Telekomünikasyon Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Telekomünikasyon Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 71 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.00 (65/100) olmalıdır. Adayların mülakat komisyonuna, yapmak istedikleri doktora çalışmasını özetleyen bir metni, mülakat sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Telekomünikasyon Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi


  Electromagnetic Waveguides
  Advanced Topics in Telecommunications
  İleri Kodlama Kuramı
  Statistical Pattern Analysis and Classifıcation
  Radyo Dalgası Yayılımı
  Uzmanlık Alan Dersi
  Advanced Topics in Telecommunications
  Uyarlamalı İşaret İşleme
  Spectral Estimation Methods
  Radar Kesit Alanı Kestirme ve Düşürme Teknikleri
  Kuyruk Kuramı
  Uzmanlık Alan Dersi    

  Ders İçerikleri

  Electromagnetic Waveguides
  Giriş:Dersin amaç ve kapsamı, temel kavramlar. Green fonksiyonu formülasyonları. İletken kesitli üniform dalga kılavuzları. Açık dalga kılavuzları. Üniform olmayan dalga kılavuzları. Dispersif ve doğrusal olmayan etkiler. Dalga kılavuzlarında süreksizliklerin modellenmesi, sayısal çözüm yöntemleri ve dağılmış parametreli devre eşdeğerliklerine örnekler. Kuple dalga kılavuzları. Periyodik yüklü dalga kılavuzları.

  Advanced Topics in Telecommunications

  İleri Kodlama Kuramı

  Giriş: Kanal kapasitesi. klasik kodlama ve kod çözme yöntemleri. Çok düzeyli kodlama, çok aşamalı kod çözme. Sıralı kodlar. Yumuşak kararlı kod çözme algoritmalari: MAP, Log-MAP, SOVA. Paralel sıralı ( turbo) kodlar. İteratif kod çözme. Serpiştiriciler. Kod tasarımı ve hata başarım analizi, EXIT diyagramları. Turbo türü kodlar. Seri sıralı kodlar, karma sıralı kodlar. Seri ve paralel sıralı kodların uygulamaları. Band ve güç verimlilikli sıralı kodlama. Çok düzeyli sıralı kodlama. Düşük yoğunluklu eşlik kontrol kodları. Mesaj aktarma algoritmaları. Seri ve paralel sıralı uzay-zaman kodları. Çok girişli-çok çıkışlı kanallarda kodlama.

  Statistical Pattern Analysis and Classifıcation (İstatistiksel Örüntü Analizi ve Sınıflandırma )
  Temel kavramlar: örüntü, öznitelik vektörleri, sınıflandıncılar. Çok boyutlu olasılık dağılımlan ve çok boyutlu veri üretme. Çok boyutlu istatistiksel analiz, karşıt-ilinti matrisleri ve beklenen değerler. Hata olasılığı ve alıcı çalışma karakteristiği. Parametrik örüntü sınıflandırma teknikleri: Bayes karar kuramı. Karar yüzeyleri ve ayrımsama işlevleri. Enbüyük olurlu ve Bayesian parametre öngörümü teknikleri. Dizilim ve içerik bilgisine dayalı sınıflandırma: Markov ve gizli Markov modelleri. Parametrik olmayan örüntü sınıflandıncılar ( Parzen pencereleri, k- enyakın komşuluklu sınıflandırma). Özdeğer ayrıştırma. Doğrusal ve doğrusal olmayan sınıflandırma işlevleri ( En küçük karesel ortalamaya dayalı algoritmalar, destek vektör makineleri). Karma dağılımlar. Öznitelik boyutunu azaltma, sınıflandırıcı kaynaştırma ve sensör tümleştirme. Stokastik örüntü sınıflandırma metodları. Konuşma, ses imge ve video örüntü sınıflandırma uygulamaları.

  Radyo Dalgası Yayılımı
  Yeryüzü üzerinden radyo dalgası yayılımının temelleri. Radyo spektrumunun tanıtımı. ELF-VHF bandı arası yeryüzü üzerinden dalga yayılımının matematiksel temellerine giriş. Temel elektromagııetik kavramlar. Homojen/Homojen olmayan, düzlemsel/küresel yeryüzü üzerinden yer dalgası yayıl mu kuramı. ELF-VHF bantları arasında atmosferik tabakalarının elektriksel modelleri. ELF-VHF bantlarına ilişkin haberleşme sistemlerinin ve radyo servislerinin genel özellikleriyle incelenmesi.

  Uzmanlık Alan Dersi

  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Advanced Topics in Telecommunications


  Uyarlamalı İşaret İşleme
  Durağan ayrık zamanlı stokastik süreçler. Wold ayrışımı. Yule-Walker denklemleri. Yenilik süreci. Wiener süzgeç teorisi. Optimum süzgeçleme problemi. Diklik prensibi. Doğrusal öngörü. Levinson algoritması. Kafes süzgeçler. Gram-Schmidt dikleştirmesi. Birleşik-süreç kestirimi, uyarlamalı süzgeçler. En-dik-iniş yöntemi. LMS uyarlama algoritması. Kalman süzgeç teorisi. Durağan ve durağan olmayan girişli uyarlamalı süzgeç algoritmaları. En küçük kareler yöntemi. Deterministik normal denklem. Yinelemeli en küçük kareler uyarlamalı süzgeçleme. Yinelemeli en küçük kareler kafes süzgeçleri.

  Spectral Estimation Methods

  Radar Kesit Alanı Kestirme ve Düşürme Teknikleri
  Radar sistemleri, görünmezlik teknolojileri, Elektromagnetizmaya ilişkin temel kavram, ilkeler ve teoremlerin genel tekrarı: smır/ışıma/ayrıt koşulları,polarizasyon, radar dalga şekilleri, endüksiyon teoremleri, vs. Radar Kesit Alanı (RKA) tanımları, görünmezlik teknolojileri. Radar yutucu malzemeleri. RKA analizinde kullanılan analitik/asimptotik, sayısal tekniklerin genel tanıtımı. RKA analizinde kullanılan ücretsiz/ticari yazılımlar, RKA ölçüm düzenekleri ve teknikleri.

  Kuyruk Kuramı
  Trafik karakterizasyonu ve temel kavramlar. Geliş ve ayrılış süreçleri. Markov modelleri. Tek ve çok hizmet yeri olan kayıplı ve beklemeli sistemler. Servis kalitesi, yığılma ve net çıkış verimi analizleri. Sınırlı ve sınırsız talep kaynakları. Tekrarlanan taleplerin modellenmesi. Çeşitli uygulamalar.

  Uzmanlık Alan Dersi    
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Telekomünikasyon mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |