Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edildiği doktora programımızda uzmanlaşmaya olanak sağlamak esas amacımızdır. Gerek kendi üniversitesimizin gerekse de diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından mezun çok sayıda öğrenci doktora yapmak üzere programımıza başvuruda bulunmaktadır. Doktora programımızın eğitim dilinin İngilizce olması, öğretim üyesi kadromuzun zenginliği ve uzmanlaşmaya elverişli bir ders programı önerebilmemiz nedeniyle programımıza yoğun talep olmaktadır.  
   
  Doktora programının ders yapısı ise şöyledir: Program toplam 36 krediden az olmamak şartıyla en az on iki ders ve yeterlik sınavının başarıyla tamamlanması durumunda, devamındaki tez çalışmasından oluşur. Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler disiplininde lisans veya yüksek lisans derecesi bulunmayan öğrenciler doktora programına kabul edilmeyeceklerinden dolayı d oktora programında bilimsel hazırlık dersleri yer almamaktadır.  Bununla birlikte adayların diğer disiplinlerde aldıkları lisans ve yüksek lisans derslerinin denklik değerlendirmesi bölüm bilim kurulunca yapılır. Uygun görülenler programa kabul edilirler. Doktora programından mezun olan öğrencilerimiz, kariyerlerine akademik alanda devam edebilecekleri gibi kamuda ya da özel sektörde de çalışmaktadırlar. 
   

  DOKTORA DERS PROGRAMI

  1. Yıl
  Güz Dönemi 
  POLS 612 Siyaset Teorisi Semineri
  POLS 613 Türkiye'de Siyaset Semineri
  Uzmanlaşma Seçmeli Dersi
   
  Bahar Dönemi
  POLS 616 Uluslararası İlişkiler Teorileri Semineri
  POLS 617 Araştırma Metodolojisi
  Uzmanlaşma Seçmeli Dersi
   
  2. Yıl
  Güz Dönemi 
  POLS 614 Dış Politika Analizi
  POLS 615 Karşılaştırmalı Siyaset Semineri
  Uzmanlaşma Seçmeli Dersi
   
  Bahar Dönemi
  POLS 618 Uluslararası Hukuk Semineri
  POLS 619 Siyaset Sosyolojisi Semineri
  Uzmanlaşma Seçmeli Dersi
   
  UZMANLAŞMA SEÇMELİ DERSLERİ

  POLS 620 Uluslararası Siyaset Semineri
  POLS 623 Uluslararası Siyasal Ekonomi Semineri
  POLS 624 Uluslararası Organizasyonlar Semineri
  POLS 628 Siyasal İdeolojiler Semineri
  POLS 629 Çağdaş Siyasal Düşünce Semineri
  POLS 646 Siyasal Antropoloji Semineri
  POLS 647 Siyasal Partiler ve Seçimler Semineri
  POLS 648 Amerikan Dış Politikası Semineri
  POLS 649 Rus Dış Politikası Semineri
  POLS 650 Asya Ülkelerinde Kalkınmanın Ekonomi Politiği
  POLS 653 Hindistan Toplumu ve Siyaseti Semineri
  POLS 654 Türkiye’de Siyasal Partiler ve Seçimler
  POLS 655 Türk Siyasal Düşüncesi Semineri
  POLS 635 Türkiye’de Sosyal Yapı ve Din
   
  DOKTORA YETERLİK SINAVI
  36 krediyi tamamlayan doktora öğrencileri, Doktora Yeterlik Sınavına girmek için başvurabilirler.  Doktora sınavına girecek olan doktora öğrencileri i) özgeçmiş, ii) transkript, iii) İngilizce sınav sonuç evrakı (TOEFL, ÜDS, IELTS), iv)yayınlanmış makale ve bildiriler ile yayınlanmamış ödev, proje ve tezlerden oluşan bir dosya ile bölüm başkanlığına başvururlar. 
   
  POLS 670 DOKTORA TEZİ (0 kredi)
  Doktora Yeterlik Sınavını geçen öğrencilerin Doktora Tezi dersine kaydolması gerekmektedir.
   
  BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

  Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler disiplininde lisans veya yüksek lisans derecesi bulunmayan öğrenciler doktora programına kabul edilmeyeceklerinden dolayı doktora programında bilimsel hazırlık dersleri yer almayacaktır. Bununla birlikte adayların diğer disiplinlerde aldıkları lisans ve yüksek lisans derslerinin denklik değerlendirmesi bölüm bilim kurulunca yapılır. Uygun görülenler programa kabul edilirler.

  Doktora Programı Ders Tanımları
   
  Zorunlu Dersler
   
  POLS 612 Siyaset Teorisi Semineri
  Modernleşmeye rağmen, dünyanın dört bir yanındaki savaş ve çatışmalar hala dünya siyasetinin önemli bir konusudur. Bu derste, savaş, çatışma ve barış gibi uluslararası ilişkiler kavramları siyasi düşünce tarihinin çeşitli düşünceleri referans alınarak çalışılacaktır.
   
  POLS 613 Türk Siyaseti Semineri
  Bu ders, 1908’deki İkinci Anayasal Monarşi’den itibaren Türk siyasetindeki olayların tarihi bir genel açıklamasını verir. Cumhuriyetin doğuşu üzerine farklı görüşler, tek parti idaresinin kurulması, çok partili siyasete geçiş, 1960 askeri müdahalesi, 1960’tan sonra siyasetin radikalleşmesi, 1980 askeri müdahalesi ve Özal’lı yıllar çalışılacaktır. Öğrencilerden alan içindeki belirli bir döneme ya da konuya yoğunlaşmaları ve bir araştırma projesi yazmaları beklenir.
   
  POLS 616 Uluslararası İlişkiler Teorisi Semineri
  Bu seminerde Uluslararası İlişkiler Teorileri çalışılacaktır. Bu çerçevede, teorilerin doğuşu ilk olarak değerlendirilecektir. Liberalizm, realizm gibi temel teoriler incelendikten sonra neo-liberalizm ve neo-realizm gibi daha çağdaş teoriler çalışılacaktır. Öğrenciler, seminer çerçevesinde belirli bir teori ya da teorisyene odaklanarak bir araştırma projesi hazırlayacaklardır.
   
  POLS 617 Araştırma Metodolojisi 
  Bu derste yöntembilim konuları epistemolojik bir çerçevede incelendikten sonra, öğrenciye araştırma sorusu bulma, hipotez kurma, örneklem yöntemleri, istatistiksel analiz ve test, kaynakça oluşturulması konularında çalışmalar yaptırılacaktır. Pozitivist ve pozitivist olmayan bilimsel yaklaşımlar ve metotlar arasında bir denge aranacaktır.
   
  POLS 614 Dış Politika Analizi
  Bu seminer, analiz düzeyleri, sistem analizi, oyun teorisi ve dış politikada karar alma süreçleri gibi dış politika analizinde yaygın olarak kullanılan tekniklerin derinlemesine tetkikini içerir. Bu seminerde, öğrencilerden bir dış politika konusuna odaklanmaları ve araştırma projesi yazarken bu analitik araçlardan birini kullanmaları beklenir.
   
  POLS 615 Karşılaştırmalı Siyaset Semineri
  Bu ders öğrencilere siyasal sistemler ve aktörlerin karşılaştırmalı incelemesini öğretmek üzere tasarlanmıştır. Dersin amacı öğrencilerin içinde bulundukları sistem dışında diğer siyasal sistemler hakkında da ileri bir kavrayış seviyesi geliştirmelerini mümkün kılmaktır. Demokratik pekişmeyi sağlamış siyasal sistemlere ek olarak demokrasiye geçiş yapmakta olan sistemlerin kurumsal tercihleri ve yasal düzenlemeleri incelenecektir. Vaka incelemesi olarak “endüstrileşmiş demokrasiler”, eski komünist devletler, Latin Amerika, Afrika, Asya ve Orta Doğu devletleri ele alınacaktır. Bu seminerde, öğrenciler belirli bir konuya odaklanır ve karşılaştırmalı siyasal analiz metoduyla bir araştırma yürütürler.
   
  POLS 618 Uluslararası Hukuk Semineri
  Seminer uluslararası hukuk içindeki çeşitli dalların (Deniz Hukuku, Çevre Hukuku, Uzay Hukuku, vb.) incelenmesini içerir. Buna ilaveten, çeşitli konvansiyonlar ve etkileri çalışılacaktır. Bu seminerin koşulu olarak, öğrenciler belirli bir uluslararası hukuk konusuna yoğunlaşıp bir araştırma projesi yazarlar.
   
  POLS 619 Siyaset Sosyolojisi Semineri
  Bu seminer sosyal ve siyasi olaylar arasındaki karşılıklı etkileşim sürecine odaklanır. Siyasi davranış, siyasi kültür ve siyasi kurumların geliştiği çevreyi analiz eder. Bu seminerde öğrencilerden siyaset sosyolojisi alanında belirli bir araştırma sorusuna odaklanmaları ve bulgularını araştırma projesi olarak sunmaları beklenir.
   
  Uzmanlaşma Seçmeli Dersleri
   
  POLS 620 Uluslararası Siyaset Semineri 
  Bu ders, uluslararası ilişkilerde sıkça kullanılan uluslararası toplum, uluslararası düzen, teoriler ve ideolojiler gibi kavramsal ve analitik araçları incelemeyi içerir. Öğrencileri, teorik ve kavramsal çerçeveyle donatarak onların belirli bir konuda yoğunlaşmalarını teşvik eder. Bu dersteki özel konular Irak, Kosova, Doğu Timor, Kaşmir, Kuzey İrlanda, Ruanda ve buna benzer bölge ve sorunları içerir. 
   
  POLS 623 Uluslararası Siyasal Ekonomi Semineri
  Bu seminerde devlet ve piyasa arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu amaçla merkantilizm, liberalizm, Marksizm, emperyalizm, rasyonel tercihler ve oyun teorisi gibi uluslararası siyasal ekonomi teorileri çalışılacaktır. Ayrıca, ulus-devletler arasındaki ilişkiler üzerinde çokuluslu şirketler, IMF, Dünya Bakası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşların rolü incelenecektir. Böylelikle, bu seminerde siyasal erkin ekonomik sonuçları nasıl etkilediği ve ekonomik güçlerin siyasal hareketi nasıl şekillendirdiği tartışılacaktır. Seminer çerçevesinde öğrenciler uluslar arası siyasal ekonomi alanında kuramsal yada görgül bir çalışmayı araştırma projesi olarak sunacaklardır.
   
  POLS 624 Uluslararası Kuruluşlar Semineri
  Bu ders işlevselcilik, yeni işlevselcilik, kolektif eylem ve sosyal tercih gibi uluslararası örgütler teorisi konularını içerir. Özel ilgi alanı olarak karar alma ve bölgesel ve uluslararası örgütlerin yapısı incelenecektir. Bu dersi alan öğrenciler aşağıdaki kurumların alt organlarına yoğunlaşabilirler: Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Doğu Asya Milletler Birliği, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği.
   
  POLS 628 Siyasi İdeolojiler Semineri
  Bu dersin ana çerçevesi, tarihsel perspektifti kullanarak faşizm, nasyonal sosyalizm, komünizm, sosyal demokrasi, liberalizm ve dinsel köktencilik ideolojilerini incelemektir. Bu ideolojilerin ortaya çıkışlarındaki tarihsel koşullar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Öğrenciler belirli bir ideolojiye yoğunlaşacak ve bu dersin çerçevesi içersinde bir araştırma projesi hazırlayacaklardır.
   
  POLS 629 Çağdaş Siyasal Düşünce Semineri
  Bu ders, batılı liberal ideolojileri eleştiren düşünce sistemlerini/ideolojilerini incelemeyi içerir. Nietzche ve Foucault gibi düşünürlerin yanında, feminizm, post-modernizm, post-yapısalcılık gibi düşünce akımları ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır. Öğrenciler, belli bir ideolojiye ya da teorisyene yoğunlaşacaklar ve bu ders çerçevesinde bir araştırma projesi hazırlayacaklardır.
   
  POLS 646 Siyaset Antropolojisi Semineri
  Bu ders, geçmişte ‘batı dünyasını’ ele geçirdiği kadar bugünkü dünyayı da yönlendirdiği görülen ‘kabile’, ‘etnisite’ ve ‘ulus’ kavramlarına dair sağlam bir kavrayış ve geniş bir bakış açısı sağlamayı amaçlar. Ayrıca bu ders, öğrencinin devamlı değişim ve dönüşüm içinde olan bu terimlerin özel (veya yerel, sosyal) sonuçlarını ve tarihsel kökenlerini anlamasını mümkün kılmak amacındadır. Öğrenciler yukarıdaki kavramların bir boyutu üzerinde duracaklar ve kuramsal ya da görgül bir çerçevede içinde araştırma projesi hazırlayacaklardır.
   
  POLS 647 Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri Semineri
  Bu ders siyasal partiler ve seçim sistemleriyle ilişkili teori ve kavramları incelemeye yöneliktir. Geçişkenlik, bölünme, yeniden saflaşma, çoğunlukçu ve nispi seçim sistemi gibi konular üzerinde durulacaktır. Bu dersi alan öğrenciler, belirli bir ülkedeki seçim sistemi ya da siyasi parti üzerine bir inceleme projesi hazırlayacaklardır.
   
  POLS 648 Amerikan Dış Politikası Semineri
  Bu ders, günümüzde ve geçmişte Amerikan dış politikasının temelini oluşturan mirasa ve geleneklere dair bir anlayış ve Soğuk Savaş sonrası Amerikan dış politikasına ilişkin olarak günümüzde ileri sürülen yaklaşımlara, stratejilere ve doktrinlere dair bir bakış sağlar. Bu derste öğrenciler, Amerikan dış politikasının herhangi bir boyutuyla ilgili bir araştırma projesi hazırlayacaklardır.
   
  POLS 649 Rus Dış Politikası Semineri
  Bu ders, öğrencileri soğuk savaş sonrası Rus dış politikasındaki gelişmeleri incelemeye ve anlamaya teşvik etme amacını taşımaktadır. Öğrenciler Rus dış politikasının belli bir boyutu üzerinde duracaklar ve bu çerçevede bir araştırma projesi hazırlayacaklardır.
   
  POLS 650 Asya Ülkelerinde Kalkınma Ekonomi Politiği
  Bu seminer, ekonomi politik alanında geliştirmeci modelin incelenmesi kapsar. Asya ülkelerinde ekonomik değişimin ve gelişimin tarihsel gelişimi de bu seminerin çalışma konusudur. Bölgesel ve uluslararası ekonomik örgütlerin gelişim sürecine özel olarak değinilecektir. Bu seminerdeki öğrencilerin belirli bir Asya ülkesini ele alarak, bu ülkenin kalkınma ekonomi politiği üzerine iyi tanımlanmış bir araştırma yürütmesi beklenecektir.
   
  POLS 653 Hindistan Siyaseti ve Toplumu Semineri
  Bu seminer her hafta farklı bir konu tartışılmak üzere düzenlenmiştir. Modern Hindistan tarihini ana hatlarıyla açıklamakla başlayıp, Hindistan’ın sosyal, ekonomik ve siyasal hayatı incelenecektir. Öğrenciler belirli bir konuyu ya da dönemi ele alarak iyi temellendirilmiş bir araştırma projesi hazırlamakla yükümlüdür.
   
  POLS 654 Türkiye’de Siyasal Partiler ve Seçimler Semineri 
  Bu ders, 1908’deki İkinci Meşrutiyet döneminin ilanından itibaren siyasal sistemler ve seçimler üzerine tarihsel bir bakış sunmaktadır. Türkiye’deki siyasal partilerin parti organizasyonu, ideolojisi ve seçim bölgesi de incelenecektir. Öğrencilerin tek bir siyasal partiye odaklanarak, o partinin organizasyonu, ideolojisi ve seçim bölgesi üzerine bir araştırma yapmaları beklenmektedir..   
   
  POLS 655 Türk Siyasal Düşüncesi Semineri 
  Bu seminer, hem emperyal hem de cumhuriyet dönemleri boyunca Türk siyasal tarihindeki düşünceler üzerine bir incelemeyi kapsar. Genç Osmanlılar, Jön Türkler, Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık, İslamcılık, Kemalizm, Milliyetçilik, Sosyalizm, bu derste tartışılacak ideolojik akımlardan bazılarıdır. Öğrencilerin ya belirli bir düşünüre ya da bir düşünce akımına odaklanarak, bir araştırma projesi yazmaları beklenmektedir. 
   
  POLS 635 Türkiye’de Sosyal Yapı ve Din
  Bu seminerde, dinin Türkiye’deki değişen sosyal şartlar karşısındaki konumu, sosyo-ekonomik farklılaşma sürecindeki ideolojik amaçlar için dini düşüncenin istismar edilmesi, değişime bir tepki olarak dinin politikleşmesi ve ulusal kültürde önemli bir yeri olan dini inanç, semboller ve figürlerin siyasal olarak kullanılması incelenmektedir. Bu semineri takip eden öğrencilerden, belirli bir araştırma konusuna odaklanarak, bulgularını bir araştırma ödevinde sunmaları beklenmektedir.


Uluslararası İlişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |