Home > Yüksek Lisans Programları > Uluslararası Ticaret > Bornova > Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans Programı - Bornova - İzmir

Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yaşar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bornova - İzmir

 • Program tanımları
  Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans Programı

  Modern işletmeler, uluslararası ticaret, ekonomi ve finans çevrelerinde ortaya çıkan gelişmelerden daha fazla etkilenmektedirler ve bu değişkenleri kavrayıp yorumlayarak karar alma süreçlerine entegre etmek durumundadırlar. Ekonomik birleşmelerin yoğunlaşarak uluslararası ticaret engellerinin daha da azalacağı geleceğin rekabet ortamlarında yöneticiler, küresel ölçekte çevrelerini izleyerek, daha hızlı ve isabetli kararlar almak durumunda kalacaklardır. Bu açıdan, uluslararası ticaret ve finans alanlarında yaşanan hızlı değişime ayak uydurabilecek nitelikteki yöneticilere duyulan ihtiyaç geçmişe oranla giderek artmaktadır ve bu artış sürecektir.

  Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans Programından mezun olacak öğrenciler, güçlü bir finansman bilgi altyapısına sahip, teorik bilgilerin uygulamaya dönük yansımalarını kavrayabilen, kapsamlı küresel ticaret süreçleri ile uluslararası ekonomi ve finans çevreleri arasındaki etkileşimi değerlendirebilecek yöneticiler olarak uzmanlaşacaklardır.

  Program, Tezli veya Tezsiz, İngilizce veya Türkçe öğrenimi seçme imkanı verilen yüksek lisans programı olarak tasarlanmıştır. Programdan mezun olabilmek için toplam 30 kredi/saat ders alınması ve bunun 15 kredi/saatinin zorunlu derslerden oluşması gerekmektedir.
  Öğrencilerimiz ERASMUS-Avrupa Birliği Üniversitelararası Öğrenci Değişim Programından yararlanarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin önde gelen üniversitelerinde bir yarıyıl öğrenim görme olanağına sahiptir.


  DERS PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER
  UTF 513 Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret 3
  UTF 515 Dış Ticaret İşletmeciliği 3
  UTF 510 Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları 3
  UTF 512 Stratejik Dış Ticaret Yönetimi 3
  UTF 514 Uluslararası İşletmelerde Finansal Yönetim 3

  SEÇMELİ DERSLER
  ISL 573 Küresel Pazarlama 3
  ISL 572 Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik 3
  EKON 513 Uluslararası Ekonomi 3
  EKON 517 Sermaye Piyasaları, Banka ve Finansal Kurumlar 3
  EKON 518 Avrupa Birliği Ekonomisi 3
  EKON 519 Ekonomik Bütünleşmeler 3
  ISL 512 Yönetim Muhasebesi 3
  ISL 515 Pazarlama Yönetimi 3
  ISL 525 Stratejik Yönetim 3
  ISL 527 Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Konular 3
  ISL 540 Uluslararası Finans 3
  ISL 562 Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi 3
  ISL 574 Uluslararası İşletme Hukuku 3
  ISL 575 Firma İşbirlikleri ve Müzakere Stratejileri 3
  ISL 534 Araştırma Metodolojisi 3

  DERS İÇERİKLERİ


  ZORUNLU DERSLER
  UTF 513 Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret
  Küreselleşme olgusunun ekonomik, sosyal, ticari, teknolojik ve yasal boyutları; dünya ticaretindeki gelişmeler; uluslararası ticarette kuramsal yaklaşımlar, korumacılık uygulamalarının sakıncaları ve serbest ticaretin yararları; uluslararası ticarette bölgesel işbirlikleri; uluslararası ticaret politikaları ve AB; dış ticaret faaliyetleri; işletmelerin dışa açılma aşamaları; uluslararası ticaretin ülkeler arası yapısı ve içeriği; uluslararası ticaret sözleşmeleri; Türkiye dış ticaretinin analizi.

  UTF 515 Dış Ticaret İşletmeciliği
  Dış ticaret işletmelerinin yapısal özellikleri ve işlevleri; işletmelerin dış pazarlara açılma nedenleri ve amaçları; dış ticaretin kurumsal ve yasal çerçevesi; dış ticaret sözleşmelerinde uyulması gereken koşullar; dış ticaret ile ilgili ön hazırlık bilgileri; dış ticaret işlemleri; dış ticarette kullanılan belgeler; dış ticarette teslim şekilleri (INCOTERMS); dış ticarette teklif ve maliyet fiyatı hesaplama; dış ticarette ödeme şekilleri (peşin ödeme, akreditifli ödeme, kabul kredili ve vesaik mukabili ödeme); dış ticarette özel finansman şekilleri (faktoring, forfaiting, leasing); dış ticaret destekleri.

  UTF 510 Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları
  Uluslararası para ve sermaye piyasalarının özellikleri ve işleyişi; geçmişteki uluslararası para sistemleri; günümüz uluslararası para sisteminin özellikleri; uluslararası likidite; ödemeler bilançosu; döviz piyasasının işlevleri; döviz kurları; döviz arbitrajı; borsaya bağlı döviz sözleşmeleri; döviz gelecek (future) sözleşmeleri, döviz opsiyonları, kur riskleri ve kur risklerinden korunma; döviz kurlarının tahmini; uluslararası sermaye piyasaları; uluslararası portföy yatırımları, uluslararası doğrudan yatırım.

  UTF 512 Stratejik Dış Ticaret Yönetimi
  Uluslararası işletmelerin dış ticaret stratejileri; uluslararası pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, uluslararası pazarlara giriş ve büyüme stratejileri; uluslararası rekabet analizleri ve stratejileri; uluslararası stratejik işbirliği stratejileri; uluslararası piyasalarda fiyatlandırma stratejileri; uluslararası dağıtım stratejileri ve dağıtım kanalı seçim kararları; uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik; uluslararası iletişim stratejisi, uluslararası tutundurma politikaları.

  UTF 514 Uluslararası İşletmelerde Finansal Yönetim
  Uluslararası işletmelerin finans sisteminin özellikleri; uluslararası işletmelerde kısa vadeli aktif varlıkların (kasa, alacak, stok) yönetimi; uluslararası işletmelerde sabit varlıkların yönetimi; uluslararası işletmelerde kısa vadeli finansman kaynakları; uluslararası işletmelerin özkaynak tedariki; uluslararası işletmelerde sermaye bütçelemesi, yatırım kararları; uluslararası işletmelerin sermaye maliyetleri ve sermaye yapısı kararları; şirket satınalma ve birleşmeleri; risk sermayesi.

  SEÇMELİ DERSLER


  ISL 573 Küresel Pazarlama
  Küresel pazarlama ve önemi, uluslararası ekonomi ve ticari çevreler, sosyal, kültürel, politik ve yasal açılardan küresel pazar ortamları, küresel pazar araştırma, bölümleme, hedef pazar ve konumlandırma stratejileri, ithalat, ihracat ve tarife sistemleri, dış pazara giriş şekilleri, küresel pazarlamada ürün ve marka kararları, fiyatlama değişkenleri ve politikaları, küresel pazarlarda dağıtım kanalı kararları ve pazarlama iletişimi stratejileri, dijital devrim, e-ticaret ve uluslararası pazarlama etkileşimi.

  ISL 572 Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
  Uluslararası tedarik zinciri yönetiminin önemi, temel ilkeleri, taşımacılık maliyetleri, taşıma sistemleri, dağıtım ve taşımanın lojistik sürecindeki yeri, intermodal taşımacılık, taşıma operatörleri ve aracıları, taşımacılık yasaları, taşımacılık işlemleri ve dokümantasyonu, e-ticaret ve müşteri hizmetlerinin taşımacılıktaki rolü.

  EKON 513 Uluslararası Ekonomi
  Klasik dış ticaret ekonomisi ve uzantıları; karşılaştırmalı maliyetler, faktör oranları ve karşılaştırmalı avantajlar; deneysel kanıtlar, faktör–fiyat eşitlemesi, gelir dağılımı, ticaret politikası, ödemeler dengesi, dengesizlik ve düzenlemesi, uluslararası para problemleri, ticari ve ekonomik gelişme, uluslararası ekonomik bütünleşme, önemli uluslararası kuruluşlar ve örgütler ve politikaların, finansal araçlar ve dünya ekonomik düzeninde oynadıkları roller.

  EKON 517 Sermaye Piyasaları, Banka ve Finansal Kurumlar
  Finansal kurumların içsel yapıları, sermaye piyasalarını yapısı ve işleyişi, para ve banka politikaları, sermaye piyasası mevzuatı, finansal aracılık kurumları ve banka dışı finansal yapılar ve finans kurumlarının çalışmaları ve denetimi.

  EKON 518 Avrupa Birliği Ekonomisi
  Avrupa Birliğinin doğuşu, gelişimi, ekonomik sektörlerin yapısal analizi- tarım, sanayi, hizmetler. Para birliği ve bunun birlik ekonomilerine etkileri. Ekonomik standartlar, uyum zorlukları, AB’de bankacılık sektörü.

  EKON 519 Ekonomik Bütünleşmeler
  Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşmesi ve sorunlar, benzer ülkelerle ile karşılaştırmalar, çok uluslu şirketlerin birleşmeleri, uluslararası ekonomik politikalar ve birleşme süreçleri.

  ISL 512 Yönetim Muhasebesi
  Yönetim planlama ve kontrolünde diğer sayısal veriler ve maliyet analizi; yönetsel faaliyetlerin bütçelenmesi ve kontrolü.

  ISL 515 Pazarlama Yönetimi
  Pazarlama sisteminin genel gözden geçirilmesi; bütünleşik pazarlama programlarının gelişimi; ürün; üretim; promosyon; fiyatlama kararları; pazarlamada etkin kararlar etkenleri üzerine tartışmalar ve pazarlamada durum etkenlerin analizi. Vaka çalışmaları.

  ISL 525 Stratejik Yönetim
  Örgütlerin yönetsel yapısı, yönetsel problemlerin analizinde kritik yaklaşım, yönetim kültürünün değerlendirmesi, kurumsal amaçları elde etme, uzun dönemli politikalar. Vaka çalışmaları.

  ISL 527 Çok Uluslu Şirketler ve Küreselleşmedeki Konular
  Çok uluslu şirketlerin büyümesi ve gelişmesi, uluslararası ticaret, para ve pazarlar, çok uluslu şirketlerin küreselleşme problemleri.

  ISL 540 Uluslararası Finans
  Çok uluslu şirketlerin finansal yapıları, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler, dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri.

  ISL 562 Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi
  Sermaye Piyasası Kurulu tanımı ve yapısı, sermaye piyasası faaliyetleri, aracı kurumlar, anonim şirketler ve sermaye yapıları, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, sermaye piyasası araçları, hisse senetleri piyasası, vadeli işlemler, risk getiri ilişkisi, temel analiz, firma analizi, firma değerlemesi, teknik analiz, finansal değerleme yöntemleri, sabit getirili enstrümanlar ve yatırım stratejileri.

  ISL 574 Uluslararası İşletme Hukuku
  Uluslararası dağıtım sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri (kara, deniz ve hava taşımacılığı), dış ticaret ödemelerin sözleşmeleri, çok uluslu bankacılık işlemleri, şirket birleşmeleri, uluslararası ticari sözleşmelerin düzenlemesi, uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yolları ve başvuru aşamaları.

  ISL 575 Firma İşbirlikleri ve Müzakere Stratejileri
  Firma ilişkilerinde iletişimin önemi, müzakere sürecinin temel evreleri, müzakerelerde benimsenen başlıca yaklaşımlar, başlıca müzakere taktik ve stratejileri, müzakerelerde gerekli beceriler, birleşme, satınalma ve stratejik işbirlikleri kararlarında müzakere stratrejileri, uluslararası piyasalarda müzakerelerin önemi ve kültürlerarası müzakerelerde gereken beceriler.

  ISL 534 Araştırma Metodolojisi
  Yönetimde kullanılan istatiksel yöntemlerin analizi; araştırma, tahmin ve varsayım yapıların tasarımı, korelasyon ve regresyon analizi ile verilerin yorumlanması, sayısal tahminleme yöntemleri ve bilgisayar destekli projelerin uygulaması, araştırma yöntemlerinde yönetimsel karar verme, araştırmaya ilişkin verilerin raporlanması ve sonuçlandırılması.

Uluslararası Ticaret ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |