Yöneticilier için (Executive) MBA Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yöneticilier için (Executive) MBA Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  YÖNETİCİLER İÇİN (EXECUTIVE) MBA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)

  Üniversitemiz Yöneticiler İçin (Executive) MBA Yüksek Lisans Programı, deneyimli ve kariyeri mükemmellik arayışı içinde olan yöneticilere yüksek kalitede lisansüstü eğitim sunmak amacı ile oluşturulmuştur. Program adayların çalıştıkları firma ve kuruluşlarda lider olarak üstlenecekleri roller için gerekli akademik ve analitik bilgi altyapısını sağlamayı hedeflemektedir. Yöneticiler İçin (Executive) MBA Yüksek Lisans Programı, yöneticilerin ve yönetici adaylarının değişen dünya dinamiklerine uyum sağlamaları ve yönetim problemlerine yapıcı çözümler üretme yeteneklerini geliştirmek amacı ile, takım çalışmasına yönelik verimli ve interaktif bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

  YÖNETİCİLER İÇİN (EXECUTIVE) MBA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERSLERİ

  1.Yarıyıl
  İşletmeye Giriş 3+0 3
  Örgüt Kuramı ve İlkeleri 3+0 3
  Yöneticiler İçin Finansman Bilgileri 3+0 3
  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0 3
  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0 3

  2.Yarıyıl
  Stratejik Pazarlama 3+0 3
  Çağdaş Yönetim Teknikleri 3+0 3
  Kurumsal İletişim Yönetimi 3+0 3
  Sosyal Yenilikler 3+0 3
  İşletmelerde İş Sorumluluğu ve İş Etiği 3+0 3

  Toplam 30 Kredi

  DERS İÇERİKLERİ

  ISL 5100 Çağdaş Yönetim Teknikleri (3+0) 3 Kredi
  Başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim gösteren örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi. Derste işlenecek temel konular; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi sayılabilir. Bununla birlikte, iletişim yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik girişimcilik gibi konulara yer verilecektir.

  EKO 5001 Yönetim Ekonomisi (3+0) 3 Kredi

  Bu ders işletmelerde ekonomik analizin rolünü ve önemini ortaya koymaya çalışır. Ders, mikroekonomi ilkelerinin uygulanması ile firmada karar verme mekanizmasının nasıl geliştirileceğini anlatmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için şu konular tartışılacaktır; talep, üretim ve maliyet, piyasa yapıları, fiyat belirleme, risk ve yatırım bütçelemesi, işletme kararları ve hükümet politikaları.

  ISL 5301 Araştırma Yöntemleri (3+0) 3 Kredi
  Bu ders sırasıyla; araştırma sorusunun geliştirilmesi, araştırma sorusu ya da durumunun tanımlanması, araştırma tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri. Öğrenciler iletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın önemini kavrarlar. Temel araştırma kavramlarının üzerinde durulduktan sonra her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konular ele alınır.

  Stratejik Pazarlama Yönetimi (3+0) 3 Kredi
  Bu derste pazarlama, serbest pazarlardaki seçim provizyonu çerçevesinde ana mekanizma olarak ele alınır. Ders çerçevesinde, pazarlamanın temel felsefesi irdelenerek, pazarlama yönetiminin ilkeleri çerçevesinde temel pazarlama yaklaşımları, pazarlama kavramlarının uygulanması, pazarlama yönetiminin öğeleri üzerinde değerlendirilir. Derste bu olgular farklı bağlam ve organizasyon çerçevesinde ele alınır. Bu aşamada öğrenciler ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı bulurlar. Derste pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri, pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyon yapılarındaki işleyişi, müşteri-pazarlama karşılaşmaları, karar verme süreçleri, toplumsal ve kişisel etkenlerin etkileri, markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve öğeleri ele alınır.

  BUS 54OO Yöneticiler İçin Analiz ve Araçları (3+0) 3 Kredi
  Ders, İşletme Yüksek Lisans Programlarında muhasebe ve finansman alanı dışındaki alanlarda da uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yararlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Dersin amacı, günümüzde, muhasebe ve finansmanın işletmeler ve toplum açısından finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen dinamik bir araç/etkinlik olarak kavranmasını sağlamaktır. Muhasebe ilkeleri, varsayımları ve standartları tarafından oluşturulan kuramsal yapı çerçevesinde muhasebe etkinliklerinin nasıl yürütüldüğünden hareketle, üretilen bilgilerin ve finansal tabloların yorumlanmasına ve karar verme sürecindeki kullanımına yer verilmiştir. Ayrıca öğrencilere finansman yöneticisinin işletme içindeki rolü, diğer yöneticilerle ilişkileri finansmanın temelini oluşturan nakit akımlarının zamana göre değeri, hisse senetleri, minimum beklenen getiri oranı(fırsat maliyeti) enflasyon ve değerlendirmeye etkileri, yatırım kriterleri, proje değerlendirme yönetimleri ve kaynak maliyeti gibi temel kavramlar öğretilmektedir.

  İŞB 640 İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı (2+0) 2 Kredi
  Teorik bilgiler ve uygulamadan örneklerin dengeli biçimde ele alınması; sosyal güç-sosyal tepki, çoğulcu toplum; sosyo-ekonomik sistemler; işletmelerin sosyal sorumlulukları; teknolojik ve sosyal değişim; işletme ideolojisinin değişimi; devlet-işletme ilişkililiği; işletme ahlakı ve değerleri; düzenleyici anti kartel ve anti trost uygulamalar; birer çıkar grubu olarak sahiplerin, tüketicilerin, işçi sendikalarının, pay sahiplerinin işletmeden beklentileri, bireysel uyum; şehir insan-işletme ilişkileri,ekolojik dengenin korunmasında ve kirlenmenin önlenmesinde işletmenin rolü, çok uluslu işletmelerin toplumsal sorumlulukları konuları ele alınacaktır.

  İŞB 610 İleri Muhasebe Uygulamaları (2+0) 2 Kredi
  Muhasebe konularının ayrıntılı analizi; konsolide finansal tablolar; enflasyon muhasebesi; finansal kiralama muhasebesi; finansal tabloların ilanı; raporlama türleri.

  ALAN 1:
  BUS 5102 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0) 3 Kredi
  Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tesbiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.

  BUS 5071 Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Verme (3+0) 3 Kredi
  İşletme verilerinin işlenmesi, ofis otomasyonu, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller. Elektronik veri transferi, tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri.

  Uluslararası İşletme Yönetimi (3+0) 3 Kredi
  Günümüz dünyasının yönetici ve iş adamları farklı pazarlarda faaliyet göstermekten kaynaklanan farklı beklenti ve yeteneklere sahip tüketici, tedarikçi, işgücü ve ortak firmalarla karşılıklı bir etkileşim içerisindedir. Bu durum uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren çeşitlenmiş veya çeşitlenmekte olan çok uluslu işletme perspektifinden firmaların küresel rekabet üstünlüğü sağlamada yaralanacakları stratejik ve örgütsel yönetim tekniklerine ilişkin bilgiler verilecektir. Ders programı kapsamı içerisinde yer alan belli başlı konular arasında, çok uluslu şirketlerin kapsamı ve faaliyetleri, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkış nedenleri ve firmaları uluslararası pazarlara sevk eden stratejik motifler, uluslar arası rekabet çevresi güçleri, uluslar arası işletme stratejileri, uluslar arası ortaklaşa girişimlerin tasarımı ve yönetim, Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapan çok uluslu şirketlerin bağlı firma veya ortaklaşa girişim şeklinde Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin kuruluşu yönetimi ve performansı yer almaktadır.

  ALAN 2:
  BUS 5252 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi (3+0) 3 Kredi
  Markanın, bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesindeki rolü. Markanın ne olduğu; neden önemli bir bileşen olduğu; tüketiciler nezdinde neyi temsil ettiği ve kurumların onları doğru olarak yönetebilmeleri için ne yapmaları gerektiği gibi konular üzerinde durulması. Öğrencilere marka değerinin nasıl yaratıldığı, nasıl ölçümlendirildiği ve küresel iş geliştirme fırsatları çerçevesinde nasıl kullanıldığı konularında bilgi verilmesi. Çeşitli marka simülasyonlarının ve örnek çalışmaların kullanılması.

  ISL 5164 Rekabetçi Pazarlama Stratejileri (3+0) 3 Kredi
  Küreselleşme sürecinin ulusal pazarlardaki sektör yapısı ve rekabet üzerindeki etkisi ile ulusal faktörlerin firmanın uluslararası pazarlarda rekabet avantajı potansiyeli üzerindeki etkisinin analizi. Çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) kapsam ve faaliyetleri, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkışını açıklayan kuram ve modeller, ÇUŞ'lerin ülke teknolojisi, istihdama, ödemeler dengesine ve pazar yapılarına olan etkileri. Batılı ÇUŞ'lerin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarına ilişkin faaliyetleri.

  İŞL 531 Stratejik Üretim Planlaması (2+0) 2 Kredi
  Üretim için gerekli tüm araçların belirlenmesi, değerlenmesi ve düzenlenmesinde kaynak kayıplarını en aza indirgeyip, yüksek verimliliği sağlayarak üretimi gerçekleştirmek amacıyla üretim ve üretkenlik, rekabet avantajı için üretim stratejisi, küresel üretim, mal ve hizmet tasarımı, talep tahmini, konumlandırma stratejileri, işyeri düzenleme, metod etüdü ve iş ölçümü, stok yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, proje yönetimi, bütünleşik üretim planlaması ve üretimin stratejik olma özelliği.

  ALAN 3:
  MAN 614 İşletme Proje Yönetimi (3+0) 3
  Özel ve kamu sektörlerindeki işletme projelerine uygulanabilir pratik proje yönetimi teknikleri, proje şartlarını belirlemede kavramlar ve teknikler, iş analizi yapıları, iş takvimini planlama, ağ analizi,kaynak yönetimi ve bütçeleme, risk analizi, Gantt ve PERT ağ çizelgeleri gibi raporlama araçları.

  Yatırım Değerleme ve Analiz
  Yatırım değerleme ve finansmanın temelleri, hazırlanması, geri ödeme süresi, ıskontoların akışlarının hesaplanması, ıskontolanmış nakit akışı değerleme, yatırım finansmanında kullanılacak finansal yöntemler.

  Uluslararası Finans ve Bankacılık
  Çok uluslu finansal yönetim, döviz piyasaları, para borsası ve uluslar arası ticaret, muhasebe kaybının ölçülmesi yönetimi, dış ticaret finansmanı, cari varlık yönetimi.

  İŞL 519 Mali Tablolar Analizi (3+0) 3 Kredi
  Mali analizin tanımı, gerekliliği, çeşitleri ve teknikleri. Temel mali tabloların bileşenleri ve temel mali tabloların analize hazırlanması. Karşılaştırmalı mali tablolar analizi tekniği, kullanım alanı, uygulaması ve bulguların analizi yorumu, trend analizi tekniği, kullanım alanı, uygulanması ve bulguların analizi yorumu, oran analiz tekniği, kullanım alanı, uygulanması ve bulguların analiz yorumu, fon kavramı, fonların akışı analizi ve tekniğin kullanım alanı, fon akım tablosunun hazırlanması ve yorumu, nakit akım tablosunun hazırlanması ve yor

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |