İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  İŞLETME MBA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  GÜZ DÖNEMİ

  İŞLETME İSTATİSTİĞİ

  Dersin temel amacı
  işletmeye ilişkin herhangi bir konuda lineer veya nonlineer regresyon modeli oluşturabilme ve anova çıktısı sonuçlarını yorumlayabilme yeteneği kazandırmaktır.  Öğrenciler istatistik metodlar kullanarak kendi araştırma konularındaki sorularını oluşturup, bunlara ilişkin hipotezleri kurup, en uygun sınama testleri ile bilimsel çalışma yapma yeteneği kazanacaklardır.
   
  Dersin Kapsamı
  Ders konularının anlatımından sonra açıklanan konulara ilişkin problemler çözülecektir.Teorik açıklamaların daha iyi anaşılabilmesi amacı ile problemeler bireysel veya grup olarak çözülecektir. Ödevler uygulanan metodun bir parçasıdır. Ders içeriği aşağıda belirtilmiştir; İşletmede istatistik metotların gerekliliği, basit doğusal regresyon modeli analizi, Gauss-Markov teoremi, korelasyon katsayısı ve korelasyon ve regresyon analizleri, verileri düzenlenmesi, hipotez testleri, T-Testi, Standart hata ve varyans analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi, anova analizi, istatistik analizde bilgisayar uygulaması

  FİNANS YÖNETİMİ

  Dersin Amaçları
  Finansal yöneticiler, görevlerini yerine getirirken üç önemli konu ile karşılaşırlar. Bunlar, uzun dönemli yatırımlar, bu yatırımlar için gerekli finansman kaynakları ve firmanın günlük nakit ve finansal ihtiyaçlarının karşılanması olarak sıralanır. Bu çerçevede öğrencilere finans teorisi ile gerekli bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

  Dersin Kapsamı
  Globalleşen piyasalar işletmelerin rekabet gücünü zorlamaktadır. Bu çerçevede, işletmelerin finansal açıdan güçlü olması gerekmektedir. Bu ders, finansal yönetim ile ilgili teorik bilgileri verirken, pratik hayatta bunların nasıl uygulandığı ve uygulanması gerektiğine de değinerek öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırmaktadır.

  Ders Konu Başlıkları
  1-Finansal amaç ve finans fonksiyonu
  2-Enflasyon, paranın zaman değeri ve Faiz Hesapları
  3-Finansal Analiz ve Kontrol
  4-Finansal Analiz ve Kontrol II
  5-Finansal Planlama
  6-Finansal Planlama II
  7-Çalışma Sermayesi Yönetimi
  8-Tatil
  9-Çalışma Sermayesi Yönetimi II
  10- Sermaye Bütçelemesi
  11- Sermaye Bütçelemesi II
  12- Finansman Kaynakları
  13- Sermaye Maliyeti ve Sermaye
  14- Sermaye Maliyeti ve Sermaye II

   
  İŞLETME MUHASEBESİ

  Ders İçeriği
  Amaç, kapsam ve yöntem, muhasebe sistemi ve maliyet muhasebesi, temel maliyet kavramları, tekdüzen muhasebe sistemi, maliyet hesapları, madde, işçilik, faaliyet giderleri tartışılmaktadır.

   

  Seminer Konuları
  İşletme; tanımı, amaçları, türleri, muhasebe sistemi ve maliyet muhasebesi, Maliyet Kavramı, Maliyet Yaklaşımları.

  Muhasebe Kayıt Sistemi, THÇ Kapsamında Maliyet Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları, Satışların Maliyeti Tablosu.

  Üretim Maliyetleri, Madde Maliyetlerinin İncelenmesi ve Hesaplanması, Muhasebe Kayıtlarına Alınması.

  İşçilik Maliyetlerinin İncelenmesi ve Hesaplanması, Muhasebe Kayıtlarına Alınması.

  Genel Üretim Maliyetlerinin İncelenmesi ve Hesaplanması, Muhasebe Kayıtlarına Alınması.

  Maliyet Sisteminin Kurulması, Sipariş Maliyeti Yöntemi.

  Safha Maliyeti Yöntemi.

  Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri.

  Kısmi Maliyet Yöntemleri.( Tam Maliyet ve Değişken Maliyet Yöntemleri)

  Birleşik ve Yan Mamullerin Maliyetlemesi

  İşletmelerde Miktar Dengesi, Fire ve özürlü mamuller.

  Maliyet Yönetimi ve yeni yaklaşımlar.

  ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ

  Dersin Amacı:
  Bu derste yönetim teorilerinin gelişimi ile ilgili olarak teorik bir alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, örgüt kavramı ve önemi, klasik ve neo-klasik yönetim akımları, modern yönetim yaklaşımları, durumsallık yaklaşımı, Japon yönetim yaklaşımı ile batı tarzı yönetim arasındaki ilişkiler, mükemmellik yaklaşımı, yetki ve sorumluluk dağıtımı, takım yönetimi, matris örgüt yapısına geçiş, koordinasyon ve kontrol sistemlerinin ve yönetim süreçlerinin üzerinde durulmaktadır.

  Dersin Kapsamı:
  Bu derste öğrencilere, vurgu yeni yönetim teorileri ve yeni örgütsel teknikler üzerine olacak şekilde, modern yönetim ve örgütsel teknikler teorik ve uygulamalı bir perspektiften sunulmaktadır. Ders modern yönetim ve örgütsel teknikleri çeşitli şekillerde örneklendirerek kapsamlı olarak açıklamaktadır. İşleniş Tarzı:
  Tüm teorik bilgi sınıflarda verilmektedir. Dersler vaka çalışmaları ile daha da zenginleştirilmektedir.

  Ders Planı:
  Yönetim Kavramına Genel Bir Bakış
  Klasik Ve Neo-Klasik Yönetim Yaklaşımları
  Modern Yönetim Yaklaşımları Ve Durumsallık Teorisi
  Batı Yaklaşımlarına Karşı Japon Yönetim Yaklaşımı
  Yönetimde Mükemmellik Yaklaşımları
  Örgütsel Hedef Ve Planların Hazırlanması
  Vize
  Örgüt Kavramı Ve Önemi
  Bölümlere Ayırmada Kullanılan Ölçütler
  Yetki Ve Sorumlulukların Dağıtımı
  Takım Yönetimi
  Matris Örgütler ve Şebeke Örgütleri
  Örgütlerde Koordinasyon Ve Kontrol Sistemleri
  Yönetim Süreçleri

  PAZARLAMA YÖNETİMİ

  Seminer Konuları
  1- Sistem Organizasyon Geliştirme
  2- İnsan Kaynakları Yönetimi
  3- Zaman Yönetimi
  4- Toplam Kalite Yönetimi
  5- Kalite Yönetimi
  6- Satış ve Pazarlama Yönetimi
  7- Satış ve Pazarlama Yönetimi
  8- Maliyet Düşürme9- Değişim Yönetimi
  10- Büyümeyi ve Karlılığı Arttırmanın Yolları
  11- Büyümeyi ve Karlılığı Arttırmanın Yolları
  12- Hizmet Yönetimi
  13- Proje Yönetimi
  14- Pazar ve Ürün Geliştirme

   
  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

  Program
  1.Hafta 23.09.2006: Örgütsel Davranışa Giriş
  2.Hafta 30.09.2006: Sosyal Etki ve Uyma Davranışı
  3.Hafta 07.10.2006: Öğrenme Kavramı, Öğrenmeyi Etkileyen Unsurlar
  4.Hafta 14.10.2006: Öğrenen Örgütler
  5.Hafta 21.10.2006: Algılama ve Algılama Engelleri
  6.Hafta 28.10.2006: İletişim Süreci
  7.Hafta 04.11.2006: Motivasyon (güdüleme) Kavramı ve Kuramları
  8.Hafta 11 11.2006: Vize
  9.Hafta 18.11.2006: Motivasyon Kuramları , Örgütlerde Özendirme Araçları
  10.Hafta 25.11.2006: Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları
  11.Hafta 02.02.2006: Takım Kavramı, Etkin Takımların Oluşturulması
  12.Hafta 09.12.2006: Örgüt Kültürü, Özellikleri ve Modelleri
  13.Hafta 16.12.2006: Örgütlerde Çatışmanın Tanımı, Nedenleri ve Çözüm Yolları
  14.Hafta 23.12.2006: Örgütsel Davranışın Uluslar arası Boyutu

  REKLAM YÖNETİMİ

  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

  Dersin Amacı
  Ülkenin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve entegrasyon süreci nedeniyle ülkedeki işletmelerin de uyumu son derece önem arz etmektedir.Bu nedenle, Toplam Kalite Yönetimi işletmelerin rakiplerle mücadelesi açısından oldukça önemlidir. Bu dersin amacı TKY'nin felsefesini, temel ilkelerini uygulamadan örneklerle vermektir.

  Dersin Kapsamı
  Bu derste, amaç sadece öğrencilere Toplam Kalite yönetiminin teorik altyapısını vermek değil aynı zamanda vaka çalışmaları yardımıyla TKY uygulamalarının temelini vermektir. Küreselleşme sonucu olarak pazarda işletmelerin TKY uygulamaları çok önem arz etmektedir.Bu bağlamda bu dersin misyonu ile paralel olarak katılımcılar için amaçlanan, temel beceri ,bilgi ve yetenekleri kazanabilmeleridir.

  Ders akışı
  İşbirlikçi teknikler verilmektedir. Dersin akışı sadece eğitmen ile değil aynı zamanda öğrencilerin de aktif katılımı ile sağlanmaktadır.Öğretim ekipmanları olarak ise, tepegöz ve projeksiyon kullanılmaktadır.

  COURSE OUTLINE

  Week 1.
  Yönetimde kalite anlayışı

  Week 2.
  Toplam Kalite Yönetimine Geçiş ve Felsefesi ve Toplam Kalite Yönetiminin Temel İlkeleri

  Week 3.
  T.K.Y.'deki Tüketici ilişkilerinin Organizasyonu

  Week 4.
  Tedarikçilerle ilişkilerin organizasyonu

  Week 5.
  T.K.Y.'deki Örgütsel Yapının ana çerçevesi

  Week 6.
  TKY'de süreçler

  Week 7.
  T.K.Y'de ortak bir kültür oluşturma

  Week 8.
  T.K.Y'de eğitim

  Week 9.
  T.K.Y.'de motivasyon

  Week 10.
  T.K.Y'de iletişim

  Week 11.
  T.K.Y ve İşbirlikçi yönetim

  Week 12.
  Kalite İyileştirme Grupları (Kalite Çemberleri)

  Week 13.
  T.K.Y'de sabit iyileştirme.

  Week 14.
  T.K.Y.'de vaka çalışmaları

   
  DERS ADI
  DERS KODU


  Ders İçeriği
  Amaç, kapsam , temel kavramlar, maliyet sistemi ve maliyet yöntemleri, maliyet yönetim sistemi ve ilkeleri, stratejik maliyet yönetimi, kalite yönetimi ve kalite maliyeti, tam zamanında üretim ve faaliyet tabanlı maliyetleme konuları ele alınmaktadır.

  Seminer Konuları
  Stratejik Maliyet Yönetimi.
  Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
  Tam Zamanında Üretim (JIT) Yaklaşımı ve Maliyetler..
  Lojistik Maliyetler
  Hedef Maliyetleme
  Ürün Yaşam Süresine Dayalı Maliyetleme
  Kalite Maliyetleri
  Değer Yaratmayan Faaliyetler ve Maliyetleri
  Ekonomik Katma Değer
  Çevresel Maliyetler ve Muhasebesi

  FİNANSAL KURULUŞLAR ve PAZARLAR

  Haftalık Ders Konuları
  1- Finansal Hizmetler Ekonomisi
  2-Genel Çerçeve
  3- Mevduat Kabul Eden Finansal Kurumlar
  4-Mevduat Kabul Eden Banka Dışı Finansal Kurumlar
  5- Mevduat Kabul Etmeyen Finansal Kurumlar
  6-7- (Finansal Araçlar)
  Para Piyasası Araçları
  8-9- (Finansal Araçlar)
  Sermaye Piyasası Finansal Araçları
  10-Merkez Bankacılığı
  11-Kavramsal Yaklaşımlar
  12-Kavramsal Yaklaşımlar

  STRATEJİK YÖNETİM
  Dersin Amacı:
  Bu derste: (1)örgütsel hedef, misyon, vizyon, strateji ve politika terimleri, (2) SWOT gibi çevre ve işletme analizleri, (3) işletme seviyesi, işletmeler grubu seviyesi ve fonksiyonel seviyede stratejileri tanımlayarak, ve (4) bu stratejilerin gerçekleştirilmesi ve kontrolü üzerinde durularak katılımcılara yeni ufuklar açılması hedeflenmektedir. Dersin Kapsamı:
  Bu ders öğrencilere, yönetim kavramları, stratejik analizler ve stratejilerin tanımlanması,uygulanması ve kontrolü üzerinde durularak, günümüzün iş dünyasında geçerli olan stratejik yönetim teorileri ve uygulamaları hakkında bilgi sunmaktadır.

  Ders Planı:

  Temel Stratejik Yönetim Kavramları
  İşletmelerde Stratejik Kararlar
  İşletmede Planlama kavramı ve Stratejik Planlama
  Temel Ekonomik Amaçlar
  İşletmelerin Ekonomik Olmayan Amaçları ve Sosyal Sorumlulukları
  Genel çevre Analizi ve Yakın Çevre Analizi
  Vize
  İşletme Değerleme Rakiplere Göre Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi
  İşletme veya Stratejik İş Birimlerinin İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri
  İşletme Veya Stratejik İş Birimi Stratejileri ve Seçim Analizleri
  Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri
  İşlevsel Düzey Stratejilerinin ve Politikalarının Belirlenmesi
  Stratejinin Uygulamaya Geçirilmesi
  Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
   
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

  Ders Planı:
  1- İnsan Kaynakları Yönetiminin Evrimi, Personel yönetimi, İnsan kaynakları yönetimi farkı,
  2- İş Analizleri , İş tanımları ve İş profilleri,
  3- İş Dizaynı ve Teknikleri; İşe alma ve kaynakları,
  4- İnsan kaynakları planlama türleri,
  5- İnsan kaynakları planlama teknikleri,
  6- İnsan kaynakları stratejileri,
  7- İşdeğerleme, işdeğerleme amacı ve gelişimi işdeğerleme klasik yöntemleri,
  8- İşdeğerleme çağdaş yöntemler,
  9- Performans yönetimi ve yetkinlikler, kalsik yöntemler, yetkinliklere göre performansın değerlendirilmesi, hedeflere göre değerlendirme
  11- Kariyer yönetimi, kariyer planlama,
  12- Yönetici geliştirme, (Coaching, Mentöring) Eğitim geliştirmede yeni açılımlar,
  13- Endüstri ilişkileri ve toplu sözleşme mevzuatı,
  14- Çalışma yasaları ve sosyal güvenlik sistemleri,

  ÇATIŞMA ÇÖZÜMLEME VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ

  ULUSLARARASI İŞLETME STRATEJİSİ (Tezsiz)

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |