Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Sağlık sektörü hızla değişen bir sektör olup, gerek sağlık hizmeti sunanların gerekse sağlık kurumlarında çalışan yönetici ve bilim adamlarının kendi profesyonel eğitim alanlarında yer almayan işletme ve yönetim ile ilgili konularda derinlemesine bilgi sahibi olmalarını gerektirmektedir.

  Sağlık Yönetimi uzmanlık programı; sağlık sektöründe faaliyet gösteren profesyonelleri herhangi bir kariyer değişikliğine gitmeksizin kendi sektöründe yönetici ve lider olarak hazırlamaya yönelik bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır.

  Sağlık Yönetimi Programı, toplumun kıt kaynaklarını önemli ölçüde tüketen kamu ve özel sağlık kurumlarının kendilerinden beklenen artı değeri yaratmalarını; sağlık kurumlarının etkili ve verimli yönetilmeleri için gerekli bilgi ve beceriye sahip yöneticilerin yetişmelerini; sağlık yönetimi alanında katılımcıları daha üst düzeyde akademik çalışma yapmaya hazırlamalarını; sağlık hizmetleri sektörü ile işletme bilimini entegre etmelerini amaçlar.


  Ders Programları


  Çağdaş Yönetim Teknikleri    

  Araştırma Yöntemleri    

  Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama    

  Yönetim Ekonomisi    

  İnsan Kaynakları Yönetimi    

  Muhasebe ve Finans    

  Sağlık Hukuku ve Mevzuatı    

  Stratejik yönetim    

  Proje    

  Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi    

  Sağlık Sektöründe Hizmet Yönetimi    

  Sağlık Hizmetlerinde İletişim   
   

  Ders Tanımları

  Çağdaş Yönetim Teknikleri
  Derste işlenecek temel konular; yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi. Bunun yanı sıra, iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik.

  Araştırma Yöntemleri
  Bu ders kapsamında işlenecek konular: araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri;temel araştırma kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları

  Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
  Sağlık işletmelerinde pazarlama süreçleri ve yöntemleri, pazarlama fonksiyonu, pazarlama organizasyonu, pazarlama araştırması ve analizleri.

  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tesbiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.

  Muhasebe ve Finans
  Günümüzde, muhasebe ve finans konularının, işletmeler ve toplum açısından finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen dinamik bir araç/etkinlik olarak kavranması. Muhasebe ilkeleri, varsayımları ve standartları tarafından oluşturulan kuramsal yapı çerçevesinde muhasebe etkinliklerinin nasıl yürütüldüğü; buradan hareketle, üretilen bilgilerin ve finansal tabloların yorumlanması ve karar verme sürecinde kullanımı. Finansman yöneticisinin işletme içindeki rolü, diğer yöneticilerle ilişkileri, finansmanın temelini oluşturan nakit akımlarının zamana göre değeri, hisse senetleri, minimum beklenen getiri oranı (firsat maliyeti), enflasyon ve değerlendirmeye etkileri, yatırım kriterleri, proje değerlendirme yönetimleri ve kaynak maliyeti.

  Sağlık Hukuku ve Mevzuatı
  Sağlık organizasyonlarında mevzuatla ilgili konuların (yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği, hasta hakları, hekim sorumluluğu) işlenmesi.

  Stratejik Yönetim
  Bu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.

  Proje
  Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.

  Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
  Sağlık işletmelerinde kalite kavramı, kalite yönetimine yönelik çağdaş yaklaşımlar, kalite ile ilgili değerlendirme sistemleri, akreditasyon, müşteri değeri yaratma, hizmet kalitesinin arttırılması.

  Sağlık Sektöründe Hizmet Yönetimi
  Sağlık alanında bir hizmet üretiminin yapısı, hizmet üretiminin yapılacağı en uygun yerin seçimi, iş yeri düzenleme, iş ölçümü, hizmet üretiminin tasarlanması ve süreçlerin düzenlenmesi, planlaması, programlanması (çizelgeleme), kapasite planlama, envanter yönetimi, proje yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi.

Sağlık yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |