Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları

  Ortadoğu Çalışmaları Ağırlıklı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı,  teori, tarih, dış politika, uluslararası hukuk, karşılaştırmalı politika gibi siyaset bilimi konularının özellikle Ortadoğu bağlamında bir incelemesini içermektedir. Yüksek lisans programımızdaki temel yaklaşım, bilgi edinme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini pekiştirmektir. Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edildiği programımızda, uzmanlaşmaya olanak sağlamak esas amacımızdır.
   
  Gerek kendi üniversitesimizin gerekse de diğer üniversitelerin lisans programlarından mezun çok sayıda öğrenci yüksek lisans yapmak üzere programımıza başvuruda bulunmaktadır. Yüksek lisans programlarımızın eğitim dilinin İngilizce olması, öğretim üyesi kadromuzun zenginliği ve uzmanlaşmaya elverişli bir ders programı önerebilmemiz nedeniyle öncelikle fakültemiz bünyesindeki araştırma görevlilerinden ve de diğer üniversitelerin araştırma görevlilerinden programımıza talep olmaktadır. Ayrıca, özel sektörde çalışmakta olup Ortadoğu çalışmalarının yanısıra tarih, diplomasi, siyasal sistemler, Türk siyasal hayatı ve uluslararası ekonomi gibi konularda uzmanlaşarak ufuklarını genişletmek ve kariyerlerinde ilerlemek isteyen profesyoneller tarafından da programımıza yoğun bir ilgi vardır. 
   
  Yüksek lisans programının ders yapısı ise şöyledir: Program toplam 24 krediden az olmamak şartıyla en az sekiz ders ve devamındaki tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans eğitimini tez yazmadan tamamlamak isteyen öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde alınan sekiz derse ek olarak, yüksek lisans programındaki ikinci yıla yayılacak toplam üç ders daha almak zorundadırlar. Bu derslerde öğrenciler iki ya da üç araştırma projesi/ çalışma hazırlayarak bunları sunacak ve kapsamlı bir literatür taraması yapmaya teşvik edileceklerdir.
   
  Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi dışındaki bölümlerden gelen öğrencilerimiz bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bu bölümlerden mezun olmadığı halde bilimsel hazırlık programındaki derslerin bir kısmını lisans eğitimleri sırasında almış olan öğrenciler, programdaki bu derslerden muaf tutulmak için başvuru yapabilirler. Hazırlık programındaki dersler lisans düzeyinde olup yüksek lisans programında alınan derslerin yerine geçmez. Hazırlık programı en çok iki yarıyılda tamamlanır. Bilimsel hazırlık programında toplam dört ders vardır.
   
  Yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, kariyerlerine akademik alanda devam edebilecekleri gibi kamuda ya da özel sektörde (basın, finans, dışişleri, dış ticaret, vs.) çalışabilmektedirler.

  YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

  Güz Dönemi 
  POLS 519 Araştırma Yöntemleri
  POLS 530 Uluslararası Hukuk ve Örgütler
  POLS 522 Karşılaştırmalı Siyaset
  Uzmanlaşma Seçmeli Dersi

  Bahar Dönemi

  POLS 536 Türk Dış Politikası
  POLS 515 Uluslararası İlişkiler Teorileri
  Uzmanlaşma Seçmeli Dersi
  Uzmanlaşma Seçmeli Dersi
   
  SEÇMELİ DERSLER
  POLS 557 Modern Ortadoğu Tarihi
  POLS 558 Ortadoğu Siyasetinde Güncel Konular
  POLS 559 Ortadoğu’da İdeoloji, Kimlik ve İnanç
  POLS 560 Ortadoğu Ekonomileri
  POLS 562 Ortadoğu’da Amerikan Dış Politikası
   
  YÜKSEK LİSANS TEZİ
  24 krediyi tamamladıktan sonra Yüksek Lisans programını tezli olarak tamamlamayı hedefleyen öğrenciler “Yüksek Lisans Tezi” dersine kayıt olmalıdırlar.
  Yüksek Lisans Tez Dersi
  POLS 570 Yüksek Lisans Tezi (0 kredi )
   
  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Yüksek lisans eğitimini tez yazmadan tamamlamak isteyen öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinde alınan sekiz derse ek olarak, yüksek lisans programındaki ikinci yıllarına yayılacak toplam üç ders daha almak zorundadırlar. Bu derslerde öğrenciler araştırma projesi hazırlayarak bunları sunacak; kapsamlı bir literatür taraması yapmaya teşvik edileceklerdir.

  3. Dönem
  Proje ve Araştırma Dersleri
  Uzmanlaşma Seçmeli Dersi
  Uzmanlaşma Seçmeli Dersi
  POLS 571 Mezuniyet Projesi
   

  BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

  Lisans derecesi Siyaset Bilimi ve /veya Uluslararası İlişkiler dışında bir bölümden olan öğrenciler bilimsel hazırlık programına devam ederler. 
  Bilimsel Hazırlık
  POLS 517 Uluslararası İlişkiler Tarihi
  POLS 518 Siyaset Bilimine Giriş
  POLS 555 Uluslararası İlişkilere Giriş
  POLS 552 Siyasi Düşünce Tarihi

  DERS İÇERİKLERİ

  Bilimsel Hazırlık Dersleri   [Lisans derecesi Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler dışında bir bölümden olan öğrenciler için]
   
   
  POLS 517 Uluslararası İlişkiler Tarihi
  Bu ders uluslararası politika öğrenimi için gerekli olan özellikle 19. ve 20. yüzyıl siyasi tarih bilgilerini aktarmayı amaçlar. Ders önemli savaşlar, devletlerin askeri ve finansal kapasitelerinin gelişimi, emperyalist yayılma ve geri çekilme, diplomatik anlaşmalar ve birleşmeler ve uluslararası kurumlar yaratma yolundaki çabalar hakkında bilgi verir.
   
  POLS 518 Siyaset Bilimine Giriş
  Bu derste siyaset biliminin gelişimi, kapsamı, ana temaları, politik kurumlar, ideolojiler işlenmekte; bireyler, gruplar ve kurumlar arasındaki ilişkiler incelenmektedir.  
   
  POLS 555 Uluslararası İlişkilere Giriş
  Bu derste uluslararası ilişkilerle ilgili temel konular ve kavramlar çalışılmaktadır. Çalışılan konular arasında uluslararası siyaset, ulus-devletler arasında rekabet, silahlanma yarışı, ittifak kurma ve uluslararası ihtilaflar bulunmaktadır. Aynı zamanda bu ders öğrencileri diplomasi, ekonomik yaptırımlar, güç kullanımı ve savaş gibi dış politika araçları ile tanıştırmayı amaçlamaktadır.
   
  POLS 552 Siyasi Düşünce Tarihi
  Bu ders öğrencileri siyaset teorisi tarihiyle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bu derste Eflatun, Aristo, Aquinas, Augustine, Machiavelli, Hobbes, Locke, Hegel, Rousseau, Mill, Hume, Burke, Smith, Berlin ve Marks gibi teorisyenler çalışılacaktır. Klasik siyaset felsefesi’nin modern siyaset felsefesine nasıl katkıda bulunduğu incelenecektir.
   

  Zorunlu Dersler
   
  POLS 519 Araştırma Yöntemleri
  Bu derste yöntembilim konuları epistemolojik bir çerçevede incelendikten sonra, öğrenciye araştırma sorusu bulma, hipotez kurma, örneklem yöntemleri, istatistiksel analiz ve test, kaynakça oluşturulması konularında çalışmalar yaptırılacaktır. Pozitivist ve pozitivist olmayan bilimsel yaklaşımlar ve metotlar arasında bir denge aranacaktır.
   
  POLS 530 Uluslararası Hukuk ve Örgütler
  BM, NATO, Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi örgütlerin karar verme mekanizmalarını politika oluşturmalarını ve bu örgütlerin uluslararası hukukun oluşumundaki etkileri analiz edilecektir
   
  POLS 522 Karşılaştırmalı Siyaset
  Bu ders öğrencilere siyasal sistemler ve aktörlerin karşılaştırmalı incelemesini öğretmek üzere tasarlanmıştır. Dersin amacı öğrencilerin içinde bulundukları sistem dışında diğer siyasal sistemler hakkında da ileri bir kavrayış seviyesi geliştirmelerini mümkün kılmaktır. Demokratik pekişmeyi sağlamış siyasal sistemlere ek olarak demokrasiye geçiş yapmakta olan sistemlerin kurumsal tercihleri ve yasal düzenlemeleri incelenecektir. Vaka incelemesi olarak “endüstrileşmiş demokrasiler”, eski komünist devletler, Latin Amerika, Afrika, Asya ve Orta Doğu devletleri ele alınacaktır.          

  POLS 536 Türk Dış Politikası
  Türk dış politikasının merkezine yerleşen temel konular kronolojik olmaktan ziyade tematik bir yaklaşımla incelenecektir. Ayrıca bu ders kapsamında bölgesel sorunlar ve ihtilaf çözümünde Türkiye’nin Orta Asya, Kafkaslar, Karadeniz Bölgesi, Kıbrıs ve Ortadoğu’daki dış politika faaliyetleri irdelenecektir.
   
  POLS 515 Uluslararası İlişkiler Teorisi
  Bu ders Uluslararası İlişkiler teorilerine genel bir giriş içermekte ve uluslararası siyaseti öğrencilerimize daha anlaşılır kılmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda uluslararası ilişkiler çerçevesinde felsefe okulları incelenecektir: İlk olarak uluslararası ilişkiler teorilerin klasik öğretileri ele alınacaktır: idealizm, realizm (klasik ve neo), pluralizm (liberalizm) ve küreselcilik. İkinci olarak, feminizm ve post-modernizm gibi öğretilerle bu klasik ekollerin nasıl eleştirildiği incelenecektir. Bu derste uluslararası ilişkiler teorilerini kavrayabilmek için, teorilerin içeriği, uluslararası ilişkilerde önemli aktörlerin değişen analiz düzeylerinde metodolojik olarak irdelenmesi öngörülmüştür.
   
  Uzmanlaşma Seçmeli Dersleri
   
  POLS 557 Modern Ortadoğu Tarihi
  Bu ders,1917 yılından itibaren Ortadoğu’daki tarihsel olayların gözden geçirilmesini içerir. Balfour Deklarasyonu, İngiliz ve Fransız Mandası, İsrail’in kuruluşu ve etkileri bu derste işlenecek konular arasındadır.
   
  POLS 558 Ortadoğu Siyasetinde Güncel Konular 
  Radikal İslam, El-Fetih, Hizbullah, Hamas gibi radikal örgütlerin siyasal yapıya etkileri, insan hakları, demokratik pekişme, siyasi partiler ve seçimler, nükleer silahların yaygınlaşması ve cinsiyet bu derste ele alınacak konular arasındadır.
   
  POLS 559 Ortadoğu’da İdeoloji, Kimlik ve İnanç
  Bu ders, Ortadoğu’daki insanların düşünce yapısını ideolojilere, kimliklere ve inanç sistemine odaklanarak ana hatlarıyla açıklamayı hedefler. Bu derste İslam dinine ve İslam’ın Ortadoğu’daki sosyal ve siyasal yapıya etkisine özel olarak değinilecektir.
   
  POLS 560 Ortadoğu Ekonomileri
  Bu ders, Ortadoğu ekonomik tarihini ana hatlarıyla açıklamayı hedefler. Milli ekonomilerin gelişimi, Baas Partisinin Ekonomi Politikası, bölgedeki doğrudan yabancı yatırımı, petrol fiyatları ve OPEC, Sovyetlerin dağılmasının ekonomik etkileri, küreselleşmenin bölgeye etkisi bu derste ele alınacak konular arasındadır.
   
  POLS 562 Ortadoğu’da Amerikan Dış Politikası
  Bu ders Amerika’nın Ortadoğu politikasının analizini içerir. Bu amaçla Süveyş Kanalı Krizi’nden beri bölge ile ilgili Amerikan doktrinleri analiz edilecektir. Amerikan- İsrail ilişkileri, Amerikan-Arap İlişkileri, Amerika’nın Baas ideolojisine karşı tutumu, İran İslam Cumhuriyetinin kuruluşu, İran-Irak Savaşı, I. ve II. Körfez Savaşları, nükleer silahların hızla çoğalması bu ders kapsamında çalışılacak konular arasındadır.
   
  POLS 571 Mezuniyet Projesi
  Tezsiz Yüksek Lisans yapmayı hedefleyen öğrencilerimiz bölümümüz öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında bir mezuniyet projesi yazmakla yükümlüdür. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kapsamına giren herhangi bir konuyla ilgili herhangi bir konu kabul edilecektir. Bununla birlikte öğrenciler, Ortadoğu alanıyla ilgili bir araştırma yapma konusunda teşvik edilmektedirler.

Uluslararası İlişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |