Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Okan Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tuzla - İstanbul

 • Program tanımları
  Programın Amacı

  Sağlık sektöründe çalışan ya da çalışmayı düşünen yönetici adayları için sağlık politikaları, yönetim organizasyon, sağlık ekonomisi, biyoistatistik, toplam kalite, finansal yönetim, sağlık pazarlaması, sağlık hukuku ve mevzuatı, epidemiyoloji, insan kaynakları, stratejik yönetim, reklam ve halkla ilişkiler gibi hastane yöneticiliğinin önemli kavramlarını uygulamaya aktaran bir eğitimdir. Programda hastane deneyimi olmayanlar için staj zorunluluğu vardır.

  Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

  DERS PROGRAMI

  1.YARIYIL
  Biyoistatistik ve Karar Verme
  Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu
  Sağlık Ekonomisi
  Sağlık Hizmeti Pazarlaması

  2.YARIYIL
  Sağlık Hukuku ve Mevzuatı
  Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
  Epidemiyoloji

  3.YARIYIL
  Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim
  Sağlık Politikaları
  Seçimlik Ders

  SEÇİMLİK DERSLER
  Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
  Sağlık Kurumları İçin Finansman
  Sağlık Bilişimi (Medikal Enformatik)
  İş Sağlığı ve Güvenliği
  Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Sağlık Sigortacılığı
  Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yön.
  Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
  Halk Sağlığı
  Sağlık Lojistiği
  Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış
  Sağlık Eğitimi
  Sağlık Hizmetlerinde Güncel ve Örnek Konular
  DERS İÇERİKLERİ

  I. YARIYIL

  SAY 512- Bioistatistik ve Karar Verme
  İstatistiğin temel kavramları / Evren, örneklem ve örnekleme tanımı / olasılıklı ve olasılıksız örnekleme yöntemlerini sağlık hizmetleri yönetimine ilişkin araştırmalarda kullanabilme konusunda bilgi ve beceri kazandırma / sıklık tanımı ve tanımlayıcı ölçekler / iki oranın karşılaştırılması / iki ortalamanın karşılaştırılması / kategorik değişkenler arasındaki ilişkiler / 2x2 tablolarının ileri analizleri.

  SAY 515- Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu
  Sağlık yönetimi / işletme yönetiminin ilkeleri / Türkiye'de sağlık örgütlenmesi / Sağlık Bakanlığı örgütlenmesi / kamu ve özel sağlık kurumlarının çeşitleri ve bu kurumların yönetim biçimleri / liderlik / hedef belirleme / önceliklerin saptanması / karar alma / sağlık ihtiyaçlarının değerlendirilmesi / performans ölçümü / kent sağlık yönetimi / hastane yönetimi / acil sağlık hizmetleri yönetimi ve organizasyonu / sağlık kuruluşlarında malzeme yönetimi / hemşirelik hizmetleri yönetimi ve organizasyonu / eczacılık hizmetleri yönetimi ve organizasyonu / görüntüleme merkezleri yönetimi ve organizasyonu / arşiv ve dökümantasyon hizmetleri yönetimi ve organizasyonu.

  SAY 517- Sağlık Ekonomisi
  Sağlık ekonomisinin temel kavramları / sağlık hizmetlerinde arz, talep ve maliyet / sağlık sektöründe ekonomik analiz / maliyet fayda analizleri / Türkiye ekonomisi ve sağlık ekonomisi / uluslararası ekonomi ve uluslararası sağlık ekonomisi.

  II. YARIYIL


  SAY 522- Sağlık Hukuku
  Temel hukuk kavramları / sağlık mevzuatı / Türkiye'deki yasal düzenlemeler ve son değişiklikler / hasta hakları / sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları / etik.

  SAY 523- Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
  İnsan kaynakları yönetimi kavramları / İnsan kaynakları planlaması / işe alma, ücret sistemi, kariyer planlama / oryantasyon ve hizmet içi eğitim / iş-meslek analizi, performans değerleme / iş değerleme / iş güvenliği ve işgören sağlığı / yönetim ve değişik meslek grupları arasında ilişkiler / sendikalar ve toplu sözleşme / çalışan memnuniyeti.

  III. YARIYIL

  SAY 531- Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim
  Stratejik yönetim kavramı / stratejik yönetim sürecinin temel ögeleri / stratejik planlama / sağlık işletmelerinin stratejik amaçları / kaynakların stratejik kullanımı / değişik yönetim seviyelerinde stratejiler / stratejinin değerlendirilmesi / iş yaşamına dair örnek olay analizi / gelişme stratejileri.

  SAY 532- Sağlık Politikaları
  Karşılaştırmalı olarak Türkiye ve diğer ülkelerin sağlık politikaları / sağlık politikası tarihçesi / öngörülen politikalar.

  SEÇİMLİK DERSLER

  SAY 551- Epidemiyoloji
  Bilimsel yöntem / Epidemiyolojik ilkeler / Epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları / Gözlemsel araştırmalar / Tanımlayıcı ve analitik araştırmalar / Deneysel araştırmalar / Metodolojik araştırmalar / Epidemiyolojik ölçütler / Epidemiyolojik araştırmaların planlanması / Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi / Salgın

  SAY 552- Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
  Kalite kavramı / kalite ve teoriler / teorilerin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliği / kalite ve müşteri / kalite ve verimlilik / kalite ve maliyet / Toplam Kalite Yönetimi / Sağlık hizmetlerinde kalitenin gelişimi / toplam kalite yönetiminin (TKY) sağlık hizmetlerine entegrasyonu / TKY kültürünün oluşturulması (takım çalışması, eğitim, örgütsel kültür) ve toplam kalite yönetiminde analitik metotlar / akreditasyon.

  SAY 553- Sağlık Hizmeti Pazarlaması
  Pazarlama ve sağlık hizmeti pazarlaması kavramları / tüketici davranışları ve tüketici pazarı / kurumsal pazarları ve kurumsal satınalma davranışları / hedef ve konumlandırma stratejileri / rekabet stratejileri / sağlık hizmeti pazarlaması ve etik / stratejik pazarlama planlaması / sağlığı geliştirme stratejileri / sağlık iletişimi.

  SAY 554- Sağlık Kurumları İçin Finansman
  Sağlık kuruluşlarının hedefleri / finansal hedef / sistem ve pazarlar / finansal tablolar / nakit akım analizi / finansal tablo analizi / kar planlaması / finansal planlama / finansal analiz / proforma finansal tablolar / nakit bütçe, kasa, borç ve alacak yönetimi.

  SAY 555- Sağlık Bilişimi (Medikal Enformatik)
  Bilişim ve sağlık bilişimi kavramı / bilişim araçları (donanım, yazılım, internet), sağlık bilişimi kaynakları, sağlık verileri, elektronik kayıt sistemi (EKS) / ICD 10 / bilişim teknolojilerinin tıp uygulamalarındaki yeri / veri-bilgi, bilgi- iletişim, veri işleme, veri tabanı yönetimi / hasta kayıtları / merkezi hasta enformasyon sistemleri / kalite sistemleri / stratejik analizler / yönetim enformasyon sistemi oluşumu / enformasyon sisteminin güvenliği / uluslararası alanlarda enformasyon sisteminin uygulanması.

  SAY 556- İş Sağlığı ve Güvenliği
  İş sağlığının kapsamı ve gelişmesi / iş ve sağlık ilişkileri / iş sağlığı uygulama ilkeleri / meslek hastalıkları ve korunma yolları / ergonomi / iş kazaları / iş sağlığı hukuku.

  SAY 557- Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Sağlık Sigortacılığı
  Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Özellikleri / Sosyal Güvenlik Kurumu/ HMO ve Uygulamaları / Özel Sigortacılık Sisteminde Branşlar / Mevzuat ve İstatistik Bilgi / Özel Sağlık Sigortaları Teknik Özellikleri / Genel ve Özel Şartlar / Primi Etkileyen Faktörler / Aracı Kurumlar ve Sigortacılık Sistemi İçinde Yer Alan Kurumlar / Dünyadaki Sosyal Güvenlik ve Özel Sigorta Uygulama Örnekleri.

  SAY 558- Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi
  Sağlık durumu değerlendirilmesi / tıbbı gereksinimlerin belirlenmesi ve yardımların organizasyonu / olağanüstü durumlarda çevre sağlığı yönetimi / bulaşıcı hastalıklara yaklaşım / olağanüstü durumlarda risk grupları / olağanüstü durumların ruh sağlığına etkileri / kamp koşullarında çevre sağlığı hizmetleri / olağanüstü durumlarda beslenme / olağanüstü durumlara hazırlık planları / olağanüstü durumlarda tıbbı etik / uluslararası örgütler.

  SAY 559- Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
  Sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin yeri, önemi, halkla ilişkiler örgütlenmesi / sağlık işletmelerinin hizmet ettiği toplumu ve personeli tanıması / işletmeyi topluma tanıtması / sağlık iletişimi / sağlığı geliştirme / İletişim teknikleri / iletişim yöntemleri / sosyokültürel konumu belirleyen faktörler / sosyoekonomik ve kültürel konumun sağlık üzerine etkileri / halkla ilişkilerde örgütlenme modelleri / yaklaşım ve sorun çözme.

  SAY 560- Halk Sağlığı
  Halk Sağlığının temel kavram ve yaklaşımları / önemli sağlık sorunlarının değerlendirilmesi / Temel Sağlık Hizmetleri / sağlık göstergeleri, demografi / epidemiyoloji (Türkiye'de çocuk sağlığı, yaşlı sağlığı, kronik hastalıklar, ruh sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar,..) / çevre sağlığı / beslenme / sağlığı geliştirme.

  SAY 561- Sağlık Lojistiği
  Talep tahmini / bağımlı talep ve bağımsız talebe dayalı stok sistemleri / satın alma süreci, / doğru zaman, doğru miktar, doğru fiyat, doğru kalite ve doğru kaynak seçimi / sözleşme yönetim süreci, /malzeme yönetimi.

  SAY 562- Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış
  Örgütlerde davranış ve tasarıma dair temel kavramlar / örgütsel davranışın tarihsel gelişimi ve temelleri / örgüt geliştirme / örgüt kültürü / örgüt kültürünün fonksiyonları / örgütsel politika ve çatışmaların yönetimi / yenilik ve yaratıcılığı artırma / sağlık işgücünün örgütsel psikolojisi ve sağlık kurumlarında liderliğin rolü / öğrenen organizasyonlar / müzakere strateji ve taktikleri / müzakere süreci / örgütsel stres ve yönetimi / toplantı ve zaman yönetimi, sözlü ve sözsüz iletişim.

  SAY 563- Sağlık Eğitimi
  Eğitim ve sağlık eğitiminin temel kavramları / program geliştirme ve sunum becerileri.

  SAY 564- Sağlık Hizmetlerinde Güncel ve Örnek Konular
  Seminer dersi

Sağlık Yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |