İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Maçka Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 85 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.75/4 (70/100) olmalıdır. Lisansı Mühendislik alanında olanlar başvurabilir.
 • Program tanımları
  İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

  Ders Listesi


  Zorunlu Dersler
  İleri Yönetim Yaklaşımları    
  Manufacturing Systems Management    
  Management of Technology    
  Seminer    
  Uzmanlık Alan Dersi
  Engineering Mathematics
  Matematiksel Programlama    
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi    
  Engineering Mathematics

  Seçmeli Dersler    
  İleri Pazarlama Araştırması
  Üretim Yönetiminde Uzman Sistemler
  Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme
  Yatırım Analizi
  Üretim Yönetiminde Özel Konular    
  Strategic Marketing Management    
  Üretimde Benzetim Uygulamaları
  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  Yönetim Bilişim Sistemleri
  Yalın Üretim
  Business Process Reengineering
  Örgütler Arası Pazarlama
  Kalite Standartları ve Belgelendirme

  Ders İçerikleri

  İleri Yönetim Yaklaşımları
  Tanışma, Genel Esaslar, Dersin Tanıtımı,
  - Giriş: Yönetim, Yönetici ve Örgüt Kavramlarına Bir Bakış
  - Yönetim İşlevleri ve Diğer Düzen Mekanizmaları ile Farklılaştırma
  - Yönetim Bilgisinin Dünya'da ve Türkiye'deki Gelişimi I
  - 1900-1950-Yönetim Bilgisinin Dünya'da ve Türkiye'deki Gelişimi II
  - 1950'den günümüze
  - Örgütün Sınırları
  - İçsel Bütünleşme ve Dışsal Uyum Problemleri
  - Yönetim ve Organizasyonda Değişime Neden Olan Unsurlar
  - İçsel Dinamikler
  - Örgütsel Karar Vermede Değişik Modeller
  - İçsel Dinamikler
  - Kültür, Yetkilendirme ve Kontrol
  - Dışsal Dinamikler- Sosyal Sorumluluk ve Paydaşların Yönetim Yaklaşımındaki Etkileri
  - Stratejik Bakış Açısı
  - Proaktif ve Adaptif Anlayış
  -Yeni Örgüt Türleri
  - Şebeke Yapılar
  - Stratejik İşbirlikleri, Sanal Yapılar
  - Durumsal Bir Değişken Olarak ve Örgüt Süreçlerinde Teknoloji
  - Örgütsel Bilgi Üretimi, Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Transferi

  Manufacturing Systems Management (İmalat Sistemlerinin Yönetimi )

  Giriş
  - Sistem, Üretim, Üretim Yönetimi, Üretim Yönetiminin Öncüleri
  - Üretim Tipleri ve Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması
  - Geleneksel Üretim Sistemleri
  - Modern Üretim Sistemleri
  - Hücresel Sistem, Esnek Sistem

  Modern Üretim Sistemleri-Tam Zamanında Üretim Sistemi-Toplu Üretim Planlaması-Ana Üretim Çizelgesi

  Malzeme İhtiyaç Planlaması-Kapasite İhtiyaç Planlaması-Kısa Dönem Çizelgeleme-Montaj ve Akış Hatları

  Satın Alma-Proje Sunuşu-Esnek İmalat Sistemlerinin Planlama ve Kontrolu-Proje Sunuşu-Hücresel İmalat Sistemlerinin Tasarım ve Yönetimi, Grup Teknolojisi, Kümelendirme Algoritmaları-Proje Sunuşu-Tam Zamanında Üretim Sistemlerinin Tasarım ve Yönetimi

  Management of Technology (Teknoloji Yönetimi )

  - Teknoloji Kavramı
  - Teknolojik Gelişmenin Doğası
  - Teknolojik Gelişmenin Ekonomisi
  - Kurumsal Teknoloji Stratejisi
  - Teknoloji Değerlendirme
  - Teknoloji Öngürü /Uzgörü-Ar-Ge Politikası
  - Uygun Teknolojiler-Teknoloji Transferi
  - Yeni İmalat Teknolojilerinin Adaptasyonu
  - Yeni Teknoloji Proje Yönetimi
  - Rekabet Aracı olarak Teknoloji
  - Teknoloji ve Hükümet Politikaları

  Seminer

  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

  Matematiksel Programlama

  Yöneylem Araştırmasının ve Matematiksel Programlamanın Tanımı ve Sınıflandırması, Düzeltilmiş Simpleks Yöntem, İki Faz Yöntemi, Hedef Programlama- Hedef Programlama Problemlerinin Modelinin Kurulması-Hedef Programlama Problemlerinin Grafik Çözümü, Doğrusal Olmayan Programlama (DOP)- DOP Problemlerinin Tanımı ve Grafik Gösterimi- Klasik Optimizasyon Kuramı- Kısıtsız Optimizasyon- Kısıtlı Optimizasyon- Lagrangean Yöntemi- Karush-Kuhn-Tucker Koşulları- DOP Algoritmaları- Kuadratik Programlama- Ayrılabilir Programlama- Proje Sunumu.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Engineering Mathematics (Mühendislik Matematiği)
  Lineer vektör uzayları, Matrisler, Lineer cebrik denklem sistemleri, Özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme, Üçgenleştirme, Matris fonksiyonları, Diferansiyel denklemler, Tarif ve sınıflama, Lineer diferansiyel denklem sistemleri, Serilerle çözüm, Özel fonksiyonlar, Kompleks integrasyon, Laplace transformu.

  İleri Pazarlama Araştırması
  Pazarlama Araştırmasının İşlevi, Türleri Ve Pazarlama Araştırma Süreci-Pazarlama Araştırması Problemi Ve Araştırma Hedefinin Saptanması-Açıklayıcı Araştırma Tasarımı: İkincilm Araştırma, Tekrarlı/Hazır Araştırmalar Ve Kalitatif Araştırma-Tanımlayıcı Araştırma Tasarımı-Deneysel Araştırma Tasarımı-Teorik Çerçeve Geliştirme Ve Hipotez Oluşturma

  Vize-Ölçme Ve Ölçekleme: Temel Ölçekler, Karşılaştırmalı-Karşılaştırmasız Tutum Ölçekleri

  Değişkenlerin Güvenilirliği Ve Geçerliliği-Örneklem Süreci-Anket / Gözlem Formu Tasarımı, Veri Analizi Öncesi Adımlar-Veri Analizi: Temel Hipotez Testleri Özet, Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi, Conjoint Analizi-Veri Analizi: Faktör Analizi, Cluster Analizi, -Discriminant Analizi-Modelleme: Lisrel-Modelleme Ve Rapor Yazımı


  Üretim Yönetiminde Uzman Sistemler
  Bilgisayar Destekli Bilişim Sistemlerinin Değerlendirilmesi (BDBS)- Uygulamalı Yapay Zeka- Uzman Sistemlerin Temelleri- Uzman Sistemlerin Temel Elemanları- Bilgi Mühendisliği- Bilginin Temsil Edilmesi ve Çıkarım Mekanizması-Uzman Sistem Geliştirme Süreci- Literatürdeki Üretim Yönetiminde Uzman Sistem Uygulamalarının İncelenerek Tartışılması- Uzman Sistem Geliştirme Projesi.

  Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme
  Çok değişkenli istatistiksel tekniklerin sınıflandırılması ve temel istatistik kavramları-Veri değişimleri ve geometrik tanımlama-Temel bileşenler analizi-Faktör analizi-Varyans analizi

  Çok değişkenli varyans analizi-2 gruplu ayrışım analizi-Çok gruplu ayrışım analizi

  Lojistik regresyon-Kümeleme analizi-Kanonik korelasyon-Conjoint analizi-Uygunluk analizi

  Çok boyutlu ölçekleme

  Yatırım Analizi
  Para ve sermaye piyasaları ve araçlar-Finansal ürünler ve işleyişleri-Portföy teorisi, Risk ve riskten kaçınma işlemleri-CAPM, Arbitraj fiyatlama modeli-Piyasa etkinliği-Sabit getirili menkul kıymetlerin değerinin hesaplanması ve yönetimi-Opsiyon, futures ve diğer türev ürünler-Menkul Kıymet Analizi-Portföy yönetimi-Portföy yönetimi aşamaları ve pratik yaklaşımlar-Portföy perormansının ölçümü-Aktif portföy yönetim teorisi-Risk yönetimi ve riskten korunma

  Üretim Yönetiminde Özel Konular
  Hizmet Üretimi Planlaması, Özgün Kitlesel Üretim-Ürün Planlama ve Tasarımı; Eş Zamanlı Mühendislik
  İmalat için Tasarım, Montaj için Tasarım, Proses Planlama ve Tasarımı, Operasyon Tasarımı-Optimum Yol Analizi, Proses Planlama-İmalat Optimizasyon Kriterleri, Tek Aşamalı İmalat Optimizasyonu, Çok Aşamalı İmalat Optimizasyonu -Fabrika Otomasyonu, Otomatik Makinalar, Esnek İmalat Sistemleri, Otomatik Montaj Sistemleri, Otomatik Muayene ve Test Sistemleri, Bilgisayar Bütünleşik Üretim -İmalat Yürütme Yazılımları, İmalat Kontrol ve Veri Toplama Yazılımları -Dağıtık Kontrol Sistemleri -Arz Zinciri Yönetimi -Kısıtlar Teorisi

  Veri Planlama ve Çizelgeleme Yazılımları-Üretimde Dünya Klası Düzeyi -Çevik Üretim, Hızlı Tepkisel Üretim, Temiz Üretim, and Fraktal Fabrikalar.        

  Strategic Marketing Management (Stratejik Pazarlama Yönetimi )

  Startejik Pazarlama Yönetimi Prosesi-Pazarlama Stratejileri Oluşturma-Makro Çevresel Faktörlerin İncelenmesi-Endüstri ve Rakip Analizi-Firma Kaynaklarının ve Rekabet -üçlerinin Belirlenmesi-Strateji ve Rekabet Avantajı-Strateji ve Rekavet Avantajı-Stratejilerin Rekabet Durumuna Uyarlanması-Ürün Çeşitlendireme ve Rekabet Avantajı -Stratejik İşbirlikleri

  Stratejilerin Uygulanması: Firma Kaynaklarını oluşturulması ve Organizasyonun Yapılandırılması-Stratejilerin Uygulanması: Bütçe, Politikalar ve En İyi Uygulamalar

  Stratejilerin Yugulanması: Destek Sistemleri ve Ödüller    

  Üretimde Benzetim Uygulamaları
  Simülasyonun (benzetimin) tanımı, sistemler ve modeller-sürekli simülasyon modelleri, kesikli simülasyon,

  simülasyonun uygulama alanları; tek kanallı-tek servisli kuyruk sistemi-envanter sistemleri, imalat sistemleri, kompleks sistemler-simülasyonun avantaj ve dezavantajları -Monte-Carlo simülasyonu, rassal sayı süreçleri,

  sistemin tanımlanması, modelin kurulması, girdi olasılık dağılımlarının seçilmesi, -modelin test edilmesi ve geçerliliğinin saptanması-deney tasarımı-simülasyon sonuçlarının analizi (çıktı analizi) ve varyans düşürme teknikleri,-simülasyon dillerinin sınıflandırılması: genel amaçlı diller, özel amaçlı diller,-simülasyon paketlerinden beklenen özellikler, simülasyon dillerinin karşılaştırılması-örnek imalat sistemlerinin simülasyon ile modellenmesi-gerçek sistemlerde simülasyon uygulamalarına örnekler

  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Genel Esaslar, Dersi Tanıtma, Öğrencilerden Beklentiler,
  • Giriş: Konunun anlamı- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY)'nin rekabet açısından önemi
  • Stratejik yönetim sürecinde İKY'nin rolü
  • İKY anlayışında yaşanan gelişmeler; İKY alanında teknolojik gelişmeler;
  • Stratejik İKY işlevleri
  • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
  1. İşgören ihtiyacının tahmini ve stratejik açıdan önemi
  2. İşgören tedariki (örnek olaylar)
  3. İşgören seçimi
  4. İşgöreni ie yerleştirme ve stratejik açıdan önemi; eğitim ve geliştirme faaliyetleri
  (örnek olaylar);
  5. Stratejik yönetim sürecinde kariyer yönetimi (örnek olaylar)
  • Stratejik İKY açısından iş analizleri; iş tanımları
  • Stratejik İKY'de iş değerleme ve ilgili kavramlar
  İş değerleme yöntemleri
  •  Performans (başarı) değerleme : Stratejik İKY açısından anlam ve önemiPerformans değerleme yöntemleri (örnek olaylar)
  •  Ücret ve ücret sistemleriİşletme içi ücretin oluşumu
  Ücret politikaları
  Rekabet avantajı kazanmada İKY'nin rolünün tartışılması

  Yönetim Bilişim Sistemleri
  -Bilişim sistemlerinin örgütsel temelleri, bilişim sistemlerine örnekler,
  -yönetim ve örgütlerde bilişimin stratejik rolü,
  -bilişim sistemleri ve örgütler
  -bilişim sistemlerinin teknik temelleri, bilgisayar ve bilgi işlem,
  -bilişim sistemleri için yazılım, bilişim örgütü
  -bilişim sistemlerinin kurulması, sistem kurmada araçlar ve teknikler

  -sistem analizi ve tasarımı, alternatif sistem kurma metodolojisi,
  -son kullanıcı sistemlerinin geliştirilmesi,

  -karar destek sistemlerinin kurulması,
  -yapay zeka uygulamaları,
  -bilişim sistemlerini kontrolü
  -bilişim sistemi kaynaklarının yönetimi-veri yönetimi,
  -bilişim sistemlerinin yönetiminde önemli konular ve karar destek sistemleri.

  Yalın Üretim
  üretim ve üretim tipleri, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, bilgisayar destekli üretim-yalın üretim felsefesinin doğuşu, temel prensipleri, israf tanımı ve çeşitleri, 5S kuralı-yalın üretim için gerekli koşullar, odaklaşmış fabrika, - düzgünleştirilmiş üretim,-grup teknolojisi; hücresel sistem ve hücrelerin elde edilmesi, hazırlık sürelerinin azaltılması-çok fonksiyonlu işçiler,- toplam kalite yönetimi , toplu önleyici bakım-tam zamanında tedarik, tedarikçi seçimi-

  kanban sistemi; kanban kuralları, kanban dolaşımı, kanban hesabı, -yalın üretim felsefesinin hizmet sistemlerinde uygulanması-değer akışı haritalandırma-yalın üretim sistemlerinin simülasyonla tasarımına ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi-yalın üretim sistemlerinin matematiksel yaklaşımlarla tasarımına ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi-Değer akışı haritalandırmaya ilişkin uygulama örneklerinin incelenmesi-Proje sunumları

  Business Process Reengineering
  Değişim Yönetimine giriş, Değişim Mühendisliğine giriş, bilgi teknolojileri ve Değişim Mühendisliği, Değişim Mühendisliği ve Bilgi Yönetimi, süreç yönetimi, süreç yenilikleri, Değişim Mühendisliği (BPR) ile sürekli süreç iyileştirme / Toplam Kalite Yönetimi arasındaki farkların anlaşılması, BPR araçlarının tanımlanması, dokümantasyonu ve gösterimi, Değişim Mühendisliği ve Eş Anlı Mühendislik, iş süreçleri simülasyonu ve süreç tasarımı, Simülasyon yazılımlarının Değişim Mühendisliğinde kullanılması, Tedarik Zinciri Değişim Mühendisliği, Değişim Mühendisliği performans ölçümü, örnek olay incelemeleri.

  Örgütler Arası Pazarlama
  Örgütler Arası Pazarlamanın Özelliği Ve Örgütler Arası Pazarlama Yönetimi-Örgütsel Müşteriler İle İlişki Kurma Ve Sürdürme, Örgütsel Alıcı Davranışı-Örgütsel Pazarlama Bilgi/Veri Sistemi Ve Pazar Fırsatlarının Analizi-Örgütler Arası Pazarlama Planı Ve Stratejisi

  Örgütsel Pazarlarda Ürün Dizisinin Yönetimi Ve Ürün Kararları-Yeni Ürün Geliştirme Ve Yeni Ürün Yönetimi-Örgütler Arası Dağıtım Kanallarının Yönetimi-Örgütsel Pazarlamada Dağıtım: Lojistik Ara Kesiti-Örgütsel Pazarlarda Anlaşmalar Ve Fiyatlandırma Stratejileri

  Pazarla İletişim Kurma Yöntemleri: Reklam, Satış Promosyonu-Pazarla İletişim Kurma Yöntemleri: Halkla İlişkiler Ve Ticari Fuarlar-Bireysel Satış Ve Satış Yönetimi-Pazarlama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Ve Kontrol-Müşteri İle Sürekli İletişim Geliştirme Ve Elde Tutma Yöntemleri

  Kalite Standartları ve Belgelendirme
  Kalite Yönetim Sistemi Kavramı, Kalite Yönetim Sistemi İlkeleri Ve Gerekliliği, Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu; ISO 9000:1994 Kalite Güvence Sistemi; ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi, Özellikleri, Uygulamaları Ve Farklılıkları; ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemi; HACCP Kalite Yönetim Sistemi; TS 18001 OHSAS İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Ve Özellikleri; TS 13001 Tehlike Analizi Ve Kritik Noktalar Yönetim Sistemi Ve Özellikleri; SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi; ISO 16949 Ve ISO 13485 Kalite Yönetim Sistemi Standartları; CE Belgesi.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |