Ekonomi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ekonomi Doktora Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  1- ALES-EA min 70 veya GMAT 500 veya GRE (Q) 700 puan olmalıdır.

  * ALES son iki yıl içerisinde alınmış olmalıdır.
  * GMAT veya GRE son beş yıl içerisinde alınmış olmalıdır

  2- KPDS 70, ÜDS 70, TOEFL: (IBT 79, CBT 213, PBT 550), IELTS 7.0 asgari puanı gösterir belge aranacaktır.

  * KPDS ve ÜDS için 5 yıl, diğer sınavlar için ise başvuru tarihinde 2 yıllık geçerlilik süresi aranacaktır.

  3- Yüksek Lisans ile Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgelerinin aslı ya da noter onaylı fotokopileri.

  4- Transkript (Yüksek Lisans ve Lisans)

  5- Özgeçmiş

  6- İki adet referans mektubu

  7- Ön Kayıt Formu

  8- Nüfus cüzdanı fotokopisi

  9- Başvuru dilekçesi

  10- İkametgah Belgesi

  11- Vesikalık fotoğraf (5 adet)

  12- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair durum belgesi.

  * Başvuru belgelerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü�ne teslim edilmesi gereklidir
  * Yukarıda belirtilen belgelerle başvuran öğrenciler arasından mülakatla öğrenci seçimi yapılacaktır.
 • Program tanımları


  Programın Amacı

  Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Doktora programının ana hedefi yaşanan olaylara faklı perspektiften yaklaşabilen, olayları eleştirel, akademik ve bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilen, analiz ve yorum yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

  Program, küreselleşmenin etkilerini, sebep ve sonuçları iyi algılayabilen, olaylara farklı bakış açılarından yaklaşarak çözüm üreten bireyler yetiştirmenin önemini öngörerek sunulmaktadır.

   
  Programın eğitim ve öğretim dili İngilizce'dir.


  Ders Programı


  Zorunlu Dersler

  EC 621- İleri Mikroekonomi
  EC 622- İleri Makroekonomi
  EC 625- Büyüme Ekonomisi
  EC 626- Uluslararası İktisat
  EC 627- Kantitatif Teknikler
  EC 628- Uygulamalı Ekonometri

   
  Seçimlik Dersler

  EC 611- Küreselleşme ve Finansal Piyasalar
  EC 617- AB ve Türkiye Ekonomisi
  EC 623- İktisadi Düşünce Tarihi
  EC 624- Kalkınma Ekonomisi
  EC 630- Uluslararası Kurumlar ve Hukuk
  EC 633- Oyun Teorisi ve Tahmin Modelleri
  EC 635- İktisadi Entegrasyon Trendleri
  EC 638- Karşılaştırmalı İktisadi Kalkınma
  FB 614- Kamu Harcama ve Gelir Politikaları

   
  Güz Dönemi


  EC 621- İleri Mikroekonomi

  EC 627- Kantitatif Teknikler

  EC 627- Uluslararası İktisat

  Seçimlik Ders


  Bahar Dönemi

  EC 622-İleri Makroekonomi

  EC 628-Uygulamalı Ekonometri

  EC 625- Büyüme Ekonomisi

  Seçimlik Ders  EC 611 Küreselleşme ve Finansal Piyasalar:

  Finansal Piyasalar ve Kurumlar dersinde, doktora öğrencilerinin finansal piyasaların genel işleyişi ve genel olarak finansal kurumlar, özel olarak da bankacılık konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmakları hedeflenmektedir. Bu amaçla derste öncelikle finansal piyasaların işleyişi; para piyasaları ve enstrümanları; sermaye piyasaları ve enstrümanları; döviz piyasaları ve enstrümanları; finansal piyasalar ve enstrümanlar için finans matematiği konuları ele alınmaktadır. Finansal kurumlar konusunda ise genel bir analiz sonrası bankacılık sistemi, ticari bankacılık, bankalarda karlılık, banka yönetimi, bankacılıkta risk ve bankaların denetim ve gözetimi konuları üzerinde tartışma ve soru-cevap şeklinde ders içi paylaşım yapılmaktadır. Dersin bir diğer amacı ise doktora öğrencilerinin 2000'li yıllarda yazılmış makaleleri tarayarak finansal piyasalar ve bankacılık konularında seçecekleri konularda ödev hazırlamaları ve sunmalarını sağlamaktır. Böylece, hem doktora öğrencilerinin dersin kapsamı dahilindeki bir güncel konuda uzmanlaşmaları, hem de ders anlatım, sınıfla paylaşım konularında tecrübe kazanmaları hedeflenmektedir.

   

  EC 617 AB ve Türkiye Ekonomisi: 

  Bu dersin temel hedefi, 1959'dan bu yana devam eden Avrupa Birliği- Türkiye ilişkilerine ekonomik gelişmeler ve etkiler çerçevesinde bir bakış açısı kazandırılmasıdır.  AB ve Türkiye ilişkilerinin özellikle 1996 Gümrük Birliği sonrasındaki süreçte ivme kazanmasının Türkiye ekonomisindeki ticaret yapısı, rekabet düzeyi, yatırımlar, teknolojik gelişme, sanayileşme hızı, piyasalardaki risk ve belirsizliklerin değerlendirilmesi yönünde etkileri incelenmeye çalışılacaktır. Bu analizlerin verimliliğinde güncel gelişmelere yönelik tartışmalar ön plana çıkarılmaktadır.

   

  EC 621 İleri Mikroekonomi:

  Üretim Olanakları Kavramının Mikro ve Makro İktisat Açısından Değerlendirilmesi; Tüketici Teorisi ile İlgili Analizler ve Uygulamalar; Mal Piyasasında Talep Analizi; Faktör Piyasalarında Talep Analizi ve Uygulamaları; Üretim Teorisi ve Arz Analizi: Çeşitli üretim fonksiyonları, Kısa ve uzun dönem üretim analizi; Maliyet Analizi: Kısa ve uzun dönem maliyet analizi, Maliyetler ve fiyat analizi; Faktör Piyasalarında Fiyat Analizi; Çeşitli Rekabet Koşullarının Fiyat ve Firma Dengesine Etkileri temel konu başlıkları olarak ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra yeni gelişen mikro ekonomi teorilerinin ön plana çıkarılması hedeflenmektedir.

   

  EC 622 İleri Makroekonomi:

  Dışarıya açık piyasalar makroekonomisi - seçilmiş başlıklar; emek ve işsizlik, arama modelleri, eşleme modelleri, enflasyon bu derste işlenecek başlıca konular olacaktır. Bunun yanında; Neden bazı ekonomiler daha hızlı ya da yavaş büyüyor? Neden enflasyon bazı ekonomilerde diğerlerinden daha yüksektir? Konjonktür dalgalanmaları nedeni nedir ve para politikası ne ölçüde bu dalgalanmaları istikrara kavuşturabiliyor türünden sorulara cevap aranacaktır.

   

  EC 623 İktisadi Düşünce Tarihi:

  İktisadi Düşünce Tarihi'nde, 16. yüzyıldan günümüze iktisadi düşüncenin zaman içindeki akışı, eleştirel bir çerçevede, hem günümüz bakış açısı, hem de dönemin koşulları açısından ele alınmaktadır. Ders sonunda öğrencinin, iktisadi düşünce tarihinde yer alan önemli iktisatçılar, yaklaşımlar, iktisadi düşünce ile somut tarih etkileşimi gibi konularda bilgi edinmesi ve farklı iktisadi okullar arasında karşılaştırma yapabilme ve çözümlemelerine tarihsel bir boyut katabilme yetisi kazanması amaçlanmaktadır.

   

  EC 624 Kalkınma Ekonomisi:

  Bu dersin amacı küreselleşme sürecinin gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkisini ortaya koyarak, az gelişmiş ülkelerin sorunları, kalkınma sürecinde uluslararası işbölümü, nüfus, istihdam ve insana yatırım konuları ile sürdürülebilir kalkınma üzerinde durmaktır. Dersin amacı gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin ekonomi politiğinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, kalkınma sürecinin anlaşılmasında kullanılan teorik ve ampirik yaklaşımlar ele alınacak, devletlerin yoksulluğun azaltılmasındaki rolü, endüstriyel politikalardaki gelişmeler, kurumsal değişimler ve büyüme arasındaki ilişki incelenmeye çalışırken dünyadaki yoksul ülkelerin hangi politikalarla geliştikleri ve kalkınmanın alternatif stratejilerinin sonuçları tartışılacaktır.

   

  EC 625 Büyüme Ekonomisi:

  Bu derste; endojen büyüme modelleri, innovasyon ve taklit modelleri, emek ve mali piyasaların işleyişinin büyümeye etkileri, uluslararası ticaret ve finansın büyümeye etkileri, Walrasian genel denge sistemi, Grossman-Helpman-Romer tipi AR-GE temelli endojen model konuları incelenecektir. Uygulamalı dinamik genel denge modeli ile modern büyüme, birikim ve tasarruf konularına üzerinde durulacaktır


  EC 626 Uluslararası Ekonomi:

  Dersin temel amaçları küresel ekonomik gelişmeler ve uluslararası ekonomik kurumlar tabanına dayalı uluslararası ekonomik ilişkilerin incelenmesine ve tartışılarak değerlendirilmesine yardımcı olacak analitik araçlara öğrencilerin aşina olmasını sağlamak, uluslararası ticaret ve finansın dünya ekonomisindeki rolünün tespitine yönelik bir anlayışın gelişimine katkıda bulunmak ve uluslararası ekonominin tüketiciler, ekonomi politikaları ve ekonominin geneli üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır.

   

  EC 627 Kantitatif Teknikler:

  Matematiksel Ekonomiye dayalı olan bir derstir. Kantitatif teknikleri tahmin ve hipotez testleri olmak üzere iki ana başlık altında toplayan ve incelemeye çalışan bu derste klasik analiz yöntemlerinin yanı sıra modern yaklaşımlar ve bunların analizlerdeki etkisi değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Maliyet, tutarlılık, verilere ulaşılabilirlik ve zaman kısıtlarını göz önünde tutup, geçmiş veriler üzerinden istatistiki ve kantitatif metotları kullanarak tahminler üretebilmek ana hedefler olarak belirtilebilir.

   

  EC 628 Uygulamalı Ekonometri:

  Bu derste uygulamalı ekonometrinin en gelişkin yöntemleri işlenecektir. Bu dersin amacı uluslararası araştırmalar yürütebilecek uzmanların ampirik çalışmalarını yürütebilecek yöntemsel bilgiyle donatmaktır. Buna göre rasyonel beklenti modelleri; finansal ekonometri; sansürlü regresyon modelleri; panel data modelleri; zaman serisi uygulamaları, var modelleri, faktör modelleri, birim kök modelleri, ortak bütünleşme ve Bayesian yöntemler anlatılacaktır.

   
  EC 630 Uluslararası Kurumlar ve Hukuk:

  Bu dersin öncelikli amacını uluslararası kurumlar olan Uluslarası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, vb. lerini iktisadi ve hukuki açılardan incelenmesini oluşturmaktadır. Ayrıca, Basel 1, Basel 2 gibi düzenlemlerde ders kapsamında incelenecektir.   

   

  EC 633 Oyun Teorisi ve Tahmin Modelleri:

  Bu dersin öncelikli amacını klasik ve Bayesyen belisizlik altında bireysel ve toplumsal tercihlerin teorisinin incelenmesi oluşturmaktadır.  Bu derste uygulacak ana araç oyun teorisidir.  İncelenecek başlıca konular: asimetrik ve simetrik bilgi altında tek seferlik ve tekrar eden oyunlar, sahip-temsilci sorunları, ikili ve çok taraflı pazarlıklar ve emek ve sermaye piyasalarının mikro temelleri, kamu kesimi ve firmalar.

   

  EC 635 İktisadi Entegrasyon Trendleri:

  Bu ders ulusal ekonomilerin uluslararası sistem ile bütünleşme biçim ve süreçlerini ele almaktadır. Bu anlamda, yaşanılan tarihsel bütünleşme süreçleri, bu süreçlerin ortaya çıkardığı etki ve sonuçlar gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası ticaretin gelişmesine yönelik ekonomik entegrasyon çeşitleri ve süreçleri hem uluslararası iktisat teorileri hem de güncel iktisat politikalarıyla incelenerek, vaka analizleri yapılması planlanmaktadır.

   

  EC 638 Karşılaştırmalı İktisadi Kalkınma:

  Bu dersin öncelikli amacı iktisadi kalkınmanın içerisinde yer alan ekonomik ve toplumsal olguların tanımlanmasıdır. Kalkınmanın kapsam ve içeriğinin detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından kalkınma sürecinin genel karakteristikleri kalkınma modelleri çerçevesinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmişlik konuları ile karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Bu dersin kapsamında özellikle Sahra-altı Afrika'daki gelişmekte olan ülkeler Güney ve Güney-doğu Asya ülkeleri ile karşılaştırılmaktadır.

   

  FB 614 Kamu Harcama ve Gelir Politikaları:

  Kamu harcama ve gelir politikalarının tanıtımı ile başlayacak bu ders kamu kesiminin tanımını verdikten sonra devlet ve kamu kesimi kavramları arasındaki fark ve kamu kesiminin varlık gerekçelerini açıklayacak, kamu harcamaları, yapıları, türlerine değinecektir. Türk bütçe sistemi içinde kamu harcamalarının yapısı, cari yatırım ve transfer harcamalarının toplam bütçe harcamaları ve GSYİH içindeki payları, transfer harcamalarının alt başlıkları ve bu harcamaların temel ekonomik hedefleri üzerindeki etkisi incelenecektir. Bir maliye politikası aracı olarak kamu harcamalarının iktisadi kalkınma, etkin kaynak ayırımı, adil gelir bölüşümü ve ekonomik istikrara etkisi açıklanacaktır. Gelir, servet, harcamalar ve dış ticaret üzerinden alınan vergiler ile bunların toplam bütçe gelirleri ve GSYİH içindeki payları ve temel ekonomik hedefler üzerindeki etkileri değerlendirilecektir.

Ekonomi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |