Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Kadir Has Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası İlişkiler Doktora Programı - Kurumda - Bahçelievler - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Uluslararası İlişkiler Doktora Programı Başvuru Koşulları

  1. Lisansüstü Eğitim Sınavı belgesi ALES E.A. en az 65, (2 yıl geçerlidir) GRE 680 (5 yıl geçerlidir).
  2. Yüksek Lisans Diploması
  3. Yüksek Lisans Not Çizelgesi Not ortalaması: 3.00/4.00
  4. KPDS: 80, ÜDS: 80, TOEFL IBT 75/ TOEFL CBT 185-187/ TOEFL PBT 490-91/
  5. 2 adet tavsiye mektubu
  6. Araştırma Önerisi (Research Proposal): Doktora programında çalışılmak istenen konunun tanımlanması, araştırma yöntemlerinin belirtilmesi ve kaynakça yer alması gerekmektedir.Araştırma önerisi İngilizce yazılacaktır. (750-1000 kelime/ 3-4 sayfa)
  7. CV
  8. Nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus sureti
  9. İkametgâh Belgesi
  10. 5 adet vesikalık fotoğraf
  11. Askerlik durum belgesi (Son 3 ay içinde alınmış olmalı)
  12. Başvuru formu (Enstitü'den temin edilecektir.) https://bys.khas.edu.tr/onkayit/

  Başvuru belgelerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilmesi gereklidir
 • Program tanımları

  Program İçeriği

  Uluslararası İlişkiler, devletleri, aralarındaki ilişkileri geçmişte ve günümüzde yürüttükleri politik yaklaşımları karşılıklı olarak inceleyen siyaset bilimi, sosyoloji ve ekonomi ile de yakın temasları olan disiplinler arası bir sosyal bilim programıdır. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktora Programı öğrencileri akademik bir kariyere hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır. Öğretim kadrosunun zenginliği ve farklı çalışma alanları, uluslararası ilişkiler teorik çalışmalarında, Türk Dış Politikası, uluslararası güvenlik ve strateji çalışmalarında, Uluslararası Ekonomi Politik ve Ortadoğu, Avrupa ve Orta Asya bölgeleri üzerinde uzmanlaşmak isteyen öğrencilere doktora seviyesinde eğitim vermeye uygundur. Programın eğitim dili İngilizcedir.  Ders Planları

  Doktora derecesi alabilmek için tamamlanması gereken toplam kredi sayısı 24'tür. Yüksek Lisans derecesini Uluslararası İlişkiler dışındaki sosyal bilim alanlarından almış olan öğrencilerden Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve KüreselleşmeYüksek Lisans Programı'ndan, Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Araştırma Yöntemleri derslerini almaları beklenmektedir.  Doktora ders programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Yeterlilik sınavına girerler.

  Ders Programı
   
  Güz

  IR 621 Current Issues in Turkish Foreign Policy

  IR 623  Foreign Policy Analysis

  IR 625 EU Foreign and Security Policy

  IR 627 Politics and Society in the Middle East

   
  Bahar


  IR 622 Current Debates in International Relations Theory

  IR 624 Advanced Readings in Globalization

  IR 626 Eurasian Geopolitics

  IR 628 Political  Economy of Development


  Ders İçerikleri


  IR 621 Current Issues in Turkish Foreign Policy

  Dersin temel amacı Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikasını, Dış Politika perspektifleri açısından değerlendirmek, Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikasının temel ilkelerini ve tarihsel dönüşümlerini ortaya koymaktır. Derste, özellikle soğuk savaş sonrası dönemde, Türk Dış politikasının farklılaşan yönelimlerini farklı teorik perspektiflerin yardımıyla irdelenmesi ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunmaya yarayacak kavramsal ve yöntemsel donanımın kazandırılması üzerinde durulacaktır. Ayrıca, bu ders öğrencilere sosyal bilimlere ilişkin bilgilerini uygulama becerisi, verileri analiz edebilme, değerlendirebilme ve tasarlama becerisi,  verilerin ulusal ve küresel tesiri ile sonuçlarını anlama becerisi, mesleki güncel konuları izleme becerisi,  bağımsız ya da danışman yönetiminde bilimsel araştırma yapabilme becerisi de katacaktır.

   
  IR 622 Current Debates in International Relations Theory

  Bu dersin amacı uluslararası ilişkiler disiplinindeki güncel kuramsal tartışmaları doktora düzeyinde incelemektir. Bu ders kapsamında incelenecek olan kuramsal tartışmalar içinde geçtikleri uluslararası bağlam ve tarihsel ortamla ilişkilendirilerek tartışılacaktır.

  Bu derste uluslararası ilişkiler disiplininde en çok kabul gören siyasal realist yaklaşımın güçlü ve zayıf yönleri incelenirken, sistem, karar-alma ve rasyonalist kuramlar tartışılacaktır. Ayrıca, siyasal realist uluslararası ilişkiler yaklaşımını eleştiren kuramların temel varsayımları ve kavramları eleştirel bir perspektif içinde ortaya konulacaktır. Bu kapsamda ele alınacak kuramlar liberal, eleştirel kuram, post-modernizm ve sosyal konstrüktivizm yaklaşımlarından oluşacaktır. Dersin son bölümünde de, öğrenciler uluslararası ilişkiler disiplininin önde gelen kuramcılarına ilişkin hazırlayacakları dönem projelerini sunacaklardır.

   
  IR 623  Foreign Policy Analysis

  Bu derste devletlerin ve diğer uluslararası aktörlerin dış politikalarını ve dış politika davranışlarını anlamamıza yardımcı olan temel kuramsal yaklaşımlar kapsamlı olarak incelenecek  ve dış politikada karar alma süreçleri örneklerle irdelenecektir.


  IR 624 Advanced Readings in Globalization

  Bu derste  küreselleşme ve toplumsal ve siyasal değişim sorunsalı interdisipliner bir çerçevede ele alınacaktır.Küreselleşmenin anlamı, süreçleri ve kurumsal yapıları eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Üstünde durulacak konulardan bazıları küreselleşmenin  dünyadaki gelir dağılımı, kültürel çeşitlilik, sosyal adalet, etnisite ve cinsiyet meseleleri üzerine olan etkilerini kapsayacaktır.


  IR 625 EU Foreign and Security Policy

  Dersin amacı Avrupa Birliği’nin bütünleşme yolunda önemli adımlarından biri olan Ortak Dış ve Güvenlik Politikası oluşurken değişen Avrupa Birliği ülkelerinin incelenmesi, ortak politikanın birliğe üye ülkeler için avantajlarının ve dezavantajlarının değerlendirilmesi, birliğin ortak dış ve güvenlik politikası oluştururken karşılaştığı engeller, dünyada meydana gelen güvenlik ve dış politika meselelerinin süreci nasıl etkilediğinin değerlendirilmesidir.


  IR 626 Eurasian Geopolitics

  Avrasya kıtasının konumunda kaynaklanan öneminden, bölgenin sınırları, coğrafi karakteri, arazisi, üzerinde yaşayan ulusların sosyo-kültürel özellikleri, ekonomik, politik durumlarının geçmişten günümüze karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi dersin temel içeriğini belirlemektedir. Bunun yanında güncel olaylar ve bölge ülkelerine etkilileri üzerinde de durularak doktora düzeyindeki öğrencilerin analiz yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılacaktır.

   
  IR 627 Politics and Society in the Middle East


  Bu ders kapsamında Ortadoğu’nun şekillenişi, sınırları ve temel özellikleri, Ortadoğu’nun sorunları, Ortadoğu ülkelerinin birbirleriyle ve Türkiye ile ilişkileri, Arap İsrail savaşları, Filistin sorunu, Ortadoğu’da güç dengesi gibi Türkiye’yi bölgede yakından ilgilendiren konulara değinilecektir. Özellikle Körfez Savaşı ve 2003 Irak Savaşı sonrası bölgede yaşanılan gelişmeler, ABD ve AB’nin bölgeye yönelik doktrin ve politikalarıyla, Türkiye’nin seçenekleri ve bölgede güçlenmesi için geliştirebileceği politikalar üzerinde durulacaktır

   
  IR 628 Political  Economy of Development

  Bu ders ekonomi ve sosyal politik alanda geliştirmeci modelin incelenmesini kapsar. Dünya ülkelerindeki ekonomik ve sosyal değişimin ve gelişimin tarihsel gelişimi de bu dersin çalışma konusudur. Bölgesel ve uluslararası ekonomik ve sosyal örgütlerin gelişim sürecine özel olarak değinilecektir. Bu seminerdeki öğrencilerin belirli bir ülkeyi ele alarak, bu ülkenin kalkınma ekonomi ve sosyal politiği üzerine iyi tanımlanmış bir araştırma yürütmesi beklenecektir.

   

Uluslararası i̇lişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |