İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Arel Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Dersler


  1. Yarıyıl
  İşletme Yönetimi ve Organizasyonu
  Finansal Muhasebe
  Pazarlama Yönetimi
  Finansal Yönetim
  Ekonomi

  2. Yarıyıl
  Stratejik Yönetim
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Araştırma Yöntemleri
  Seminer

  3. ve  4.Yarıyıl
  Tez (Tez çalışması kredisiz olup (ulusal kredi sistemi) danışman denetiminde  üçüncü ve dördüncü
  yarıyılda yapılır.)

  DERS İÇERİKLERİ

  İŞL 51201   İşletme Yönetimi ve Organizasyonu (Tezli /Tezsiz)
  Genel Tanımlar, Ekonomik Sistemler, Üretim Faktörleri / İşletmeyle İlgili Çıkar Grupları / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletmelerin Kuruluş Aşamaları/ İşletme Fonksiyonları / İşletmenin Yapısal Çevresi / Yönetim ve Yönetici / Yönetici ve Karar Alma / Yönetici Becerileri / Yönetim Fonksiyonları (Planlama, Organizasyon, Yürütme, Kontrol) / Organizasyon Teori ve Uygulamaları

  İŞL 51202   Stratejik Yönetim (Tezli /Tezsiz)
  Yönetim ve Stratejik  Yönetime Giriş /  Stratejik Yönetim ile İlgili Kavramlar /  Stratejik Yönetim Sürecinin Evreleri / Stratejik Yönetim ve Unsurları / Dış Çevre Analizi / İşletme Analizi; İşletmenin Varlık ve Yetenekleri / Çevre Unsurlarının Ölçülmesi /  Durum Belirleme Matrisleri /  SWOT Analizi / Stratejik Yönlendirme; İşletmenin Misyonu, Vizyonu, İşletmenin Amaç ve Hedeflerinin Oluşturulması, İşletmenin İlke ve Değerleri / Temel Stratejiler ve Alt Grupları / Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler / İş Yönetim Stratejileri: Rekabet Stratejileri / İşlevsel Stratejiler: Fonksiyonel-Bölümsel Stratejiler / Stratejilerin Uygulanmasında Uygulanan Teknikler, İşletme Birleşmeleri, Ortak Girişimler, Stratejik İttifaklar, Satın Almalar / Stratejilerin Uygulanması / Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü /  Kurumsal Yönetim ve Etik

  İŞL 51203  Finansal Muhasebe (Tezli /Tezsiz)
  Muhasebe Bilgi Sistemi, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Temel Kavramlar / Temel Finansal Tablolar, Hesap Kavramı ve Türleri, Muhasebe Kayıt Ortamı / Hizmet İşletmelerinde Muhasebe Döngüsü /  Ticaret İşletmelerinde Muhasebe Döngüsü, Mal Alış Satış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi / Dönem Gelir - Giderinin Saptanması / Dönem Sonu İşlemleri / Alacakların Değerlenmesi / Duran Varlıklar, Amortismanlar, Tükenme, İtfa / Nakit Akış

  51204   İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli /Tezsiz)
  İnsan Kaynakları Yönetimi’ne Giriş / İnsan Kaynakları Planlaması / İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi / Eğitim ve Geliştirme / Performans Değerleme / Kariyer Yönetimi / İş Değerleme / Ücret ve Maaş Yönetimi / Çalışanların İş Ortamına Uyumlaştırılması / İş Güvenliği, İşgören Sağlığı / İşçi -İşveren İlişkileri / İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri

  İŞL 51205   Pazarlama Yönetimi (Tezli /Tezsiz)
  Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı / Geniş Anlamda Pazarlama / Pazarlamanın Gelişimi / Temel Pazarlama Kavramları / Tüketici Pazarları / Endüstriyel Pazarlar / Pazar Bölümlendirme / Hedef Pazar Seçimi / Konumlandırma / Pazarlama Kanalları / Uluslararası Pazarlama

  İŞL 51206   Araştırma Yöntemleri
  Araştırmanın Temel Özellikleri /  Araştırma Sürecinin Aşamaları / Veri Toplama ve Analiz Teknikleri /  Bilimsel Araştırma Raporlarının Hazırlanması / Araştırma Sonuçlarının Kullanımı

  İŞL 51207   Finansal Yönetim (Tezli /Tezsiz)
  Finansal Sistem / Taraflar, Aracılık Faaliyetlerini Yerine Getiren Finansal  Kurumlar / Finansal Piyasalar, Menkul Kıymetler / Finansal Amaç / Finansal Fonksiyon / Paranın Zaman Değeri / Basit, Bileşik Faiz / Bugünkü Değer / Gelecekteki Değer / Getiri ve Risk İlişkisi / Getiri ve Riskin Ölçülmesi / Risk ve Çeşitlendirme / Portföyün Risk ve Getirisi / Değer ve Değerleme Kavramı / Tahvil Değerleme / Hisse Senedi Değerleme/ Sermaye Maliyeti / Borç Maliyeti / Öz Sermaye Maliyeti / Ortalama Sermaye Maliyeti / Marjinal Sermaye Maliyeti / Sermaye Bütçelemesi / Sermaye Bütçelemesi Karar Kriterleri / Net Bugünkü Değer / İç Verim Oranı / Diğer Karar Kriterleri / Proje Türleri / Nakit Akışlarının Belirlenmesi / İlk Yatırım Harcaması / Dönemsel Nakit Akışları / İskonto Edilmiş Nakit Akışı Analizi / Finansal Tablolar ve Analizi / Finansal Opsiyonlar ve Değerlemesi / Firma Değerleme

  İŞL 51209   Ekonomi (Tezli /Tezsiz)
  Ekonomik Teorinin Temel Kavramları ve  Karar Verme Sürecine Etkileri /  Talep, Arz ve Denge / Fırsat Maliyeti Kavramı /  Piyasa Yapıları ve Fiyatlandırma Stratejileri /  Risk ve Belirsizlik /  Bilgi Ekonomisi /  Yatırım ve Yatırım Hacmindeki Değişikliklerin Makroekonomik Etkileri /  Ödemeler Dengesi  /  Cari Açık Kavramı ve Makroekonomik Etkileri /  Global Piyasalardaki Değişimler ve Etkileri

  İŞL 51108  Yönetim Muhasebesi (Tezsiz)
  Finansal Bilgi Sistemi İçerisinde Yönetim Muhasebesinin Yeri /  Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Temel Kavramları  / Maliyetlerin Yapısal Çözümlemesi / Yönetim Karar Aracı Olarak Maliyet Bilgileri / Kar Planlaması / Değişken Maliyet Yönetimi / Ek Maliyet Kararları/ Faaliyet Kontrolü ve Kısa Süreli Planlama  / Gider Kontrolü / İşletme Bütçeleri / Yönetim Kontrolü / Yöneticilerin Etkinliğini Ölçümleme / Raporlama /  Enflasyon Muhasebesi

  İŞL 51110  İleri Denetim Uygulamaları (Tezsiz)
  Uluslararası İç Denetim Standartları / Denetim Standartları (IFAC) / Denetim Standartları (TURMOB) ve Çeşitli Uygulama Örnekleri

  İŞL 51112  Para ve Sermaye Piyasaları (Tezsiz)
  Finansal Varlıklar ve Piyasalar /  Para ve Sermaye Piyasası Araçları / Tasarruf-Yatırım İlişkisi /  Sermaye Piyasasının Finans Kesimindeki Yeri, Önemi ve Ekonomik Yararları / Tahvil, Hisse Senedi ve Diğer Finansal Varlıklar /  Sermaye Piyasasının Yardımcı Kuruluşları / Aracı Kurumlar, Yatırım Fonları ve Ortaklıkları / Temel ve Teknik Analiz Yöntemlerinin Tanıtılması / Menkul Kıymet Borsasının Tanımı, Görevleri ve İşleyiş Biçimi /  İMKB’nin Fonksiyonları, Yapısı ve İşleyişi

   İŞL 51114  Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz)
  Uluslararası İşletmeciliğin  Tanımı ve İçeriği /  Tarihsel Gelişim /  Globalleşme, Uluslararası Ticaretin Global Pazarlama, Finansman ve Yönetim Yönlerinden Değerlendirilmesi /  Çok Uluslu İşletmelerin Faaliyetleri ve Gelişimi /  Çok Uluslaşma Süreci /  Çok Uluslu İşletmelerin Yönetimi, Planlama ve Organizasyon Biçimleri/  Uluslararası İşletmecilikte Pazarlama Stratejileri,  Ürün Politikaları, Fiyatlama, Dağıtım Kanalları /  Çok Uluslu İşletmelerde Finansal Yapı ve İnsan Kaynakları Yönetimi /  Türkiye’de ve Dünyada Ticari Uygulama Karşılaştırmaları

  İŞL 51116  Yenilik Yönetimi (Tezsiz)
  Yenilik Modelleri / Yenilikte Teknoloji Transferinin Rolü / Yenilik Stratejileri /  Ürün Planlaması / ARGE Faaliyetlerinin Yönetimi / Yeni Ürün Geliştirme

  İŞL 51118  Kurumsal Yönetim (Tezsiz)
  Kurumsal Yönetim Anlayışı / Kurumsal Yönetiminin Önemi ve Farklı Kesimlerin Beklentileri / Kurumsallaşma, Aile Konseyi ve Aile Anayasası / Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri / Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi / Hissedarların Hakları ve Temel Sahiplik İşlevleri /  Paydaşların rolü / Kamuoyunu  Aydınlatma ve Şeffaflık / Denetim Komitesinin Önemi ve Örgütsel yapısı / Denetim Komitesinin Yetki ve Sorumlulukları, Denetim Sürecindeki Yeri / Türkiye’de Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Gelişimi

  İŞL 51120  Çağdaş Yönetim Yaklaşımları (Tezsiz)
  Yeni Yönetim ve Organizasyon Anlayışını Oluşturan Kavram ve Uygulamalar / Kalite Kavramı , Kalite ve Müşteri, Kalite ve Verimlilik, Kalite ve Maliyet / Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı /  İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması / Dış Kaynaklardan Yararlanma / Tam Zamanında Üretim Yaklaşımı, Toplam Verimli Bakım, Yalın Organizasyon / Proaktif Yaklaşım, Kalite Fonksiyon Yaklaşımı / Sürekli İyileştirme (Kaizen), Öğrenen Organizasyonlar / Kalite İyileştirme Teknikleri / Altı Sigma / Kalite Çemberleri, Kalite Grupları / Kıyaslama / Personel Güçlendirme

  İŞL 51122  Bilgi Yönetimi ve Bilgi Temelli Organizasyonlar (
  Tezsiz)
  Bilgi Kavramının Tanımlanması ve Bilginin Boyutları / Bilgi Yönetiminin Gelişimi ve İlkeleri / Çeşitli Bakış Açılarına Göre Bilgi Yönetimi / Entelektüel Sermaye / Örgütsel Öğrenme (Uyumsal ve Üretken Öğrenme) / Öğrenen Organizasyon / Değişim Yönetimi /Bilgi Yönetimi / Bilgi Temelli Organizasyonlarda Yöneticilerin Değişen Rolleri / Bilgi Temelli Organizasyonların Yapısal Özellikleri / Bilgi Temelli Organizasyonların Kültürel Özellikleri
   
  İŞL 51124  Kariyer Yönetimi   (Tezsiz)
  İşletmelerde Kariyer Yönetimi Sisteminin Temel Faaliyetleri / Mentorluk ve Koçluk Uygulamaları / Bireysel Kariyer Planlama / Günümüzde Değişen Yönetim Paradigmaları ve Kariyer Yönetimi Sistemine Etkileri / Kariyer Yönetimi Sistemine İlişkin Uygulama Örnekleri

  İŞL 51126  Müzakere Teknikleri (Tezsiz)
  Örgütlerde Müzakere Gerektiren Başlıca Durumlar / Müzakere Sürecinin Temel Evreleri / Müzakerelerde Benimsenen Başlıca Yaklaşımlar / Başlıca Müzakere Taktik ve Stratejileri / Global Piyasalarda Müzakerelerin Önemi ve Kültürlerarası Müzakerelerde Gereken Beceriler / Yöneticilerin Kariyerlerinde Müzakerelerin Önemi / Maaş ve Diğer Ödüllerle İlgili Müzakereler / İş Görüşmelerindeki Müzakereler

  İŞL 51128  Ücret Yönetimi (
  Tezsiz)
  Ücret Kavramı / Ücret Teorileri / Ücret Yapısı / Temel Ücret Sistemleri / Özendirici Ücret Sistemleri / Ödüllendirme Sistemleri / Ücret Performans İlişkileri

  İŞL 51130  Uluslararası Pazarlama (Tezsiz)
  Dış Ticarete İlişkin Temel Kavramlar / Uluslararası Pazarlamada Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma ile İlgili Politikalar / Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri /  Küresel Pazarlama Kavramı/ Uluslararası Pazarlama Yönetimi / Uluslararası Pazarlarda Çevre Faktörleri /  Uluslararası Pazarlarda Standardizasyon-Adaptasyon Stratejileri

  İŞL 51132  Ürün ve Marka Yönetimi (Tezsiz)
  Ürün Stratejileri / Ürün Karması / Ürün Hattı Kararları / Ürün Yaşam Eğrisi / Ürün Farklılaştırma / Ürün Konumlandırma ve Yeniden Konumlandırma / Yeni Ürün Geliştirme Süreci / Marka ve Marka Stratejisi / Marka Değeri / Marka Adı Seçimi / Marka Politikaları / Marka Genişletme / Marka Türleri / Çoklu Markalar / Ortak Markalama / Özel Markalar / Jenerik Markalar / Markayı Yeniden Konumlandırma

  İŞL 51134  Müşteri İlişkileri Yönetimi (Tezsiz)
  Satış Gücünün İşletme İçindeki Yeri /  Müşteri İlişkileri Yönetimi Stratejileri / Uzun Dönemli Müşteri İlişkileri Geliştirme / Müşteri Odaklı Rekabet / Müşteri Odaklı İletişim Kanalları / Türkiye ve Dünyadan Başarılı MİY Uygulamaları

  İŞL 51136  Risk Yönetimi ve Türev Ürünler (Tezsiz)
  Dalgalı Kur Sistemi ve Piyasa Riski (Kur ve Faiz Riskleri) / Vadeli İşlemler ve Türev Ürünlere İlişkin Genel Bilgiler / Vadeli (Forward) Pazar ile Hedging / Futures / Opsiyonlar / Futures & Opsiyon Karşılaştırmalı Strateji Çalışması / Finansal Risk Yönetim Aracı Olarak Swap / Yeni Nesil Türevler / Vadeli Pazarlarda Risk ve Denetim Olgusu

  İŞL 51138  Üretim Yönetimi (
  Tezsiz)
  Üretim – Üretim ve Operasyon Yönetimi / Kuruluş Yeri Seçimi – Faktörler ve Yöntemler /  Miktar – Maliyet Analizi / Makine – Ekipman Seçimi / Üretim – Satınalma Kararları / Kapasite Seçimi / Üretim Sistemleri ve Yerleşim Düzenlemesi : Prosese Göre Yerleşim / Mamule Göre Yerleşim / Üretim Planlamada Talep Yönetimi / Stok Yönetimi ve Stok Kontrol Modelleri / Dağıtım Gereksinimlerinin Planlanması / Bütünleşik Üretim Planlama / Üretim Planlamada Yükleme – Sıralama ve Çizelgeleme

  İŞL 51140  İşletmelerde Yöneylem Uygulamaları (Tezsiz)
  Karar Verme Süreci ve Modeller / Üretim Yönetimi ve İşletme Biliminde Doğrusal Programlama / Problem Çözümünde Simpleks Yöntemi ve Alternatif Uygulamalar/  Duyarlılık Analizleri/ Ulaştırma Problemleri / Atama Problemleri / Şebeke Analizi Problemleri/ Oyun Kuramı / Bekleme Hattı Modelleri / Dinamik Programlama / Tam Sayılı Programlama / Yatırım Projelerinin Değerlendirmeleri Üzerinde Analizler ve Uygulamalar

  İŞL 51142  İşletmelerde İstatistik Analiz ve Kontrol Teknikleri (
  Tezsiz)
  İşletme Kararlarında İstatistik Analiz ve Çözümlemenin Rolü /  Merkezi Eğilim Ölçüleri / Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri / İstatistik Tümevarım ve İstatistik Karar: Anakütle Tahminleri ve Hipotez Testleri / Regresyon ve Korelasyon Analizi / Zaman Serileri Analizi / İndeksler / İstatistik Paket Program Uygulamaları.

  İŞL 51144  Lojistik Yönetimi (Tezsiz)
  Lojistik Yönetiminin Önemi / Lojistik Amaçları / Lojistik Fonksiyonları: Sipariş İşleme, Depolama ve Depo Yeri Seçimi, Stok Planlama ve Stok Kontrol, Taşıma Sistemi, Tedarik Zinciri Yönetimi

  İŞL 51146  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (Tezsiz)
  Yatırımlar / Yatırım Türleri / Risk ve Getirilerin Ölçümlenmesi / Sermaye Piyasası Faaliyetleri / Sermaye Piyasası Kurulu / Aracı Kurumlar / Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları /  Sermaye Piyasası Araçları / Hisse Senetleri Piyasası / Vadeli İşlemler /  Risk-Getiri İlişkisi / Firma Analizi /  Firma Değerlemesi /  Yatırım Stratejileri / Portföy Oluşturma ve Etkin Yönetme Teknikleri

  İŞL 51280  Seminer   (Kredisiz)  (Tezsiz)
  Bu derste, farklı konuları içeren bir ortamda, öğrencilerin öğretim üyeleri ile bir konuyu inceleme ve tartışma becerilerini geliştirmeleri, uzmanlaşmak istedikleri konularda çeşitli projeler hazırlamaları ve tez çalışmalarına yönelik kavramsal ve kuramsal çerçeve oluşturabilmelerini sağlamaları amaç edinilmiştir.

  İŞL 51180  Dönem Projesi
  Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencinin danışmanının onayıyla  hazırlamak zorunda olduğu ve ders yılı bitiminde teslim etmesi gereken  bilimsel rapordur.

  İŞL 51290 Tez
  Tezli Yüksek Lisans Programı’nda, derslerini bitirmiş olan öğrencinin “İşletme  Yönetimi Master”  derecesini almak için danışmanı yönetiminde hazırlayacağı bilimsel  çalışmadır.

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |