Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Ticaret Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Programlar 14 hafta / yarıyıl süresince toplam 10 kredili ders , seminer dersi ve tez çalışması olarak uygulanmaktadır. Yüksek lisans programlarına kabul edilen her öğrenci, 1 kredilik "Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri" dersini ilk kayıt yaptıkları yarıyılda almak zorundadır. Seminer dersi en erken 3. yarıyılda alınabilmektedir. Öğrenci, alması gereken bilimsel hazırlık derslerini, tüm kredili derslerini ve Seminer dersini başarıyla tamamlamış ise, tez savunmasına alınabilir. Öğrenci tez savunmasına girebilmek için ancak 4. yarıyılın başında Enstitü'ye başvurabilir.

  • Tüm yüksek lisans programlarında dersler Pazartesi-Cuma günleri yürütülmektedir. Hafta içi her gün üç kredi saati üzerinden yürütülen dersler, 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.’

  DERS İÇERİKLERİ

  I. DÖNEM:


  1.  ÇAĞDAŞ SİYASAL FELSEFELER
  İç ve dış poltika ayrımının küreselleşme sürecinde anlamını kısmen yitirdiği 21.yüzyılda öncelikle liberal demokrasi çağdaş açılım ve açmazları ile ele alınacaktır. Bu çerçevede kimlik sorunsalı başta olmak üzere kültürel (etnik/dinsel) olguların küresel çatışma nedenleri olup olmadığı sorgulanarak, uluslararası barışın etik temellerine varılması yönündeki metodolojik gayretler üzerinde durulacaktır. Muhafazakarlık, Liberalizm ve Sosyal Demokrasinin Sanayi Ötesi Toplum ile Gelişmekte Olan Dünya’ya neler vaad edebileceği konularının dersin içeriğine katılması doğaldır.

  2.  ULUSLARARASI İLİŞKİLER : TEORİLER, YAKLAŞIMLAR VE MODELLER
  Bu derste tarihsel perspektif ışığında Uluslararası İlişkiler disiplininin “evrimi”ne odaklanılacaktır. Dersimiz, sadece Realist, idealist tartışmasıyla yetinmeyi; felsefi bağlamda sosyla bilimlerin gelişimi çerçevesinde Uluslararası İlişkiler’in hangi kıstaslar üzerine modeller üretebildiğini değerlendirecektir. Devamen, gelenekselcilik, yapısalcılık, davranışsalcılık teorik açılımları birer sistem analizi olarak açıklanacak; eleştirel kuramlara yer verilerek normatif yaklaşımların yanı sıra “post” modern marjinal teorilere de değinilecektir.

  3.  ÇAĞLAR BOYUNCA SAVAŞ VE BARIŞ
  Bu ders, siyasi ve diplomasi tarihi anlatımını içermektedir. Ancak, dersimiz, salt kronolojik bir yaklaşım içinde ele alınmayacaktır. Savaş ve barış olgularına bilimsel analitik tanımlamalar yapıldıktan sonra global perspektifte uygarlığın uzun yürüyüşünde çatışma, uzlaşma ya da parçalanma, bütünleşme (entegrasyon) süreçlerinden hareketle tarih işlenecektir. Disiplinler arası yaklaşım doğrultusunda antropolojik yöntemlerin de katıldığı bu derste küreselleşme sonrası yeni savaş, çatışma biçimlerini de dile getirilecektir.

  4.  KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE TÜRKİYE
  İlkin, 21. yüzyılın kapılarını aralayacan İletişim Devrimi’nin ekonomik düzleminde dünya sisteminde oluşturduğu bütünleşme –globalizasyon- üzerinde yoğunlaşılacaktır. Küresel(leşen) iktisadi yapının hangi uluslararası model ışığında yapılandığına ilişkin teorik açıklamalar tartışılacak; ardından yüne bu düzlemde güncel sorunlar (mali krizler vb.), ekolojik yaklaşımlar dahil, üzerinde durulacaktır. Küresel rekabet ortamında Türkiye’nin Sanayi Ötesi Toplum’a geçişinin önündeki yapısal sorunlar ile global stratejileri irdelenmeye çalışılacaktır.

  5.  (SEÇMELİ) BİLİM, SANAT VE UYGARLIK TARİHİ
  Bilim ve Sanat’ın uygarlığın etik ve estetik değerlerini oluşturduğu düşüncesinden hareketle dünü, bugünü tanımak ve geleceği kestirilmek için kültürel oluşumlara tüketim çağında ne kadar gerekli olduğu Uluslararası İlişkiler disiplininde de giderek kavranmaktadır. Dersimiz, teknolojinin 21. yüzyılın dünyasını üretmekteki etkilerini işlemenin ötesinde, çağdaş trendlerin ve zamanın ruhunun bilim(sel) ve sanat(sal) gayretlere nasıl şekil verdiğini, örnek olaylar ışığında kapsaması amaçlanmaktadır. Dünya kamuoyu ve siyasal iletişimin zevkleri yönlendirme sanatı da bu bağlamda dersimizin alanı içine girmektedir.

  6.   (SEÇMELİ) BÖLGESEL ANALİZLER
  Bu ders, global ve ulusal analiz düzeyleri dışında disiplinle bölgesel entegrasyon, çatışma süreçleri bağlamında bakmaktadır. Global Sistem’in bir alt sistemini oluşturan havzaların siyasi oluşum, diplomatik açılım, ekonomik ilişkiler ve kültürel etkenler yumağında değerlendirileceği bu derste, Latin Amerika, Avrasya, Ortadoğu, Güney Asya bölge alan araştırmaları üzerinde durulacak ve bölgesel, global etkileşim süreçleri irdelenecektir.

   
  II. DÖNEM

  1. GÜNCEL ULUSLARARASI SORUNLAR
  Bu ders makro düzeyde Uluslararası Sistemin karşılaştığı sorunlara (ekolojik tükeniş, organize suçların küreselleşmesi, terör ve savaş dışı savaş vd…) tematik yaklaşımda bulunacağı gibi, yine global perspektifte devletler arası çatışma alanlarını belirleyerek; bölgesel bağlamda çekişmelere odaklanacaktır. Dünya çatışma havzalarının saptanması ve açıklanması bu dersin içeriğindedir. Güncel çatışmaların neden ve sorun ilişkileri içinde ele alındığı bu ders aktüaliteyi yakından izlemektedir.

  2. GLOBAL TOPLUM VE İNSAN HAKLARI
  Uluslararası sistemde barış ve düzenin sürdürülebilir kılınması için kültürel bağlamda bir Global Toplum bilincinin oluşması gereği varsayımından hareketle, İnsan Haklarının bu yeni Dünya vatandaşlığı kültürünün merkezinde yer aldığı hatırlatılacaktır. İnsan Hakları düşünce ve uygulamalarının evrimi, gelişimindeki etkenler, ihlallerin disiplinler arası nedenleri; küresel, bölgesel ve ulusal düzlemde alınan önlemler işlenecektir. Türk Dış Politikası ile ilintilendirilerek İnsan Hakları’nın felsefi değerlendirilmesi de aktarılacaktır.

  3. TÜRK DIŞ POLİTİKASI
  Bu ders kapsamında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu dönemden başlayıp Türkiye'nin bölgesel ve küresel ortamdaki yönelişlerini takip ederek ve Türk Dış Politikası'nın genel trendlerini kronolojik bir süreçte masaya yatırarak öne çıkan eksenleri (ve ülke politikalarını) neden ve sonuçlarıyla birlikte incelemektir.

  4. ULUSLARARASI GÜVENLİK VE STRATEJİ
  Tarihsel düzlemde “güvenlik” konseptinin zaman içinde evrimi, 21. yüzyıl ile Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan tehditlerin çeşitlenişi gibi konuların tartışılmasıyla başlayan bu derste, siber savaş, organize suçlar, ekolojik kıyamet senaryoları, küresel terör vd. bağlamında sıralanabilecek olgular incelenmektedir. Bu tehditlerin karşısında gerek uluslararası sistem, gerek ulus-devletin dış politika düzeyinde üretilebilecek güvenlik stratejilerinin çerçevesi çizilmekte, söz konusu anlatım güncel gelişmelerle pekiştirilerek aktarılmaktadır.

  5. (SEÇMELİ) KÜRESEL HUKUK VE YÖNETİŞİM
  Bu dersin ana konuları Devletlerarası (Umumi ve Özel) Hukukuna tekabül etmektedir. Devletlerarası İlişkilerin organları, antlaşmalar, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi, uluslararası yargı, savaş hukuku gibi konular yer alacağı gibi, Yönetişim (Governance) ile kastedilen, INGO (USTK) adı verilen örgütlerin etkinlikleri ile Küreselleşen Sistem’in yeni aktör ve süreçlerinin oluşturduğu ilişkiler ağı da adeta enformel bir yapılaşma şeklinde işlenecektir. 

  6. (SEÇMELİ) ENTEGRASYON MODELLERİ IŞIĞINDA AB
  Bu dersin amacı uluslararası ilişkilerdeki entegrasyon teorileri ile ilgili temel bilgileri vermek ve özel olarak da başarılı bir entegrasyon örneği olan Avrupa Birliği’ni farklı teorik yaklaşımlar açısından incelemektir. Ders çerçevesinde öncelikli olarak Avrupa’da entegrasyon fikrinin ortaya çıkması ve gelişimi ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra, farklı teorik yaklaşımlar bakımından Avrupa’da entegrasyon süreci  tarihi bir perspektif içerisinde ele alınmaktadır. Daha sonra ise AB’nin kurumları ile ilgili temel bilgiler öğrencilere verilmektedir.

Uluslararası i̇lişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |