Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans programı, stratejik reklam, satış promosyonu, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, sponsorluk ve kitle iletişim araçları karmasını kullanarak marka yaratımı ve yönetimi alanlarında uzman yetiştirmeyi amaçlar.

  Bu program, sektör profesyonellerini ve öğrencileri pazarlama endüstrisinin geniş kapsamı çerçevesinde birçok fırsat ve sorumluluğa yönelik olarak hazırlar. Bütünleşik Pazarlama İletişimi programının bir parçası olarak, öğrenciler kurumsal iletişimin bütününün tutarlı bir marka iletişimi uygulamasını sağlayan strateji ve uygulama becerileri geliştirmeyi öğrenirler.

  Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, hem marka yönetimi alanında hem de reklamcılık, satış promosyonu, sponsorluk, pazarlama, halkla ilişkiler, medya satış ve pazarlama iletişiminin diğer alanlarında çalışabilecek bilgi birikimini edinirler.

  Ders Listesi

  Araştırma Yöntemleri I       
  Araştırma Yöntemleri II
  Pazarlamanın Temel İlkeleri    
  Halkla İlişkilerin Kuramsal Temelleri     
  Marka Yönetimi ve İletişimi    
  Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar    
  Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi    
  İkna ve İletişim Psikolojisi    
  Sosyal Pazarlama    
  Stratejik Halkla ilişkiler Yönetimi    
  Bütünleşik Pazarlama İletişimi    
  Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar    
  Kurum İçi İletişim    
  Kriz İletişimi    
  Marka İletişimi ve Yönetimine Giriş    
  Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri    
  Sporda Halkla İlişkiler    
  Spor Medyası ve Yayım İlişkileri    
  Sağlık Hizmetlerinde İletişim    
  Proje    
  Halkla İlişkiler Teori ve Örnek Olaylar    
  Kurumsal İletişim ve Planlama Stratejileri    
  Global Halkla İlişkiler    
  Halkla İlişkiler ve Siyasal İletişim    
  İtibar Yönetimi ve Halkla İlişkiler    
  Konu Yönetimi    
  Kriz yönetimi    
  Kurumiçi İletişim

  Ders Tanımları


  Halkla İlişkilerin Kuramsal Temelleri
  Halkla ilişkilerin tanımı, unsurları, görevleri, alt başlıkları, yaklaşımları, iletişim sürecindeki temel işlevleri gibi temel tanım ve sınıflandırmalar. Halkla ilişkiler çalışmalarında stratejik olarak planlanması gereken hususlar, halkla ilişkilerin kurumsal temelleri.

  Marka Yönetimi ve İletişimi
  Markanın, bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesindeki rolü. Marka nedir; neden önemli bir bileşendir; tüketiciler nezdinde neyi temsil eder ve kurumların onları doğru olarak yönetebilmeleri için ne yapmaları gerekir? Marka değeri nasıl yaratılır, nasıl ölçümlendirilir ve küresel iş geliştirme fırsatları çerçevesinde nasıl kullanılır? Marka simülasyonları ve örnek çalışmalar.

  Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar
  Bilgi çağıyla birlikte gelişen halkla ilişkiler eğitiminde yeni yaklaşımların ele alınması. Gelişen halkla ilişkiler eğitimi ile birlikte günümüzün halkla ilişkiler uzmanlarının sahip olması gereken yeni stratejiler, konu ve kriz yönetimi, itibar yönetimi gibi konular. Kuram ve uygulama dikkate alınarak donanımlı halkla ilişkiler uzmanlarının yetiştirilmesi.

  Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi
  İtibar yönetimi bir kurumun ürünü, artan hissedar desteği, gelişen iş performansı ve amaçlarını kurumun itibarına bağlama yeteneğidir. Bu doğrultuda ders kapsamında halkla ilişkiler felsefesini anlayarak, stratejik düşünme, kurumsal itibarın bileşenleri, itibar ve işletme performansı arasındaki etkileşim, imaj, kimlik ve kurum kişiliği ile kurumsal itibarın oluşturulması, itibar yönetimin aşamaları öğretilecektir.

  İkna ve İletişim Psikolojisi
  Temel satış iletişimi, müşteri anlama, müşteri ihtiyacı algılama ve müşteriyi ikna etmenin teorik temelleri ve uygulamaları. İletişim stillerinin tanınması, iletişim ve davranış olarak gelişim yöntemleri, iletişim becerilerinin güçlendirilmesi. Kişisel ve profesyonel yaşamda ilişkilerin güçlendirilmesinin yolları ve ikna yetisinin geliştirilmesi.

  Sosyal Pazarlama
  Sosyal pazarlama ve tüketici kültürüne yönetimsel ve etik açıdan yaklaşılan bu derste öğrencilere pazarlama yöntemlerini kamu yararına kullanmak öğretilir. Sosyal pazarlama uygulamaları, kurum sosyal sorumluluğu ve neden bağlantılı pazarlama, kar-gütmeyen kurumlarda pazarlama, yeşil pazarlama, bunların tüketici kültürü üzerinde ekonomik ve sosyolojik etkisi, mutluluğun psikolojisi, kişisel refahın parasal zenginlik, tüketim ve materyalizmden nasıl etkilendiği konuları işlenmektedir.

  Stratejik Halkla ilişkiler Yönetimi
  Tüm pazarlama iletişimi öğelerinin bütünleştirilerek; bunun, neden bir şirketin başarısı için kilit bir nokta olduğunun irdelenmesi. Reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, promosyon, sponsorluk, doğrudan pazarlama, e-iletişim ve satış stratejilerinin birleştirilerek; bunların, bir şirketin marka değerine olan katkısının araştırılması. Örnek çalışmalar ve egzersizlerle zenginleştirilen dinamik ders içeriği .

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi
  Tüm pazarlama iletişimi öğelerinin bütünleştirilerek; bunun, neden bir şirketin başarısı için kilit bir nokta olduğunun irdelenmesi. Reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, promosyon, sponsorluk, doğrudan pazarlama, e-iletişim ve satış stratejilerinin birleştirilerek; bunların, bir şirketin marka değerine olan katkısının araştırılması. Örnek çalışmalar ve egzersizlerle zenginleştirilen dinamik ders içeriği .

  Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar
  Halkla ilişkiler alanındaki örnek olaylardan yola çıkılarak, öğrencilerin analiz etme ve problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi. Gündemde olan ve literatüre girmiş olan örnekler üzerinden gidilerek, stratejik halkla ilişkiler yönetiminin basamakları doğrultusunda öğrencilerin doğru ve etkili stratejik halkla ilişkiler yönetimini geliştirmelerini öğretilmesi.

  Kurum İçi İletişim
  Bu ders kapsamında çalışanlarla işveren ilişkisinin düzenlenmesi, işletme hiyerarşisi içinde etkili iletişimin geliştirilmesi, motivasyonu artırıcı etkinliklere yer verilmektedir. Amaç yönetim kademesi ile çalışan personelin en yüksek verimle çalışabilmesi için etkili planın hazırlanmasını sağlamak ve onlara kurumun kültürünü ve kimliğini benimseterek kurumun sözcüleri haline getirmektir. Kurum içi iletişim araçları ve en etkin biçimde bu araçların nasıl kullanılması gerektiğine yer verilecektir.

  Kriz İletişimi
  Krizlerden başarıyla çıkmanın en önemli unsurlarından bir olan "kriz iletişimi"nin ne olduğu, nasıl planlandığı ve nasıl yürütülmesi gerektiği bu dersin amacını oluşturur. Kriz dönemlerinde izlenecek iletişim stratejisi ve taktikler, Kriz iletişimi yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar ve Krizi fırsata dönüştürme de en etkili yöntemlere yer verilecektir.

  Marka İletişimi ve Yönetimine Giriş
  Bu ders kapsamında Marka kimliğinin oluşturulması, aşamaları, marka kimliği oluşturulurken izlenen yöntemler, tüketici ilişkisi, marka değeri ve marka kimliği ilişkisi, marka değerini oluşturan unsurlar, markaların iletişim yönetiminin planlanması gibi konular işlenecektir. Amaç giriş seviyesinde iyi bir marka nasıl oluşturulur, yönetilir ve rakiplerinden nasıl farklılaştırılırı aktarmaktır.

  Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri
  Kişilerin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanan tüketici davranışlarının incelenmesi işletmelere, pazarlama ve satış yönetiminde, pazar fırsatlarının değerlendirilmesinde ve analizinde önemli yararlar sağlar. Bu dersin amacını öğrencilere hedef tüketicilerin ihtiyaçlarını, arzularını, isteklerini, satın alma nedenlerini doğru biçimde anlayabilmelerine ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama programı geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması oluşturmaktadır. Ders, pazarlamada müşteri odaklı kültür, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini ve müşteri sadakati yaratma, tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi, tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları gibi konuları kapsamaktadır.

  Sporda Halkla İlişkiler
  Spor pazarlaması içerisinde son derece önemli yeri bulunan halkla ilişkiler spor ve sporcuları topluma ve şirketlere tanıtma amacı taşır ve bu derste de bu anlayışın incelenmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda halkla ilişkilerin stratejik bakış açısı, itibar yönetimi, kilit toplumlarla arzu edilen ilişkilerin yaratılması ve kampanya planlaması incelenecektir. Spor halkla ilişkilerinin tarihi ve nasıl geliştiği, efektif medya ilişkileri için donanım ve altyapı, özellikle kriz iletişimi için gerekli olan kritik ihtiyacın planlanması ve bu tip bir planın nasıl hazırlanıp nasıl yürütüleceği toplum ilişkileri uygulamalarının çeşitleri ve bu programların spor örgütleri için nasıl karlılık yarattığı ve halkla ilişkiler uygulamalarının çeşitli uygulamalarında çalışanların, yatırımcıların, müşterilerin, bağış yapanların ihtiva edilmesi ve devlet ilişkileri incelenecek konular arasında yer almaktadır.

  Spor Medyası ve Yayım İlişkileri
  Bu ders spor iletişimi açısından medya ve yayın kollarında spor iletişimi endüstrisinin incelemektedir. Yönetim, haber yazımı, farklı medya yapılarını kullanma ve onlarla çalışma, kriz yönetimi, hikaye iletimi, röportaj ve etik konularını iletişim içerisindeki rolü açısından inceleyecektir.


  Sağlık Hizmetlerinde İletişim
  Bu dersin amacı sağlık iletişimi kavramının netleştirilmesi ve sağlık kurumları açısından hem hasta hekim iletişimi, hem de örgütsel düzeyde uygulanma alanlarını ortaya koymak ve sağlık alanında davranış değişikliği oluştururken, iletişimin taşıdığı önemi vurgulamaktır. Derste öncelikli olarak sağlık kavramının toplumdan topluma değişen anlayışı ortaya konulacaktır. Bunu izleyen derslerde ise iletişim kavramı ve sağlık iletişim anlayışı değerlendirilecektir. "Sağlık iletişimi" anlayışının ortaya çıkışı, ilk uygulandığı dönemdeki yaklaşım ve bugün artık hastanın bir müşteri haline gelmesiyle üstlendiği görev tartışılacaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenci "sağlık iletişimi" anlayışını tam olarak idrak etmiş ve çeşitli düzeylerde uygulanan iletişim yöntemlerini ve modellerini içselleştirmiş olacaktır.

  Proje
  Uzmanlık programı öğrencinlerinin programda öğretilen konularla ilgili uygun bir araştırma konusunda bir danışman rehberliğinde hazırlayacağı proje.

  Halkla İlişkiler Teori ve Örnek Olaylar
  Halkla İlişkilerde Teori ve Örnek Olaylar dersi, günümüzde yaygın olarak kullanılan hakla ilişkiler uygulamalarını halkla ilişkiler teorileri temelinde değerlendirmektir. Halkla ilişkiler konusunda temel bilgi alt yapısını oluşturmak ve örnek olaylar yardımıyla bu bilgilerin kullanımını incelemek, analiz etmektir.

  Kurumsal İletişim ve Planlama Stratejileri
  Dersin amacı, öğrencilere kurumsal iletişim konsepti için zengin bir perspektif sağlamak, hem pratik hem de stratejik örnek olaylar ile stratejik planlamanın kurumsal iletişim çatısı altında önemini ortaya koymaktır. Derste, kurumsal iletişim pratikleri öğretilerek global toplumlara etkisi tartışılacak ve stratejik planlama çalışmalarıyla kurumsal iletişim çalışmaları ilişkilendirilerek çağdaş global toplumlarda ana iletişim konsepti olması irdelenecektir.

  Global Halkla İlişkiler
  Ders kapsamında, uluslararası bağlamda halkla ilişkiler ve iletişim organizasyonlarının yapısı incelenecektir. Halkla ilişkiler ve küreselleşme arasındaki ilişki doğrultusunda halkla ilişkiler ve tanıtım ilkelerinin değişik kültürler, ülke ya da bölgelere uygulanması kültürel farklılıkların halkla ilişkiler çalışmalarına yansımaları, çok uluslu işletmeler ile uluslar arası ilişkilerde halkla ilişkiler stratejileri ve uygulamalarından örnek olaylar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  Halkla İlişkiler ve Siyasal İletişim
  Bu ders kapsamında, siyasal halkla ilişkiler, siyasal iletişim teknikleri, siyasal aktörler, propaganda teknikleri, siyaset medyası ve siyaset gazeteciliği ile siyasal pazarlama, siyasal kampanya yönetimi ve reklamcılık konuları incelenecektir. Politik ve sonuca yönelik kapsamlı kampanyaları geliştirmek ve yönetmek gibi konular ele alınacaktır.

  İtibar Yönetimi ve Halkla İlişkiler
  Kurumsal itibarın inşa edilmesinde, itibar ve kurum arasındaki etkileşim, imaj, kimlik ve kurum kişiliği dersin konuları arasında yer almaktadır. İtibar yönetiminin aşamaları ele alınırken, etkinlik ve performans, itibar yönetimi ve süreç yaklaşımı, kurumsal itibarın sürdürülmesi, dünyada ve Türkiye?de uygulanan sosyal sorumluluk projeleri incelenecektir.

  Konu Yönetimi
  Konu yönetimi kamu politikası sürecinde, kurumsal çıkar ve hakları, paydaşlarınkiyle karşılıklı denge içinde artırma amacı doğrultusunda kurumsal ve toplumsal kaynakların yönetimidir. Bir kurum veya çıkar gruplarını olasılıkla etkileyecek ortaya çıkabilecek eğilimlerle ilgili sorunlara yönelik uygun eylemi planlayan ve bunu önceden tahmin eden bir yönetim sürecidir. Bu dersin amacı; iletişim uzmanlarına paydaş beklentilerini belirleyerek kurum ve paydaşları arasındaki boşluğu kapatabilmek için kamu politikası süreci içinde konuları teşhis etmeyi, onları analiz etmeyi, öncelikleri belirlemeyi, program stratejilerini seçmeyi, hareket ve iletişim programlarını yürütmeyi öğretmektir. Diğer yandan da konu iletişim sürecini öğretmektir. Çünkü; konu yönetimi kurumların aldığı bir dizi stratejik kararların uygulanmasından oluşmaktadır. Bu karar alma ve uygulama süreci içerisinde konu yöneticilerinin stratejik kararları uygulayabilmesindeki en önemli aracı da konu iletişimidir.

  Kriz yönetimi
  Çevredeki belirsizlik ve değişiklik durumu, kurumları sürekli olarak beklenmedik tehlike veya fırsatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Kurumların varlığını devam ettirebilmeleri, bu tehlikelerden korunmalarına veya fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı kalmaktadır. Bu ders kapsamında kurumlarda kriz durumu, yönetimi ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetler ele alınacaktır. Bunun için sırasıyla krizin tanımı, özellikleri, ortaya çıkış sebepleri ve sonuçları tartışılacak, daha sonra örgütlerin kriz durumunu önceden tahmin etme ve cevap verme mekanizmalarıyla, halkla ilişkiler boyutunda yapılması gerekenler açıklanacaktır.

  Kurumiçi İletişim
  Kurumsal iletişim içsel olarak kurumda karşılıklı güvenin ve serbest bilgi akışının, dışsal olarak da iyi hizmet ve müşteri isteklerine ilginin kaynağıdır. Bu dersin amacı; kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması,sürekliliğini sağlaması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlamak amacıyla gerçekleşen iletişim sürecini öğretmektir. Planlama, örgütlendirme, yöneltme, eşgüdüm, denetleme ve yöneticilerin yetiştirilmesi gibi yönetimin temel işlevlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi sürekli ve düzenli bir kurumsal iletişimin oluşturulmasına bağlıdır.

Pazarlama i̇letişimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |