Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Kültür Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  • 4 yıllık lisans programı mezunu olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü*
  programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya
  sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları
  gerekmektedir.
  • Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya
  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
  * Lisansüstü, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Plastik ve fonetik sanatlar programlarından mezun ya da işletme, iktisat gibi yönetime dönük üniversite mezunlarını sanatsal değerlendirme, sanat yönetimi, gösteri tasarımı, konularında uzman, yaratıcı, üretici ve ayrıca gösteri sanatlarının evrensel boyutunu betimleyebilme, algılayabilme yetisiyle donanmış sanat yöneticileri yetiştirmek.

  Süre

  Tezli Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıl)

  Diğer Koşullar
  • Program dili Türkçe’dir.
  • Program, toplam 28 kredi / saattir.
  • Program tezli yüksek lisans programıdır.
  • İlgili Anabilim Dalı'ndan mezun olmayan öğrenciler için, içeriği ve süresi Anabilim Dalı tarafından belirlenecek bir "Hazırlık Programı" zorunlu tutulabilir. Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Tezi” hazırlamak zorundadır.
  • Program hafta içi gündüz saatlerinde yürütülür.
  • Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
  • ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, herhangi bir puan grubundan minimum 55 puan almış olmak,
  • Tüm programlar için Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, Bilimsel Değerleme ve Mülakat yapılacaktır.

  DERS PROGRAMI

  l.Yarıyıl
  Sanat Yönetimi ve Organizasyon
  Sahne Sanatlarından Seçme Konular
  Seminer
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  II.Yarıyıl

  Sanatsal Kurum Modelleri
  Sanat Yönetiminde İletişim
  Seminer
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders
  Seçmeli Ders

  3. ve 4. Yarıyıl
  Yüksek Lisans Tezi
   
  l.Yarıyıl Seçmeli  Dersler

  Mitoloji
  Yetenek Yönlendirme ve Yönetme
  Dans ve İletişim
  Boş Alanda Optik/Mekanik/Akustik
  Avrupa Birliği İlişkileri
  Muhasebe
  Eleştirel Düşünce
  İşletme Hukuku
  Polifoni de Seçme Konular
  İşletme Yönetimi ve Pazarlama

   II.Yarıyıl
  Seçmeli  Dersler


  Kitle İletişim Hukuku ve Fikri Haklar
  Plastik Sanatlarda Özgünleşme
  Halkla İlişkiler ve Organizasyon
  Fonetik Sanatlarda Özgünleşme
  Plastik Sanatlarda Sergileme Metodları
  İnsan Bilimi
  Dans Tiyatro
  Ekonomi
  Kurumsal Yazışma Teknikleri


  SANAT YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 
  I. YARIYIL
   
  ZORUNLU DERSLER
   
  Sanat Yönetimi ve Organizasyon
  Sanat etkinliklerinin üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte, Yönetim – Organizasyon mekanizmasının yapısı, işleyişi, yöntemleri üzerinde yoğunlaşan bir derstir.
   
  Sahne Sanatlarından Seçme Konular
  Sahne Sanatlarının, Antik Yunan’dan Modern – Post Modern döneme kadarki örnekleri ve bu örneklerin çözümleme yordamları üzerinde durulacaktır.
   
  Seminer
  Sanatın farklı dallarında başarılı olmuş uygulayıcıların sunumlarına yer verilecektir.
   
   
  SEÇMELİ DERSLER
   
  Yetenek Yönlendirme ve Yönetme
  Marka Stratejileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Planlama ve Kişisel Gelişim alanlarında incelemelerin ve projelerin yapılacağı bir derstir.
   
  İşletme Hukuku
  İşletmelerin kanunla sınırlandırılmış ve düzenlenmiş çalışma alanlarını, hukuki sorumlulukları ve hakları konusunda bilgi verilecektir.
   
  İşletme Yönetimi ve Pazarlama
  Bir işletmenin yönetimiyle ilgili olan temel fonksiyonları ve pazarlamanın konusuna giren pazarlama yönetimi, pazarlama planlaması, pazarlama araştırması, tüketici pazarları ve tüketici davranışı, pazar analizi, talep tahmini, işletmelerde fiyat ve fiyat politikaları hakkında bilgi aktarılacaktır.
   
  Polifonide Seçme Konular
  Çok sesli müziğin doğuşu, gelişimi ve günümüzdeki yeri hakkında bilgi verilecek, ayrıca dönemlere ait çok sesli müzik örnekleri dinletilerek çözümleme yapılacaktır.
   
  Dans ve İletişim
  Dansın ifade gücüne ve bedeb diline katkıları üzerinden, iletişim alanında kullanılmasını inceleyen disiplinler arası bir araştırma alanı.
   
  Eleştirel Düşünce
  Düşünce tarihinin başladığı Antik Yunan’dan günümüze kadar uzanan sürecinde geçirdiği evreler, felsefenin temel kuramları ve düşünce tarihine yöne veren önemli filozofların kuramları incelenecek.
   
  Mitoloji
  Asya – Mezopotamya – Yunan ve Roma mitolojilerinin öykülerinin inceleneceği bir derstir.
   
  Muhasebe
  Muhasebe ve finansın temel kavramlarının anlatığıdığı derste, firmalar için önemi tartışılmaz olan nakit yönetimi üzerinde yöntemler, kuramlar ve kurallar anlatılacaktır.

  Avrupa Birliği İlişkileri
  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri paralelinde artan ortak proje – bütçe – fon oluşturma yordamları incelenecektir.
   
  Boş Alanda Optik / Mekanik / Akustik
  Sahne sanatlarının olmazsa olmazı olan ışık tasarımı ve ses mühendisliği üzerine bir çalışma alanıdır.
   
   
  II. YARIYIL
   
  ZORUNLU DERSLER
   
  Sanatsal Kurum Modelleri
  Sanat kurumlarının çok çeşitliliği ve bu çeşitlilik içinde yönetim – üretim – sunum teknikleri üzerinde durulacaktır
   
  Sanat Yönetiminde İletişim
  Sosyal Bilimler alanında çok geniş bir yer kaplayan İletişim’in Sanat Yönetimi disiplini içerisindeki uygulama alanları araştırılacak.
   
  Seminer
  Sanatın farklı dallarında başarılı olmuş uygulayıcıların sunumlarına yer verilmeye devam edilecektir.
   
  SEÇMELİ DERSLER
   
  Kitle İletişim Hukuku ve Fikri Haklar
  Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku’nun kapsama alanı, örnek davalar ve kanun maddeleri incelenecektir.
   
  Plastik Sanatlarda Özgünleşme
  Plastik sanatların tarihsel süreci incelenerek, eser analizi ve dönem araştırmaları yapılacaktır.
   
  Halkla İlişkiler ve Organizasyon
  Halkla İlişkilerin Tanımı, Dünyada ve Türkiye'de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Temel İlkeler, Halkla İlişkiler Bölümünün Organizasyon İçindeki Yeri; Halkla İlişkiler Kampanya Planlaması: Sorunun saptanması ve hedeflerin belirlenmesi, Uygulama, Değerleme, Halkla İlişkiler Araçları başlıkları altında çalışılacaktır.
   
  Fonetik Sanatlarda Özgünleşme
  Fonetik Sanatlar alanında örnek eserler üzerinde inceleme yapılacak, yerel ve evrensel değerler üzerinden özgünleşme kavramı üzerinde durulacaktır.
   
  Plastik Sanatlarda Sergileme Metodları
  Plastik Sanatlara ait eserlerin alıcısına ulaşması sürecinde günümüze kadar gelen metodları ve özgün sunum teknikleri üzerine araştırmalar yaoılacaktır.
   
  İnsan Bilimi
  İnsanın gelişim sürecini inceleyen ders kapsamında ilkel insandan homo sapienceye kadar geçirdiği evreler, uygarlık tarihi penceresinden incelenecektir.       
   
  Dans Tiyatro
  Sahne Sanatlarının çok özel bir alanı olan dans tiyatro disiplininin örnek eserleri incelenerek yorumu yapılacaktır.
   
  Ekonomi
  Ekonomiye giriş, ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisi, Ekonomik sistemler, nüfus meseleleri ve ekonomik büyüme, Fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, Üretim , üretim maliyetleri ve üretim faktörleri, tabiat, emek, sermaye kavramları incelenecektir.
   
  Kurumsal Yazışma Teknikleri
  Resmi yazışmaların biçimsel özelliklerinin aktarıldığı, hiyerarşik düzende yazışma kurallarının incelendiği bir derstir.
   
  lll. ve lV. YARIYIL
   
  Tez
  Öğretim Üyesi bir danışman eşliğinde belirlenmiş bir konunun, neden sonuş içinde incelenerek, tespit edilen sorunun teşhis edilmesi ve tedavi önerisini içeren bir tez hazırlanacaktır


Sanat yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |