İktisat Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İktisat Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   İKTİSAT ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   DOKTORA 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Doğan KARGÜL
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Doğan KARGÜL
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜM
   İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Doğan KARGÜL
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Şahin AKKAYA

  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.    TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ I-II
         ( Prof. Dr. Erol MANİSALI)
   
  Ders İçeriği:
   
  v      Avrupa Birliği'nin Kuruluşu
  v      Avrupa Birliği'nin Organları
  v      Maastricht Sonrası Avrupa Birliği'nin Gelişimi
  v      Avrupa Birliği'nin İktisadi Boyutu
  v      Avrupa Birliği'nin Siyasi Boyutu
  v      Avrupa Birliği'nin Kültürel Boyutu
  v      Avrupa Birliği'nin Güvenlik Boyutu
  v      Avrupa Birliği'nin Türkiye Politikası
  v      Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Gelişimi
  o      Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin İktisadi Boyutu
  o      Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Siyasi Boyutu
  o      Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Kültürel Boyutu
  o      Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Savunma Boyutu
  v      Avrupa Birliği'nin Geleceği
  v      Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği
     
  2.    MAKRO İKTİSAT I
              ( Prof. Dr. Zafer TUNCA)
   
  Ders İçeriği:
   
  v      PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR
  o          Para Talebi ile İlgili Kavramlar
  o          Toplam Para Talebi
  o          Toplam Talep, Fiyatlar ve Milli Gelir
  o          İstikrar Politikaları ile İlgili Tartışmalar
  o          LM - IS Analizi
   
  v      ENFLASYON
  o          Enflasyonun Tanımı, Türleri ve Etkileri
  o          Deflasyonist ve Enflasyonist Açığın Kendi Kendine Kapanması
  o          Enflasyonun Kaynakları
  o          Keynes'te Para Arzının Fiyatlara Etkisi
  o          Monetarizm: Para ve Fiyatlara Modern Bir Yaklaşım
  o          Enflasyonun Monetarist Açıklaması ve Enflasyonist Beklentiler
  o          Enflasyona Karşı Politikalar ve Görüşler
  o          Enflasyon ve İşsizlik
   
  v         DIŞA AÇIK EKONOMİ
  o         Dış Ticaretin Nedenleri
  o         Ödemeler Dengesi
  o         Döviz Piyasası
  o         İç ve Dış Dengenin Sağlanmasında Makro İktisat Politikaları
  o         İç ve Dış Dengenin IS- LM- BP Modeli ile Açıklanması
   

  3.    YAPISAL SORUNLAR VE İKTİSAT POLİTİKALARI I
      ( Prof. Dr. Zafer   TUNCA)
   
          Ders İçeriği:
   
  v      Türkiye'de uygulanan istikrar programlarının makro ekonomik etkileri
  v      Bütçe açıklarının finansman yöntemleri ve etkileri
  v      Türkiye'de dış borç yapısı ve dış borçların ülke ekonomisine etkileri
  v      Reel Konjonktür Teorisi
  v      Rasyonel Beklentiler Hipotezine Yeni Yaklaşımlar
  v      Yeni Klasikler
  v      Türkiye'de gelir dağılımı
  v      İthal İkamesi Politikası sorunlar
  v      Post Keynesyen   ve Yeni Keynes'ci İktisat politikaları
  v      Asimetrik Enformasyon
  v      Piyasa Başarısızlıkları
  v      Parasal Aktarım Mekanizması
  v      Parasallaşma ve Senyoraj
  v      Monetarizm
  v      Parasal Şokların Makro Değişkenler Üzerindeki Etkileri
  v      Enflasyon sorununun post Keynesgil ve Monetarist çözümü
  v      Kamu açıkları ve dışlama etkisi
  v      Döviz kuru rejimleri ve enflasyon hedeflemesi
  v      Finansal krizler ve Türkiye
  v      Yerli paranın aşırı değerlendirilmesi ve yarattığı sorunlar
   
   
  4.    YAPISAL SORUNLAR VE İKTİSAT POLİTİKALARI II
         ( Prof. Dr. Zafer TUNCA)
   
  Ders İçeriği:
   
  v      Arz Yönlü İktisat
  v      Avusturya Okulu
  v      Davranışsal İktisat
  v      Bebek Endüstri Tezi
  v      Türkiye'de Sanayileşme
  v      Türkiye'de Finansal Piyasalar
  v      Harrod-Domar Büyüme Modeli
  v      McKinnon-Shaw Hipotezi
  v      Konvertibilite ve Türkiye Deneyimi
  v      Sermaye Hareketlerinin Getirdiği Sorunlar ve Bunları Önleyici Direkt ve Endirekt Politikalar
  v      Tobin Vergisi
  v      Döviz Kuru Tartışmaları
  v      Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Sermaye Yatırımlarının Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkisi
  v      Gelişme Sürecinde Dış Finansman Kullanımı ve Türkiye
  v      Türkiye-IMF İlişkileri
  v      Türkiye ve AB arasındaki Ekonomik İlişkiler
  v      Feldstein-Horoika Paradoksu
  v      Dışa Açık Ekonomilerde Para Politikasının Etkisi
  v      Merkez Bankası Politikalarının Türkiye Ekonomisi'ne Etkisi
  v      Merkez Bankası Bilançosu ve Parasal Büyüklükler
   
   
  5.         MİKRO İKTİSAT I
    ( Prof. Dr. Kaya ARDIÇ)
   
        Ders İçeriği:
   
  v      Mikro İktisat Y.L. Programı Toplu Bakış ve Tekrar
  v      Bireysel Seçiş ve Tercih.
  v      Tüketici Seçişi ve Dengesi:Açıklanmış Tercihler   Zayıf ve Güçlü Aksiyomu
  v      Belirsizlik Altında Seçğş veBeklenen Fayda Teorisi
  v      Klasik Talep Teorisi:Fayda - Tercih İlişkisi
  v      Düalite Sorunu: Matematiksel Yaklaşımı
  v      Toplulaştırılmış Talep ve Servet: Agregasyon Sorunu
  v      Üretim Fonksiyonu :Firma Davranışları ve Kar Max.-Maliyet Min.
  v      Oyun Teorisi ve İşbirlikçi Olmayan Oyunlar:Bir Oyunun Normal Biçim Temsili ve Stratejileri
  v      Oyun teorisinde Eşanlı Hamle Oyunları:Egemen ve Bağımlı Stratejiler
  v      Rasyonelleştirilebilir Oyun   Stratejileri ve Nash Dengesi
  v      Eksik Bilgilenme Oyunları:Bayes'ci Nash Dengesi
   
   
  6.       MİKRO İKTİSAT II
  ( Prof. Dr. Kaya ARDIÇ)
   
         Ders İçeriği:
   
  v      Oyun Teorisi Yaklaşımı ve Oligopol Piyasalar
  o      Oyun Teorisinde İşbirlikçi Oyun Stratejileri
  o      Dinamik Oyun Stratejisi:Sekansiyel Rasyonellik ve Geriye Dönük Tümevarım
  v      Genel ve Kısmi Denge Analizleri
  o      Mashal'gil ve Walras'gil Denge Kavramları
  o      Pareto Optimumu ve Kaynak Dağılımında Etkinlik Sorunu
  o      "Sonnenschein-Mantel-Debreu Teoremi"
  o      K.J. Arrow'un "Olanaksızlık Teoremi"
  v      Refah Teorisine Giriş
  o      Refah kriterleri
  o      Kaldor-Hicks "Zararı Karşılama İlkesi"
  o      İkinci En İyi Teoremi
  o      Kısmi Rekabetçi   Denge ve Refah Teorisinin İki Temel Teoremi
  v      Piyasa Başarısızlığı:Dışsallıklar,Kamu Malları ve Piyasa Gücü
  v      Piyasa Başarısızlığı:Asimetrik Enformasyon ve Ters Seçim-Ahlaki Sakınca
  v      Signaling ve Screening
  v      Asil - Vekil Sorunu(Principal-Agent Problem)
   
   
         7.    İKTİSAT METODOLOJİSİ I
                 ( Prof. Dr. Kaya ARDIÇ)
   
         Ders İçeriği:
   
  v      İktisat Metodolojisinin Dar ve Geniş Anlamda Tanımı Sorunu
  v      İktisat Metodolojisinin Kısa Tarihçesi
  v      İktisadi Düşünce ve Usavurmada Düşülen Tuzaklar ve Metodolojinin İşlevi
  v      Bilim Felsefesine Giriş
  o      Bilimin Tanımı ve Amacı
  o      Bilimsel Açıklama ve Kanunlar
  o      Teori, Model, Bilimsel Araştırma Programları (BAP) ve Paradigma Kavramları
  v      Neo-klasik İktisat Kuramına Eleştirel Bakış
  o      Tüketici Davranışı Teorisi
  o      Firma Teorisi
  o      Genel Denge
  o      Marjinal Verimlilik Teorisi
  o      Uluslararası İktisatta Hechscher-Ohlin Teorisi
  v      İktisatta Formalizm: Matematik ve İstatistiğin Kullanımı
  v      İdeoloji Olarak İktisat,Çoğulculuk ve Etkinlik Yanılgısı
   
   
  8.       İKTİSAT METODOLOJİSİ II
    ( Prof. Dr. Kaya ARDIÇ)

İktisat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |