Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Işık Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Doktora Programı (Çağdaş İşletme Yönetimi)

  Işık Üniversitesi Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programı, öğrencilere işletme yönetimi alanında verimli ve yetkin bir araştırma ve öğretim kariyeri için gereken tecrübe ve vasıfları kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders programı araştırma yöntemlerinde öğrenmeye dayalı deneyimler sağlamayı ve işletme yönetiminin geniş inceleme alanı içinde gerekli bilgileri geliştirmenin teorik ve felsefi temellerini oluşturmayı hedeflemektedir.

  Işık Üniversitesi Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programı, öğrencilere işletme yönetimi alanında verimli ve yetkin bir araştırma ve öğretim kariyeri için gereken tecrübe ve vasıfları kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Ders programı araştırma yöntemlerinde öğrenmeye dayalı deneyimler sağlamayı ve işletme yönetiminin geniş inceleme alanı içinde gerekli bilgileri geliştirmenin teorik ve felsefi temellerini oluşturmayı hedeflemektedir.

  Master derecesine sahip olmayan öğrenciler için programın gereği 7 si MBA programından alınması zorunlu olan 15 dersin (45 kredi), yazılı ve sözlü yeterlik sınavlarının, Doktora tez önerisinin, Doktora tezi ve sözlü savunmasının başarılı bir şekilde tamamlanmasıdır.

  Doktora Programı Yönetim, Pazarlama ve Finans olmak üzere 3 alanda yürütülür. Bu alanlardan biri öğrencinin uzmanlaşma alanı olarak seçilmelidir. Öğrenci iki seçmeli dersini uzmanlaşma alanından, iki seçmeli dersini uzmanlaşma alanı dışındaki alanlardan seçer.

  Zorunlu Dersler
  MAN 601 Kuram ve Uygulamada Yönetim
  MAN 602 Araştırma Tasarımı ve Metodolojide İleri Konular
  MAN 603 Çağdaş Pazarlama
  MAN 605 Finansal Yönetim
  ---------------
  MAN 680 Doktora Semineri
  MAN 690 Doktora Tezi
  İki Uzmanlaşma Alanı Seçmeli Dersi:Öğrencinin uzmanlaşma alanından seçilen dersler (Alan 1, 2 or 3)
  İki Serbest Seçmeli Dersi:Öğrencinin uzmanlaşma alanı dışındaki alanlardan alabileceği seçmeli dersler


  Uzmanlaşma Alanı Seçmeli DersleriÖğrencinin uzmanlaşma alanından seçilen, MAN 581-589 İşletme Yönetiminde Özel Konular dersini de içeren iki seçmeli ve 1 serbest seçmeli ders (Alan 1, 2 ya da 3)


  Alan 1: İşletme Yönetimi

  MAN 611 Yöneylem Araştırması
  MAN 612 İşçi-İşveren İlişkilerinde Güncel Konular
  ECO 613 İktisadi Düşünceler Tarihi
  MAN 614 İşletme Proje Yönetimi
  MAN 681-683 İşletme Yönetiminde Özel Çalışmalar I-III

  Alan 2: Pazarlama

  MAN 621 Yeni Ürün Geliştirme ve Yenilik Yönetimi
  MAN 622 Tedarik Zinciri Yönetimi
  MAN 623 Nitel Araştırma Yöntemleri
  MAN 624 Tüketici Davranışları
  MAN 684-686 İşletme Yönetiminde Özel Çalışmalar IV-VI
  Alan 3: Finans

  MAN 631 Kurumsal Finans Kuramı
  MAN 632 Finansal Ekonometri
  MAN 633 Hesaplamalı Finans
  MAN 634 Opsiyonlar
  MAN 687-689 İşletme Yönetiminde Özel Çalışmalar VII-IX

  Ders İçerikleri

  MAN 601 Kuram ve Uygulamada Yönetim (Management in Theory and Practice)
  Organizasyon kuramı; davranış bilimlerinin temel kavramları; strateji belirleme; stratejik yönetim; insan kaynakları yönetimi; değişim yönetimi. İşletmelerde iş ahlakı.

  MAN 602 Araştırma Tasarımı ve Metodolojisinde İleri Konular (Advanced Issues in Research Design and Methodology)
  Bilim felsefesi; sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda yöntemsel yaklaşımları anlayabilmek için kritik bilgi üretimi. Kuram oluşturmak ve sınamak; araştırma sorularını ve varsayımları geliştirmek; veri toplama ve analizi.

  MAN 603 Çağdaş Pazarlama (Contemporary Marketing)
  Pazarlama kavramının tarihsel gelişimi, pazarlama karar sürecinin tasarımı, pazarlama stratejileri, yenilik yönetimi, değer yaratma odaklı müşteri ve tedarikçi yönetimi, dağıtım, kişisel satış, reklamcılık, fiyatlama ve bütünleşik pazarlama modellerinin etkin geliştirilmesi.

  MAN 605 Finansal Yönetim  (Managerial Finance)
  Bütçeleme; finansal kestirimler; kredi yönetimi; finansman seçeneklerinin amaca göre çözümlenmesi.

  MAN 611 Yöneylem Araştırması (Operations Research)
  Yöneylem araştırmasına giriş; doğrusal programlama problemlerinin belirlenmesi; simpleks yöntemi; eşleklik kuramı; duyarlık analizi; ağ modelleri; karma-tamsayı doğrusal programlama.

  MAN 612 İşçi-İşveren İlişkilerinde Güncel Konular (Current Issues in Labor Relations)
  Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği açısından işçi-işveren ilişkilerinin analizi; işçi sendikaları ve toplu iş sözleşmesi kavramları, grev ve lokavtlar; işçinin yönetime katılması için programlar.

  ECO 613 İktisadi Düşünceler Tarihi (History of Economic Thought)
  Sosyal ve politik tarih ve tarihi bakış açısı ile politik iktisadın evrimi; iktisat kuramının temelleri ve analizi; klasik dönem öncesi, klasik dönem ve neoklasik iktisadi düşünce; çağdaş iktisat kuramı ve yaklaşımları.

  MAN 614 İşletme Proje Yönetimi (Business Project Management)
  Özel ve kamu sektörlerindeki işletme projelerine uygulanabilir pratik proje yönetimi teknikleri; proje şartlarını belirlemede kavramlar ve teknikler; iş analizi yapıları; iş takvimini planlama; ağ analizi; kaynak yönetimi ve bütçeleme; risk analizi; Gantt ve PERT ağ çizelgeleri gibi raporlama araçları.

  MAN 621 Yeni Ürün Geliştirme ve Yenilik Yönetimi (New Product Development and Innovation Management)
  Yaratıcılık ve 'yeni ürün' kavramları, yenilik yönetimi, alternatif yeni ürün stratejilerinin ayrıntılı analizi, uygulanabilir nitelikteki yeni ürün geliştirme ve yenilik süreçlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi, uygun yenilik modellerinin geliştirilerek rekabetçi üstünlüğün arttırılması, yenilik maliyetleri ve kalitesi.

  MAN 622 Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management)
  Değer temelli tedarik zincirlerinin tasarımı; üretim birimlerinin etkin bir şekilde bütünleştirilmesi; stok ve tedarik; etkili lojistik uygulamalarla rekabetçi üstünlüğün arttırılması.

  MAN 623 Nitel Araştırma Yöntemleri (Qualitative Research Methods)
  Niteliksel araştırma yöntemlerinin tanıtılması; geleneksel, deneysel ve istatistik tabanlı araştırma yöntemleri ile niteliksel araştırma araçlarının karşılaştırılması; içerik analizi; etnografik analiz; mülakat teknikleri.

  MAN 624 Tüketici Davranışları(Consumer Behaviors)
  Tüketici kavramının evriminin incelenmesi; tüketici karar sürecini şekillendiren sosyolojik ve psikolojik değişkenlerin anlaşılması; tutumlarda meydana gelen değişimlerin satınalma kararları üzerine etkisinin analizi; tüketicinin tatmini ile tüketiciyi uzun vadede elde tutma arasındaki bağlantının kurulması.

  MAN 631 Kurumsal Finans Kuramı (Corporate Finance Theory)
  Sermaye yapısı ve Modigliani-Miller kuramı; yönetim haklarının en uygun dağıtımı; kurumsal finansman ve bilgi; en uygun sözleşmelerin tasarımı; borç sözleşmelerinin tasarımı; açık arttırmalar.

  MAN 632 Finansal Ekonometri (Financial Econometrics)
  Klasik doğrusal bağlanım modeli; tek değişkenli zaman serisi çözümlemesi; MA, AR, ARMA ve ARIMA modelleri; çok değişkenli çözümleme; uzun dönemli bağımlılık; birim kök sınamaları ve eşbütünleşim, rastlantısal oynaklık modellemesi; ARCH ve GARCH modelleri; benzetim.

  MAN 633 Hesaplamalı Finans (Computational Finance)
  Oynaklık ve ilinti; ana bileşen çözümlemesi; etken modelleri; riske maruz değer; varlık getirilerinin normal dağılmama durumu; zaman serisi modelleri; yüksek frekanslı veriler.

  MAN 634 Reel Opsiyonlar  (Real Options)
  Net şimdiki değer ve reel opsiyon yöntemlerinin kıyaslanması; esneklik değerlemesi; karar ağaçları; sayısal yöntemler; bileşik ve değiştirme opsiyonları; oynaklık kestirimi.

  MAN 680 Doktora Semineri  Kredisiz (Ph.D. Seminar)
  Bir öğretim üyesinin eşgüdümünde, makale ve kitap okuma öneri ve çalışmalarının yapıldığı seminer; her bir doktora adayının kendi uzmanlaşma konusuna göre temel bilimsel makalelerle ilgili derin bilgi sağlaması; araştırma önerisinin hazırlanması ve sunumu konusunda doktora öğrencilerinin yönlendirilmesi.

  MAN 681-689 İşletme Yönetiminde Özel Çalışmalar  (Special Studies in Management )
  İşletme Yönetimindeki güncel araştırma konularının bir fakülte üyesi gözetiminde doktora öğrencilerince incelenmesi ve seçilen konunun sunumu.

  MAN 690 Doktora Tezi (Kredisiz)(Ph.D.Thesis)

  Bir akademik danışmanın yönetiminde doktora tezinin hazırlanması

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |