İşletme Yüksek Lisans Programı (MBA)

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programı (MBA) - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  İşletme Yüksek Lisans Programı (MBA)


  MBA programının amacı, birbirinden farklı lisans programlarından mezun yetkin öğrencileri ulusal ve uluslararası ortamlarda başarılı kariyerlere hazırlamaktır. Program, İşletme'nin çeşitli işlevsel alanlarında deneysel öğrenme ile teorik yaklaşımı birleştirir. Program idari sorumluluğun çeşitli düzeylerindeki en geniş kapsamlı sorunlarla başa çıkabilmek için gerekli olan analiz yeteneği ve bilgi birikimiyle donatılarak geliştirilmiş profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.
  İyi dengelenmiş bir eğitim sunmayı amaçlayan MBA programı, kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarının yanı sıra iletişim becerilerini de vurgular.

  Program, farklı disiplinler ve iş deneyimlerinden gelen adayların, profesyonel kariyerlerine artı değer katmak üzere tasarlanmıştır. Konusunda uzman, uluslararası düzeyde tanınmış ve deneyimli bir akademik kadro mükemmel eğitim sunmaya ve öğrencilere koşulsuz destek olmaya hazırdır. Böylesi bir yaklaşım MBA öğrencilerimize sistemi kısmi değil bütüncül bir şekilde görmeyi ve anlamayı sağlayacak yeni boyutlar kazandırır.

  MBA programı, 57 kredilik, iki yılda tamamlanabilen disiplinlerarası derslerden oluşur. Tüm öğrenciler için zorunlu olan temel program birinci yılda tamamlanır. Programın amacı, tüm öğrencilerin kendilerini ayrılmaz bir parçası olarak görerek becerilerini geliştirebilecekleri samimi, kişi odaklı bir ortamı sağlamaktır. Sekiz temel derste katılımcılar iş hayatının esaslarıyla ilgili ortak bir bilgi düzeyine erişirler. Program gruplar halinde sorun çözümüne, derslerde aktif katılıma ve bireysel araştırmaya dayanır. İkinci yıl iki zorunlu, beş seçmeli dersten oluşur. Bu derslerde öğrencilere Finans, Pazarlama veya Genel Yönetim dahil olmak üzere kendi ilgi alanlarına giren konular arasından seçim yapma fırsatı verilir.

  MBA adayları son dönemde dönem projesi hazırlarlar. Konular Pazarlama, Finans ve Muhasebe, Yönetim ve Organizasyon ile Yöneylem Araştırmaları gibi alanlarda olabilir.

  DERS PROGRAMI

  1. Yıl

  1.Dönem
  AD 501İşletme Ekonomisi
  AD 503 İşletme İstatistiği ve Tahmin Yöntemleri
  AD 521 Örgütsel Davranış
  AD 540 Stratejik Pazarlama Yönetimi
  AD 570 Yöneticiler için Muhasebe

  2.Dönem
      AD 534 Yönetim ve Örgütler
  AD 543 Değişen Çevrede Pazarlama Politikaları
  AD 550 Yöneylem Yönetimi
  AD 574 Yönetim Bilgi ve Kontrol Sistemleri
  AD 576 Çağdaş Finansal Yönetim
     
  2. Yıl

  3.Dönem
  AD 507 Strateji   
  AD --- Bölüm Seçmeli
  AD --- Bölüm Seçmeli
  AD 509 Küresel Yönetişim ve Uluslararası İşletmecilik
  AD 593 Dönem Projesi I

  4.Dönem
  AD 520 İşletme Stratejileri/Simulasyon
  AD --- Bölüm Seçmeli
  AD --- Bölüm Seçmeli
  ---  --- Genel Seçmeli
  AD 579 Y.Lisans Semineri
  AD 510 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik Konuları
  AD 594 Dönem Projesi II


  Ders Tanımları

  AD 501 Business Economics
  (İşletme Ekonomisi)

  Standart mikroekonomi kuramı unsurlarının firmadaki karar verme sürecinde uygulanması; talep kuralı ve tahmini; üretim ve maliyet işlevleri; piyasa davranışı modelleri; düzenlemeler ve antitröst eylemlerde güncel konular; makroekonomi kavramlarının karar verme sürecinde uygulanması; para ve sermaye piyasaları; para ve maliye politikaları; toplam ekonomik kuram.

  AD 503 Business Statistics and Forecasting Methods
  (İşletme İstatistiği ve Tahmin Yöntemleri)

  Olasılık kuramı ile ilgili konular; kuramsal dağılımlar, büyük rakamlar kanunu, merkezi sınır kuramı, normal dağılım; parametrik istatistiklerde temel konular; tahmin yürütme, güven aralıkları ve varsayım testleri, uyum testleri, varyans çözümlemesi, regresyon ve korelasyon çözümlemesi; zaman serileri çözümlemesi; sayısal tahmin yöntemleri; deneylerin ve veri toplamanın başlangıç tasarımı; güncel istatistik programların kullanımı ile bilgisayar uygulamaları.

  AD 504 Research Methodology
  (Araştırma Metodolojisi)

  İşletmeler için istatistik araçlarının incelenmesi; tahmin, varsayım denemesi, çok değişkenli veri kümelerinin yorumlanması için korelasyon ve regresyon çözümlemesi, sayısal tahmin yöntemleri ve bilgisayar tabanlı projeler aracılığıyla iş uygulamaları; yönetimsel karar vermede araştırma yöntemleri ve araştırmanın gerekliliği ve yararlılığı; öğrencilerin tez aşamasına gelmeden önce araştırma tasarlama, yürütme, veri toplama yöntemleri ve bulguların raporlanması konusunda beceri kazanması.

  AD 505 Advanced Managerial Economics
  (Yönetim Ekonomisi)

  Öğrencilerin, firma ve sektör çözümünde yönetim ekonomisi kavram, araç ve modellerini uygulama kapasitelerinin arttırılması; öğrencilerin 3-4 kişilik gruplar halinde sektörden bir firmayı çözümlemeleri; ikincil amaç olarak öğrencilerin eşgüdümlü grup çalışması ve rapor yazmada deneyim kazanmaları.

  AD 506 Experimental Designs
  (Deneysel Tasarımlar)

  Deneysel tasarımın bir süreç geliştirme ve iyileştirme aracı olarak kullanımı; deney tasarımının ana hatları; tek faktörlü deneylerin incelenmesi; varyans çözümlemesi; tesadüfi blok tasarımı; latin karesi tasarımı ve ilintili deneyler; faktöriyel tasarım; kümelenmiş ve bölünmüş alan tasarımları; regresyon modelleri, response surface yöntemi ve süreç iyileştirmesinde diğer yaklaşımlar; ilintili yazılım kullanımı.

  Ön koşul : AD 503

  AD 507 Strategy
  (Strateji)

  Bölüm, iş birimi ve kurumsal düzeyde etkin stratejiler oluşturulması ve uygulanmasına bütüncül bir bakış; çevresel eğilimler ve endüstrinin çekiciliğinin değerlendirilmesi; rakipler arası etkileşim; sürdürülebilir rekabet avantajının sağlanması; değer zincirinde kalitenin rolü, iç kapasite ve kaynaklar; değerler ve kurum kültürü; uzun vadeli planlama, müşteri ve değer odaklı örgütlerde daha yüksek verimin elde edilmesi ve denetimi.

  Ön koşul : 2. yıl öğrencisi olmak

  AD 509 Global Governance And International Business
  (Küresel Yönetişim Ve Uluslararası İşletmecilik)

  Küresel yönetişim sisteminin temel birimleri olarak ülkelerin, uluslararası örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin ve çokuluslu şirketlerin (ÇUŞ) birbirlerine bağımlılığı; bölgesel bütünleşme ve faktör akımlarının küreselleşmesi. Uluslararası üretim/ yatırım/ ticaret süreçlerinde ÇUŞ'un hakim rolü. Bu şirketlerin hesapverebilirlik ve meşruiyet sorunları; Türkiye'de ÇUŞ faaliyetleri.

  AD 510 Corporate Social Responsibility and Ethical Issues
  (Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik Konuları)

  Şirketlerin ve toplumsal sorumluluk kavramlarının tarihsel değişimi. Gelişmişlik düzeyi ile küreselleşmenin işletme yönetiminde yarattığı beklentiler. Paydaş kuramı: tomplumsal sorumluluk anlayışının içselleştirilmesi ve sosyal performansın ölçümü. Özel ve kamu sektörleri kuruluşlarındaki etik sorunların nedenlerine yönelik kuram, kavram ve değerler. Etik olmayan güncel olayların gerçek vaka uygulamaları. Paydaş yönetimi: şirketlerde yönetişim; etik çatı ve programlar.

  AD 511 Advanced Cost Accounting
  (Maliyet Muhasebesi)

  Temel bütçe ve kişilerin sorumluluğu esasına göre yönetilen maliyet muhasebesi, esnek bütçeler ve standartlar; alternatif ürün maliyet yöntemleri, fiyatlandırma ve karar sürecinin gelire etkileri; üretim maliyeti, proje maliyeti, işlem ve JIT maliyetlendirmesi, üretimde desantralizasyon ve transfer fiyatlandırması, verim ölçümü.

  Ön koşul : AD 570

  AD 512 Accounting Theory
  (Muhasebe Teorisi)

  Fiili maliyet muhasebesi ilkeleri ile hazırlanmış finansal tablolarda önde gelen terimlerin sistematik ve eleştirel incelenmesi. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasını da içeren seçilmiş konuların incelenmesi.

  Ön koşul : AD 570

  AD 513 Seminar in Accounting
  (Muhasebe Semineri)

  Güncel, muhasebe ilkeleri oluşturma çabalarını da içeren, muhasebe kavram ve uygulamalarının tarihçesi ve evrimi; güncel sorunlar; geniş kapsamlı okumalar ve raporlar.

  Ön koşul : AD 570

  AD 514 Advanced Financial Management
  (İleri Finansal Yönetim)

  Finans alanındaki kuramsal kavramların gerçek hayatta karşılaşılan karmaşık problemlere uygulanması. Değerleme ve finansmana yönelik problem ve kararların vakalarla incelenmesi. İndirgenmiş nakit akımları yöntemi ile değerleme; gerçek seçenekler; sınır ötesi projelerde kur ve ülke riski ve ele geçirme savaşlarında değerleme.Sermaye yapısı ve kar payı politikası; değiştirilebilir tahvil ve varantlar.

  AD 515 Capital Markets
  (Finansal ve Maliyet Muhasebesi - End. Müh.)

  Özellikle sermaye piyasalarının vurgulanarak öğrencinin finansal piyasalarla ilgili genel bir anlayış edinmesini sağlamak.

  Ön koşul : AD 570

  AD 516 Derivative Securities and Markets
  (Menkul Değerler ve Finansal Pazarlar)

  Türev menkul değerler ve finansal piyasalar; tahvil, hisse senedi ve ilintili finansal piyasa enstrümanları; portföy yönetimi uygulamaları ve aktif dağılım teknikleri.

  Ön koşul : AD 570

  AD 517 Investment Analysis and Portfolio Management
  (Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi)

  Çağdaş portföy kuramındaki gelişmeler; ortalama-varyans portföy kuramı, tekli ve çoklu endeks modelleri, sabit korelasyon modeli ve sabit aktifler fiyatlandırma modeli; arbitraj ve opsiyon fiyatlandırma kuramlarının tanıtılması; öğrencilerin dönem içinde kuramı, deneysel testlerde uygulamaları.

  Ön koşul : AD 570

  AD 518 Financial Strategy and Planning
  (Finansal Strateji ve Planlama)

  Planlama sisteminin girdileri. Hedef-belirleme, proje değerlendirme ve bütçeleme aşamaları. Faaliyet bütçeleri ve mali bütçelerin detaylı incelenmesi planlamanın değişkenlik çözümlemeleri , başabaş analizi ve denetim aşamaları.

  Ön koşul : AD 576

  AD 519 International Finance
  (Uluslararası Finans)

  Uluslararası finans piyasalarının kurumları, enstrümanları ve bu alanlardaki gelişmelerin ardında yatan ekonomik kuram; döviz piyasaları, dış ticaret ve finansal piyasalar arasındaki ilişkinin çözümlemesi.

  Ön koşul : AD 570

  AD 520 Corporate Strategy / Management Simulation
  (İşletme Stratejileri / Simulasyon)

  Sanal rekabetçi ortamda, öğrencilerin ve yönetim kurulu üyesi rolündeki üst düzey yöneticilerin katıldıkları, stratejik bir iş ortamı simüle edilir. Stratejik karar tercihleri ve sonuçları grup ve birey rol yapma yaklaşımıyla tartışılır, uygulanır ve değerlendirilir.

  Ön koşul : 2. yıl öğrencisi olmak

  AD 521 Organizational Behavior I
  (Örgütsel Davranış I)

  Davranışçı bir perspektiften formel örgütün çözümlemesi; yönetimsel güdüleme; moral ve rol çatışması, katılımcı yönetim, hedeflerle yönetme, yönetimsel ağ, üç boyut yaklaşımı ve benzer teknikler.

  AD 522 Organizational Behavior II
  (Örgütsel Davranış II)

  Yönetimsel davranışın ekonomik gelişme ve endüstrileşmedeki rolü; yönetici sınıfı, yönetici kişiliği ve Türk ekonomik, siyasal, eğitim ve sosyo-kültürel kısıtları çerçevesinde Türkiye'de yöneticilik uygulamaları.

  Ön koşul : AD 521

  AD 523 Organization Design
  (Örgütsel Tasarım)

  Örgütlerin incelenmesinde çeşitli bakış açıları; yapısal tasarım, iş akışı ve insan ilişkilerinde farklı açılar, olasılık yaklaşımının öncüleri; sosyo-teknik sistemler ve ilintili düşünce ekolleri; yapısal determinizm modelleri, boyut, teknoloji ve çevrenin yapı üzerindeki etkileri; güncel gelişmeler; çoklu olasılıklar, stratejik seçim, politik bir süreç olarak tasarım.

  Ön koşul : AD 534 veya AD 530

  AD 524 Human Resources Development
  (İşletmelerde İnsan Kaynağı)

  İnsan kaynakları yönetiminin güçlükleri; insan kaynakları planlaması; iş çözümlemesi ve tasarımı; insan kaynaklarının istihdamı, çalışan seçimi, alıştırma ve yerleştirme; eğitim ve gelişim; kariyer planlama; verim değerlendirmesi; ücret yönetimi; çalışan hak ve hizmetleri; çalışan motivasyonu ve tatmin; stres, danışmanlık ve disiplin; değişim ve örgüt gelişimi.

  Ön koşulllar : AD 521, 534 veya 530.

  AD 525 Internatıonal Investments: Theory And Evıdence
  (Uluslararası Yatırımlar: Kuram Ve Kanıtlar)

  Başlıca uluslararası yatırım kuramları; giriş stratejileri, ortak yatırımlar, uluslararasılaşma ölçümleri. Türkiye'deki doğrudan yatırım yönelimlerinin çözümlemesi ve çokuluslu şirketlerin faaliyetleri üzerine araştırmalar. Dışa giden yatırımlar.

  AD 526 Business and Society
  (İşletmeler ve Toplum)

  Endüstri ve şirketlerin evrimi; faaliyet gösterdikleri ortamlardaki ekonomik, siyasal, kültürel ve çevresel kısıtlar; geçiş dönemindeki toplumlar, liberalizm ve baskı grupları; iş kavramının toplumsal sorumluluğu.

  AD 530 Management
  (Yönetim)

  Makro ve mikro örgütsel davranışta, kuramsallaştırma ve araştırmanın, yönetimsel sorunların çözümüne nasıl uygulanabileceğine yönelik eleştirel değerlendirme sağlamasının hedeflenmesi; öğrencilerin yönetimin kültürel ve kurumsal bağlamına karşı duyarlı bir hale getirilmesi; Türk iş çevresinin önemli niteliklerinin çözümlenmesi; öğrencilerin yönetsel becerilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla deneysel metodların uygulanması.

  AD 531 Labor Unionism
  (Sendikacılık)

  Türkiye'de sendikacılığın gelişmesi vurgulanarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde işçi hareketlerinin tarihçesinin sunumu; iş örgütlerinin çeşitli birimlerinin yapı ve işlevlerinin çözümlenmesi; Türkiye'deki işçi sendikalarıyla ilgili yasamaya değinilerek, sendika üyeliği, sendikal özgürlükleri ve demokrasi gibi özel konuların incelenmesi; kamu çalışanları sendikacılığının çeşitli ülkelerde gelişimi ve işçilerin yönetime katılımı eğilimlerinin incelenmesi.

  AD 532 Collective Bargaining
  (Toplu Pazarlık)

  Toplu müzakere yapıları ve faaliyetleri; maaş ve işçi tazminatları gibi toplu sözleşmelerin yönetimi; endüstriyel anlaşmazlıkların arabuluculuk, uzlaşma ve hakemlik yoluyla çözümlenmesi; maaş ve gelirlere referansla toplu müzakerelerin ekonomisi; çeşitli ülkelerdeki politikalar.

  Ön koşul : AD 531

  AD 533 Cases in Labor Law
  (İş Hukukunda Örnek Olaylar)

  İşçi ilişkilerinden kaynaklanan bireysel ve toplu yasal sorunların mahkeme kararlarına, hakem takdirlerine ve diğer belgesel materyale dayalı kapsamlı çözümlemesi.

  AD 534 Management and Organizations
  (Yönetim ve Örgütler)

  Yönetim, örgütler ve örgüt teorisi; örgütsel hedefler ve etkinlik; örgütlerde bağlamsal etkiler; teknik ve kurumsal çevreler; boyut ve teknoloji; örgüt yapıları ve tasarımı; yeni örgüt türleri; örgütsel süreçler; karar verme; nüfuz, siyaset ve anlaşmazlık; örgütsel değişim; örgüt ve yönetimin karşılaştırmalı şekilleri.

  AD 535 Entrepreneurship
  (Girişimcilik)

  Girişimciliğin yaratıcı, stratejik, idari, yönetsel ve finansal unsurları.Girişimcilik süreçleri, fırsatların tanımlanması, iş planı hazırlanması, finansman türleri, risk sermayesi, büyüyen teşebbüsün franchising'i ve yönetimi.

  AD 536 International Business Law
  (Uluslararası Ticaret Hukuku)

  Küresel Pazar ortamında uluslararası ticaret faaliyetlerini düzenleyen yasalar ve kurallar. Uluslararası satış ve pazarlama sözleşmeleri. Yetkili mahkeme seçimi (Brüksel ve Lugano Konvansiyonları), uygulanacak hukukun seçimi. Yeknesak ticaret kuralları (Viyana Konvansiyonu); uluslararası taşıma sözleşmeleri (Incoterms kuralları), uluslararası satış işlemlerinin finansman boyutu ve ödeme yöntemleri, Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku ve teknoloji transferi anlaşmaları, ticari ihtilafların çözümü kapsamında ulusal ve uluslararası tahkim (BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu), Uluslararası Tahkim Mahkemesi ve Uluslararası Ticaret Odası; yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi (New York Konvansiyonu).

  AD 540 Strategic Marketing Management
  (Stratejik Pazarlama Yönetimi)

  Tüm pazarlama sisteminin genel olarak gözden geçirilmesi; bütüncül pazarlama programlarının geliştirilmesi; ürün, üretim, tanıtım ve fiyatlandırma kararlarının vurgulanması; pazarlama kararlarını etkileyen güçlerin irdelenmesi ve durumsal güçlerin çözümlenmesi için bir çerçeve sunulması; kritik sorun ve fırsatların tanımlanması.

  AD 542 New Product Management
  (Yeni Mamul Yönetimi)

  Yeni ürün fikirleri arayışı ve değerlendirmesi; yeni ürünlerin tanıtımı ve gelişimi için gerekli örgütsel yapı ve ürün hattının yönetimi, ürün tasarımının ticari yönleri, paketleme, etiketleme ve markalama; yeni ürünler için fiyatlandırma, tanıtım ve mecra seçimi; ürünü piyasadan çekme karar süreci.

  Ön koşul : AD 540

  AD 543 Marketing Policies in Changing Environments
  (Değişen Çevrede Pazarlama Politikaları)

  Sosyal, ekonomik, ve teknolojik alanlardaki değişimlerin değerlendirilmesi; Değer yaratma, değerlerin iletişimi ve aktarılması ile ilgili pazarlama politikaları, strateji ve uygulamalarına etkileri. Etkilerin pazar, pazarlama çevresi ve süreçleri üzerindeki yansımaları.

  Ön koşul : AD 540

  AD 544 Advanced Consumer Behavior
  (Tüketici Davranışları)

  Belirli yönetimsel uygulamalarla tüketici davranışlarının kavram, ilke, kuram ve modellerinin çözümlenmesi; tüketici davranışında güncel konuların tartışılması ve saha araştırması.

  Ön koşul : AD 540

  AD 550 Operations Management
  (Yöneylem Yönetimi)

  Kararların, üretim sistemlerinin tasarım, planlama, zamanlama ve kontrolü ile ilgili olduğu durumlarda üretimde ve hizmet örgütlerinde karar alınmasında uygulanan örnek olay yöntemi; proje yönetimi, üretim planlaması, stok denetim, kalite denetim, kıt kaynakların en yararlı kullanımı için teknikler, simulasyon kuramı ve uygulamaları.

  AD 553 Advanced Operations Research
  (Yöneylem Araştırmaları)

  Yöneylem araştırmasının tarihçe, felsefe ve metodolojisinin incelenmesi; stratejik yürütme sorunları çözümüne bütüncül sistem yaklaşımı; model oluşturma ve uygulama; lineer programlama ile ilgili genel tartışma; simulasyon, oyun kuramı, istatistiksel stok denetimi, dinamik programlama, dizi (kuyruk) çözümlemesi, yöneylem araştırmasının sıralama ve diğer teknikleri; yöneylem araştırmasının üretim, pazarlama ve yönetim alanlarında uygulanması; geçmişte incelenen araştırma faaliyetlerinden seçme örnek olaylar.

  Ön koşul : AD 550

  AD 555 Advanced Production Management
  (Üretim Sistemleri)

  JIT yönetimine giriş.

  Ön koşul : AD 550

  AD 556 Design of an Industrial Enterprise
  (Endüstri İşletmelerinin Dizaynı)

  Öngörülen endüstriyel projelerin ekonomik, teknik ve sistem özelliklerinin planlama ve uygulaması tahmininde yararlanılan ilke ve yöntemler; bu tür projelerin örgütlenmesinin tasarımı, düzeni ve teknik, finansal ve diğer koşullarının belirlenmesi.

  AD 557 Operations Research Models in the Public Sector
  (Kamu Sektöründe Yöneylem Araştırması Modelleri)

  Öğrencinin bir kamu sorununun tanımlanması ve çözümü için yöneylem araştırmaları tekniklerinden bir veya daha çoğunu uygulaması sorumluluğu; yapılması gereken ödevde ilişkin sorunun çözümü için lineer programlama veya hedef programlama gibi bilinen bir tekniğin uygulanması veya ulusal enerji politikası gibi bir sorunun öne sürülerek yöneylem araştırması kavramları ile sorunun tanımlaması.

  Ön koşul : AD 550

  AD 558 Manufacturing Flexibility
  (İmalat Esnekliği)

  İleri üretim teknolojilerinin karakteristik özellikleri ve potansiyeli; kullanılabilir esneklik ölçümleri; üretim sisteminin etkili yönetimsel kapasitesini, iş biriminin rekabetçi verimi ile ilişkilendiren, üretim esnekliği kavramsal çerçevesinin tartışılması; esnek üretim sistemlerinde planlama ve denetleme modelleri; örgütsel esneklik; bir üretim firmasında, önerilen çerçevenin kullanımının gösterildiği bir çalışma yapılması.

  Ön koşul : AD 550

  AD 563 Management in the Public Sector
  (Kamu Yönetimi)

  Ulusal veya belediyeler yönetimi düzeyinde KİT'ler, kamu hizmetleri ve kamu hizmet örgütlerindeki yönetim sorunlarının seminer / örnek olay bağlamında yazımı; politika oluşturma ve örgütleme stratejileri, yasal ve örgütsel fonlar, hükümet temsilcileri arasında eşgüdüm, üretim yönetimi, pazar yönlendirmesi, finansal kaynakların yönetimi, personel politikaları ve yönetim.

  AD 566 Seminar on Public Policy
  (Kamu Politikası Semineri)

  Yönetimsel uygulamalar, ekonomi politikaları ve siyasal yaşamla ilgili güncel hükümet politikaları paralelinde çıkarılan kanun ve kararnameler üzerine bir araştırma.

  AD 570 Accounting for Managers
  (Yöneticiler için Muhasebe)

  Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan temel kavram ve yöntemler. Muhasebe sistemi ve temel ilkeleri.. Finansal raporların incelenmesi ve muhasebe kavramlarının uzun vadeli varlıklar, stoklar, satışlar, alacaklar, menkul kıymetler, şirket hissedarlığı ve uluslararası faaliyetlere uygulanması.Şirketlerin finansal yapı ve edimini çözümlemeye yönelik sistemlerin karlılık, oran çözümlemesi ve başabaş analizi odaklı olarak tasarlanması.

  AD 571 Advanced Accounting
  (İleri Muhasebe)

  Muhasebenin kapsamı; bilgi sistemi olarak muhasebe; finansal muhasebe kavram ve standartları; finansal muhasebe verilerinin oluşturulması ve işlenmesi; dönemsel kârlılık analizleri; finansal muhasebe yöntemlerinin şirketlere uygulanması; konsolide finansal tablolar; gelir ve değerin muhasebe ve ekonomideki kavramsal karşılıkları; değişken fiyatlarda muhasebe (enflasyon muhasebesi); finansal tablo çözümlemesi; yönetim muhasebesine giriş.

  Ön koşul : AD 570

  AD 572 Financial Reporting
  (Mali Raporlama)

  Muhasebenin kavramsal çerçevesi; muhasebe bilgisini kullanacak kişinin ihtiyacı olan bilgiler; muhasebe standartları, standart belirleyiciler, standart çelişkileri; standartların belirlenmesi sürecinin uluslararasılaşması; uluslararası muhasebe standartları ve AT uyumu; seçilmiş bazı ülkelerde muhasebe sistemleri; finansal raporlama; karar vermede kullanılacak bilginin beyanı; finansal raporların kullanıcıları; sermaye piyasalarında muhasebe ve değerleme; kesinlik ortamında kazanç ve değerleme; belirsizlik ortamında kazanç ve değerleme; sermaye piyasasının etkinliği; sermaye piyasasında analistlerin rolü, muhasebe bilgisi ve şirket değerleme.

  Ön koşul : AD 570

  AD 574 Management Information and Control Systems
  (Yönetim Bilgi ve Kontrol Sistemleri)

  Örgütlerde, etkili yönetimsel bilgi ve denetim sistemlerinin gerekliliği; sistem tasarımcıları ve yöneticilerin işlemlerinde kavram ve deneyim tabanlı sağlam bilgiye ihtiyaçları; yönetimsel denetimde uygulamalı konuların ve bilgisayar destekli sistemlerin sağlanması ile ilgili kritik kavramsal görüşler; eğitimde ayrıntılı bilgisayar tekniklerinden çok yönetimsel yanlara odaklanılması; ders malzemesi, geleneksel muhasebe denetimi, sistem tasarımı ve örgütsel gelişimin temel fikirlerini kapsayarak, öğrencilerin yönetimsel katılımda yeni fikirler ve bilgiye ulaşım hakkı ile güç, nüfuz ve güvenilirlik kavramlarının temelindeki kabullenmeler konusunda düşünmelerini destekler.

  AD 575 Logistics Management
  (Lojistik Yönetimi)

  Lojistik sistemlerin matematik model ve teknikler ile çözümlenmesi ve geliştirilmesi; örnek konular : araç tarifelendirme; stok denetim; hammadde gereksinimi planlaması; depo dağılımı; tahmin yürütme; nakliye ve aktarma sorunları ve sipariş süreçleri.

  Ön koşul : AD 550

  AD 576 Contemporary Financial Management
  (Çağdaş Finansal Yönetim)

  Etkin finansal stratejilerin geliştirilmesinde temel finansal kavramlar, politikalar ve kararlar.Finansal varlıkların, yatırım seçeneklerinin ve şirketlerin değerlemesi.Finansal planlama , finansal ihtiyaçların tahmini ve bütçeler.Finans karmasının oluşturulması:çeşitli parasal kaynaklar arasından seçim.Şirket edim düzeyi ve değeri üzerindeki etkileri.

  Ön koşul : AD 570

  AD 579 Graduate Seminar
  (Lisansüstü Seminer)

  Öğrencilerin yönetimde ilgi duydukları konularda algı ve bilinç düzeylerinin, akademik kadro, master tezi öğrencileri ile endüstri, hükümet, iş ve akademi dünyasından davet edilen kişiler tarafından sunulan seminerler ile genişletilmesi

  AD 584 Special Topics in Marketing
  (Pazarlamada Güncel Konular)

  Pazarlama dalında seçilmiş konuların ileri düzeyde ele alınması literatürünün araştırılması ve çözümlenmesi; pazarlama düşüncesinin kuram ve tarihçesi.

  Ön koşul : AD 540

  AD 585 Special Topics in Marketing Research
  (Pazarlama Araştırmalarında Güncel Konular)

  Ülke ve uluslararası ortamlarda pazarlama araştırması projelerine ilişkin örnek çözümlemeler; tasarlama, çözümleme ve yorumlama literatürünün araştırma ve çözümlemesi; pazarlama araştırmalarının sonuçları; araştırma raporları ve makalelerin etkinliğinin değerlendirilmesi.

  Ön koşul : AD 540

  AD 587 Special Topics in Organization Studies
  (Yönetim ve Organizasyon Alanında Özel Konular)

  Örgütsel düşüncede mikro ve makro örgütsel konular; kurum içi süreçler, çevresel gelişmeler, kurumlar arası ilişkiler veya güncel yaklaşımlar.

  AD 590 Special Topics in Quantitative Management
  (Kantitatif Yönetimde Güncel Konular)

  Sınıf ve eğitimcilerin ilgi alanlarına giren, yönetim bilimi dalında seçilmiş konular.

  Ön koşul : AD 574

  AD 591 Special Topics in Production Management
  (Üretim Yönetiminde Özel Konular)

  Ürün tasarımında ileri teknikler; üretim ve üretim denetim sistemi; üretim yönetimi alanında stratejik ve taktik sorunlar; pazarlama, finans ve personel gibi diğer işlevsel alanları da içeren, üretim merkezli örnek olay çalışmaları.

  Ön koşul : AD 550


  AD 592 Special Topics in Operations Research
  (Yöneylem Araştırmalarında Seçilmiş Teknikler)

  İnsan gücü planlaması ve diğer alanlarda Markov zincirleri ve uygulamaları; lineer olmayan programlama : Kısıtlı ve serbest problemlerin klasik optimizasyonu; Kuhn-Tucker koşulları, araştırma yöntemleri, bölünebilir programlama, bölünebilir konveks programlama, dörtlü programlama, hedef programlama, dizi kuramı - matematik kuramı ve dizi sistemlerinin simulasyonu; dinamik programlama; düzeltilmiş simplex yöntemi.

  Ön koşul : AD 550


  AD 595 Special Topics in Finance/Accounting
  (Finans ve Muhasebede Genel Konular)

  Finans kuramı ve piyasa uygulamalarındaki son gelişmelerin incelenmesi; spot, future ve forward piyasalar, finansal future ve değerlemeler; swap, opsiyon değerleme ve benzer araç ve kurumların kuramsal ve deneysel incelenmesi.

  Ön koşul : AD 570


  AD 596 Special Studies: Current Issues in Business
  (Özel Çalışmalar: İşletmede Güncel Konular)

  Küreselleşmenin yaygınlaştığı ve çevre koşullarının hızla değiştiği ortamda işletmelerde ilgi çeken konular.

  AD 598 Special Topics in Tourism
  (Turizmde Güncel Meseleler)

  Seyahat ve otel endüstrisinde güncel konu ve sorunlar; otel yönetiminde özel sorunlar ve stratejiler; turizm pazarlaması.

  AD 599 Term Project
  (Dönem Projesi)

  Öğrencinin kendi ilgi alanına giren, danışmanının onayı ile seçilen bir konuda, yönlendirilmiş araştırma projesi.

  AD 690 M.A.Thesis in Management
  (İşletme Yüksek LisansTezi)

   

   

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |