Emek piyasasındaki talep ve arzlarının özellikleri detaylı olarak ele alınır. Daha sonra emek piyasalarındaki değişik araştırmaların deneysel buluşların açıklanmasına yardımcı olmak amacıyla analiz edilir. Dersin diğer yarısında sınıf, cinsiyet, etnik ve ulusal köken, sendikalar, gelirlerdeki eşitsizlik, ve işsizlik gibi kavramlar ve emek piyasalarındaki alternatif modeller incelenir.

  ECON 561: Türkiye'de Emek İktisatı
  Bu ders Türkiye'nin politik ve iktisadi tarihini işçi görüşüyle inceler. Osmanlı imparatorluğu zamanında kurulmaya başlayan rıhtım ve tütün işçi sendikaları konularıyla başlayıp, 1950 ve 1960lı yıllarda kurulan ticaret sendika konfederayonları konularıyla devam eder. 1960 Anayasası ve ilk işçi yasaları ile işçi sendikaları oluşturmak, grev yapmak ve bu yasalardaki değişiklikler bu derste  işlenecek konular arasındadır. Ülkenin sosyal ve politik havasındaki değişiklikler, değişen çalışma koşulları, ve bunların işçi sendikaları üzerindeki etkilerinin analizleri yapılacaktır. Bu ders küreselleşen dünyada Türkiye'nin ekonomik yapısındaki değişiklikler ve krizlerin işçiler ve işçi sendikalarına etkilerini inceler.

  ECON 568: Dünya’da ve Türkiye'de Gelir Dağılımı
  Bu ders gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, şehirleşmiş ve tarımsal bölgeler arasındaki gelir dağılımı üzerine odaklaşır. Burada gelişmemiş ülkelerdeki  fakirlik ve gelir dağılımı üzerine dikkat edilmelidir. Değişik bölgelerdeki gelir dağılımındaki değişik ölçüm yöntemleri ve veriler tartışılacaktır. Küresel entegrasyon ve bir noktaya yönelmede bu bölümde tartışılacak konular arasındadır. Daha sonra fakirlik ve gelirin tekrar dağılımı ulusal ve uluslararası politikalar bakımından incelenecektir. Bu politikalar arasında; eğitim, sağlık ve büyüme odaklı makroiktisadi politikalar, yabancı yatırımlar  ve sermaye giriş-çıkışları dikkat çekmektedir. Bu dersin son bölümünde ise Türkiye'deki gelir dağılımı politikaları işlenecektir. 

  ECON 580: Kamu Finansmanı
  Bu ders kamu sektörünü incelemekte olup, yüksek lisans seviyesindedir. Bu dersin temel amacı devletin ekonomiye müdahalesinin anlaşılmasını sağlamaktır. Devlet ekonomiye iki türlü müdahale etmektedir. Bunlar; kamu harcamaları ve vergilendirmedir. Dış etkenlerin tartışılmasından sonra kamu mallarının ve devlet harcamalarının analizleri yapılır. Dersin ikinci kısmında ise; vergilendirme, optimal vergilendirme, ve vergilendirme hataları tartışılır. Bu derste bir ders kitabı takip edilecek; ayrıca makaleler ve başka ders kitapları öğrencilere referans gösterilecektir.

  ECON 590: İktisadi Analiz Tarihi
  Ders merkantilistlerden itibaren ortaya çıkan iktisadi doktrinlerin incelenmesini içermektedir. Bunu takiben klasik politik iktisadın zirvesi olan Smith, Ricardo ve Marx'ın dahil olduğu Fizyokratlar, J.B.Say, Thomas Malthus, ve James Mill gibi önemli fakat göz ardı edilmiş klasik yazarlar ders içerisinde ele alınmaktadır. John Stuart Mill klasikten neo-klasik analize geçişi sağlamaktadır. İlk neo-klasik iktisat içerisinde Jevons, Menger, Walras, Böhm-Bawerk and Marshall incelenmektedir. Dersin son kısımlarını Keynes'in yenilikçi görüşünün ve onun karşı çıktığı neoklasik genel denge teorisinin birleşmesiyle Keynes'in makroekonomik devrimi, etkin talep analizi, ve neo-klasik sentezin ortaya çıkışının tartışılması oluşturmaktadır.


İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |