Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Aydın Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Küçükçekmece - İstanbul

 • Program tanımları
  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Programının kapsamı çerçevesinde, katılımcıların günümüz küresel sorunları hakkında derin bilgi ve geniş görüşlülük sahibi olmaları hedeflenmiştir. Katılımcılar, kavramsal düzeyde uluslararası sistemin doğasından kaynaklanan farklı sorunların nedenleri konusunda bilgi sahibi olacak, uygulamada ise bu sorunlara geniş bakış açısıyla değişik çözümler üretme amacına yönelik önemli adımlar atmış olacaklardır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün öğretim üyelerinin farklı altyapılarının bulunması ve çok değişik alanlarda uzmanlaşmış olmaları programı daha da çekici kılmaktadır. Katılımcılar, Öğretim üyeleri ile sürekli bağlantı kurabilecek ve ilgilendikleri konularda kendilerine gerekli destek sağlanacaktır.

  Programın Öğretim Dili İngilizce’dir. İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Program Başkanlığı tarafından yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan bu programa ders kaydı yaparak eğitim-öğretime başlarlar. İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler; İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nda iki yarıyıl eğitim-öğretim görürler. Bu eğitim sonunda girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olmaları veya İngilizceden muaf olmak için ÜDS, KPDS, TOEFL, IELTS, FCE veya CPE sınavlarının herhangi birinden son iki yıl içerisinde İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu tarafından istenen düzeyde başarı göstermiş olmaları gerekmektedir.


  SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

  Birinci Yarıyıl
  SB507 Security Issues in Global Context (3+0) 3
  SB509 Basic Issues in Turkish Foreign Policy (3+0) 3
  SB503 Political Behaviour (3+0) 3
  SB505 Advanced Studies in Int.Relations Theory (3+0) 3
  SB501 Political Theory (3+0) 3

  İkinci Yarıyıl

  ELECTIVE COURSES:
  INT Selected Topics In International Law (3+0) 3
  INT Politics of European Union (3+0) 3
  INT Russia in World Politics (3+0) 3
  INT Turkey and European Integration (3+0) 3
  INT Changing Perspectives of Global Order (3+0) 3
  INT Postmodernism and International Relations (3+0) 3
  INT Selected Topics in Human Rights (3+0) 3
  INT Energy Politics (3+0) 3
  INT US Policy after September 11 (3+0) 3
  INT Transitions in European Security (3+0) 3
  INT Politics of Developing Countries (3+0) 3
  INT The Politics of Terrorism (3+0) 3
  INT Caucasus and Central Asia in World Politics (3+0) 3
  INT Turkish-American Relations (3+0) 3
  INT Turkish-Russian Relations (3+0) 3
  INT Politics of Middle East (3+0) 3
  POLS Comparative Politics (3+0) 3

  DERS İÇERİKLERİ

  SB501 Security Issues in Global Context (3+0) 3 Kredi
  (Uluslar arası Güvenlik)

  Ulusal güvenlik kavramı ve hükümet politikası ile bağlantısı. Yaşamsal ulusal değerler ve çıkarların koruma ve geliştirilmesiyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası koşulların yaratılması. Çağdaş güvenlik kavramları ile ilgili normlar ve ilkeler.

  SB509 Basic Issues in Turkish Foreign Policy (3+0) 3 Kredi
  (Türk Dış Politikası Temel Sorunları)

  Genel bir evrim süreci çerçevesinde Türk dış politikasını belirleyen ana eğilimler.

  SB501 Political Behaviour (3+0) 3 Kredi
  (Siyasal Davranış)

  Politikanın insan davranışları üzerindeki etkileri

  SB505 Advanced Studies in IR Theories (3+0) 3 Kredi
  ( Uluslararası İlişkiler Teorileri)

  Uluslararası İlişkiler Kuramı anlamı ve tarihi gelişimi. Ana kuramların sınıflandırılması; dünya düzeninin değişen yapısı ve küreselleşme ile ilgili kuramların vurgulanması.

  SB501 Political Theory (3+0) 3 Kredi
  (Siyaset Kuramı)

  Antik Yunan, Roma ve ortaçağ siyasi düşünürlerinin incelenişi; bunların modern siyaset kuramına başlıca katkıları. Siyaset kuramı ile ilgili kavramlar ve temaların özü ve doğası. Modern siyaset kuramcılarından seçilmiş çalışmalar; siyasi kuramın tarihi gelişimi. Fransız devriminden sonra oluşan kavramlar, temalar ve ideolojiler. Ana düşünürler ve bunların özgürlük, demokrasi, seçim, temsil gibi ana konularda ilgileri.

  INT Contemporary Geopolitics ( Jeopolitik) (3+0) 3
  Başlıca düşünce sistemleri. Kara, hava ve deniz kuramları. Nükleer çağda jeopolitik. Küreselleşme eğilimleri.

  INT Advanced Studies International Political Economy (Uluslararası Politik Ekonomi)(3+0) 3 Ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasındaki ilişki. Devletlerin piyasa müdahalelerinin analizi. Globalleşen ekonomik süreçlerin devlet ve siyaset penceresinden anlaşılması; küresel para sistemi. Uluslararası politik ekonomide temel yaklaşımlar; devlet ve piyasa ilişkileri; uluslararası kurumlar; uluslararası ekonomiyi etkileyen ulusal ve uluslararası politikalar. Uluslararası yatırım; uluslararası para; ekonomik krizler ve siyasete etkileri.

  INT Current Issues in Turkish Foreign Policy
  (Türk Dış Politikası Güncel Sorunlar)

  2. Dünya Savaşından itibaren dış politikanın uygulanmasını belirleyen kurallar ve ilkeler.

  INT Selected Topics In International Law
  (Uluslar arası Hukuk)

  Uluslararası hukukun köken ve doğası; modern devlet sisteminin karakteri ve uluslararası topluluğun hukuki düzenleniş esasları. Devletlerin bölgeleri ve yetki alanları. Uluslararası sözleşmeler. Uluslararası anlaşmazlıklar ve uluslararası alanda hukuk ve düzenin korunması.

  INT Politics of European Union
  (Avrupa Birliği Politikaları)

  Avrupa Birliği’nin Yapısı, günümüzdeki hali ve geleceği.

  INT Russia in World Politics
  (Dünya Politikası ve Rusya)

  SSCB'nin çöküşü sonrasında Rus Federasyonu'nun ekonomik, sosyal ve politik dönüşümü. Kuram ve uygulamada Rus dış politikasının ana belirleyicileri.

  INT Turkey and European Integration
  (Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri)

  Üyelik başvurusu resmi süreci ile ilişkili olarak Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi. Kopenhag ölçütleri ve Birliğin müktesebatının tartışılması. Siyasi davranış, süreç ve kurumsal çerçevelerde AB'ye uyum. İnsan hakları, göç, dış politika ve güvenlik gibi konularda tartışma.

  INT Changing Perspectives of Global Order
  ( Uluslar arası Sistemin Değişen Doğası)

  Politik, sosyo-kültürel, ekonomik-mali ve güvenlik-askeri alanlarda başlıca konuların gruplanması. Konuların bölgesel ve küresel çerçevelerde sınıflandırılması.

  INT Postmodernism and International Relations
  (Post Modernizm ve Uluslararası İlişkiler)

  Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası İlişkiler

  INT Energy Politics.( Enerji Politikaları)
  Küresel enerji savaşları

  21 yüzyılın en önemli güvenlik sorunlarının başında gelen enerji kaynaklarının kontrolü için verilen mücadele

  INT Selected Topics in Human Rights
  ( İnsan Hakları)

  İnsan haklarına dair kuramsal ve felsefi arka plan; devlet-toplum-birey ilişkileri üçgeninde insan hakları; vatandaşlık kavramı. Uluslararası kuruluşlar; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bireysel hak ve özgürlükler; kadın, çocuk, azınlık, mülteci hakları; insan haklarında liberal, feminist, sosyalist, çok-kültürcü gibi doktrinler. Türkiye'de insan haklarının tarihsel gelişimi.

  INT US Policy after September 11 ( 11Eylül sonrası ABD politikası)
  11 Eylül sonrasında ABD iç ve dış politikasında meydana gelen değişim ve sonuçları

  INT Transitions in European Security ( Avrupa Güvenliği)
  Avrupa Güvenliği ve Soğuk Savaş sonrası oluşan ortamda Avrupa’nın yeni güvenlik algılamaları

  INT Politics of Developing Countries
  Soğuk Savaş sonrası oluşan uluslar arası düzeyde zengin kuzey-fakir güney ülkeleri arasındaki ilişkiler ve uluslararası sistem

  INT The Politics of Terrorism ( Terörizm)

  Terörizm nedir ve terörizme karşı nasıl mücadele nasıl verilmelidir.

  INT Caucasus and Central Asia in World Politics ( Kafkasya, Orta Asya ve Dünya Politikası)
  Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Kafkasya ve Orta Asya ‘da yaşanan gelişmeler ve bu bölgelerin dünya politikası içindeki konumu

  INT Turkish-American Relations ( Türk –ABD ilişkileri)
  Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin dünü bugünü ve yarını

  INT Turkish-Russian Relations ( Türk-Rus İlişkileri)
  Türk Rus İlişkilerinin dünü bugunü ve yarını

  INT Politics of Middle East (Orta Doğu’nun Siyasetleri)
  Uluslar arası sistemin önde gelen aktörlerinin bölgeye bakışı ve bölgede ortaya çıkan yeni dengeler ve sorunlar

  POLS Comparative Politics ( Karşılaştırılmalı Siyaset)

  Çeşitli siyasi yaklaşımların karşılaştırılmalı olarak vurgulanması.

Uluslararası i̇lişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |