Bankacılık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bankacılık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
      * PROGRAMIN ADI
        BANKACILIK PROGRAMI

      * PROGRAMIN TÜRÜ
        2. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

      * PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
        Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Targan ÜNAL
        Program Koordinatörü: Dr. Abdülkadir TUNA

      * PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
        SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

      * OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ


   BİRİNCİ DÖNEM
  1. Mali Piyasaların İşleme Mekanizması

      * Mali piyasalar, tanımlama, fon arz ve talebinin işleme mekanizmasındaki rolü
      * Fon arz ve talebini belirleyen faktörler, mali tablolar, fon akım tabloları ile fon arz ve talebinin tespit
      * Fon arz edenlerin beklentileri ile fon talep edenlerin beklentileri arasındaki uyumsuzluk ve aracılar
      * Para, sermaye, döviz ve diğer mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü
      * Banka ve leasing şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü,
      * Faktoring ve forfaiting şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü
      * Halka açık şirketlerin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü
      * Tüketici finans şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü
      * Sigorta şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü
      * Yatırım ortaklıklarının, yatırım fonlarının ve portföy yatırım şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü
      * Katılım Bankalarının (Özel finans şirketlerinin) mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü
      * Menkul kıymet aracı şirketlerinin mali piyasaların işleme mekanizması içindeki yeri ve rolü

   
  2. Bankacılık Hukuku

      * Bankacılık Hukukunun Genel Çerçevesi, Kamu Banka Hukukuna Giriş, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Genel Hükümleri
      * Bankaların Kuruluş ve Faaliyet İzinleri, Ana Sözleşme Değişiklikleri
      * Bankalarda Kurumsal Yönetime İlişkin Düzenlemeler
      * Bankalarda Koruyucu Düzenlemeler
      * Bankalarda Koruyucu Düzenlemeler (Devam), Mevduat ve Katılım Fonu Toplamaya İlişkin Düzenlemeler
      * Bankaların Denetimi ve Alınacak Önlemler
      * Faaliyet İzni Kaldırılan ve Fona Devredilen Bankalar
      * Kanuni Yükümlülükler, Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Finansal Holding Şirketi, Kuruluş Birlikleri
      * Bankacılılık Otoritesine İlişkin Düzenlemeler
      * Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Düzenlemeler
      * Faiz Oranları ile Diğer Menfaatler ve Parasal Tutarlara İlişkin Düzenle- meler, Yaptırımlar, Soruşturma ve Kovuşturma Hükümleri
      * Banka Sözleşmeleri Hukukuna Giriş, Genel İşlem Sözleşmeleri, Bankaların Davranış Yükümlülükleri
      * Tevdiat İşlemleri, Kredi İşlemleri
      * Ödeme İşlemleri, Tahsil İşlemleri

   
  3. Bankacılıkta Risk Yönetimi

      * Türk Bankacılık Sistemi: Tarihsel Gelişim
      * Bankalarda İç Denetim, Risk Yönetimi Ve Organizasyonu
      * Bankacılıkta Riskler
      * Faiz Ve Döviz Pozisyonu Yönetimi
      * Hazine Limitleri
      * Piyasa Riski
      * Likidite Yönetimi Ve Limitler
      * Aktif Ve Pasif (ALM) Yönetimi
      * Stres Testleri Ve Senaryo Analizleri
      * Kredi Riski
      * Operasyonel Risk
      * Bilgi Teknolojileri Riskleri Denetimi Ve Yönetimi
      * Sermaye Yeterliliği : Unsurları, Kapsamı Ve Basel I
      * Basel II

   
  4. Finans Ekonomisi

      * Arz Talep Analizi, Tüketici Talep Teorisi, Fiyat Farklılaştırması, Tam Rekabet, Fiyat Politikaları
      * Finansal Piyasaların Ekonomideki Rolü, Kurumsal Yapısı, İşleyişi Ve Araçlar
      * Hisse Senedi Ve Tahvillerin Değerlemesi, Proje Değerlemesi, Firmaların Değerlemesi Risk Ve Kazanç, Sermaye Maliyeti
      * Halka Arzlar, Blok Satışlar, Bono, Tahvil Veya Diğer Menkul Kıymet Arzları
      * Opsiyon, Future Ve Diğer Vadeli İşlemlerin Genel Özelliklerini Ve Bunların Fiyatlandırılması Döviz, Emtia, Faiz, Hazine Enstrumanları, Hisse Senetleri Ve Hisse Senedi Endeksleri Ve Hazine Enstrümanlarına İlişkin Future Sözleşmelerinin Ve Opsiyonların Değerlendirilmesi Ve Bunlara İlişkin Stratejilerdir.
      * Risk Analizi Yöntemlerini Ve Risk Ölçüm Teknikleri
      * Finansal Türevler
      * Kurumsal Risk Yönetim
      * Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures), Opsiyonlar Ve Swapların Fiyatlanması, Ve Korunma Yöntemleri

   
  5. Finansal Matematik

      * Basit Faiz
      * Basit İskonto
      * Cari Hesap
      * Bileşik Faiz
      * Anüite Hesaplamaları
      * Gelecek Değer
      * Net Şimdiki Değer ve İç Verim Oranı
      * Ödenim Fonu
      * Borcun İtfası
      * Tahvil Değerlemesi
      * Hisse Senedi Değerlemesi
      * Amortisman Hesaplamaları
      * Gün ve Tarih Hesaplamaları
      * Şimdiki ve Gelecek Değer Tabloları

   
  6. Statik ve Davranışsal Risk Modellemesi

      * Kavramlar: Risk, Risk İştahı, Riskin Sayısallaştırılması
      * Risk Ölçümü İle İlgili Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemeler: Basel II Ve BDDK Düzenlemeleri
      * Finansal Zaman Serileri, Tanımlayıcı İstatistikler, Risk Modellemesinde Kullanılan Yazılımların Tanıtımı (Eviews, Matlab, TSM, Ox, Gauss)
      * Getiri Ve Oynaklık Öngörüsü, Zaman Değişken Süreçler, ARCH Ve GARCH Modelleri
      * Portföy Riski, Riskin Dağıtılması, Oynaklık Geçişkenliği, Çok Değişkenli GARCH
      * Temel Risk Faktörlerinin Modellenmesi (I): Piyasa (Faiz, Kur, Hisse Senedi, Opsiyon, Emtia Ve Takas) Riski,
      * Temel Risk Faktörlerinin Modellenmesi (II): Kredi, Operasyonel Risk, Yapısal Faiz Oranı Riski
      * Riske Maruz Değer (I): Riskmetrics
      * Riske Maruz Değer (II): Tarihsel Simülasyon
      * Riske Maruz Değer (III): Monte Carlo Simülasyonu
      * Kredi Portföy Riski Ölçümü, Derecelendirme, Kredi Temerrüt Takası Spreadlerinin Modellenmesi
      * Stokastik Süreçler, Markov Zincirleri, Rejim Değişken Modeller, Futures Fiyatları Davranışsal Modellenmesi
      * Dalgacıklar Ve Fourier Dönüşümü İle Riskin Modellenmesi
      * Yapay Sinir Ağları Ve Copula Yöntemlerinin Riskin Modellenmesinde Kullanımı

   
  İKİNCİ DÖNEM
  1. Aktif-Pasif Yönetimi

      * Aktif-Pasif Yönetiminin Tanımı
      * Aktif-Pasif Yönetiminin Gelişim Süreci
      * Bankalarda Denetim, İç Denetim, Dış Denetim
      * Banka Özkaynak Riski Yönetimi
      * Banka Aktif Riski Yönetimi
      * Banka Peronel Riski Yönetimi
      * Banka Kar Riski Yönetimi
      * Banka Likidite Riski Yönetimi
      * Kredi Riski Yönetimi
      * Faiz Riski Yönetimi
      * Döviz Riski Yönetimi
      * Operasyon Riski Yönetimi

   
  2. Banka Yönetimi ve Performans Analizi

      * Bankaların Finansal Sistemdeki Rolleri ve Temel İşlevleri
      * Bankaların Mali Tabloları ve Bilanço Altı Bankacılık
      * Bankaların Mali Tablo Analizi ve Analiz Teknikleri
      * Bankalarda Örgütlenme ve Kurumsal Yönetim
      * Bankalarda Sermaye Yönetimi
      * Mevduat ve Mevduat Dışı Kaynakların Yönetimi
      * Bankalarda Likidite Yönetimi
      * Banlarsa Kredi Yönetimi
      * Karlılık, Risk ve Gelir Yönetimi
      * Bankalarda Büyüme, Birleşme ve Uluslar arası Bankacılık
      * Bankalarda performans Yönetimi

   
  3. Riskten Korunma ve Türev Ürünler

      * Türev Ürünler Ve Türev Piyasalar
      * Forward Sözleşmeler
      * Future Sözleşmeler
      * Future Piyasalarının İşleyişi
      * Future Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
      * Future Sözleşmeleriyle Riskten Korunma Yöntemleri: Hedging
      * Opsiyon Sözleşmeleri
      * Opsiyon Sözleşmelerinin Fiyatlandırılması
      * Opsiyon Sözleşmeleriyle Riskten Korunma Stratejileri: Hedging
      * Swap Sözleşmeleri
      * Swap Türleri
      * Swap Sözleşmeleriyle Faiz Riskinin Yönetimi
      * Swap Sözleşmeleriyle Kur Riskinin Yönetimi

   
  4. Finansal Piyasaların Analizi ve Karar Verme Teknikleri

      * Finansal Sistemler ve Kıyası   Dünya ve Türkiye
      * Makro Ekonomik Göstergeler ve Finansal Piyasalara Giriş
      * Para/Tahvil Piyasaları - Faizlerin Temel Analizi
      * Para/Tahvil Piyasaları - Enstrümanlar
      * Döviz Piyasaları   Döviz Kurlarının Temel Analizi
      * Döviz Piyasaları   Enstrümanları
      * Türev Piyasalar ve Enstrümanlar (Vadeli İşlem Borsası)
      * Ekonomik Tahmin ve Projeksiyonlar
      * Finansal Piyasalarda Yatırım ve Spekülasyon
      * Kurumsal Yatırımcı Türleri   Hedge Fund lar, Özel Sermaye, Risk Sermayesi
      * Finansal Krizlerin Analizi
      * Türk Bankacılık Sistemi, 2001 Krizi ve Alınan Dersler

   
  5. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

      * Yatırım ve Portföy Yönetimi Sürecinde Riskin Ölçümü ve Kontrolü
      * Spesifik ve Sistematik Risk
      * Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (CAPM)
      * Arbitraj Fiyatlama Modeli
      * Piyasa Etkinliği
      * Temel ve Teknik Analiz
      * Portföy Yönetim Stratejileri
      * Vadeli ve Futures İşlemler
      * Opsiyon Sözleşmeleri
      * Portföy Yönetim Performansının Ölçümü
      * Davranışsal Finans ve Portföy Yönetimi
      * Ölçme ve Değerlendirme
      * Portföy Simülasyon Oyunu


  6. Bankacılıkta Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Satış

      * Satış Gücü Yönetimi
      * Zaman Yönetimi
      * Planlama
      * Delegasyon
      * Satış Ekibi Toplantıları
      * Satış Becerileri
      * Etkin İletişim Ve İfade Yönetimi
      * Yüzyüze İletişim/Dinleme/Konuşma
      * Telefonda Ustalık/Müzakere
      * Müşteri İlişkilerinde Temel Gereklilikler
      * Müşteriyi Analiz
      * İlişki Yönetimi
      * Müşteri Takibi
      * Satış Görüşmeleri
      * Satış Korkuları
      * Segmentasyon
      * Fiyatlama
      * Çapraz Satış
      * Müşteri Ziyareti Öncesi Ve Sonrası
      * Ekip Çalışmasıyla Etkin Müzakere Ve Satış
      * Yeni Müşteri Kazanımında İzlenecek Yöntemler

Finans ve bankacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |